• Tartalom

260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet

260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet

egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2014.10.23.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva,

az 1. és 2. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. §5

5. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja, hogy a tervezett fejlesztési cél törvényben meghatározott feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi-e. Ha szükséges, a fővárosi és megyei kormányhivatal legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a hiánypótlást nem vagy nem határidőben teljesíti, a fővárosi és megyei kormányhivatal az adatszolgáltatást nem fogadja el. A fővárosi és megyei kormányhivatal a hiánytalan adatszolgáltatást az Igazgatóság és a saját véleményével együtt a (3) bekezdés szerinti továbbítást vagy a hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikusan továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek (a továbbiakban együtt: miniszterek).”

6. § A Rendelet 5. § (3) bekezdés d) pont dc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez – a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell

az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatását]

„dc) adósságmegújító ügylet, valamint működési célú ügylet esetén az adósság újratermelődését megakadályozó önkormányzati intézkedésekről,”

7. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[A kérelemhez – a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell]

i) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a megállapított kezesség-, illetve garanciavállalási díjról szóló dokumentumot.”

8. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A miniszterek a kérelemről – a 4. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatást követően – a Kormány részére együttes előterjesztést készítenek, amelyben az Igazgatóság, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal véleményét figyelembe véve javaslatot tesznek az ügyletek és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések támogatására vagy elutasítására.
(2) A Kormány az együttes előterjesztés alapján az előterjesztés elkészítését megelőző hónapokban beérkezett kérelmekről legalább a 4. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatást követő három havonkénti gyakorisággal, kivételesen – a stabilitási törvény 10. § (8) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek való meg nem felelés esetében – a kérelem beérkezésétől számított kilenc hónapon belül, de legkésőbb a tárgyév decemberéig határozatban dönt.”

9. § A Rendelet

a) 1. §-ában az „a többcélú kistérségi társulások, az egyéb, jogi személyiséggel rendelkező” szövegrész helyébe az „az önkormányzati” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az „A többcélú kistérségi társulás, az önkormányzatok egyéb, jogi személyiséggel rendelkező társulása” szövegrész helyébe az „Az önkormányzati társulás” szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében az „50%-ának fizetési” szövegrész helyébe az „50%-ának saját ügyleteikből eredő fizetési” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdésében az „ügylet kivételével” szövegrész helyébe az „ügylet (a továbbiakban: adósságmegújító ügylet) kivételével” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a Rendelet 6. § (2a) bekezdése.

6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. §6

7. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

12–13. §7

8. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. alcím az e rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. október 24. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére