• Tartalom

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

2021.06.26.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4) és (28) bekezdésében, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c), d) és i) pontjában, valamint 260. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – az 5. és 9. alcím, a 22. §, a 24. §, a 25. §, a 26. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugtára és számlára,

b) a számlázó programmal előállított számlára, és

c) a számítógéppel előállított nyugtára.

(2) E rendelet hatálya annyiban terjed ki a pénztárgéppel és taxaméterrel kibocsátott számlára és nyugtára, amennyiben e rendelet erről kifejezetten rendelkezik.

(3) A nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugta és számla, a számlázó programmal előállított számla, továbbá a számítógéppel előállított nyugta akkor minősül adóigazgatási azonosításra alkalmasnak, ha megfelel az e rendeletben foglalt előírásoknak.

(4) Pénztárgéppel kiállított nyugta adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának feltétele, hogy a pénztárgép megfeleljen a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendeletben (a továbbiakban: Pénztárgép rendelet) meghatározott feltételeknek.

(5) A taxaméterrel kiállított nyugta adóigazgatásra való alkalmasságának feltétele, hogy a taxaméter megfeleljen a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló rendeletben meghatározott feltételeknek.

(6) Pénztárgéppel kibocsátott számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának feltétele, hogy

a) a pénztárgép megfeleljen a Pénztárgép rendeletben meghatározott feltételeknek, valamint

b) a pénztárgép számlázófunkciója megfeleljen a 8. § (1) bekezdés a) pontjában és a 8. § (2)–(5) bekezdésében foglaltaknak.

1/A. §1 E rendelet hatálya a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. elektronikus formában megőrzött számla és nyugta: az elektronikus adatállományként tárolt, számlázó programmal kiállított számla és számítógéppel előállított nyugta, az elektronikus számla és nyugta, valamint a papír alapon kibocsátott számla és nyugta 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus másolata;

2. számlázó program: számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is;

3. számlázó program azonosítója: valamely számlázó program készítője vagy fejlesztője által meghatározott megnevezés, elnevezés, valamint a számlázó program különböző előállított változatainak megkülönböztetésére szolgáló betű és szám karaktersorozat, mozaikszó;

4. számítógéppel előállított nyugta: elektronikus vagy papír alapon kibocsátott, számítógéppel előállított nyugta;

5.2 adatexport: az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátása a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben vagy a 13/A. § (1) bekezdése szerinti közleményben meghatározott adatszerkezetben.

3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

3. § A nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számlával, nyugtával szemben követelmény, hogy

a) a nyomtatványt nyomdai úton, a 4. §-ban meghatározott követelmények szerint állítsák elő,

b) a nyomtatvány beszerzője rendelkezzen a 6. § (3) bekezdés szerinti tartalommal kibocsátott számlával, továbbá

c) a nyomtatványt a 7. § szerint szigorú számadású nyomtatványként kezeljék.

4. § (1) A nyomtatványt az adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére előre kijelölt sorszámtartományban folyamatosan, az adott sorszámtartományba illeszkedő sorszám kihagyás és ismétlés nélküli felhasználásával kell előállítani.

(2)3 A sorszámtartományt az adóhatóság a nyomtatvány előállítójának az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton benyújtott kérelmére jelöli ki.

(3) Az adóhatóság a kijelölt sorszámtartományt – a nyomtatvány fajtájának és előállítójának megjelölésével – a kijelöléstől számított 15 napon belül közzéteszi a honlapján.

5. § (1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag a 4. § (1) bekezdésében meghatározott követelménynek megfelelő nyomtatványt értékesíthet.

(2) Ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítja annak bemutatóját, a nyomtatvány előállítója, forgalmazója e tekintetben mentesül a 4. § (1) bekezdésében meghatározott követelmény teljesítése alól azzal, hogy a kihagyás és ismétlés nélküli sorszámozást biztosítania kell.

6. § (1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója köteles az általa értékesített nyomtatványt – a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számla másodpéldánya alapján – sorszám szerint nyilvántartani.

(2) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 5. §-a szerinti adóalany (a továbbiakban: adóalany) a nyomtatványt kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles adóalanyiságát az értékesítéskor előzetesen igazolni.

(3) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni

a) az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett annak sorszámtartományát is, az első sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével,

b) a nyomtatvány beszerzőjének adószámát.

7. § A nyomtatványt számla, nyugta kiállításához felhasználó adóalany a nyomtatványt a számvitelről szóló törvény szerint szigorú számadás alá vonja. Ennek keretében olyan nyilvántartást vezet, amely nyomtatványfajtánként külön-külön tartalmazza:

a) a nyomtatvány sorszámtartományát, az első sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével,

b) a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát,

c) a nyomtatvány beszerzésének keltét,

d) a nyomtatvány felhasználásának időtartamát, az első felhasználás keltétől az utolsó felhasználás keltéig,

e) a nyomtatvány kiselejtezésének keltét.

4. Számlázó programmal szembeni követelmények

8. § (1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy

a) a számlázó program – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és

b)4

c)5 rendelkezzen a 11/A. § szerinti, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, és

d)6 biztosítsa a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat 13/A. § (1) bekezdés szerinti adatainak az állami adó- és vámhatóság részére történő, 13/A–13/B. § szerinti elektronikus úton történő továbbítását.

(2) A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.

(3) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha

a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és

b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása

azonos sorszámtartományon belül történik.

(4) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla, az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamint egyéb, az Áfa tv. tárgyi hatálya alá nem tartozó ügyletről kibocsátott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

(5) Abban az esetben, ha a program egyaránt alkalmas számla és nyugta előállítására, számla és nyugta kibocsátása elkülönített sorszámtartományon is történhet.

(6)7 A számlázó programmal előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában abban az időpontban minősül kiállítottnak, amely időponttal a számlázó program az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait lezárja.

9. § (1) A számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az általa értékesített számlázó programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani.

(2) A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles az értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A számlázó program fejlesztője, forgalmazója köteles a számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a számlázó programot beszerző adóalany adószámát.

10. § (1)8 A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és azonosítójáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.

(3) A számlázó program funkcióinak módosítása esetén az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon az (1) bekezdés szerinti dokumentáció funkciómódosítást leíró kiegészítése, módosítása.

(4) A számlázó programot használó adóalany az (1) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint annak (3) bekezdése szerinti valamennyi kiegészítését, módosítását az ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.

(5) A (2) és a (4) bekezdésben a dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a saját fejlesztésű programot használó adóalanyra is.

(6)9 Amennyiben az (1) bekezdés szerinti dokumentáció nem magyar, német, francia vagy angol nyelvek bármelyikén készült, annak magyar nyelven történő rendelkezésre állásáról

a) a számlázó programot értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni, feltéve, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany,

b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetben a számlázó programot használó adóalany köteles gondoskodni.

(7)10 Az (1) bekezdés szerinti dokumentáció magyar nyelvű fordítására az ezen dokumentációra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

11. §11

11/A. §12 A számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető

a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve

b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.

12. § Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója – próbajelleggel – bocsát ki számlát.

13. §13

4/A. 14 Számlázó programok adatszolgáltatása

13/A. § (1)15 A számlázó programnak a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése mellett a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4–5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmát a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML-formátumban, az állami adó- és vámhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére.

(2) A számlázó programmal történő adatszolgáltatás megkezdésének feltétele a gép-gép interfész használatához szükséges adatoknak az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany állami adó- és vámhatósághoz tett bejelentésén alapuló nyilvántartásba vétele.

(3) A számlázó programmal történő adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az (1) bekezdés szerint történt a benyújtása, és a sikeres feldolgozást az állami adó- és vámhatóság rendszere visszaigazolta.

(4) Ha az állami adó- és vámhatóság visszaigazolása alapján az adatszolgáltatás nem dolgozható fel, a hiba elhárítását követően az adatszolgáltatást meg kell ismételni.

(5) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany az állami adó- és vámhatóság rendszerének sikeres feldolgozásra vonatkozó visszaigazolása ellenére észleli, hogy hibás adatszolgáltatás történt, az adatszolgáltatást a hiba elhárítását követően meg kell ismételni. Az ismételt adatszolgáltatást az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az állami adó- és vámhatóság rendszerében jóvá kell hagynia.

(6)16 A (4)–(5) bekezdés szerinti hibás adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany a javított adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4–5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmának manuális rögzítésével is megteheti.

(7) Ha a (4)–(5) bekezdés szerinti hibás adatszolgáltatás észlelésének napjától számított 3 munkanapon belül a hiba elhárítása nem történt meg, akkor az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany az adatszolgáltatást a hiba elhárulásáig a (6) bekezdésben foglaltak szerint köteles teljesíteni.

(8)17 Ha a számlakibocsátásra kötelezett adóalany ezen kötelezettségének meghatalmazott útján tesz eleget, és meghatalmazottként a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő olyan személy, szervezet jár el, aki (amely) belföldön nem rendelkezik székhellyel, és a meghatalmazotti minőségében történő számlakiállítás alapjául szolgáló ügylettel kapcsolatban belföldön nyilvántartásba nem vett adóalany, a meghatalmazott által számlázó programmal kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthető a meghatalmazott számlázó programjától eltérő számítástechnikai rendszerből is, feltéve, hogy az gép-gép kapcsolattal, elektronikus úton valósul meg.

(9)18 A (8) bekezdés szerinti esetben az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget az (1) bekezdéstől eltérően a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítását követő 6 napon belül kell teljesíteni.

13/B. § (1) Ha a számlázó program által kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az állami adó- és vámhatóság az üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé honlapján.

(2) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus rendszereinek karbantartás miatti leállítását megelőzően a karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé a honlapján a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról.

(3)19 Ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszer üzemzavar, karbantartás vagy az internetszolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a számlázó programnak a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4–5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmát az üzemzavar, karbantartás vagy az internetszolgáltatás elégtelensége megszűnését követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.

(4)20 Ha a számlázó program a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak szolgáltatására kötelezett adóalany rendszerének üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége miatt nem továbbítja az állami adó- és vámhatóság részére, a számlázó programnak az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4–5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmát az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.

(5)21 A (4) bekezdéstől eltérően az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany rendszerének 48 órát meghaladó üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége esetén ezt a tényt az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az állami adó- és vámhatóság rendszerében legkésőbb a 48 órás időtartam leteltekor jeleznie kell és az adatszolgáltatást ezen időtartam leteltétől számított 24 órán belül az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4–5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmának manuális rögzítésével köteles teljesíteni. Amennyiben ezen 24 órás időkeret alatt az üzemzavar vagy az internetszolgáltatás elégtelensége nem hárul el, az időkeret az állami adó- és vámhatóság rendszerében tett ismételt bejelentéssel újabb 24 órával meghosszabbítandó mindaddig míg az üzemzavar, internetszolgáltatás elégtelensége fennáll.

4/B. 22 Adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság útján továbbított számlakibocsátással

13/C. § (1) Az adóalany az Áfa tv. 10. számú melléklet 1–5/A. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tehet úgy is, hogy az általa teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, ennek teljesítéséhez kapott előlegről kiállított elektronikus számlát, számlával egy tekintet alá eső okiratot az állami adó- és vámhatóság által erre a célra kialakított infrastruktúrán keresztül bocsátja a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő rendelkezésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adattartalmát a 13/A. és 13/B. § szerint, a 13/A. § (1) bekezdésében említett közleményben erre a célra meghatározott külön jelzést is alkalmazva, technikailag érvényes hash kóddal továbbították az állami adó- és vámhatóság részére, és a sikeres feldolgozást az állami adó- és vámhatóság az erre a célra kialakított infrastruktúra segítségével visszaigazolta.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az elektronikus számla, számlával egy tekintet alá eső okirat mérete ne haladja meg a 13/A. § (1) bekezdése szerinti közleményben meghatározott méretkorlátot.

(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, amennyiben

a) a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő nem adóalany természetes személy, vagy

b) a számlával egy tekintet alá eső okirat olyan számla adattartalmát módosítja vagy érvényteleníti, amelyről az adatszolgáltatás nem az (1) és (2) bekezdés szerint történt.

(5) Az állami adó- és vámhatóság lehetővé teszi, hogy az általa erre a célra kialakított infrastruktúrán keresztül az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően továbbított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat XML állományát az állami adó- és vámhatóság által megállapított adószámmal, csoportazonosító számmal rendelkező terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő személy, szervezet a feltöltéssel mindenben megegyező tartalommal és formában lekérdezze és letöltse. A számla, számlával egy tekintet alá eső okirat rendelkezésre bocsátása megtörténik a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat XML állományának lekérdezhetővé és letölthetővé válásával.

(6) Az állami adó- és vámhatóság által kialakított infrastruktúra (1)–(5) bekezdésben foglaltak szerinti használata nem érinti a számla kibocsátására kötelezett adóalanynak és a számlát befogadó személynek, szervezetnek a számlázással és annak megőrzésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. A (3), (4) és (7) bekezdésben foglaltaknak történő megfelelés a számla kibocsátására kötelezett adóalany felelőssége.

(7) Az (1)–(4) bekezdés alkalmazása szerinti adatszolgáltatásra a 13/A. § (5)–(7) bekezdése és a 13/B. § (4) és (5) bekezdése nem alkalmazható.

5. Az elektronikus adatcsererendszer használata

14. § Ha a felek az elektronikus számlát elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként kívánják létrehozni és továbbítani, az EDI alkalmazására és használatára az Áfa tv. 175. § (3) bekezdés a) pontjában előírt előzetes és írásos megállapodási kötelezettségüknek az 1. mellékletben meghatározott szerződés megkötésével is eleget tehetnek.

6. Számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjára vonatkozó különös szabályok

15. § (1) A számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként eljáró személy, illetve szervezet által kibocsátott számlának – az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesülése mellett – az alábbiakat kell teljesítenie:

a) papír alapon kibocsátott számla esetében a meghatalmazott a számla másolatát haladéktalanul eljuttatja a számlakibocsátásra kötelezettnek, elektronikus számla esetében pedig elektronikus formában bocsátja haladéktalanul a számlakibocsátásra kötelezett rendelkezésére;

b) a számlázó programmal előállított számla esetében a számlakibocsátásra kötelezett és meghatalmazottja előzetesen és írásban megállapodnak a számla előállítása során alkalmazott sorszámtartományról, amelyet a számlakibocsátásra kötelezett is köteles nyilvántartásában rögzíteni.

(2) Az a személy, szervezet, aki vagy amely egyidejűleg több számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként jár el, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeknek megbízónként elkülönített nyilvántartás vezetésével tesz eleget.

7. A számítógéppel előállított nyugta

16. § (1) A számítógéppel előállított nyugtával szemben követelmény, hogy a program a sorszámozást kihagyás és ismétlés nélkül biztosítsa.

(2)23 Az (1) bekezdés szerinti program értékesítésekor az értékesítő köteles a vevő részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani ezen program fejlesztője által készített felhasználói dokumentációt.

(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a program valamennyi funkciójának ismertetését. A program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.

(4) A programot használó adóalany a (2) bekezdés szerinti dokumentációt az ezen programmal kibocsátott nyugta kibocsátását magában foglaló évtől számított ötödik év végéig köteles megőrizni. Az adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.

(5) A (3) és (4) bekezdésben a dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a saját fejlesztésű programot használó adóalanyra is.

(6)24 Amennyiben a (2) bekezdés szerinti dokumentáció nem magyar, német, francia vagy angol nyelvek bármelyikén készült, annak magyar nyelven történő rendelkezésre állásáról

a) az (1) bekezdés szerinti programot értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni, feltéve, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany,

b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetben az (1) bekezdés szerinti programot használó adóalany köteles gondoskodni.

(7)25 A (2) bekezdés szerinti dokumentáció magyar nyelvű fordítására az ezen dokumentációra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

8. Másolatkészítés és megőrzés

17. § (1)26 A számlázó programmal előállított és papírra nyomtatott számla, valamint a számítógéppel előállított és papírra nyomtatott nyugta kibocsátónál maradó példánya – papírra nyomtatás helyett – elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet rendelkezései szerint történik.

(2)27 Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni

a) nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számláról és nyugtáról, továbbá papírra nyomtatott számláról és nyugtáról (ideértve a pénztárgéppel és taxaméterrel kiállított számlát és nyugtát is) történő elektronikus másolatkészítés során, valamint

b) a papír alapon létrehozott, de elektronikus számlaként kibocsátott számláknak az elektronikus formátumba történő átkonvertálásánál.

9. Számla és nyugta ellenőrzése

18. § (1) Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az adóalany köteles az adóhatóság részére

a) a helyszínen biztosítani a számla és a nyugta olvashatóságához szükséges technikai eszközöket,

b) rendelkezésre bocsátani az a) pontban említett eszközök használatára vonatkozó dokumentációt, továbbá

c) megadni az a) pontban említett eszközök használatához szükséges felvilágosítást.

(2) Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az adóalany köteles az adóhatóság részére elektronikus kimenetet, és az adatok külső adathordozóra történő archiválását biztosítani.

19. § Adóhatósági ellenőrzés céljából az adóalany az xml formátumban megőrzött számla adatait a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, az egyéb elektronikus formában megőrzött számla esetében a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, vagy pdf formátumban köteles rendelkezésre bocsátani.

10. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 11. §, a 13. § és a 21. § 2014. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 18. § (2) bekezdése, a 19. §, a 22. §, 26. § valamint a 2. és a 3. melléklet 2015. július 1-jén lép hatályba.

21. §28

22. § Az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2015. június 30-án hatályos rendelkezéseit a 2015. június 30-ig kibocsátott elektronikus számlák tekintetében is alkalmazni kell.

23. § A 14. § és az 1. melléklet az elektronikus adatcsere jogi vonatkozásairól szóló 1994. október 19-i 1994/820/EK bizottsági ajánlásnak való megfelelést szolgálja.

24. §29 A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

25. §30

26. §31

27. §32 E rendeletnek az egyes közvetett adózási tárgyú PM és NGM rendeletek módosításáról szóló 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) módosított 10. § (1) bekezdését és 16. § (2) bekezdését, valamint a Mód. rendelettel megállapított 10. § (6) és (7) bekezdését, 16. § (6) és (7) bekezdését ezen rendelkezések hatálybalépése33 előtt értékesített, használatba vett programok esetében is alkalmazni lehet.

1. melléklet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelethez

Az EDI alkalmazására és használatára vonatkozó mintaszerződés a következő:

Ez az EDI Szerződés az alábbi felek között jött létre:

.................................................................................................................................…………………………………, valamint

.................................................................................................................................................………………………………….

(a továbbiakban: a felek).

1. cikk Tárgy és hatály
1.1.    Az „Európai Modell EDI Szerződés”, (a továbbiakban: Szerződés), meghatározza a kereskedelmi ügyleteket elektronikus adatcserével (EDI) lebonyolító felekre vonatkozó rendelkezéseket.
1.2.    A Szerződés az alábbiakban közölt jogi rendelkezéseket tartalmazza, és kiegészül egy Műszaki Melléklettel.
1.3.    Hacsak a felek között ettől eltérő megállapodás nem jön létre, a Szerződés rendelkezései nem határozzák meg az EDI felhasználása által érintett ügyletekből keletkező, szerződésekben rögzített kötelezettségeket.
2. cikk Definíciók
2.1.    Ebben a Szerződésben az alább felsorolt fogalmak jelentése a következő:
2.2.    EDI:
Az elektronikus adatcsere kereskedelmi és ügyviteli adatok továbbítása egy számítógéptől egy másik számítógéphez, egy EDI üzenet szerkezetét meghatározó egyeztetett formátumban.
2.3.    EDI üzenet:
Egy EDI üzenet egyeztetett szabvánnyal összhangban szerkesztett szegmensrendszer, amely számítógéppel olvasható formátumban készül, valamint automatikusan és egyértelműen feldolgozható.
2.4.    UN/Edifact:
A UN/ECE definíció értelmében az ENSZ közigazgatásban, kereskedelemben és közlekedésben megvalósuló elektronikus adatcserére vonatkozó szabályai, amelyek magukban foglalják az áruk és szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó strukturált adatok független számítógépes információs rendszerek közötti elektronikus cseréjére vonatkozó, nemzetközi forgalomban egyeztetett szabványokat, könyvtárakat, valamint irányelveket.
2.5.     Átvétel visszaigazolása:
Egy EDI üzenet átvételének visszaigazolása egy olyan eljárás, amellyel egy EDI üzenet átvétele alkalmával ellenőrzik a szintaxist és a jelentést, és a címzett megfelelő visszaigazolást küld a feladónak.
3. cikk A Szerződés érvényessége és létrejötte
3.1.     A felek, amelyek alávetik magukat a Szerződés rendelkezéseinek, kifejezetten lemondanak azon jogukról, hogy az EDI eszközeivel és a Szerződés feltételeivel összhangban létrejött szerződés érvényességének megkérdőjelezésére pusztán arra való hivatkozással, hogy a szerződés EDI felhasználásával teljesült.
3.2.     Mindegyik fél eljár annak érdekében, hogy egy feladott vagy kapott EDI üzenet tartalma összhangban legyen saját országának hatályos törvényi rendelkezéseivel; ez utóbbiak alkalmazása nem korlátozhatja egy EDI üzenet tartalmát. Mindegyik fél megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy késedelem nélkül tájékoztassa a másik felet az összhang esetleges hiányáról.
3.3.     Egy EDI felhasználásával létrejött szerződés akkor és ott jön létre, ahol és amikor egy ajánlat elfogadását jelentő EDI üzenet eléri az ajánlattevő számítógépes rendszerét.
4. cikk EDI üzenetek bizonyítékának elfogadhatósága
A hatályos nemzeti jogszabályok által engedélyezett mértékben a felek ezennel kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen Szerződés a rendelkezéseivel és feltételeivel összhangban megőrzött és nyilvántartott EDI üzenetek elfogadhatóak lesznek a bíróságok előtt és az üzenetekben foglalt tények bizonyítékának minősülnek, hacsak ezzel ellentétes bizonyítékok nem állnak rendelkezésre.
5. cikk EDI üzenetek feldolgozása és az üzenetek átvételének visszaigazolása
5.1.     Az EDI üzeneteket nyomban átvételüket követően, de mindenképpen a Műszaki Mellékletben meghatározott időkereteken belül kell feldolgozni.
5.2.     Az átvétel visszaigazolása nem szükséges, hacsak azt kifejezetten nem kérik.
Az üzenet átvételének visszaigazolása a Műszaki Melléklet kifejezetten erre vonatkozó rendelkezésével vagy az EDI üzenet feladójának kifejezett kérésével igényelhető.
5.3.     Ott, ahol egy EDI üzenet visszaigazolását igénylik, a visszaigazolandó EDI üzenet címzettjének gondoskodnia kell arról, hogy a visszaigazolandó EDI üzenet átvételét követően egy munkanapon belül visszaigazolják az üzenet átvételét, hacsak a Műszaki Melléklet más határidőről nem rendelkezik.
Egy EDI üzenet átvételének bejelentett helyén munkanapnak minősül minden nap, kivéve a szombatot, a vasárnapot és a bejelentett hivatalos állami ünnepeket.
Egy EDI üzenet visszaigazolását igénylő címzett nem tehet semmilyen intézkedést az EDI üzenet tartalma alapján mindaddig, amíg a visszaigazolást meg nem küldi.
5.4.     Amennyiben a feladó a meghatározott időn belül nem kapja meg az általa igényelt visszaigazolást, a címzett megfelelő értesítését követően a határidő lejárta után semmisnek tekintheti az üzenetet, vagy kezdeményezheti a Műszaki Mellékletben meghatározott alternatív eljárást az üzenet tényleges visszaigazolására.
Amennyiben az alternatív eljárás az időkeret lejártáig nem jár eredménnyel, az EDI üzenetet az időkeret lejártával – a címzettnek megküldött értesítéssel – semmisnek kell tekinteni.
6. cikk EDI üzenetek biztonsága
6.1.     A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő biztonsági eljárások megvalósításával és fenntartásával gondoskodnak az EDI üzenetek biztonságáról, az illetéktelen hozzáférés, módosítás, késedelem, megsemmisítés vagy elvesztés kockázatainak elhárításáról.
6.2.     A biztonsági eljárások és intézkedések tartalmazzák az eredet és a sértetlenség ellenőrzését, az eredet és az átvétel igazolását (letagadhatatlanságát) és az EDI üzenetek bizalmas kezelését.
Minden EDI üzenet esetében kötelező az eredet és a sértetlenség ellenőrzésére vonatkozó biztonsági eljárások és intézkedések alkalmazása; ezeknek az intézkedéseknek a rendeltetése EDI üzenet feladójának azonosítása és az EDI üzenet hiánytalan és érintetlen voltának ellenőrzése. A Műszaki Melléklet szükség esetén pótlólagos biztonsági eljárásokat és intézkedéseket is tartalmazhat.
6.3.     Amennyiben a biztonsági eljárások és intézkedések alkalmazása az üzenet elutasítását vagy egy EDI üzenetben egy hiba kiszűrését eredményezi, a címzett meghatározott időn belül köteles tájékoztatni erről a feladót.
Egy elutasított EDI üzenet címzettje, vagy hibát tartalmazó EDI üzenet címzettje nem tesz EDI üzenet nyomán semmilyen intézkedést mindaddig, amíg a feladó erre vonatkozó intézkedéseit meg nem kapja. Amennyiben a feladó ismételten megküld egy elutasított vagy hibás EDI üzenetet, az EDI üzenetnek egyértelműen jelezni kell, hogy ez egy korrigált EDI üzenet.
7. cikk Bizalmas adatkezelés és személyi adatok védelme
7.1.     A feleknek gondoskodniuk kell arról, hogy a feladó által bizalmas információként feltüntetett, illetve a felek közötti megállapodás értelmében ilyennek minősülő információkat tartalmazó EDI üzeneteket bizalmas információként kezeljék, és ne tegyék hozzáférhetővé arra illetéktelen személyek részére, illetve ne továbbítsák ilyen személyeknek, illetve ne használják fel olyan célokra, amelyek ellentétesek a felek szándékaival.
Az ilyen bizalmas információ engedélyezett továbbküldése esetén hasonló mértékű bizalmas adatkezelést kell alkalmazni.
7.2.     EDI üzenetek nem minősülnek bizalmas információkat tartalmazó üzeneteknek, amennyiben az ilyen információ egyébként hozzáférhető és szabadon felhasználható.
7.3.     A felek megállapodhatnak abban, hogy bizonyos üzeneteknél – országaik törvényeiben engedélyezett mértékben – a védelem meghatározott módozatait (például a kódolás) módszerét alkalmazzák.
7.4.     Amennyiben személyes adatokat tartalmazó EDI üzeneteket továbbítanak vagy fogadnak olyan országokban, ahol nincs hatályos adatvédelmi törvény, a Közösség vonatkozó jogszabályának elfogadásáig mindegyik fél kötelezettséget vállal, hogy – minimum előírásként – tiszteletben tartja a személyes adatok automatikus feldolgozására vonatkozó rendelkezéseket.
8. cikk EDI üzenetek iktatása és tárolása
8.1.     Egy kereskedelmi ügylet során a felek által az egymásnak megküldött EDI üzenetek esetében mindegyik fél – saját országa törvényeiben meghatározott időkeretekkel és követelményekkel összhangban, de mindenképpen az ügylet befejezését követően további legalább három éven keresztül – köteles módosítások nélkül és biztonságosan megőrizni a felek által egymásnak megküldött összes EDI üzenet hiánytalan és időrendi sorrendben rendezett rekordját.
8.2.     Hacsak az illető ország hatályos jogszabályai ettől eltérő módon nem rendelkeznek, az EDI üzeneteket a feladónak a feladott formátumban, a címzettnek az átvett formátumban kell megőriznie.
8.3.     A felek kötelesek gondoskodni arról, hogy az EDI üzenetek elektronikus vagy számítógépes nyilvántartásai azonnal hozzáférhetőek, szükség esetén olvasható formában reprodukálhatóak és kinyomtathatóak legyenek. Be kell szerezni az ehhez szükséges műszaki berendezéseket.
9. cikk EDI üzemi követelmények
9.1.     A felek kötelezettséget vállalnak az EDI ebben a Szerződésben megfogalmazott feltételeknek megfelelő működtetéséhez szükséges üzemi környezet fenntartására, ami többek között az alábbiak fenntartását jelenti:
9.2.     Üzemi berendezések
A feleknek gondoskodniuk kell az EDI üzenetek továbbításához, fogadásához, fordításához, iktatásához és tárolásához szükséges berendezésekről, számítógépes programokról és szolgáltatásokról.
9.3.     A kommunikáció eszközei
A feleknek meg kell határozniuk a kommunikáció eszközeit, beleértve a távközlési protokollokat, valamint szükség esetén a külső szolgáltatók kiválasztását.
9.4.     EDI üzenetek szabványai
Az összes EDI üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete európai gazdasági bizottsága által engedélyezett UN/Edifact szabványokkal, ajánlásokkal és eljárásokkal (UN/ECE-NP 4) és az európai szabványokkal összhangban kell megküldeni.
9.5.     Kódok
Az EDI üzenetekben említett, adatok kódolására alkalmazott kódok a UN/Edifact kódjegyzékek, a nemzetközi kódjegyzéke, többek között az ISO nemzetközi szabványok és ENSZ/ECE szabványok, vagy egyéb hivatalosan közzétett kódjegyzékek.
Ott, ahol ilyen kódjegyzékek nem állnak rendelkezésre, előnyben kell részesíteni a közzétett, karbantartott, illetve az egyéb kódrendszerekkel összhangban levő kódjegyzékeket.
10. cikk Műszaki specifikációk és követelmények
A Műszaki Mellékletnek tartalmaznia kell az EDI ennek a Szerződésnek a feltételeivel összhangban történő működtetéséhez szükséges műszaki, szervezeti és eljárási specifikációkat és követelményeket, amelyek többek között az alábbiakat tartalmazzák:
- EDI üzemi követelmények, lásd a 9. cikket, beleértve az üzemi berendezéseket, a kommunikáció eszközeit, EDI üzenet szabványokat és kódokat,
- az EDI üzenetek feldolgozását és visszaigazolását,
- az EDI üzenetek biztonságát,
- az EDI üzenetek iktatását és tárolását,
- időkorlátokat,
- a műszaki specifikációk és követelmények megfelelő voltának megállapítására és nyomon követésére alkalmas vizsgálatokat és teszteket.
11. cikk Felelősség
11.1.     Egyik fél sem tartozik felelősséggel a Szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése által előidézett különleges, közvetett vagy következményes károkért.
11.2.     Egyik fél sem tartozik felelősséggel a másik fél által elszenvedett, illető fél késedelmes teljesítése vagy nem a Szerződés rendelkezéseinek megfelelő teljesítése által okozott károkért, amennyiben az ilyen károk keletkezésének oka a nem teljesítő fél által nem befolyásolható, illetve a Szerződés létrejöttének időpontjában előre nem jelezhető körülmény, vagy olyan körülmény, amelynek következményeit nem lehetett sem megelőzni, sem áthidalni.
11.3.     Amennyiben egy fél közvetítőt bíz meg az EDI üzenet továbbításával, naplózásával vagy feldolgozásával, ez a fél tartozik felelősséggel az említett szolgáltatások ellátása során az ilyen közvetítő cselekményei, nem teljesítései vagy mulasztásai által közvetlenül okozott károkért.
11.4.     Amennyiben egy fél arra kötelezi a másik felet, hogy közvetítőt bízzon meg az EDI üzenet továbbításával, naplózásával vagy feldolgozásával, az ezt megkövetelő fél tartozik felelősséggel a másik félnek az említett szolgáltatások ellátása során az ilyen közvetítő cselekményei, nem teljesítései vagy mulasztásai által közvetlenül okozott károkért.
12. cikk Jogviták rendezése
1. alternatíva
Választott bírósági záradék
Az ebből a Szerződésből vagy a Szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitában, beleértve a Szerződés fennállását, érvényességét vagy megszüntetését, a felek által egyeztetett személyből (vagy három személyből) álló választott bíróság jogosult eljárni; ennek a testületnek a döntése végleges. A választott bíróság tagjait a ................. jogosult kinevezni, a ................... eljárási szabályai alapján.
2. alternatíva
Bírósági záradék
Az ezzel a szerződéssel kapcsolatban vagy abból eredően keletkező bármely jogvitában ............................. bíróságok jogosultak eljárni; ezek a bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.
13. cikk Irányadó jog
Az EDI üzenetek iktatására, tárolására, vagy a személyi adatok bizalmas kezelésére, illetve védelmére vonatkozó, a szerződő feleket kötelező nemzeti jogi rendelkezéseket tiszteletben tartva, erre a Szerződésre .................... joga irányadó.
14. cikk A Szerződés hatálya, módosítása, megszűnése és a részleges érvénytelenség
14.1.     Hatály
Ez a Szerződés akkor lép hatályba, amikor azt mindkét fél aláírja.
14.2.     Módosítások
Amennyiben szükséges, a Szerződésnek a felek által írásban egyeztetett kiegészítő vagy alternatív rendelkezései az aláírás időpontjától a Szerződés részének minősülnek.
14.3.     Megszűnés
Bármelyik fél a másik félnek ajánlott levélben vagy a felek által egyeztetett egyéb módon megküldött írásbeli értesítéssel, egyhavi felmondási idővel megszüntetheti a Szerződést. A Szerződés megszüntetése csak ezt a napot követően létrejött ügyleteket érinti.
A bármely oknál fogva bekövetkezett megszüntetéstől függetlenül, a felek 4., 6., 7. és 8. cikkében rögzített jogai és kötelességei a megszüntetést követően is hatályban maradnak.
14.4.     Részleges érvénytelenség
Amennyiben ennek a Szerződésnek bármely cikke vagy annak egy része érvénytelenné válik, az összes többi cikk érvényben és hatályban marad.

2. melléklet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelethez

Az XML séma mezőinek fogalommagyarázata, elnevezések táblázata

4K10826_0

Számla tartalmi elemei

Fogalommagyarázat

XSD
elnevezés

A számlákról készült export állomány adatai

szamlak

Előállítás dátuma

Az export fájl előállításának dátuma

export_datuma

Számlák darabszáma

Az adatszolgáltatásba bekerült számlák darabszáma

export_szla_db

Kezdő dátum

Az adatszolgáltatás intervallumának kezdő dátuma

kezdo_ido

Záró dátum

Az adatszolgáltatás intervallumának záró dátuma

zaro_ido

Kezdő számla száma

Az adatszolgáltatásban szereplő számla intervallum első számlájának sorszáma

kezdo_szla_szam

Záró számla száma

Az adatszolgáltatásban szereplő számla intervallum utolsó számlájának sorszáma

zaro_szla_szam

Számla

Egy számla lehetséges adatai

szamla

Fejléc

fejlec

Számla sorszáma

A számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja

szlasorszam

Számla típusa

Számla lehetséges típusai:
• számla
• egyszerűsített adattartalmú számla
• módosító számla
• érvénytelenítő számla
• gyűjtőszámla
• számlával egy tekintet alá eső okirat

szlatipus

Számla kelte

A számla kibocsátásának kelte

szladatum

Teljesítés dátuma

• a teljesítés időpontja, vagy
• előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapítás időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől

teljdatum

Számlakibocsátó adatai

szamlakibocsato

Adószám

Számlakibocsátó adószáma

adoszam

Közösségi adószám

A számlakibocsátó közösségi adószáma

kozadoszam

Kisadózó

A számlakibocsátó kisadózói státuszának jelölése

kisadozo

Név

Számlakibocsátó megnevezése

nev

Cím

A számlakibocsátó cím adatainak csoportja

cim

Irányítószám

iranyitoszam

Település

telepules

Kerület

kerulet

Közterület neve

kozterulet_neve

Közterület jellege

kozterulet_jellege

Házszám

hazszam

Épület

epulet

Lépcsőház

lepcsohaz

Szint

szint

Ajtó

ajto

Egyéni vállalkozó megjelölés

Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén az "egyéni vállalkozó" megjelölést, vagy annak e.v. rövidítését fel kell tüntetni

egyeni_vallalkozo

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma

Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát fel kell tüntetni

ev_nyilv_tart_szam

Egyéni vállalkozó neve (aláírása)

Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén az egyéi vállalkozó nevét (aláírását) fel kell tüntetni

ev_neve

Számlabefogadó adatai

vevo

Számlabefogadó adószáma

A termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma

adoszam

Közösségi adószám

A termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének közösségi adószáma

kozadoszam

Számlabefogadó neve

A termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve

nev

Számlabefogadó címe

A termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének címe

cim

Irányítószám

iranyitoszam

Település

telepules

Kerület

kerulet

Közterület neve

kozterulet_neve

Közterület jellege

kozterulet_jellege

Házszám

hazszam

Épület

epulet

Lépcsőház

lepcsohaz

Szint

szint

Ajtó

ajto

Képviselő

kepviselo

Képviselő adószáma

Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő adószáma

adoszam

Képviselő neve

Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve (a számla kiállítója)

nev

Képviselő címe

Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő címe

cim

Irányítószám

iranyitoszam

Település

telepules

Kerület

kerulet

Közterület neve

kozterulet_neve

Közterület jellege

kozterulet_jellege

Házszám

hazszam

Épület

epulet

Lépcsőház

lepcsohaz

Szint

szint

Ajtó

ajto

Termék/szolgáltatás tételek adatai

termek_szolgaltatas_tetelek

Megnevezés

Az értékesített termék/szolgáltatás megnevezése

termeknev

Gyűjtőszámla csoport

A gyűjtőszámlába foglalás csoportosító eleme, általában dátum, vagy annak valamely része

gyujto_szla_csoport

Előleg

Amennyiben a termékre/szolgáltatásra adott előleg szerepel a számlán, annak jelölése

eloleg

Besorolási szám

A termék/szolgáltatás jelölésére alkalmazott vámtarifaszám/SZJ szám

besorszam

Termék/szolgáltatás mennyisége

Az értékesített termék/nyújtott szolgáltatás mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető

menny

Termék/szolgáltatás mennyiségi mértékegysége

A termék/szolgáltatás – feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető – mennyiségi mértékegysége

mertekegys

Közvetített szolgáltatás

Közvetített szolgáltatás esetén a számlából a közvetítés tényének ki kell derülnie

kozv_szolgaltatas

Termék/szolgáltatás nettó ára

Az adó alapja

nettoar

Termék/szolgáltatás nettó egységára

Értékesített termék adó nélküli egységára, vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető

nettoegysar

Az értékesített dohánygyártmány adójegyén szereplő kiskereskedelmi eladási ár

Általánosforgalmiadó-alanynak az adójeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítése tekintetében, ezen termékértékesítésről kibocsátott számlában – a nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység keretében végzett termékértékesítés kivételével – a termék megnevezése mellett tájékoztató adatként fel kell tüntetni az értékesített dohánygyártmány adójegyén szereplő kiskereskedelmi eladási árat is.

dohany_ar

Adó kulcs

Az alkalmazott adó mértéke

adokulcs

Adó értéke

Az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését a törvény kizárja (a számlán az áthárított adót forintban kifejezve abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek)

adoertek

Százalékérték

Az egyszerűsített adattartalmú számla esetén az alkalmazott adó mértékének megfelelő százalékértékek (21,26%, 4,76%, 15,25%).

szazalekertek

Termék/szolgáltatás bruttó ára

Az ellenérték adót is tartalmazó összege

bruttoar

Alkalmazott árengedmény

Alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza

arengedm

Az árverési vételárul szolgáló ellenérték

Az árverési vételár, mint ellenérték

vellenertek

Az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések

Az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések értéke

vkozteher

A felmerült járulékos költségek, amelyeket a nyilvános árverés szervezője hárít át az árverési vevőnek

Ilyennek minősülnek különösen a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek

vktg

Kisebbítendő tag

A fenti három tétel együttes összege

vkistag

Közlekedési eszköz információk

Az új közlekedési eszköz számlatétel információinak csoportja

kozl_eszk_inf

Szárazföldi közlekedési eszköz

Szárazföldi közlekedési eszköz adatai

foldikozl

Henger űrtartalom

hengerur

Teljesítmény

teljesitmeny

Első forgalomba helyezés időpontja

forgba_datum

Megtett távolság

futottkm

Légi közlekedési eszköz

Légi közlekedési eszköz adatai

legikozl

Teljes felszállási tömeg

felsztomeg

Légi kereskedelem

legiker

Első forgalomba helyezés időpontja

forgba_datum

Repült órák száma

repultora

Vízi közlekedési eszköz

Vízi közlekedési eszköz adatai

vizikozl

Hosszúság

hajo_hossz

Tevékenység

vizitev

Első forgalomba helyezés időpontja

forgba_datum

Hajózott órák száma

hajozott_ora

Az ásványolaj adóraktárból történő kitárolása esetén

Az ásványolaj adóraktárból történő kitárolása esetén meghatározott esetben fel kell tüntetni a számlán a következő adatokat:
• a termék tényleges hőmérséklete;
• kitárolt mennyisége környezeti hőmérsékleten mért tényleges térfogatban, illetve vasúti, közúti és uszályszállítás esetén mért vagy számított tömege;
• 15 Celsius-fok hőmérséklethez tartozó sűrűsége;
• 15 Celsius-fok hőmérséklethez tartozó térfogata;
• a termék minősége, az érvényes MSZ-re, műszaki leírásra vagy szerződésben rögzített specifikációra való hivatkozással;
• az üzemanyag és a tüzelőolaj külön jogszabályban előírt minőségi követelménynek való megfelelésének tanúsítása

asvanyolaj
homerseklet
tomeg
tomeg_mert
suruseg
suruseg_mert
terfogat
terfogat_mert
minoseg
tanusitas

Módosító számla

modosito_szla

Eredeti számla sorszáma

Hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát módosítja

eredeti_sorszam

Gyűjtőszámla

gyujto_szla

Gyűjtőszámla csoport jelölője

A gyűjtőszámlába foglalás csoportosító eleme, általában dátum, vagy annak valamely része

gyujtocsopo_ossz

Gyűjtő nettó összesen

Gyűjtőcsoportba tartozó számlatételek nettó összege

gyujtocsopo_nossz

Gyűjtő bruttó összesen

Gyűjtőcsoportba tartozó számlatételek bruttó összege

gyujtocsopo_bossz

Záradékok

zaradekok

Pénzforgalmi elszámolás

A „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés feltüntetése a számlán, különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében

penzforgelsz

Önszámlázás

Az „önszámlázás” kifejezés feltüntetése a számlán, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki

onszamla

Fordított adózás

A „fordított adózás” kifejezés feltüntetése a számlán, ha adófizetésre a termék beszerzője, vagy a szolgáltatás igénybevevője kötelezett

ford_ado

Adómentességi hivatkozás

Adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás, vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól

adoment_hiv

Különbözet szerinti szabályozás

• „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák”
• „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek”
• „különbözet szerinti szabályozás - műalkotások”
• „különbözet szerinti szabályozás gyűjteménydarabok és régiségek”
közül a megfelelő kifejezés feltüntetése a számlán

kulonb_szer_szab

Termékdíj-feltüntetési kötelezettség számlán történő átvállalás esetén

„az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból … Ft termékdíj átvállalásra került” szövegű záradékot kell feltüntetni az egyéb kőolajtermék termékdíj-kötelezettség számla alapján való átvállalása esetén a számlán

termekdij_szlas_atvallalas

Termékdíj-feltüntetési kötelezettség szerződéssel történő átvállalás esetén

„a termékdíj kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ...) pontja ...) alpontja alapján a vevőt terheli” szövegű záradékot kell feltüntetni a termékdíj-kötelezettség szerződés alapján történő átvállalása esetén a számlán

termekdij_szerzes_atvallalas

Termékdíj szerződéses átvállalás bekezdés pontja

A temékdíj-kötelezettség szerződéses átvállalásának törvényben meghatározott pontja

bekezdes_pontja

Termékdíj szerződéses átvállalás bekezdés alpontja

A termékdíj-kötelezettség szerződéses átvállalásának törvényben meghatározott alpontja

bekezdes_alpontja

Termékdíj-feltüntetési kötelezettség a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben

A visszaigénylésre jogosult vevő igénye alapján a kötelezettnek, illetve a kötelezett vevőinek a számlán záradékot kell feltüntetni, amely tartalmazza:
• a termékdíjköteles termék CsK, KT kódját
• a termékdíj mértékét és összegét
• a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatai közül legalább
- a kötelezett által kibocsátott számla számát
- a kötelezett által kibocsátott számla keltét
- a kötelezett nevét
- a kötelezett címét
- a kötelezett adószámát

vissz_igeny

Visszaigénylés tételei

vissz_igenytetel

CsK-kód

csk

KT-kód

kt

Termékdíj összeg

termdij_osszeg

Kötelezett számla száma

szla

Kötelezett számla kelte

szla_kelte

Kötelezett neve

kotelezett_neve

Kötelezett címe

kotelezett_cime

Kötelezett adószáma

kotelezett_adoszama

Termékdíj-feltüntetési kötelezettség csomagolószer első belföldi forgalomba hozatalakor

A csomagolószer kötelezettje a számlán köteles feltüntetni a számla tételeire hivatkozva:

• amennyiben a csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli:
„a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból ... Ft”

• amennyiben a csomagolás részeként forgalomba hozott csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli:
„a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli”, vagy

• amennyiben az eladót a vevő nyilatkozata alapján termékdíj megfizetése nem terheli:
„a csomagolószer termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”, vagy
„a csomagolószer termékdíja a vevő ... számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”

csomszer_forg_hoz

Termékdíj

Záradék szövegében szereplő összeg feltüntetése:
„a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból … Ft”

termek_dij

Csomagolószer részeként forgalomba hozott

Záradék szövegének feltüntetése (igen/nem)

reszenkent_forg_hoz

Vevő nyilatkozat elemei

vevo_nyilatkozat

Vevő nem fizet

Záradék szövegének feltüntetése (igen/nem)

vevo_nem_fizet

Iktatott időszak

A záradék szövegében szereplő iktatószám feltüntetése:
„a csomagolószer termékdíja a vevő … számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”

iktatott_idoszak

Termékdíj-feltüntetési kötelezettség reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor

A reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozójának a következő záradékot kell feltüntetni a számlán:
„a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból … Ft”

reklam_papir

Energia értékesítése esetén

Az energia értékesítést végző adóalany köteles a számlán elkülönítve feltüntetni az adó összegét

energia_ado

Népegészségügyi termékadó kötelezettség

Az adó alanya az adóköteles termék értékesítéséről kiállított számlán köteles feltüntetni, hogy a népegészségügyi termékadó kötelezettség őt terheli

neta

AHK-szám feltüntetése

A jövedéki termék közösségi adófelfüggesztési eljárásban adóraktárból történő kitároláshoz kapcsolódik az AHK-számot tartalmazó számla

ahk

Csomagküldő kereskedőtől beszerzett jövedéki termék eredetének igazolása

A jövedéki terméket belföldön terhelő adót külön fel kell tüntetni a számlán

csomagk_jovedeki_ado

Adóraktár engedélyesének jövedéki termék értékesítése

Az adóraktár engedélyese a jövedéki termék értékesítéséről kiállított számlán köteles a jövedéki termék vámtarifaszámát feltüntetni

jovedeki_vamtarifa

Adóraktár engedélyese/importáló/bejegyzett kereskedő/jövedéki engedélyes kereskedő által megfizetett adó feltüntetése

Adóraktár engedélyese/importáló/bejegyzett kereskedő/jövedéki engedélyes kereskedő az általa megfizetett, vételárban felszámított adót a vevő kérésére köteles a számlán elkülönítve feltüntetni

eng_import_ado

Gázolaj beszerzéséről szóló számla adatai csoport

Gázolaj beszerzéséről szóló számlán a kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát és a kilométeróra állását is fel kell tüntetni

gazolaj_beszerz

Rendszám

Jármű forgalmi rendszám

rendszam

Kilométeróra állás

Kilométeróra állása

km_ora_allas

Jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki termék értékesítése

A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki termék értékesítésekor a számlán fel kell tüntetnie
• a jövedéki termék vámtarifaszámát
• a jövedéki engedélye számát
• a vevő adóigazgatási azonosító számát
• adott esetben a vevő őstermelői igazolvány számát

jov_eng_ker

Jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki termék értékesítése csoport

jov_eng_keresk_jov_ert

Jövedéki engedély száma

Jövedéki engedélye száma

eng_szam

Vevő adóigazgatási azonosító száma, vagy őstermelői igazolvány száma

Vevő adóigazgatási azonosító száma, vagy őstermelői igazolvány száma

vevo_szam

Jövedéki engedélyes kereskedő a raktárhelyisége, illetve tárolótartálya telephelyének nem jövedéki engedélyes kereskedelmi elárusítóhelyként történő használatakor

A jövedéki engedélyes kereskedő – a vevő kérésére – olyan számlát bocsát ki, amely tartalmazza a következő záradékot:
„Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas”

jov_eng_keresk_szla

Nem jövedéki engedélyes kereskedő meghatározott kereskedelmi mennyiséget elérő mennyiségű jövedéki termék értékesítésekor

A nem jövedéki engedélyes kereskedő – a vevő kérésére – olyan számlát bocsát ki, amely tartalmazza a következő záradékot:
„Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas”

nem_jov_eng_keresk_szla

Importáló a jövedéki termék értékesítésekor

Az importáló a számlán köteles feltüntetni a jövedéki termék vámtarifaszámát

import_vamtarifa

Betétdíj alkalmazása esetén

A betétdíj összegét a számlán a betétdíjas termék árától elkülönítve kell feltüntetni

betet_dij

Rezsicsökkentés számlázása

A rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás összegét jól láthatóan, színes mezőben kiemelve kell feltüntetni a számlán

rezsicsokkentes

Tranzitadóraktár-engedélyes a tranzitadóraktárból történő értékesítés esetén

A beszállókártya számát a tranzitadóraktár-engedélyes az értékesítésről kiállított számlán köteles feltüntetni

Beszállókártya szám alatt az alábbi adatok együttes adatát kell érteni:
a járatszámot,
a kedvezményre jogosult nevét,
a beszállókártyán szereplő úti célt

beszallokartya
jaratszam
kedv_neve
uticel

Nem kötelező elemek csoport

nem_kotelezo

Fizetési határidő

A számla teljesítésének határideje

fiz_hatarido

Fizetés módja

A számla fizetési teljesítésének módja

fiz_mod

Számla pénzneme

A számlán szereplő összegek pénzneme

penznem

Számla megjelenési formája

Számla megjelenési formája: e-számla / EDI számla / papír alapon továbbított számla / papír alapon előállított, de elektronikus formában továbbított számla

szla_forma

Számlakibocsátó bankszámlaszáma

A termék értékesítőjének/szolgáltatás nyújtójának bankszámlaszáma

kibocsato_bankszla

Számlabefogadó bankszámlaszáma

A termék beszerzőjének/szolgáltatás igénybevevőjének bankszámlaszáma

befogado_bankszla

Összesítés

osszesites

Összesítés ÁFA kulcsok szerint

afarovat

Adóalap

nettoar

Adókulcs

adokulcs

Adó

adoertek

Ellenérték

bruttoar

Számla végösszege

vegosszeg

Adóalap összesen

nettoarossz

ÁFA összesen

afaertekossz

Ellenérték összesen

bruttoarossz

ÁFA tartalom

afa_tartalom

3. melléklet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelethez

az XSD séma

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elektronikus számlák adatai - Utolsó módosítás: 2014.01.29-.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType name="szamlak_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="export_datuma" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Az exportálás dátuma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="export_szla_db" type="decimal_egesz_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Az exportált számlák darabszáma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kezdo_ido" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Az exportálással érintett időszak kezdő dátuma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="zaro_ido" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Az exportálással érintett időszak záró dátuma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kezdo_szla_szam" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Az exportált számlák kezdő sorszáma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="zaro_szla_szam" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Az exportált számlák záró sorszáma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="szamla" type="szamla_tipus" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Az egyes számlák adatait tartalmazza.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="szamla_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="fejlec" type="fejlec_tipus"/>
            <xs:element name="szamlakibocsato" type="szamlakibocsato_tipus"/>
            <xs:element name="vevo" type="vevo_tipus"/>
            <xs:element name="kepviselo" type="kepviselo_tipus" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="termek_szolgaltatas_tetelek" type="termek_szolgaltatas_tetelek_tipus" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="modosito_szla" type="modosito_szla_tipus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="gyujto_szla" type="gyujto_szla_tipus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="zaradekok" type="zaradekok_tipus" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="nem_kotelezo" type="nem_kotelezo_tipus" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="osszesites" type="osszesites_tipus"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="fejlec_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="szlasorszam" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="szlatipus" type="szlatipus_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A számla típusa: 1-számla/2-egyszerűsített adattartalmú számla/3-módosító számla/4-érvénytelenítő számla/5-gyűjtőszámla/6-számlával egy tekintet alá eső okirat</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="szladatum" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A számla kibocsátásának kelte.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="teljdatum" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A teljesítés, vagy előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapítás időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="szlatipus_tipus">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>A számla típusát meghatározó kódszótár.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:enumeration value="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>1 - Számla</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="2">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>2 - Egyszerűsített adattartalmú számla</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="3">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>3 - Módosító számla</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="4">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>4 - Érvénytelenítő számla</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="5">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>5 - Gyűjtő számla</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="6">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>6 - Számlával egy tekintet alá eső okirat</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="szamlakibocsato_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="adoszam" type="adoszam_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kozadoszam" type="adoszam_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Közösségi adószám.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kisadozo" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>True, ha kisadózó.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="nev" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Számlakibocsátó neve.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="cim" type="cim_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Számlakibocsátó címe.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="egyeni_vallalkozo" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>True, ha egyéni vállakozó.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ev_nyilv_tart_szam" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Egyéni vállalkozó számlakibocsátó nyilvántartási száma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ev_neve" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Egyéni vállalkozó neve.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="adoszam_tipus">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Adószám típus meghatározása.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
            <xs:minLength value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="string_tipus">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>String típus meghatározása.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100"/>
            <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="decimal_tipus">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Decimal típus meghatározása. 10 egész számjegy és 2 tizedes számjegy adható meg.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="12"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="decimal_egesz_tipus">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Decimal típus meghatározása. 10 egész számjegy és 0 tizedes számjegy adható meg.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="cim_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="iranyitoszam" minOccurs="1">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="10"/>
                        <xs:minLength value="4"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="telepules" type="string_tipus" minOccurs="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Település megnevezése</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kerulet" type="string_tipus" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="kozterulet_neve" type="string_tipus" minOccurs="1"/>
            <xs:element name="kozterulet_jellege" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A közterület jellege (utca, körút …)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="hazszam" type="string_tipus" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="epulet" type="string_tipus" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="lepcsohaz" type="string_tipus" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="szint" type="string_tipus" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ajto" type="string_tipus" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="vevo_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="adoszam" type="adoszam_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Vevő adószáma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kozadoszam" type="adoszam_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Közösségi adószám.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="nev" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Vevő neve.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="cim" type="cim_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Vevő címe.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="kepviselo_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="adoszam" type="adoszam_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Képviselő adószáma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="nev" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Képviselő neve.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="cim" type="cim_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Képviselő címe.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="termek_szolgaltatas_tetelek_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="termeknev" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás megnevezése.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="gyujto_szla_csoport" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Gyűjtő számla csoport.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="eloleg" type="eloleg_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Előleg számla vagy végszámla esetében feltüntetendő.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="besorszam" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A termék/szolgáltatás jelölésére alkalmazott vámtarifaszám/SZJ szám.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="menny" type="decimal_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Az értékesített termék mennyisége.
                    A nyújtott szolgáltatás mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="mertekegys" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A termék vagy szolgáltatás, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető, mennyiségi mértékegysége.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kozv_szolgaltatas" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>True, ha közvetített a szolgáltatás.
                    Közvetített szolgáltatás esetén a számlából a közvetítés tényének ki kell derülnie.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="nettoar" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Az adó alapja.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="nettoegysar" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Értékesített termék adó nélküli egységára, a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="dohany_ar" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dohánygyártmány adójegyén szereplő kiskereskedelmi eladási ára.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="adokulcs" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Az alkalmazott adó mértéke.
                    Egyszerűsített adattartalmú számla esetén nem kell kitölteni.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="adoertek" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését a törvény kizárja.
                    Forintban kifejezve abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek.
                    Egyszerűsített adattartalmú számla esetén nem kell kitölteni.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="szazalekertek" type="szazalekertek_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Egyszerűsített adattartalmú számla esetén kötelező kitölteni.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="bruttoar" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Bruttó ár. Egyszerűsített adattartalmú számla esetén kötelező, más számlák esetén csak akkor, ha van ilyen adat.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="arengedm" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="vellenertek" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által kibocsátott számla esetén kell kitölteni.
                    Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti számla tétel elemek.
                    Az árverési vételárul szolgáló ellenérték.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="vkozteher" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által kibocsátott számla esetén kell kitölteni.
                    Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti számla tétel elemek.
                    Az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások és más kötelező jellegű befizetések.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="vktg" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által kibocsátott számla esetén kell kitölteni.
                    Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti számla tétel elemek.
                    A felmerült járulékos költségek, amit az árverés szervezője hárít át az árverési vevőnek együttes összege.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="vkistag" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által kibocsátott számla esetén kell kitölteni.
                    Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti számla tétel elemek.
                    A fenti három tétel összege.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kozl_eszk_inf" type="kozl_eszk_inf_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Közlekedési eszköz információk.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="asvanyolaj" type="asvanyolaj_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Az ásványolaj adóraktárból történő kitárolása esetén meghatározott esetben fel kell tüntetni a számlán
                    8/2004. (III. 10.) PM rendelet 80. § (1) bekezdés b)-g) pontjaiban felsorolt adatokat.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="eloleg_tipus">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Előleg számla vagy végszámla esetében feltüntetendő.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:enumeration value="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>1 - Előleg számla</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="2">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>2 - Végszámla</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="szazalekertek_tipus">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Az egyszerűsített adattartalmú számla esetén választható százalék értékek.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:enumeration value="21.26"/>
            <xs:enumeration value="4.76"/>
            <xs:enumeration value="15.25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="kozl_eszk_inf_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="foldikozl" type="foldikozl_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Szárazföldi közlekedési eszköz: hengerűrtartalma vagy teljesítmény és az első forgalomba helyezés időpontja vagy a megtett távolság.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="legikozl" type="legikozl_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Légiközlekedési eszköz: teljes felszállási tömege és légi kereskedelem és az első forgalomba helyezés időpontja vagy a repült órák.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="vizikozl" type="vizikozl_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Vízi közlekedési eszköz: hosszúság és tevékenység és első forgalomba helyezés, vagy hajózott óra</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="foldikozl_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="hengerur" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Hengerűrtartalom ccm-ben.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="teljesitmeny" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Teljesítmény kW-ban.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="forgba_datum" type="xs:date" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Első forgalomba helyezés dátuma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="futottkm" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Megtett távolság km-ben.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="legikozl_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="felsztomeg" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Teljes felszállási tömege.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="legiker" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>True, ha a jármű légi kereskedelmi eszköz.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="forgba_datum" type="xs:date" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Első forgalomba helyezés dátuma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="repultora" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Repült órák száma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="vizikozl_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="hajo_hossz" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Hajó hossza.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="vizitev" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Vizi tevékenység megnevezése.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="forgba_datum" type="xs:date" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Első forgalomba helyezés dátuma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="hajozott_ora" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Hajózott órák száma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="asvanyolaj_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="homerseklet" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A termék tényleges hőmérséklete Celsius fokban.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="tomeg" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Kitárolt mennyisége környezeti hőmérsékleten mért tényleges térfogatban,
                    illetve vasúti, közúti és uszályszállítás esetén mért vagy számított tömege.
                    Ha megad tömeget, akkor a mértékegységet is meg kell adni.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="tomeg_mert" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Tömeg mértékegysége.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="suruseg" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>15 Celsius-fok hőmérséklethez tartozó sűrűsége.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="suruseg_mert" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Sűrűség mértékegysége.
                    Ha megad sűrűséget, akkor a mértékegységet is meg kell adni.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="terfogat" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>15 Celsius-fok hőmérséklethez tartozó térfogata.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="terfogat_mert" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Térfogat mértékegysége.
                    Ha megad térfogatot, akkor a mértékegységet is meg kell adni.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="minoseg" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A termék minősége, az érvényes MSZ-re, műszaki leírásra vagy
                    szerződésben rögzített specifikációra való hivatkozással.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="tanusitas" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Az üzemanyag és a tüzelőolaj külön jogszabályban előírt minőségi követelménynek való megfelelésének tanúsítása.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="modosito_szla_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="eredeti_sorszam" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Eredeti számla sorszáma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="gyujto_szla_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="gyujtocsopo_ossz" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Adóalapok alkalmazott adó mértéke és adómentességi hivatkozás szerinti csoportosításban összesítve.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="gyujtocsopo_nossz" type="decimal_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Nettó összeg összesítve.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="gyujtocsopo_bossz" type="decimal_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Bruttó összeg összesítve.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="zaradekok_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="penzforgelsz" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>True, ha pénzforgalmi elszámolás.
                    Különös szabályok szerinti (ÁFA tv. XIII/A. fejezete) adózás alkalmazása esetében. </xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="onszamla" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>True, ha önszámlázás.
                    Ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ford_ado" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>True, ha fordított adózás.
                    Ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="adoment_hiv" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>True, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kulonb_szer_szab" type="kulonb_szer_szab_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák, használt cikkek, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek közül a megfelelő kifejezés feltüntetése.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="termekdij_szlas_atvallalas" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>"az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ……Ft termékdíj átvállalásra került".</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="termekdij_szerzes_atvallalas" type="termekdij_szerzes_atvallalas_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>"a termékdíj kötelezettség a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés …..) pontja…..)alpontja alapján a vevőt terheli".</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="vissz_igeny" type="vissz_igeny_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Feltüntetendő adatok köre:termékdíjköteles termék CsK, KT kódja, termékdíj mértéke, összege,
                        termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adataiból legalább a következő adatokat:
                            kötelezett által kiállított számla számla
                            számla kelte
                            kötelezett neve
                            kötelezett címe
                            kötelezett adószáma.
                    </xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="csomszer_forg_hoz" type="csomszer_forg_hoz_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Amennyiben a csomagolószer termékdíj-köt. az eladót terheli, akkor feltüntetendő: "a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból…..Ft"
                    Amennyiben a csomagolás részeként forgalomba hozott csomszer.termékdíj. Köt. Az eladót terheli, akkor: "a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli"
                    Amennyiben az eladót a vevő nyilatkozata alapján termékdíj megfizetése nem terheli, akkor: "a csomagolószer termékdíja a veveő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre" vagy
                    "a csomagolószer termékdíja a vevő...számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre".</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="reklam_papir" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>"a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból …..Ft".</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="energia_ado" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Energia adó összege elkülönítetten.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="neta" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>True, ha a Neta tv-ben meghatározott adókötelezettség az adó alanyát terheli.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ahk" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>AHK-szám.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="csomagk_jovedeki_ado" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A jövedéki terméket belföldön terhelő adót fel kell tüntetni (összes adó).</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="jovedeki_vamtarifa" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>True, ha jövedéki vámtarifa fizetésére kötelezett.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="eng_import_ado" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Adóraktár engedélyese/importáló/bejegyzett kereskedő/jöv. engedélyes kereskedő az általa megfizetett, vételárban felszámított adót elkülönítve kell, hogy feltüntesse a vevő kérésére.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="gazolaj_beszerz" type="gazolaj_beszerz_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Gázolaj beszerzéséről szóló számlán a kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát és a kilóméteróra állását is fel kell tüntetni.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="jov_eng_ker" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Ha true, akkor meg kell adni a jövedéki termék vámtarifaszámát, a jövedéki engedélye számát,
                    a vevő adóigazgatási azonosító számát, és adott esetben a vevő őstermelői igazolvány számát.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="jov_eng_keresk_jov_ert" type="jov_eng_keresk_jov_ert_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki termék értékesítésekor a számlán fel kell tüntetnie
                    a jövedéki engedélye számát, a vevő adóigazgatási azonosító számát, és adott esetben a vevő őstermelői igazolvány számát.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="jov_eng_keresk_szla" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>"True, ha továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas".</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="nem_jov_eng_keresk_szla" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>"True, ha továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas".</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="import_vamtarifa" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>True, ha importáló a számlán köteles feltüntetni a jövedéki termék vámtarifaszámát.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="betet_dij" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Betétdíj összege elkülönítve.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="rezsicsokkentes" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás összegét fel kell tűntetni jól láthatóan, színes mezőben.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="beszallokartya" type="beszallokartya_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A beszállókártya számát a tranzitadóraktár-engedélyes az értékesítésről kiállított
                    számlán köteles feltüntetni. Beszállókártyának minősül minden olyan okmány, amely tartalmazza a járatszámot,
                    a kedvezményre jogosult nevét és a beszállókártyán szereplő úti célt.
                    Beszállókártya szám alatt ezen adatok együttes adatát kell érteni.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="kulonb_szer_szab_tipus">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>A különbözet szerinti szabályozást meghatározó kódszótár.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:enumeration value="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>1 - Utazási irodák</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="2">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>2 - Használt cikkek</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="3">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>3 - Műalkotások</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="4">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>4 - Gyűjteménydarabok és régiségek</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="termekdij_szerzes_atvallalas_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="bekezdes_pontja" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A bekezdés pontja.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="bekezdes_alpontja" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A bekezdés alpontja.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="vissz_igeny_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="vissz_igenytetel" type="vissz_igenytetel_tipus" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Visszaigénylés alapjául megnevezett számla tételei.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="szla" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Kötelezett által kiállított számla számla.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="szla_kelte" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Számla kelte.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kotelezett_neve" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Kötelezett neve.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kotelezett_cime" type="cim_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Kötelezett címe.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kotelezett_adoszama" type="adoszam_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Kötelezett adószáma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="vissz_igenytetel_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="csk" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>CSK kód.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kt" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>KT kód.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="termdij_osszeg" type="decimal_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Termékdíj mértéke, összege.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="csomszer_forg_hoz_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="termek_dij" type="decimal_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Amennyiben a csomagolószer termékdíj-köt. az eladót terheli, akkor feltüntetendő:
                    "a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból…..Ft".</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="reszenkent_forg_hoz" type="xs:boolean">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>True, amennyiben a csomagolás részeként forgalomba hozott csomszer.termékdíj. köt. az eladót terheli.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="vevo_nyilatkozat" type="vevo_nyilatkozat_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Amennyiben az eladót a vevő nyilatkozata alapján termékdíj megfizetése nem terheli, akkor:
                    "a csomagolószer termékdíja a veveő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre" vagy
                    "a csomagolószer termékdíja a vevő...számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre".</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="vevo_nyilatkozat_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="vevo_nem_fizet" type="xs:boolean">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>True, ha a csomagolószer termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="iktatott_idoszak" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>"a csomagolószer termékdíja a vevő...számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre".</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="gazolaj_beszerz_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="rendszam">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Jármű forgalmi rendszáma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="20"/>
                        <xs:minLength value="1"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="km_ora_allas" type="decimal_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Kilóméteróra állása.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="jov_eng_keresk_jov_ert_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="eng_szam" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Jövedéki engedély száma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="vevo_szam" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Vevő őstermelői igazolvány száma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="beszallokartya_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="jaratszam" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Járatszám.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kedv_neve" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Kedvezményre jogosult neve.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="uticel" type="string_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Beszállókártyán szereplő uticél.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="nem_kotelezo_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="fiz_hatarido" type="xs:date" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A számla teljesítésének határideje.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="fiz_mod" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A számla fizetési teljesítésének módja.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="penznem" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A számlán szereplő összegek pénzneme.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="szla_forma" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Számla megjelenési formája: e-számla / EDI számla / papír alapon továbbított számla /
                    papír alapon előállított, de elektronikus formában továbbított számla.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kibocsato_bankszla" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának bankszámlaszáma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="befogado_bankszla" type="string_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének bankszámlaszáma.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="osszesites_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="afarovat" type="afarovat_tipus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Csak "számla" típusú számla esetében kell kitölteni.
                    Áfarovat, adókulcsok szerinti összegzés.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="vegosszeg" type="vegosszeg_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A számlában szereplő tételek adóalapjainak összege (mindösszesen, végösszeg).</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="afarovat_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="nettoar" type="decimal_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A számlában azonos adókulcshoz tartozó számlatételek nettó árának összege.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="adokulcs" type="decimal_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Adókulcs.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="adoertek" type="decimal_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A számlában azonos adókulcshoz tartozó számlatételek adóösszege.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="bruttoar" type="decimal_tipus">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>A számlában azonos adókulcshoz tartozó számlatételek bruttó árának összege.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="vegosszeg_tipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="nettoarossz" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Csak "számla" típusú számla esetében kell kitölteni.
                    Nettó ár összesen.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="afaertekossz" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Csak "számla" típusú számla esetében kell kitölteni.
                    Áfa érték összesen.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="bruttoarossz" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Bruttó ár összesen.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="afa_tartalom" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Csak egyszerűsített adattartalmú számla esetén kell kitölteni. Amennyiben nem számlatételenként tünteti fel
                    a százalékértéket, akkor itt kell megadni (max. 2 tizedesjegy).</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="szamlak" type="szamlak_tipus">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>A NAV elektronikus számla fogadás gyökéreleme.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:schema>
1

Az 1/A. §-t a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 23. §-a iktatta be.

2

A 2. § 5. pontját a 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

4

A 8. § (1) bekezdés b) pontját a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 8. § (1) bekezdés c) pontját a 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. § (1) bekezdés d) pontját a 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 8. § (6) bekezdését a 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 10. § (1) bekezdése a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 27. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 10. § (6) bekezdését a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 25. §-a iktatta be.

10

A 10. § (7) bekezdését a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 25. §-a iktatta be.

11

A 11. §-t a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 11/A. §-t a 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be.

13

A 13. §-t a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 4/A. alcímet (13/A–13/B. §) a 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet 3. §-a iktatta be.

15

A 13/A. § (1) bekezdése a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 13/A. § (6) bekezdése a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 13/A. § (8) bekezdését a 6/2021. (VI. 25.) PM rendelet 2. §-a iktatta be.

18

A 13/A. § (9) bekezdését a 6/2021. (VI. 25.) PM rendelet 2. §-a iktatta be.

19

A 13/B. § (3) bekezdése a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 13/B. § (4) bekezdése a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 13/B. § (5) bekezdése a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 4/B. alcímet (13/C. §) a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 1. §-a iktatta be.

23

A 16. § (2) bekezdése a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 27. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 16. § (6) bekezdését a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 26. §-a iktatta be.

25

A 16. § (7) bekezdését a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 26. §-a iktatta be.

26

A 17. § (1) bekezdése a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 21. §-t a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

29

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet 4. §-a iktatta be.

30

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 27. §-t a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 28. §-a iktatta be.

33

A hatálybalépés időpontja 2015. január 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére