• Tartalom

259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Apollo Tyres Hungary Kft. által Gyöngyöshalász község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0105/10, 0105/11, 0105/12, 0105/13, 0105/14, 0105/15, 0105/16, 0105/17, 0105/18, 0106, 0107/1, 0107/3, 0107/4, 0110/2, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0111/10, 0111/11, 0111/12, 0111/13 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, gumiabroncsgyár és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)1

2. §2 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)–(2)3

(3)4

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §5 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)7 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez9

Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalász területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Eljáró hatóság

2.

Kiemelt beruházásként gumiabroncsgyár és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása

Gyöngyöshalász község külterületén fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerint
0105/10, 0105/11,
0105/12, 0105/13,
0105/14, 0105/15,
0105/16, 0105/17,
0105/18, 0106,
0107/1, 0107/3,
0107/4, 0110/2,
0111/7, 0111/8,
0111/9, 0111/10,
0111/11, 0111/12,
0111/13 helyrajzi számú földrészletek,
valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított
földrészletek

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások

Heves Vármegyei Kormányhivatal10

3.

örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Heves Vármegyei Kormányhivatal11

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Heves Vármegyei Kormányhivatal12

5.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Heves Vármegyei Kormányhivatal13

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Heves Vármegyei Kormányhivatal14

7.

vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság15

8.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal16

9.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás

Heves Vármegyei Kormányhivatal17

10.

telekalakítási hatósági eljárás

Heves Vármegyei Kormányhivatal18

11.

földvédelmi hatósági eljárás

Heves Vármegyei Kormányhivatal19

12.

földmérési hatósági eljárás

Heves Vármegyei Kormányhivatal20

13.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

14.

szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal21

15.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei Kormányhivatal22

16.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Heves Vármegyei Kormányhivatal23

17.

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

közlekedésért felelős miniszter

18.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai;
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

19.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

20.

a jogszabályban rögzített közegészségügyi hatósági eljárások

illetékes járási hivatal

21.

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

2. melléklet a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez24

1

Az 1. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 160. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 95. § (1) bekezdésével megállapított, az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1)–(2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 160. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (3) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 95. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 114. §-át.

6

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

7

A 6. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

9

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 64. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

10

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:4 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:5 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:6 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:7 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:8 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:9 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:10 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:11 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:12 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:14 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:15 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:16 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 160. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére