• Tartalom

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

2024.05.31.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1.1 anyakecske: minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig legalább egyéves;

2. birtokon tartás: a támogatás alapjául szolgáló anyakecskének a 2. § (3) bekezdésében meghatározott ideig a mezőgazdasági termelő tenyészetében történő folyamatos tartása;

3.2 mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet);

4.3 mezőgazdasági termelő: a közvetlen mezőgazdasági támogatások, valamint egyes vidékfejlesztési támogatások igénylése esetén betartandó, a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja, aki vagy amely a KAP I rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott mezőgazdasági tevékenységet folytat;

5. tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt;

6.4 csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek;

7.5 egy és ugyanazon vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

8.6 mezőgazdasági termék: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja szerinti termék;

9.7 mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontja szerinti tevékenység;

10.8 tárgyév: a támogatási időszak azon naptári éve, amelynek vonatkozásában a mezőgazdasági termelő a támogatást kérelmezi;

11.9 átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

12.10 kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

13.11 nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás.

2. § (1)12 E rendelet feltételei szerint anyakecske tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás vehető igénybe, amely a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésének r) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

(2)13 A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, és

b) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy

ba) nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,

bc) a támogatási kérelmében szereplő anyakecskék tenyészetének állattartójaként szerepel a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: kecske ENAR rendelet) szerinti nyilvántartásban,

bd) gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott bakot használ a nőivarú állománya fedeztetésére,

be) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról, valamint

bf) rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított, az általa a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással.

(3)14 A mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmében megjelölt, a támogatás alapját képező anyakecskéket köteles a támogatási kérelem benyújtására meghatározott időszak utolsó napját követő naptól kezdődő száz naptári napos időtartamban folyamatosan birtokán tartani.

3. § (1)15 A támogatás mértéke 12 000 forint/anyakecske. Támogatás országos szinten a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 32 000 egyed után nyújtható.

(2)16 Támogatás mezőgazdasági termelőnként a tárgyévre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, melynek összege mezőgazdasági termelőnként nem haladhatja meg a 8333 eurót, azzal, hogy a támogatás odaítélése során a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretre is figyelemmel kell lenni.

(3) Egy anyakecske után egy támogatási év vonatkozásában csak egy alkalommal folyósítható támogatás.

4. § (1)17 A támogatási kérelemben és az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát, valamint a jelölési és nyilvántartási kötelezettség teljesítését a kecske ENAR rendelet szerinti adatbázisba bejelentett adatok alapján adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ellenőrzi.

(2)18 A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során az egységes kérelemmel igényelhető egyes agrártámogatások eljárási szabályairól szóló 15/2024. (IV. 9.) AM rendelet [a továbbiakban: 15/2024. (IV. 9.) AM rendelet] 31. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(3)19 Az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a 15/2024. (IV. 9.) AM rendelet 35–36. §-a, valamint 38. §-a szerinti eljárást kell alkalmazni.

5. § (1)20 A támogatási kérelem tárgyév november 1. és december 10. között ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően. A támogatási kérelem tartalmazza

a) a mezőgazdasági termelő azonosítására vonatkozó adatokat,

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,

c) a mezőgazdasági termelő tenyészetére vonatkozó adatokat,

d) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat és

e) a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatokat.

(2)21 A Kincstár a helyt adó vagy a részben helyt adó határozatában közli a jogosulttal, hogy a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet szerinti támogatásban részesül. A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.

(3)22 A támogatás egyösszegű kifizetésére tárgyévet követő év június 30-áig kerül sor.

(4) A támogatási keret túllépése esetén az igényelt támogatás összege arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

(4a)23 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.

(5)24 A Kincstár a támogatási összeg mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet szerinti nyilvántartásba vétele alkalmával a kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró árfolyamot veszi figyelembe.

(6)25 Az eljárás során minden dokumentumot, beleértve a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(7)26 Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a mezőgazdasági termelő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(8)27 A támogatási kérelem legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(9)28 A támogatási kérelem vonatkozásában a Kincstár megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége adatot szolgáltat a mezőgazdasági termelő által tartott, a 2. § (2) bekezdés b) pont bc)–be) pontjában foglalt támogatási feltételeknek megfelelő, a 2. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja szerint kiállított igazoláson szereplő állatok létszámáról.

5/A. §29 (1)30 Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott ágazati korlátra vonatkozó rendelkezést, valamint a 3. cikk (5)–(6) bekezdésében és a II. mellékletében foglaltakat.

(2) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A támogatásról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(3)31 Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az említett rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(5) A támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

6. §32

6/A. §33

6/B. §34

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §35 E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel [a továbbiakban: 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet] megállapított

a) 2. § (1) bekezdését, 5. § (4a) bekezdését, valamint 5/A. § (1) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni,

b) 3. § (2) bekezdését a 2018. november 1. és december 10. közötti időszakban igényelt és a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet hatálybalépése36 előtt kifizetett támogatásokra is alkalmazni kell.

9. §37 Az e rendelet keretében nyújtott támogatás a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozik.

1

Az 1. § 1. pontja a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § 3. pontja a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § 4. pontja a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § 6. pontját a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § 7. pontját a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. § 8. pontját a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. § 9. pontját a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

8

Az 1. § 10. pontját a 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet 1. §-a iktatta be.

9

Az 1. § 11. pontját a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

10

Az 1. § 12. pontját a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

11

Az 1. § 13. pontját a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 2. § (1) bekezdése a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

13

A 2. § (2) bekezdése a 34/2022. (X. 28.) AM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

14

A 2. § (3) bekezdése a 43/2017. (IX. 5.) FM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

15

A 3. § (1) bekezdése a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet 13. §-ával megállapított, a 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet 2. § a)–b) pontja, az 58/2023. (X. 30.) AM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (2) bekezdése a 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet 2. § a) és c) pontja, a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 30. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 71. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (2) bekezdése a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

19

A 4. § (3) bekezdése a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 5. § (1) bekezdése a 34/2022. (X. 28.) AM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 5. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 71. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § (3) bekezdése a 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 5. § (4a) bekezdését a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 27. §-a iktatta be.

24

Az 5. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 71. § c) pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 5. § (6) bekezdését a 34/2022. (X. 28.) AM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

26

Az 5. § (7) bekezdését a 34/2022. (X. 28.) AM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

27

Az 5. § (8) bekezdését a 34/2022. (X. 28.) AM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

28

Az 5. § (9) bekezdését a 34/2022. (X. 28.) AM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

30

Az 5/A. § (1) bekezdése a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

31

Az 5/A. § (3) bekezdése a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

32

A 6. §-t újonnan a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 3. §-a iktatta be, a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

33

A 6/A. §-t a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 3. §-a iktatta be, a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

34

A 6/B. §-t a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 3. §-a iktatta be, a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

35

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 29. §-a iktatta be.

36

A hatálybalépés időpontja 2019. április 11.

37

A 9. §-t a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 29. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére