• Tartalom

280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

egyes építésügyi és településügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2014.11.17.

A Kormány

az 1. és a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 37. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.5. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdésében a „10032000-01220122-50003008 számú célelszámolási számlára” szövegrész helyébe a „10032000-00294896-51000008 számú célelszámolási számlára” szöveg lép.

2. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a „10032000-01220122-50003008 számú célelszámolási számlára” szövegrész helyébe a „10032000-00294896-51000008 számú célelszámolási számlára” szöveg lép.

3. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

3. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdésében az „a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg lép.

4. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A köztisztviselő építésügyi vizsga kötelezettsége megszűnik, ha a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra.”

(2) A Rend. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az építésügyi vizsgát 3 tagú Építésügyi Vizsgabizottság (a továbbiakban: bizottság) bírálja el. A bizottság tagja a vizsgaszervező képviselője, a vizsgaszervező által felkért, a (3) bekezdés szerinti oktató, vagy a miniszter által kijelölt személy lehet.”

(3) A Rend. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(4) A Rend.

a) 3. § (2) bekezdésében a „továbbképzési időszak első félévében” szövegrész helyébe a „továbbképzési időszak első évében” szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében az „Az építésügyi vizsgán vizsgáztató, valamint a szakmai” szövegrész helyébe az „A szakmai” szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében az „a szakmai továbbképzési időszak első évében 2014. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2015. július 1-jéig” szöveg

lép.

5. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelethez

Szám: .............
TANÚSÍTVÁNY
építésügyi vizsgáról
Ezt a tanúsítványt ...................................................... részére állítottuk ki, aki .............................................. városban (községben) ......... év ................... hó ......... napján született, anyja neve: ...............................................
Nevezett az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet szerint
ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGÁT TETT
Építésügyi témakörökből
ÉTDR témakörökből
Elektronikus építési napló témakörökből
Műemlékvédelmi témakörökből
Műemlékvédelmi témakörökből és építésügyi résztémakörökből*
Kelt: ........................, .......... év ............. hó ......... nap
P. H.
    ......................................................................    ......................................................................
    vizsgabizottság tagja    vizsgabizottság tagja
......................................................................
vizsgabizottság elnöke
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. november 18. napjával.

*

A megfelelő témakör vagy témakörök aláhúzandók.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére