• Tartalom

269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja

a) a Budapest XIV. kerület közigazgatási területén, a 31267/91 helyrajzi számú ingatlanon fekvő Lantos Mihály Sporttelepen,

b) a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén, a 38852/6 helyrajzi számú ingatlanon fekvő Hidegkuti Nándor Stadionon, továbbá

c) a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén, a 38821/4/6 helyrajzi számú ingatlanon, illetve

d) az a)–c) pont szerinti földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja keretében megvalósuló sporttelep, stadion és környezete fejlesztésére irányuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)1

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §2

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez3

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

Sporttelep, stadion és környezete fejlesztésére irányuló beruházás, a kapcsolódó infrastruktúra- és közmű-fejlesztésekkel

Budapest XIV. kerület közigazgatási területén fekvő, 31267/91 helyrajzi számú, a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén fekvő, 38852/6 helyrajzi számú, a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén fekvő, 38821/4/6 helyrajzi számú ingatlan, illetve az ezen földrészletekből telekalakítási eljárás végleges befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházást érintő ingatlanok

általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal4

4.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala5

5.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala6

6.

vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

7.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

8.

telekalakítási, földmérési, ingatlan- nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

9.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal7

10.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai, tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások, jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez8

1

Az 1. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 165. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 165. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 66. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

4

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 61. §-a szerint módosított szöveg.

5

[Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:4 mezőben az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 61. §-a által elrendelt módosítás, amely szerint a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép, nem vezethető át.]

6

[Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:5 mezőben az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 61. §-a által elrendelt módosítás, amely szerint a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép, nem vezethető át.]

7

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:9 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 61. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 165. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére