• Tartalom

245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2016.09.09.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § (6) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Hódmezővásárhely megyei jogú város közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 9258 helyrajzi számú, természetben a Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4. szám alatt található ingatlannak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elhelyezése érdekében történő átalakításával, felújításával kapcsolatos beruházást érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez szükségesek.

(2)2 A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) elsőfokú hatóságként – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú hatóságként jár el,

b) elsőfokú szakhatóságként – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú szakhatóságként jár el.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

(4)3 A Kormány az 1. melléklet 4. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(5)4 A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben tűzvédelmi szakkérdésben első fokú eljárásban eljáró szakhatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

2. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tizenöt nap.

(5)5

(6) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági és szakhatósági eljárások
Az 1. § (1) bekezdésben foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági és szakhatósági ügyek:
1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
2. általános építésügyi hatósági eljárások,
3. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
4. tűzvédelmi hatósági eljárások,
5.6
6. útügyi hatósági eljárások,
7.7 az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,
8. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. közegészségügyi hatósági eljárások,
13. azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,
14. az 1–3. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások,
15. az 1–13. pontban felsorolt ügyfajtákhoz kapcsolódó szakhatósági eljárások.
1

A rendeletet a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 27. § i) pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 63. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 63. § (2) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 63. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (5) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 114. §-át.

6

Az 1. melléklet 5. pontját a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 62. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. melléklet 7. pontja a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére