• Tartalom

27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet

27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2014.02.10.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 8. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet]

a) 18. § (2) bekezdésében a „Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg,

b)2

lép.

2. A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § 2. pontjában a „Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SZPI)” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg,

b) 4. §-ában az „az SZPI” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség” szöveg

lép.

3. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SZPI) Nemzetközi Együttműködési Programokért felelős szervezeti egysége” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg,

b)3

lép.

4. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdésének a), b), valamint h) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

a) a közös irányító hatóság: a Miniszterelnökség;”

(2) A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdésének a), b), valamint h) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

e) nemzeti hatóság: a Miniszterelnökség.”

(3) A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdésének e)–f) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

a) a közös irányító hatóság: a Miniszterelnökség;”

(4) A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdésének e)–f) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

e) nemzeti hatóság: a Miniszterelnökség.”

(5) A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdésének g) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

a) a közös irányító hatóság: a Miniszterelnökség;”

(6) A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdésének g) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

c) nemzeti hatóság: a Miniszterelnökség.”

(7) A 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (3) bekezdésének c), d), valamint i)–k) pontjában meghatározott program vonatkozásában]

a) a nemzeti hatóság: a Miniszterelnökség;”

6. §4

5. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

7. § A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„26. irányító hatóságot és a nemzeti hatóságot működtető szervezet: a Miniszterelnökség.”

a) 7. § (2) bekezdésében az „Irányító Hatóság” szövegrész helyébe az „Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság” szöveg,

b)5

c) 23. §-ában a „Nemzeti Hatóság” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv” szöveg

lép.

6. A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1)6

(2) A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Társaság feladata az Irodák rendszerének fejlesztése. A Társaság – a nemzetközi programok kivételével – támogatja a 2014–2020 programozási időszakban a területi alapú tervezés koordinációját.”

(3) A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Társaság
a) ellátja
aa) a Nemzeti Kapcsolattartó feladatait az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus tekintetében,
ab) a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait a Svájci–Magyar Együttműködési Program tekintetében,
ac) a Program Operátor feladatait a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Együttműködési Megállapodásban rögzítettek alapján,
ad) a Budapest Duna Kontakt Pont iroda működtetését,
b) felügyeli az a) pont szerinti feladatainak ellátására a végrehajtási, lebonyolítási szervvel kötött megállapodásban általa delegált feladatok ellátását.”

(4)7

10. § (1) A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Társaságot – a 2. § (4) bekezdése szerinti feladatok kivételével – az államtitkár felügyeli. A Társaság a 2. § (4) bekezdése szerinti feladatok tekintetében nem utasítható.”

(2)8

11–12. §9

7. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

13–14. §10

8. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

33. § Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés program előirányzat-maradványai (XIX. fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

16. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Területi Együttműködés előirányzatai (XIX. fejezet 2. cím 5. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

17. §11

19. §12

9. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § a) pontja, a 2. §, a 3. §, a 4. § a) pontja, az 5. §, a 7. §, a 8. § a) és c) pontja, a 9. § (2) és (3) bekezdése, a 10. § (1) bekezdése, a 15. §, a 16. § és a 18. § 2014. február 10-én lép hatályba.

1. melléklet a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez

Az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:

 

B

7.

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

2. melléklet a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez13

3. melléklet a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 14., 15. és 29. sora.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. február 11. napjával.

2

Az 1. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére