• Tartalom

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről1

2020.05.30.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 1. és a 3–5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 21. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §2 (1)3 E rendelet szabályozza a hatálya alá tartozó szervezetek kommunikációs beszerzésével, szponzorációjával, rendezvényszervezésével összefüggő adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit, továbbá a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért fizetendő közbeszerzési díj mértékét, illetve meghatározza a központosított közbeszerzési rendszer részletes szabályait.

(2)4 E rendelet alkalmazásában

1.5 rendezvényszervezés: olyan eseti vagy rendszeres előre meghatározott célból (így különösen társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport) adott helyen és időben tartott összejövetellel kapcsolatos teljes körű előkészítő, szervező, összehangoló munka, amely magában foglalja az esemény létrejöttével kapcsolatos valamely szolgáltatás, így különösen rendezvényhelyszín, rendezvénytechnika, berendezés, dekoráció, catering, programok, előadók, szállás biztosítását;

2.6 kommunikációs beszerzés:

a) az 1. melléklet szerinti kormányzati kommunikációs feladat megvalósítása érdekében történő fizetési kötelezettség vállalására, illetve áru pénzforgalom nélküli cseréjére vagy szolgáltatás pénzforgalom nélküli, kölcsönös nyújtására vonatkozó, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, ideértve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzéseket,

b) az 1. mellékletben foglalt valamely kormányzati kommunikációs feladattal együttesen megvalósuló, előre meghatározott célból (így különösen társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport) adott helyen és időben tartott összejövetellel kapcsolatos teljes körű előkészítő, szervező, összehangoló munka, amely magában foglalja az esemény létrejöttével kapcsolatos valamely szolgáltatás, így különösen: rendezvényhelyszín, rendezvénytechnika, berendezés, dekoráció, catering, programok, előadók, szállás biztosítását.

3. érintett szervezet: az 5. § (1) bekezdése szerinti jogi személy;

4.7 kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladat: olyan kormányzati kommunikációs feladat, amelyet nem az 5. § (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti szervezet valósít meg, és amelynek megvalósításához az 5. § (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti szervezet legalább tizenötmillió forint összegű közvetlen támogatást nyújt;

5. kormányzati kommunikációs feladat: az érintett szervezet által feladatkörében a feladatai hatékonyabb ellátása érdekében vagy társadalmi szerepvállalás keretében bármely forrásból végrehajtott, az 1. mellékletben meghatározott feladat;

6. közbeszerzési díj: a központi beszerző szerv részére a 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatokért fizetendő ellenérték;

7. Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portál: a központi beszerző szerv által működtetett, az érintett szervezetek jelen rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére alkalmas adatbázis és az azt megjelenítő webes alkalmazások, amelyek elérési útvonala és címe: https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu;

8. szállító: a központosított közbeszerzési rendszer keretében lefolytatott eljárás eredményeképpen keretmegállapodást vagy egyedi közbeszerzési szerződést kötő ajánlattevő;

9.8 szponzoráció: olyan eseti vagy rendszeres – pénzbeli vagy új eszköz, termék útján nyújtott nem pénzbeli – hozzájárulás valamely rendezvényhez, tevékenységhez, illetve személy számára, amelyet az érintett szervezet kommunikációs célból, piaci helyzetének javítása vagy társadalmi szerepvállalás érdekében nyújt;

10.9 kiemelt fontosságú rendezvényszervezési feladat: olyan rendezvényszervezési feladat, amelyet nem az 5. § (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti szervezet valósít meg, és amelynek megvalósításához az 5. § (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti szervezet legalább tizenötmillió forint összegű közvetlen támogatást nyújt;

2. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállása, szervezete és feladata

2. §10 (1) A Hivatal az általános politikai koordinációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, kiszolgáló típusú központi hivatalként működő, központi költségvetési szerv.

(2) A Hivatal gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

3. § (1) A Hivatalt elnök vezeti.

(2)11 Az elnök tevékenységének segítésére az elnök határozatlan időtartamra elnökhelyettest nevezhet ki.

(3)12 A Kormány a kormányzati kommunikációs feladatok és a rendezvényszervezés ellátásával kapcsolatos központosított közbeszerzések tekintetében ajánlatkérésre feljogosított szervezetként a Hivatalt jelöli ki.

4. § (1)13 A Hivatal

a)14 ellátja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak szakmai felügyeletét,

b)15 koordinálja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak megvalósítását,

c)16 összehangolja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs és rendezvényszervezési feladatait biztosító szolgáltatásokat valamint az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékek beszerzésére és a rendezvényszervezés beszerzésére vonatkozó igényeket,

d)17 megvizsgálja az érintett szervezetek éves összesített kommunikációs beszerzési tervét, rendezvényszervezési tervét és szponzorációs költségkerettervét,

e)18 központi beszerző szervként az érintett szervezetek nevében és javára lebonyolítja a kommunikációs beszerzéseket és rendezvényszervezésekkel összefüggő beszerzéseket,

f)19 ellenőrzi a kommunikációs beszerzések alapján megkötött szerződéseket, valamint a rendezvényszervezéssel összefüggő és szponzorációs szerződéseket,

g)20 elbírálja az érintett szervezetek kommunikációs beszerzésre, a rendezvényszervezésre és szponzorációra vonatkozó igényeit,

h)21 a 13/B. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül észrevételt tesz a kommunikációs beszerzések alapján megkötött szerződések, valamint a rendezvényszervezéssel összefüggő és a szponzorációs szerződések módosításának kezdeményezése esetén.

(2)22 A Hivatal e rendeletben foglalt egyedi döntése, jóváhagyása és ellenőrzése nem minősül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti hatósági döntésnek és ellenőrzésnek.

4/A. §23 (1) A Hivatal rendelkezhet úgy, hogy az érintett szervezetek részére kizárólag a saját elektronikus felületén biztosítja a kapcsolattartást.

(2)24

3. 25 A kommunikációs beszerzéssel, a rendezvényszervezéssel és szponzorációval összefüggő feladatok koordinálását biztosító eljárás

5. §26 (1)27 A kommunikációs beszerzések, a rendezvényszervezéssel vagy szponzorációval összefüggő feladatok beszerzése során e rendelet előírásai szerint köteles eljárni

a)28 a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, a Miniszterelnöki Kormányiroda,

b) az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény,

c) a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével azon állami tulajdonú gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,

d) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány,

e)29 e feladata megvalósítása vonatkozásában az a)–d) pontba nem tartozó szervezet, ha kiemelt fontosságú

ea) kormányzati kommunikációs vagy

eb) rendezvényszervezési

feladatot valósít meg,

f)30 az a)–e) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely javára a kormányzati kommunikációs vagy rendezvényszervezési feladatra vonatkozó közbeszerzési vagy beszerzési eljárást az a)–d) pontba tartozó szervezet bonyolítja le jogszabály kötelező rendelkezése folytán vagy jogszabályon alapuló megállapodás értelmében,

g)31 az a)–d) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely a csatlakozást önként vállalja valamely kormányzati kommunikációs vagy rendezvényszervezési feladat vonatkozásában.

(2)32 A központosított közbeszerzési rendszerbe való önkéntes csatlakozásra a Hivatal engedélyével akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti az (1) bekezdés a)–e) pontjai alapján központosított közbeszerzésre kötelezett szervezetek folyamatos ellátását. Ennek érdekében a Hivatal az (1) bekezdés g) pontja szerinti szervezet központosított közbeszerzési rendszerbe való belépését megtagadhatja vagy feltételhez kötheti.

(3)33 E rendelet hatálya nem terjed ki a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint a Kormány által alapított azon vagyonkezelő alapítványokra, amelyek esetében az alapító az alapítói jogok gyakorlására a kuratóriumot jelölte ki, illetve az alapítói jogait teljeskörűen a kuratóriumra ruházta át, valamint a fenntartói joggyakorlásuk alá tartozó intézményekre.

6. § (1)34 Az érintett szervezet kommunikációs beszerzésével, rendezvényszervezésével vagy szponzorációjával összefüggő feladatainak ellátására a Kbt.-t és az e rendeletben foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(2)35

7. §36 (1) Az érintett szervezet köteles az érintett szervezetté válásától számított 30 napon belül a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján regisztrálni. A Hivatal a regisztrációt 15 napon belül elbírálja.

(2) Az érintett szervezet köteles az adatváltozás bekövetkezésétől számított 30 napon belül

a) a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján rögzített adat változása esetén a módosult adatot a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján rögzíteni,

b) a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján nem rögzített, a Hivatal által igényelt adatot érintő változás esetén a Hivatalt írásban tájékoztatni.

8. §37 (1)38 Az érintett szervezet köteles a Hivatal által meghatározott útmutató alapján

a) az éves összesített kommunikációs beszerzési és rendezvényszervezési tervet, valamint a szponzorációs költségkerettervet tárgyév március 31. napjáig,

b) a rendezvényszervezésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követően 5 munkanapon belül,

c) a kommunikációs beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követően 5 munkanapon belül,

d) a rendkívüli sürgősséget igénylő kommunikációs beszerzésre és rendezvényszervezésre vonatkozó igényét haladéktalanul,

e) a szponzorációra vonatkozó igényét az igény felmerülését követően 5 munkanapon belül,

f)39 az 1. § (2) bekezdés 10. pont a)–c) alpontjában szereplő feltételek igazolását az e) pont szerinti igény benyújtásával együtt olyan szponzoráció esetén, amely kiemelt fontosságú rendezvényszervezési feladat támogatására irányul,

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül megküldeni.

(2)40 Ha a Hivatal a rendkívüli sürgősségű eljárást az eset összes körülményei alapján nem tartja indokoltnak, a beszerzési igényt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya a beszerzési igény (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti ismételt előterjesztésének.

(3)41

9. §42 (1) A Hivatal jogosult ellenőrizni az e rendeletben foglaltak betartását.

(2) Az e rendeletben meghatározott kötelezettségek ismételt megsértése esetén a központi beszerző szerv jelzése alapján a Hivatal irányítását ellátó miniszter az igénybejelentésért, valamint az adatszolgáltatásért felelős személy(ek) fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

4. A központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok

10. § (1)43 Az érintett szervezet részére szükséges kommunikációs beszerzés megvalósítása, továbbá az érintett szervezet részére szükséges rendezvényszervezés beszerzése érdekében a Hivatal közbeszerzési eljárást folytat le, amelyre a Kbt. és e rendelet rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

(2)44 A Hivatal a közbeszerzési stratégiáját maga alakítja ki, keretmegállapodást vagy szerződést köthet.

(3) Ha a Hivatal

a)45 (egy vagy több ajánlattevővel) olyan keretmegállapodást kötött, amely az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel tartalmazza, az érintett szervezet a közbeszerzését a keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel, vagy ha a keretmegállapodásban ennek a lehetőségét az ajánlatkérő kikötötte, akkor a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli konzultációval vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti verseny újranyitásával valósítja meg,

b)46 (egy vagy több ajánlattevővel) olyan keretmegállapodást kötött, amely nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, a keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti konzultációt vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitását a Hivatal bonyolítja le.

(4)47 A Hivatal egy vagy több ajánlattevővel megkötött olyan keretmegállapodás esetén, amely nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, konzultáció vagy a verseny újranyitásának eredményeként közbeszerzési szerződés helyett egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodást is köthet, amely az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel tartalmazza. Az így megkötött keretmegállapotás alapján az érintett szervezet a beszerzését közvetlen megrendeléssel valósítja meg.

(5) A verseny újranyitása esetén minden esetben meg kell jelölni a második legkedvezőbb ajánlattevőt is. Ha az az ajánlattevő, akitől a több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás alapján az adott kommunikációs termék vagy szolgáltatás megrendelhető, a megrendelést határidőben nem tudja teljesíteni, az érintett szervezet az ellátás biztonsága érdekében jogosult a soron következő legkedvezőbb ajánlattevőtől megrendelni az adott kommunikációs terméket vagy szolgáltatást. Ez nem érinti a nyertes ajánlattevő felelősségét a teljesítés elmaradásáért.

(6)48 A szállító köteles a Hivatal kérésére a megrendelésekre és a szállításokra vonatkozó dokumentumok megküldésével a keretmegállapodások alapján teljesített megrendelésekről, a szállított kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek mennyiségéről és értékéről a Hivatalt értesíteni.

(7)49 Ha a Hivatal a (3) és (4) bekezdés alapján keretmegállapodást köt, a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt a Hivatal teszi közzé.

11. § (1)50 A Hivatal központosított közbeszerzési rendszer keretében az érintett szervezetek által rendelkezésére bocsátott adatokkal összhangban lefolytatja a kommunikációs beszerzéseket és a rendezvényszervezések beszerzését.

(2)51

(3)52 A Hivatal jogosult adatszolgáltatást kérni az érintett szervezetektől a megvalósított kommunikációs tevékenységükről, a teljesített megrendeléseikről és a megvalósult kommunikációs tárgyú beszerzésekre vonatkozó felhasználás mennyiségére és értékére vonatkozó egyéb, a központosított közbeszerzési rendszer működtetéséhez szükséges adatokról.

(4)53

(5)54

(6)55

(7)56 A Hivatal által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért az 5. § (1) bekezdésében meghatározott érintett szervezet a Hivatal részére közbeszerzési díjat köteles fizetni.

(8)57 A központosított közbeszerzési díj mértéke:

a) eredményesen lefolytatott, nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű beszerzési eljárás esetén megvalósított beszerzés alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 3%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős – a beszerzési eljárás becsült értékének 1,5%-a;

b) uniós értékhatárt el nem érő, és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű beszerzési és közbeszerzési eljárás esetén megvalósított beszerzés vagy közbeszerzés alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 1,5%-a; eredménytelen beszerzési vagy közbeszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős – az eljárás becsült értékének 0,75%-a;

c) uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzési és közbeszerzési eljárás esetén megvalósított beszerzés vagy közbeszerzés (részenként megvalósított beszerzés vagy közbeszerzés esetén az adott rész) alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2%-a, de legfeljebb nettó kettőmillió forint; eredménytelen beszerzési vagy közbeszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős – az eljárás becsült értékének 1%-a, de legfeljebb nettó ötszázezer forint;

d) a beszerzés keretmegállapodás alapján, a Kbt. 105. §-a szerint történő megvalósítása esetén kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított, több részből álló beszerzési vagy közbeszerzési eljárás esetén az egyes részek alapján kötött szerződések általános forgalmi adó nélkül számított összes értékének 1%-a, de legfeljebb nettó kettőmillió forint; eredménytelen beszerzési vagy közbeszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős – az eljárás – több részből álló eljárás esetén az egyes részek – összes becsült értékének 0,5%-a, de legfeljebb nettó kettőszázötvenezer forint.

11/A. §58 (1) A 10. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás, valamint a Hivatal működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás, továbbá az ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait akként kell alkalmazni, hogy a közbeszerzési eljárásban, valamint a szerződésmódosítással összefüggésben csak utólagos ellenőrzés szükséges.

(2) A 10. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás, valamint a Hivatal működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás, továbbá az ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.

(3) A Hivatal működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás esetében a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.

(4) A 10. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás, valamint a Hivatal működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás során e rendelet lehetővé teszi az elektronikus közbeszerzési rendszeren kívüli más informatikai rendszer alkalmazását, ha a más informatikai rendszer megfelel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.

(5) A 10. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás, valamint a Hivatal működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás esetében a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.

5. 59 Kommunikációs beszerzésre és szponzorációra vonatkozó igények

12. § (1) A 8. § (1) bekezdés c) pontja szerint a Hivatalhoz kizárólag olyan kommunikációs beszerzés elbírálására nyújtható be igény, amely az éves összesített kommunikációs beszerzési tervben szerepel.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az éves összesített kommunikációs beszerzési tervben nem szereplő kommunikációs beszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított kommunikációs beszerzésre vonatkozó eljárás is lefolytatható azzal, hogy az éves összesített kommunikációs beszerzési tervet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megjelölve a módosítás indokát is.

(3) A Hivatal a kommunikációs beszerzésre vonatkozó igény beérkezését követő 10 munkanapon belül dönt annak megvalósíthatóságáról. A határidőbe nem számít bele a (4) bekezdés e) pontja szerinti hiánypótlás időtartama.

(4) Az (1) bekezdés szerint bejelentett kommunikációs beszerzésre vonatkozó igény tekintetében a Hivatal az alábbi döntéseket hozhatja:

a) a kommunikációs beszerzés megvalósításához az (5) bekezdés szerinti valamely feltétel fennállására tekintettel hozzájárul,

b) meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén a kommunikációs beszerzés megvalósításához hozzájárul,

c) a kommunikációs beszerzés megvalósításához annak Hivatal általi lefolytatásával hozzájárul,

d) a kommunikációs beszerzés megvalósításához nem járul hozzá, vagy

e) határidő tűzésével hiánypótlást kér.

(5) Az érintett szervezet a Hivatal (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti előzetes hozzájárulásával saját hatáskörben akkor valósíthatja meg kommunikációs beszerzését, ha

a) a kommunikációs beszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik, és a hatályos keretmegállapodás alapján a kommunikációs beszerzés határidőre nem lenne megvalósítható,

b) a kommunikációs beszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás, vagy

c) a kommunikációs beszerzésre vonatkozó igény összes körülménye alapján a Hivatal elnöke indokoltnak látja.

(6) A kommunikációs beszerzés kizárólag a Hivatal (4) bekezdés a)–c) pontjai szerinti hozzájárulása esetén, a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon belül kezdhető meg. A Hivatal döntése hiányában, ellenére vagy a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon túl megkezdett kommunikációs beszerzés alapján megkötött szerződés semmis.

(7) Az érintett szervezetnek a megvalósítani kívánt kommunikációs beszerzés becsült értékét a Kbt. becsült értékre vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel kell megállapítania.

13. § (1) A 8. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Hivatalhoz kizárólag olyan szponzorációra vonatkozó igény nyújtható be elbírálásra, amely a szponzorációs költségkerettervben szerepel.

Az érintett szervezet köteles a Hivatal részére a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül elbírálásra megküldeni a szponzorációra vonatkozó igényét – a szponzoráció megvalósítására vonatkozó döntését megalapozó dokumentummal és a szerződés tervezetével együtt – az igény felmerülését követően 5 munkanapon belül.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a szponzorációs költségkerettervben nem szereplő szponzoráció vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított szponzoráció lefolytatható azzal, hogy a szponzorációs költségkerettervet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megjelölve a módosítás indokát is.

(3) A Hivatal a szponzorációra vonatkozó igény beérkezését követő 10 munkanapon belül dönt annak megvalósíthatóságáról. A határidőbe nem számít bele a (4) bekezdés d) pontja szerinti hiánypótlás időtartama.

(4) Az (1) bekezdés szerint bejelentett szponzorációra vonatkozó igény tekintetében a Hivatal az alábbi döntéseket hozhatja:

a) a szponzoráció megvalósításához hozzájárul,

b) meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén a szponzoráció megvalósításához hozzájárul,

c) a szponzoráció megvalósításához nem járul hozzá, vagy

d) határidő tűzésével hiánypótlást kér.

(5) A szponzoráció megvalósítása kizárólag a Hivatal (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti hozzájárulása esetén a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon belül kezdhető meg. A Hivatal döntése hiányában, döntése ellenére vagy a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon túl megvalósított szponzoráció alapján megkötött szerződés semmis.

5/A. 60 Rendezvényszervezésre vonatkozó igények

13/A. § (1) A 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Hivatalhoz kizárólag olyan rendezvényszervezésre vonatkozó igény nyújtható be elbírálásra, amely az éves rendezvényszervezési tervben szerepel.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az éves rendezvényszervezési tervben nem szereplő rendezvényszervezésre vonatkozó beszerzés vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított rendezvényszervezésre vonatkozó beszerzés is lefolytatható azzal, hogy az éves rendezvényszervezési tervet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megjelölve a módosítás indokát is.

(3) A Hivatal a rendezvényszervezésre vonatkozó igény beérkezését követő 10 munkanapon belül dönt annak megvalósíthatóságáról. A határidőbe nem számít bele a (4) bekezdés e) pontja szerinti hiánypótlás időtartama.

(4) Az (1) bekezdés szerint bejelentett rendezvényszervezésre vonatkozó igény tekintetében a Hivatal az alábbi döntéseket hozhatja:

a) a rendezvényszervezés megvalósításához az (5) bekezdés szerinti valamely feltétel fennállására tekintettel hozzájárul,

b) meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén a rendezvényszervezés megvalósításához hozzájárul,

c) a rendezvényszervezés megvalósításához annak Hivatal általi lefolytatásával hozzájárul,

d) a rendezvényszervezés megvalósításához nem járul hozzá, vagy

e) határidő tűzésével hiánypótlást kér.

(5) Az érintett szervezet a Hivatal (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti előzetes hozzájárulásával saját hatáskörben akkor valósíthatja meg a rendezvényszervezésre vonatkozó igényét, ha

a) a rendezvényszervezés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik, és a hatályos keretmegállapodás alapján a rendezvényszervezés határidőre nem lenne megvalósítható,

b) a rendezvényszervezés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás vagy

c) a rendezvényszervezésre vonatkozó igény összes körülménye alapján a Hivatal elnöke indokoltnak látja.

(6) A rendezvényszervezés megvalósítása kizárólag a Hivatal (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti hozzájárulása esetén a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon belül kezdhető meg. A Hivatal döntése hiányában, döntése ellenére vagy a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon túl megvalósított rendezvényszervezésre megkötött szerződés semmis.

5/B. 61 Kommunikációs beszerzésre, rendezvényszervezésre és a szponzorációra vonatkozó közös szabályok

13/B. § (1) Az érintett szervezet köteles a megvalósított kommunikációs beszerzés, a szponzoráció, valamint a rendezvényszervezés eredményeképpen kötött szerződést (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban együtt: szerződés) annak aláírásától számított 5 munkanapon belül a Hivatal részére megküldeni.

(2) Az érintett szervezet köteles megküldeni a szerződés lényeges elemeire – különösen a beszerzés tartalmára és összegszerűségére – vonatkozó módosításának tervezetét, a módosítás indokolását és az azt alátámasztó dokumentumokat azok elkészítését követő 5 munkanapon belül.

(3) A Hivatal a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül észrevételt tehet a (2) bekezdésben foglalt dokumentumokkal kapcsolatban.

(4)62

6. Záró és átmeneti rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2014. október 10-én lép hatályba.

15. §63 (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően az érintett szervezet által az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött, valamint az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások, keretszerződések, valamint egyedi szerződések hatályát e rendelet nem érinti.

(2) Az e rendelet hatálybalépését követően, de a Hivatal által az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött keretmegállapodások vagy egyedi közbeszerzési szerződések hatálybalépését megelőzően az érintett szervezet egyedi közbeszerzési eljárást is lebonyolíthat.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltak esetén, az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött keretmegállapodások, keretszerződések vagy egyedi szerződések

a) keretében történő megrendelések tekintetében a Hivatal a kormányzati kommunikációs irányokkal való összhangot előzetesen ellenőrzi,

b)64

(4) Ha a Hivatal az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére már keretmegállapodást kötött, az érintett szervezet a kommunikációs szolgáltatások és termékek beszerzését a keret kimerüléséig a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel a Hivatal által az e rendelet 11. §-a szerint kötött keretmegállapodás útján valósítja meg.

(5) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.

(5a) Az (5) bekezdés alkalmazása során a Hivatal által megkötött és 2015. november 1-jén hatályban lévő olyan keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében, amelyekben az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások kerültek beszerzésre, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseit, míg a 2015. november 1. napját követően megkötött keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(5b) A 7. §-nak a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelettel megállapított szövege hatálybalépése napján érintettnek minősülő, de a 7. § (1) bekezdés alapján még nem regisztrált szervezetek kötelesek a rendelkezés hatálybalépését követő 30 napon belül a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján regisztrálni.

(5c) A Hivatal által megkötött és 2015. november 1-jén hatályban lévő olyan keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében, amelyekben az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és azokhoz kapcsolódó termékek kerültek beszerzésre, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseit, míg a 2015. november 1. napját követően megkötött keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(6)65 E rendeletnek a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított a rendezvényszervezéssel összefüggő éves rendezvényszervezési terv bejelentésére vonatkozó rendelkezéseit 2019. január 1. napját követően kell alkalmazni.

(7)66 E rendeletnek a Módr.-rel megállapított, a rendezvényszervezési igények bejelentésére vonatkozó azon rendelkezéseit, amelyek a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül történő feltöltést írják elő, 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

(8)67 A Módr. hatálybalépését68 megelőzően megkötött szerződéseket, amelyek a Módr. hatálybalépését követően megrendezésre kerülő rendezvény megvalósítására irányulnak, a 13/B. §-ban meghatározottak szerint tájékoztatásul meg kell küldeni a Hivatal részére.

1. melléklet a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelethez69


Kormányzati kommunikációs feladatok

 

A

B

1

Kutatási feladatok

Kutatások teljes körű tervezése és lebonyolítása, elemzése, kiértékelése
Közvélemény- és marketingkutatás, hatékonyságmérés,
Kvantitatív és kvalitatív kutatások, online, telefonos és személyes megkérdezések teljes körű menedzselése

2

Stratégiai tervezés és tanácsadás

Kommunikációs stratégia tervezés: éves, valamint ad hoc kommunikációs stratégiai tervek kidolgozása
Folyamatos marketing és kommunikációs tanácsadás

3

Grafikai tervezés

Arculattervezés, csomagolásfejlesztés, kiadványtervezés és szerkesztés

4

Integrált reklámügynökségi szolgáltatások

Kreatív tervek és koncepciók kidolgozása
Reklámkampány tervezés, teljes körű kampánymenedzsment, lebonyolítás
Integrált kormányzati kommunikációs feladatok ellátása: valamennyi jelenleg és jövőben ismert offline és online kommunikációs eszköz kidolgozása

5

PR ügynökségi szolgáltatások

PR kormányzati kommunikációs feladatok teljes körű kialakítása – ide nem értve a beszédírást –
PR stratégia, média- és kommunikációs tréningek, sajtókapcsolatok, sajtómenedzsment, közszereplésekhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek (tervezés, lebonyolítás), szövegírás (cikk, webes tartalmak), sajtótájékoztatók, online PR
Edukációs programok
Kríziskommunikáció
Társadalmi felelősségvállalás
Sajtófigyelés

6

Online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások

Online kommunikációs stratégia kidolgozása és lebonyolítása, teljes körű kampánymenedzsment: online tervezés, banner-kampányok, közösségi média management, keresőmotor optimalizálás, honlap tervezése, gyártás, programozás, applikáció-fejlesztés, valamint tartalommenedzsment, márkafejlesztés, tartalom fejlesztése, webanalitika

7

Gyártás

Valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat kiemelten a film- és videóanyag gyártás, a nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, a fotózás, a promóciós eszközök gyártása és az installációk legyártása területén

8

Médiatervezés és vásárlás

Teljes körű médiatervezés és vásárlás

9.

 

 

10.

 

 

1

A rendeletet a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte 2020. december 1. napjával.

2

Az 1. § a 189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § a 48/2017. (III. 17.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés 1. pontját a 102/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. § (2) bekezdés 2. pontja a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (2) bekezdés 4. pontja a 163/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. § (2) bekezdés 9. pontja a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. § (2) bekezdés 10. pontját a 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 163/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 2. § a 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdése a 189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. § (3) bekezdése a 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdése a 189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

18

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

20

A 4. § (1) bekezdés g) pontja a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

21

A 4. § (1) bekezdés h) pontját újonnan a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

22

A 4. § (2) bekezdése a 481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 4/A. §-t a 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

24

A 4/A. § (2) bekezdését a 102/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 3. alcím címe a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

26

Az 5. § a 48/2017. (III. 17.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

27

Az 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 27. §-a szerint módosított szöveg.

29

Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30

Az 5. § (1) bekezdés fe) pontja a 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

Az 5. § (1) bekezdés g) pontját a 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

32

Az 5. § (2) bekezdése a 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

33

Az 5. § (3) bekezdését az 50/2019. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

34

A 6. § (1) bekezdése a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

35

A 6. § (2) bekezdését a 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 7. § a 189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

37

A 8. § a 189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

38

A 8. § (1) bekezdése a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 8. § (1) bekezdés f) pontját a 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

40

A 8. § (2) bekezdése a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 8. § (3) bekezdését a 48/2017. (III. 17.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 14. § a) pontja.

43

A 10. § (1) bekezdése a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

44

A 10. § (2) bekezdése a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

45

A 10. § (3) bekezdés a) pontja a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 10. § (3) bekezdés b) pontja a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 10. § (4) bekezdése a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 10. § (6) bekezdése a 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

49

A 10. § (7) bekezdése a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 11. § (1) bekezdése a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 11. § (2) bekezdését a 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 11. § (3) bekezdése a 189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 11. § (4) bekezdését a 189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

54

A 11. § (5) bekezdését a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 11. § (6) bekezdését a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 14. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 11. § (7) bekezdését a 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, szövege a 124/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

57

A 11. § (8) bekezdését a 124/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

58

A 11/A. §-t a 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

59

Az 5. alcím (12–13. §) a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

60

Az 5/A. alcímet (13/A. §) a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

61

Az 5/B. alcímet (13/B. §) a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

62

A 13/B. § (4) bekezdését a 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

63

A 15. § a 48/2017. (III. 17.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

64

A 15. § (3) bekezdés b) pontját a 102/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

65

A 15. § (6) bekezdését a 102/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

66

A 15. § (7) bekezdését a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

67

A 15. § (8) bekezdését a 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

68

A hatálybalépés időpontja 2018. június 9.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére