• Tartalom

26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet

26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet

a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2015.04.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában,

a 3. § (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztésre, valamint az ezzel közvetlenül összefüggő, így különösen a gát-, közmű- és útépítési tevékenységekre irányuló, a Budapest XIII. kerület 25879, 25667/7 és 25666/2 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(3)3

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(2) A beruházás tekintetében az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint elhelyezendő személygépkocsik számát az egymástól 800 méter távolságon belül elhelyezkedő, jellemzően azonos használók által igénybevett építmények esetében – az érintett építményekre együttesen vonatkozóan – csak a legmagasabb értéket eredményező hasznosítási módú építmény szerinti mennyiség figyelembevételével kell megállapítani.

4. §4 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4/A. §5

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §6 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

(3)9 E rendeletnek a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2015. (III. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 1. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez11

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés, valamint az ezzel közvetlenül összefüggő, így különösen a gát-, közmű- és útépítési tevékenységek

a Budapest XIII. kerület 25879, 25667/7 és 25666/2 helyrajzi számú földrészletek, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészletek.

általános építésügyi hatósági eljárások, beleértve:
- az általános építményeket,
- a műemléki védelem alatt álló építményeket,
- az építményen belül, építménybe beépített felvonókat, mozgólépcsőket (beleértve a mozgójárdát is), ha annak létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

vízjogi hatósági engedélyezési eljárás

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6.

építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

7.

az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

11.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

12.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

13.

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

14.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

15.

bányahatósági engedélyek

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

2. melléklet a 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez12

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

Építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

Környezetvédelem és természetvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

Vízügy és vízvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

Katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

6.

Tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

7.

Régészet és műemlékvédelem

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

8.

Közlekedés: közút

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

9.

Rendészet: a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Budapest XIII. Kerületi Rendőrkapitányság

Budapesti Rendőr-főkapitányság

10.

Talajvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

11.

Egészségügy

Budapest Főváros Kormányhivatala

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

12.

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

13.

Műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

14.

Élelmiszer-biztonság

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

15.

Területrendezés

Budapest Főváros Kormányhivatala

területrendezésért felelős miniszter

16.

Földtan

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

17.

Bányászat

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1

A rendeletet a 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2015. december 29. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 8. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 40/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

4

A 4. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

5

A 4/A. §-t a 196/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 40/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-a.

7

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

8

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

9

A 7. § (3) bekezdését a 40/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

10

A hatálybalépés időpontja 2015. március 12.

11

Az 1. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

12

A 2. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére