• Tartalom

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről

2023.01.01.

A Kormány a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 93. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: külföldi) által történő megszerzésének engedélyezésére e rendeletet kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Fiókteleptv.) 17. § (1) bekezdésében meghatározott esetek szerinti tulajdonszerzésre.

(3) A Fiókteleptv. 17. § (5) bekezdése szerinti elidegenítési kötelezettség alóli felmentés engedélyezésére a külföldiek általi ingatlanszerzés engedélyezésének e rendeletben foglalt szabályait – a Fiókteleptv. 17. § (5) bekezdésében foglalt eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni.

2. §1 Az ingatlan tulajdonjogának külföldi által történő megszerzésére irányuló, az 1. melléklet szerinti kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

3. §2 Az ügyintézési határidő a külföldiek ingatlanszerzése iránti eljárásban 45 nap.

4. § (1) Az ingatlanszerzést – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – engedélyezni kell, amennyiben

a) az közérdeket és önkormányzati érdeket nem sért,

b)3 a kérelmező az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó vagy egyéni cég tagja, és Magyarországon gazdasági tevékenységet kíván folytatni, a megszerezni kívánt ingatlan szükséges e gazdasági tevékenységének folytatásához, Magyarországon életvitelszerűen kíván lakni, valamint az ingatlanszerzése közérdeket nem sért,

c)4 a külföldi természetes személy személyazonossága, vagy a külföldi jogi személy Fiókteleptv. szerinti fióktelepének vagy kereskedelmi képviseletének azonossága hitelt érdemlően megállapítható, és

d)5 megállapítható az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándéka.

(1a)6 Az ügyfél nyilatkozata nem pótolhatja a hiányzó bizonyítékot.

(2)7 A fővárosi és vármegyei kormányhivatal az engedély megadását az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesülése esetén is megtagadhatja, amennyiben a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak, valamint a magyarországi székhelyű jogi személyeknek a belföldiekkel legalább azonos elbírálást, kivéve, ha

a) a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése vagy

b) a külföldi természetes személy Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy szálláshellyel rendelkezik, és ez idő alatt összesen legalább 3 évig foglalkoztatási jogviszonyban állt.

(3) Amennyiben az ingatlanszerzés közérdeket vagy önkormányzati érdeket sért, és e rendelet nem írja elő, hogy az ingatlanszerzést engedélyezni kell, az ingatlanszerzés engedélyezése iránt benyújtott kérelmet el kell utasítani.

(3a)8 Ha az (1) bekezdés c)–d) pontjaiban foglalt feltételek nem teljesülnek, az ingatlanszerzés engedélyezése iránt benyújtott kérelmet el kell utasítani.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában nem minősül a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges ingatlannak az ingatlanközvetítés céljából megszerezni kívánt ingatlan.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott viszonosság fennállását mindaddig vélelmezni kell, ameddig eltérő állásfoglalást a külpolitikáért felelős miniszter nem ad ki.

5. § (1)9 Közérdek sérelmének minősül, ha a kérelmező természetes személy

a) kiutasítás, vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll,

b) elfogatóparancs hatálya alatt áll,

c) büntetett előéletű,

vagy ha a közérdek sérelme egyéb közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból megállapítható.

(2)–(3)10

(4) Jogi személy kérelmező esetén a közérdek sérelme különösen akkor valósul meg, ha a fióktelep vagy kereskedelmi képviselet

a) adószámát az állami adóhatóság felfüggesztette vagy törölte,

b) a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerint alkalmazott tevékenység korlátozására vonatkozó intézkedés hatálya alatt áll,

c) felszámolás, kényszertörlés, vagy a Fiókteleptv. szerinti megszüntetési eljárás alatt áll.

6. § (1)11

(2)12 Önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az ingatlanszerzés a települési önkormányzat, vagy az általa közvetlenül igazgatott területtel összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti, és erről az ingatlan fekvése szerint illetékes települési polgármester, Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) a megkeresését követő harminc napon belül értesíti a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt.

(3)13

7. § (1)14 A 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján történő ingatlanszerzés esetén a fővárosi és vármegyei kormányhivatal az engedélyt megadó határozatban előírja, hogy a kérelmező legkésőbb a tulajdonszerzést követő 90. naptól kezdődően köteles életvitelszerűen Magyarországon lakni és tevékenységi körébe tartozó gazdasági tevékenységet folytatni.

(2)15 Az életvitelszerű Magyarországon lakás megkezdésének elmaradása, annak megszűnése, vagy a gazdasági tevékenység megszűnése esetén az ingatlanszerzőnek az ingatlant az életvitelszerű lakhatás megkezdésének elmulasztott határidejét, az életvitelszerű Magyarországon lakás megszűnését, vagy a gazdasági tevékenység megszűnését követő 1 éven belül el kell idegenítenie. Ha ez az időpont nem állapítható meg, az elidegenítésnek a fővárosi és vármegyei kormányhivatal tudomására jutástól számított 1 éven belül kell megtörténnie.

8. § (1) Diplomáciai, konzuli képviselet, valamint ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezet ingatlanszerzése esetén a 4–7. § rendelkezései nem alkalmazandók.

(2)16

(3)17 Ha diplomáciai, konzuli képviselet, valamint ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezet ingatlanszerzését nemzetközi szerződés lehetővé teszi vagy fennáll a viszonosság, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal engedélyezi az ingatlanszerzést; ellenkező esetben az ingatlanszerzés iránt benyújtott kérelmet elutasítja.

9. § (1)18 Külföldi által árverés útján megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzéshez a fővárosi és vármegyei kormányhivatal a külföldi részére az engedélyt előzetesen adja ki. Az előzetesen kiadott engedély (a továbbiakban: előzetes engedély) meghatározott ingatlanra vonatkozó adatokat nem tartalmaz, az egy, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal illetékességi területén fekvő bármely – árverésen megvásárlásra felkínált – ingatlan megszerzésére jogosít.

(2)19 Az előzetes engedély a véglegessé válástól számított egy évig hatályos.

(3)20 Az előzetes engedély kiadása iránti eljárás során a 4. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja, a 6. §, valamint a 8. § nem alkalmazható.

(4)21 Az előzetes engedélyt a fővárosi és vármegyei kormányhivatal megadja, amennyiben a tulajdonszerzés közérdeket nem sért.

(5)22 Árverés útján történő ingatlanszerzés esetén a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének feltétele, hogy a fővárosi és vármegyei kormányhivatal az előzetes engedélyt az árverési jegyzőkönyv másolata alapján az árverésen vett ingatlan címét és a település nevével megjelölt helyrajzi számát tartalmazó záradékkal lássa el. A fővárosi és vármegyei kormányhivatal a kérelmező záradékolás iránti kérelmének benyújtásától számított 8 napon belül jár el. Végrehajtási árverés esetén a záradékolás iránti kérelmet a végrehajtó vagy az árverési vevő terjeszti elő.

(6) Nem látható el záradékkal az előzetes engedély, ha az árverés időpontjában az előzetes engedély nem volt hatályos.

10. §23 A fővárosi és vármegyei kormányhivatal nyilvántartást vezet:

a) a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésére vonatkozó eljárásokkal összefüggésben az engedélyt megadó határozatok, a kérelmet elutasító határozatok és az eljárást megszüntető végzések számáról,

b) a magyarországi ingatlant szerző külföldiek állampolgárságáról,

c) a külföldiek által megszerzett magyarországi ingatlanok jogi jellegéről,

d) a külföldiek által megszerzett magyarországi ingatlanokon elhelyezkedő épületek fő rendeltetés szerinti jellegéről,

e) a külföldiek által megszerzett magyarországi ingatlanok megszerzésének jogcíméről.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12. §24

1. melléklet a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez25

Kérelem
ingatlanszerzés engedélyezése iránt
a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján

1. A kérelmező:

□ külföldi természetes személy
□ külföldi jogi személy magyarországi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete
□ diplomáciai, konzuli képviselet, illetve ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezet

A kérelmező neve:
(A kérelmező képviselőjének neve:)

Születési családi és utónév:
(Előző családi és utónév:)

Születési hely és idő:

Anyja születési családi és utóneve:
(Anyja előző születési és családi utóneve:)

A kérelmező lakcíme/székhelye:

(A kérelmező képviselőjének lakcíme/székhelye:)

Állampolgárság/honosság:
E-mail:*
Tel./fax:*
* Nem kötelező megadni.

2/A. Az ingatlan:

A megszerezni kívánt ingatlan címe:

A megszerezni kívánt ingatlan helyrajzi száma:

A megszerezni kívánt ingatlan jogi jellege:

Az ingatlanon elhelyezkedő épületek fő rendeltetés szerinti jellege:

Az ingatlan megszerzésének jogcíme:

2/B. Árve rés útján kívánok ingatlant vásárolni a fővárosi/vármegyei kormányhivatal illetékességi területén:**

** A 2/B. pont szerinti esetben a 2/A. pontot nem kell kitölteni.

3. Az ingatlanszerzés speciális körülményei:


□ a tulajdonszerzés célja a közös tulajdon megszüntetése

□ külföldi természetes személyként Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezem, és ez idő alatt összesen legalább 3 évig foglalkoztatási jogviszonyban álltam

□ a fenti speciális körülmények egyike sem áll fenn


A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján kérem az ingatlanszerzésre vonatkozó engedély kiadását.Kelt:

Aláírás:


…………………………………..1. függelék


A kérelmet az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozóként vagy egyéni cég tagjaként nyújtom be, Magyarországon kívánok életvitelszerűen lakni és gazdasági tevékenységet folytatni, valamint a megszerezni kívánt ingatlan szükséges e gazdasági tevékenységem folytatásához. Tudomásul veszem, hogy az ingatlanszerzés engedélyezése esetén a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 7. §-ának megfelelően legkésőbb a tulajdonszerzést követő 90. naptól kezdődően köteles vagyok életvitelszerűen Magyarországon lakni és a vállalkozás vagy az egyéni cég tevékenységi körébe tartozó gazdasági tevékenységet folytatni. Az életvitelszerű Magyarországon lakás vagy a gazdasági tevékenység megszűnése esetén az ingatlant 1 éven belül köteles vagyok elidegeníteni.


Kelt:

Aláírás:


…………………………………..


2. függelék

3. függelék


Kérem, hogy az ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzést engedélyező hatóság a kérelem elbírálása érdekében keresse meg a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 1/A. § (2a) bekezdésében, továbbá a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt rendelkezések alapján a kiutasítás, vagy beutazási és tartózkodási tilalom, valamint elfogatóparancs hatálya alatt állásra vonatkozó adatok továbbítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságokat.


Kelt:

Aláírás:


…………………………………....

2. melléklet a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez26

2

A 3. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 506. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

3

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 507. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

4

A 4. § (1) bekezdés c) pontját a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 506. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

5

A 4. § (1) bekezdés d) pontját a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 506. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

6

A 4. § (1a) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 506. § (3) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

7

A 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 190. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (3a) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 506. § (4) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 232. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10

Az 5. § (2)–(3) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 507. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

11

A 6. § (1) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 507. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

12

A 6. § (2) bekezdése a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdésével megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 190. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6. § (3) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 507. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

14

A 7. § (1) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 190. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 7. § (2) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 190. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 8. § (2) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 507. § d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

17

A 8. § (3) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 506. § (5) bekezdésével megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 190. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 9. § (1) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 190. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 9. § (2) bekezdése a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

20

A 9. § (3) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 507. § e) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

21

A 9. § (4) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 190. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 9. § (5) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 190. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 10. § nyitó szövegrésze a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 190. § a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 2. mellékletet a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 507. § g) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére