• Tartalom

270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Fertőd 323/1 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási programmal (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)1

2. § A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §2

4. §3

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §4 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését6 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez7

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem megvalósítására irányuló beruházás

Fertőd 323/1 helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet

általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal8

3.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal9

4.

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal10

5.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal11

6.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal12

7.

vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság13

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

9.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan- nyilvántartási hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal14

10.

talajvédelmi hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal15

11.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

12.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

13.

jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

14.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez16

1

Az 1. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 167. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 167. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. §-t az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 39. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

6

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

7

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 67. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

8

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 62. §-a szerint módosított szöveg.

9

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 62. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:4 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 62. §-a szerint módosított szöveg.

11

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:5 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 62. §-a szerint módosított szöveg.

12

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:6 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 62. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:7 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 62. §-a szerint módosított szöveg.

14

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:9 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 62. §-a szerint módosított szöveg.

15

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:10 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 62. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 167. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére