• Tartalom

239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szombathelyen megvalósuló, a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) A Kormány a Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)1

2. § A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §2

4. §3

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §4 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését6 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez7

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

Nyugat-
magyarországi utánpótlás-nevelési centrum

A Szombathely közigazgatási területén fekvő, 0975/5 és 4066 helyrajzi számon nyilvántartott
földrészlet, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárás végleges befejezését követően kialakított földrészletek

általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Vármegyei Kormányhivatal8

3.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Vas Vármegyei Kormányhivatal9

4.

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Vármegyei Kormányhivatal10

5.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Vármegyei Kormányhivatal11

6.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Vármegyei Kormányhivatal12

7.

vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság13

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala

9.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Vas Vármegyei Kormányhivatal14

10.

talajvédelmi hatósági eljárások

Vas Vármegyei Kormányhivatal15

11.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai, tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások, jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

12.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez16

1

Az 1. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 158. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 158. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. §-t az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 39. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

6

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

7

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 63. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

8

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 57. §-a szerint módosított szöveg.

9

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 57. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:4 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 57. §-a szerint módosított szöveg.

11

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:5 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 57. §-a szerint módosított szöveg.

12

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:6 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 57. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:7 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 57. §-a szerint módosított szöveg.

14

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:9 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 57. §-a szerint módosított szöveg.

15

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:10 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 57. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 158. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére