• Tartalom

27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet

27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet

az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet és a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet módosításáról1

2014.10.01.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (13) bekezdésében,

a 12. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–2. §2

3. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya kiterjed)

j) a végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó banktitokra irányuló adatkérésről szóló tájékoztatás, a végrehajtási eljárást megelőzően vagy a végrehajtási eljárásban kibocsátandó fizetési felszólítás, a végrehajtási eljárás megszüntetéséről szóló értesítés kézbesítésére.”

4–9. §3

10. § A Rendelet

a)–c)4

d) 2. § (1) bekezdés i) pontjában az „ügyintézésére.” szövegrész helyébe az „ügyintézésére, és” szöveg,

e) 3. § (1) és (2) bekezdésében az „a)–f) és h) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–f), h) és j) pontjában” szöveg,

f)–h)5

lép.

11–12. §6

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. §, valamint a 10. § d) és e) pontja 2014. október 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. október 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10. § f)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére