• Tartalom

28/2014. (IV. 1.) BM rendelet

28/2014. (IV. 1.) BM rendelet

a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról1

2014.04.02.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez (a továbbiakban együtt: beruházás) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi. CCXXX. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 18. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet, ha

a) a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és

b) az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható.

2. § (1) A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig igényelhető.

(2) A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz támogatás nem nyújtható.

(3) Támogatási kérelmet nyújthat be az a települési önkormányzat is, amely korábban benyújtott önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás iránti igényt térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez, bővítéséhez, de támogatást nem kapott.

3. § (1) A települési önkormányzat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott támogatási kérelmet a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) 2014. április 24-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat az ebr42 rendszerben a kérelmet 2014. április 23-án 16 óráig rögzítette, és azt legkésőbb 2014. április 24-én postára adta. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott kérelem érvénytelen.

(2) A támogatási kérelemnek

a) az 1. melléklet szerinti adatlapot két eredeti példányban,

b) az adatlap beruházási célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot és a beruházáshoz kapcsolódó fénykép-dokumentációt egy eredeti és egy másolati példányban

kell tartalmaznia.

(3) Az Igazgatóság a felülvizsgált támogatási kérelmek egy eredeti példányát 2014. május 13-áig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

4. § (1) A miniszter a támogatási kérelmekről – az 1. § a) és b) pontja szerinti feltétel teljesülésének vizsgálata tekintetében az országos rendőrfőkapitány és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke véleményének kikérésével –

a) a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2014. május 30-áig, valamint

b) a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2014. december 10-éig

dönt.

(2) A miniszter jogosult – a támogatási kérelemben megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére.

5. § (1) A miniszter a kedvezményezettel a támogatási döntés közlésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. december 19-éig támogatási szerződést köt.

(2) A támogatást a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül a miniszter utalványozása alapján a kincstár egy összegben folyósítja.

(3) A támogatási szerződés módosítására egy alkalommal van lehetőség azzal, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje nem változhat.

6. § (1) A támogatás felett a kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

7. § (1) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról

a) 2014. december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámoló keretében és

b) az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott szakmai és pénzügyi beszámolónak a miniszter részére a támogatás felhasználását követő

30 napon belül, de legkésőbb 2016. január 31-éig papír alapon történő benyújtásával

számol el.

(2) A támogatásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. § (3) bekezdésében meghatározott határnapig fel nem használt részét a kedvezményezett a központi költségvetés részére visszafizeti.

8. § (1) A támogatás felhasználására irányuló tevékenység az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdése szerinti beruházásnak minősül. A miniszter engedélyével történt elidegenítés esetén a kedvezményezettnek a (2) bekezdés szerinti rendeltetésszerű használatot biztosítani kell.

(2) A kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 28/2014. (IV. 1.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:


Adatlap

a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása támogatás igényléséhez

Önkormányzat neve:

Polgármester neve:

Önkormányzat címe:

KSH kódja:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás a térfigyelő rendszer kiépítésének indokoltságáról, a megvalósítás helyszíneiről, a telepítendő kamerák
számának meghatározásáról), a közbiztonság növelése érdekében más szervezetekkel folytatott együttműködés bemutatása:

Sorszám

Térfigyelő rendszer
telepítésének helyszínei

Telepítendő kamerák
száma (db)

1.

2.

3.

4.

5.

Összesen:

A táblázat további sorokkal bővíthető.

Igényelt támogatás összesen:

Ft

Kelt:

……………,

P. H.

..............................................................................

………………………………………………

jegyző

polgármester

1

A rendeletet a 71/2023. (XII. 23.) BM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére