• Tartalom

284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában és a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A mérlegben a tartós részesedések között az olyan tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni, amelyeket abból a célból szereztek, hogy tartós jövedelemre (osztalékra, kamatra) tegyenek szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjenek el. A tartós részesedéseken belül el kell különíteni az állam jegybanki részesedéseit (tartós részesedések jegybankban), a tartós részesedéseket nem pénzügyi vállalkozásban, a tartós részesedéseket pénzügyi vállalkozásban, a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok társulásokban való részesedéseit (tartós részesedések társulásokban), valamint az egyéb tartós részesedéseket.”

(2) Az Áhsz. 11. §-a a következő (9a)–(9c) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) A mérlegben a tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban között kell kimutatni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban, valamint az Nvt. 2. mellékletében meghatározott nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedéseket (törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban) és az egyéb nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági társaságokban fennálló részesedéseket (tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban).
(9b) A mérlegben a tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban között kell kimutatni az Nvt. 2. mellékletében meghatározott nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedéseket (törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban) és az egyéb nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságokban fennálló részesedéseket (tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban).
(9c) Az egyéb tartós részesedések között kell kimutatni
a) a nonprofit gazdasági társaságban fennálló tartós részesedéseket,
b) az olyan nemzetközi szervezetekben fennálló tartós részesedéseket, amely szervezetekhez Magyarország tőke-hozzájárulást teljesített, és
c) – a befektetési jegyek kivételével – a nem gazdasági társaságban, társulásban, nemzetközi szervezetben fennálló tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetéseket.”

(3) Az Áhsz. 11. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(10) A mérlegben a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között kell kimutatni az olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, amelyek lejárata, beváltása a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben még nem esedékes, és azokat a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben nem szándékoznak értékesíteni. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között el kell különíteni az államkötvényeket és a helyi önkormányzatok kötvényeit.
(11) A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között a tulajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló szervezetnek azokat a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és azok értékhelyesbítését kell kimutatnia, amelyek üzemeltetését államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek koncessziós szerződéssel átadta, vagy amelyekre államháztartáson kívüli szervezettel, személlyel vagyonkezelői szerződést kötött. Az átadáskor az eszköz bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését, értékhelyesbítését a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök közé kell átvezetni. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között el kell különíteni a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javakat, tárgyi eszközöket és tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat.”

2. § Az Áhsz. 12. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A mérlegben a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között az olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és a befektetési jegyeket kell kimutatni, amelyek lejárata, beváltása a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben esedékes, vagy azokat a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben értékesíteni szándékoznak. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között el kell különíteni a kárpótlási jegyeket, a kincstárjegyeket, az államkötvényeket, a helyi önkormányzatok kötvényeit és a befektetési jegyeket.”

3. § (1) Az Áhsz. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mérlegben a pénzeszközök között kell kimutatni a lekötött bankbetéteket, a pénztárakat, csekkeket, betétkönyveket, valamint a forintszámlákat és a devizaszámlákat.”

(2) Az Áhsz. 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A mérlegben a lekötött bankbetéteken belül kell kimutatni a betét elhelyezésének évén túli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket és az éven belüli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket.”

(3) Az Áhsz. 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A mérlegben a pénztárak, csekkek, betétkönyvek között kell kimutatni a forint- és valutapénztárakban kezelt készpénzt, valamint a pénzforgalmi betétkönyvekben kezelt pénzeszközöket, a csekkeket és az elektronikus pénzt.
(4) A mérlegben a forintszámlák és a devizaszámlák között kell a számlatulajdonosnak kimutatnia a Kincstárban és a Kincstáron kívül forintban és devizában vezetett fizetési és más bankszámlái – ideértve az Ávr. 145. § (3) bekezdése szerinti alszámlákat és a Kincstár által a társadalombiztosítási támogatásokhoz, európai uniós vagy más nemzetközi forrásból finanszírozott támogatási programokhoz vagy más lebonyolítási, fejezeti elszámolási, technikai feladatokhoz, illetve a finanszírozási bevételek és kiadások teljesítéséhez vezetett számlákat is – egyenlegét.”

4–9. §2

10. § (1) Az Áhsz. 25. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét és a (9a) bekezdés szerinti más különféle egyéb eredményszemléletű bevételeket.”

(2) Az Áhsz. 25. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) A más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend B12. Elvonások és befizetések bevételei rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,
b) az egységes rovatrend B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről, B410. Biztosító által fizetett kártérítés, B411. Egyéb működési bevételek, B51. Immateriális javak értékesítése, B52. Ingatlanok értékesítése, B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése és B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,
c) a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott immateriális jószág, tárgyi eszköz – általános forgalmi adót nem tartalmazó – számlázott, megállapodás, csereszerződés szerinti értékét az átadás-átvétel időpontjában,
d) az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a készletek értékvesztésének visszaírt összegét, és
e) a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag kapott engedmény szerződés szerinti összegét.”

11. § (1) Az Áhsz. 26. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni az anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét, a kötelezett megszűnése és a más okból behajthatatlan követelés leírt összegét, valamint a (11a) bekezdés szerinti más különféle egyéb ráfordításokat.”

(2) Az Áhsz. 26. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

„(11a) A más különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend K502. Elvonások és befizetések, K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,
b) az egységes rovatrend K355. Egyéb dologi kiadások, K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, K501. Nemzetközi kötelezettségek, K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre, K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre, K509. Árkiegészítések, ártámogatások, K510. Kamattámogatások, K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak és K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket, ideértve a veszteség jellegű kerekítési különbözetet is,
c) az előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adót,
d) az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a készletek értékvesztésének összegét,
e) az eredeti követelést engedményezőnél az átruházott követelésnek a könyv szerinti értékét a követelés átruházásakor, és
f) a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag adott engedmény szerződés szerinti összegét.”

12. § (1) Az Áhsz. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni
a) a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a tulajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló szervezetnek a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor a bevont részesedések könyv szerinti értékét, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg,
b) a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás befejezésekor az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés könyv szerinti értékét,
c) a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval növelt összegben, és
d) az (5a) bekezdés szerinti más rendkívüli ráfordításokat.”

(2) Az Áhsz. 28. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A más rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,
b) az egységes rovatrend K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre, K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre, K87. Lakástámogatás, K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak és K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,
c) a behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyv szerinti értékét,
d) a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás befejezésekor az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnés miatt – a megszűnt részesedés ellenében – kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözetét, amennyiben a kapott eszközök értéke a kevesebb,
e) az Szt. 86. § (6) bekezdés a), d) és e) pontjában, valamint (7) bekezdés b) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.”

13–14. §3

15. § (1) Az Áhsz. 43. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Nem lehet költségvetési évet követően esedékes követelést nyilvántartani az egységes rovatrendnek
a) a (13) bekezdés b) pontja szerinti, és
b) a B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, B8192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei és B821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.”

(2) Az Áhsz. 43. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Nem lehet költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrendnek
b) a K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása, K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.”

(3) Az Áhsz. 43. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Ha a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács váltó kibocsátásával egyenlít ki valamely végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget, az eredeti kötelezettségvállaláshoz, más fizetési kötelezettséghez kapcsolódó rovathoz tartozó teljesítés nyilvántartási számlán a váltó kamatot nem tartalmazó összegének megfelelő kiadási teljesítést, a B84. Váltóbevételek rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlákon követelést és bevételi teljesítést, valamint a K94. Váltókiadások rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlán végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget kell nyilvántartásba venni. A váltó kiegyenlítését a K94. Váltókiadások rovathoz kapcsolódó teljesítés nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni.”

(4) Az Áhsz. 43. § (13) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg, a (12) bekezdés szerint lehet]

a) kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrend K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása és K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása,
b) követelést nyilvántartani az egységes rovatrend B11. Önkormányzatok működési támogatásai, B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól, B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása, B8124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása, B813. Maradvány igénybevétele, B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések, B816. Központi, irányító szervi támogatás, B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei, B823. Külföldi értékpapírok kibocsátása, B824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől, B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől, B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei és B84. Váltóbevételek,”

(rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.)

(5) Az Áhsz. 43. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A 48. § (8) bekezdés c) pontja szerinti szervezet által előírt követeléseket, vállalt kötelezettségeket, továbbá azok változásait, a változás jogcímeit a bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet által küldött elszámolás alapján kell nyilvántartásba venni. A bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet az elszámolást legkésőbb a tárgyhót követő hónap 17-éig küldi meg. A könyvelés alapjául a megküldött elszámolás szolgál.”

16. § (1)4

(2) Az Áhsz. 44. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni)

k) a 43. § (10) bekezdése szerinti esetben a B84. Váltóbevételek és a K94. Váltókiadások rovatokon történő elszámolást.”

(3) Az Áhsz. 44. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A (2) bekezdés a)–e) és g) pontja szerinti bevételeket és kiadásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó más – a 36. Sajátos elszámolások számlacsoport könyvviteli számláin elszámolandó – pénzforgalmat a bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet által küldött elszámolás alapján kell nyilvántartásba venni, illetve a pénzügyi számvitelben könyvelni. A bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet az elszámolást legkésőbb a tárgyhót követő hónap 17-éig küldi meg. A könyvelés alapjául a megküldött elszámolás szolgál.”

17. §5

18. § (1) Az Áhsz. 48. § (8) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(A követelés jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni)

h) a gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök és más eszközök értékét a cégbírósági bejegyzés időpontjáig,
i) a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközöket, valamint a szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen adott pénzbiztosítékokat – így különösen foglaló, kötbér – az adott pénzeszköz visszaadásáig vagy kiadásként történő elszámolásáig.”

(2) Az Áhsz. 48. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni)

a) a kapott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a kapott túlfizetésekből, a téves és visszajáró befizetésekből – ideértve a 40. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerint visszatérítendő költségvetési bevételeknek a 40. § (4) bekezdése szerint elszámolt összegét is –, valamint az egyéb kapott előlegekből – így különösen a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a vevőktől kapott, általános forgalmi adót nem tartalmazó előlegekből, valamint az utólagos elszámolásra átvett pénzeszközökből – állnak,”

(3) Az Áhsz. 48. § (10) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni)

h) a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközöket, valamint a szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen kapott pénzbiztosítékokat – így különösen foglaló, kötbér – a kapott pénzeszköz visszaadásáig vagy bevételként történő elszámolásáig,
i) az egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat, ezen belül
ia) nemzetközi támogatási programok pénzeszközeiként az Áht. 20. § (1) bekezdése szerinti, még fel nem használt pénzeszközöket, és az Európai Uniótól vagy más nemzetközi szervezetektől érkező olyan támogatásokat, amelyek végső kedvezményezettje valamely államháztartáson kívüli szervezet, személy, és a költségvetésben bevételként és kiadásként nincsenek megtervezve,
ib) az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betétek között a Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, külföldi pénzintézetek által, származékos műveletek különbözeteként elhelyezett fedezeti betétek összegét.”

19. § (1) Az Áhsz. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egységes számlakeretet a 16. melléklet állapítja meg. Az egységes számlakerettől nem lehet eltérni, az abban meghatározott könyvviteli és nyilvántartási számlákon kívüli új könyvviteli és nyilvántartási számlát nem lehet megnyitni.”

(2) Az Áhsz. 51. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A könyvviteli számlák és az egységes számlakeret 00. és 01–04. számlacsoportjában meghatározott nyilvántartási számlák saját hatáskörben további részletező könyvviteli és nyilvántartási számlákra alábonthatók, az egységes számlakeretben meghatározott esetekben alábontandók.
(1b) Az egységes számlatükörben meghatározott
a) előirányzatok és követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására szolgáló számlák további részletező nyilvántartási számlákra saját hatáskörben sem bonthatók alá,
b) teljesítések nyilvántartására szolgáló számlák – saját hatáskörben, döntés alapján – kizárólag a 15. mellékletben az egyes rovatok leírásánál a bevételek és kiadások éves költségvetési beszámolóban szerepeltetendő – „ebből:” jelzéssel feltüntetett – részletező jogcímeihez igazodó nyilvántartási számlákra bonthatók tovább,
kivéve ha a költségvetési könyvvezetési kötelezettség teljesítése olyan egyedi fejlesztésű, az adott szervezet által leadott megrendelésre tervezett, kifejlesztett és működtetett (nem dobozos) számítógépes rendszer használatával történik, amely biztosítja a számítógépes rendszer felhasználója számára egyedileg szükséges és jellemző alábontások alkalmazását.”

20–21. §6

22. § (1) Az Áhsz.

szerint módosul.

(2) Az Áhsz. 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(3)7

23. § (1)8

(2) Az Áhsz.

1. 10. § (1) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Nvt.)” szöveg,

2. 14. § (1) bekezdésében a „kötelezettségeket, a 48. § (11) bekezdése szerinti egyéb sajátos forrásoldali elszámolásokat, a kincstári” szövegrész helyébe a „kötelezettségeket, a kincstári” szöveg,

3. 14. § (4a) bekezdésében a „meglévő nem idegen pénzeszközök” szövegrész helyébe a „meglévő – e rendelet 2014. január 1-jén hatályos rendelkezései szerint nem idegen – pénzeszközök” szöveg,

4. 14. § (12) bekezdésében és 25. § (8) bekezdésében a „B63.” szövegrész helyébe a „B65.” szöveg,

5. 16. § (6) bekezdésében a „K9123” szövegrész helyébe a „K9122” szöveg,

6. 28. § (2) bekezdésében a „B73” szövegrész helyébe a „B75” szöveg,

7. 30. § (3) bekezdés a) pontjában az „a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény” szövegrész helyébe az „az Nvt.” szöveg,

8. 40. § (1) bekezdésében az „egységes rovatrend szerint kell nyilvántartani. Az egységes rovatrendtől nem lehet eltérni, azonban az egyes rovatok saját hatáskörben további részletező tételekre alábonthatók” szövegrész helyébe az „egységes rovatrend szerint kell nyilvántartani” szöveg,

9. 41. § (1) bekezdésében a „vezetni, valamennyi” szövegrész helyébe a „vezetni, az (1a) és (1b) bekezdésben meghatározott kivétellel valamennyi” szöveg,

10. 41. § (1a) bekezdésében a „K512. Tartalékok” szövegrész helyébe a „K513. Tartalékok” szöveg,

11. 41. § (1b) bekezdésében a „K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése és a B817. Betétek megszüntetése” szövegrész helyébe a „K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése” szöveg,

12. 41. § (2) bekezdésében a „K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” szövegrész helyébe a „K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” szöveg,

13. 43. § (6) bekezdésében a „K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre rovatokhoz” szövegrész helyébe a „K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai, K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai, K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai rovatokhoz” szöveg,

14. 43. § (12) bekezdésében az „a teljesítéssel egyező összegű követelést” szövegrész helyébe az „a 41. § (1b) bekezdése szerinti rovatok kivételével a teljesítéssel egyező összegű követelést” szöveg,

15. 44. § (2) bekezdés b) pontjában az „a 48. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 43. § (10) bekezdése szerinti váltó kibocsátásakor, a 48. § (5) bekezdése” szöveg,

16. 45. § (3) bekezdésében a „számlák további tagolásával” szövegrész helyébe a „számlák 51. § (1a) bekezdése szerinti alábontásával” szöveg,

17. a 48. § (2) bekezdésében a „sajátos eszközoldali és forrásoldali elszámolások” szövegrész helyébe a „sajátos eszközoldali elszámolások” szöveg,

18. 48. § (8) bekezdés a) pontjában az „a 40. § (2) bekezdés a) pontja szerint visszatérítendő költségvetési kiadásoknak a 40. § (4) bekezdése szerint elszámolt összegéből, valamint” szövegrész helyébe az „a teljesített túlfizetésekből, téves és visszajáró kifizetésekből – ideértve a 40. § (2) bekezdés a) pontja szerint visszatérítendő költségvetési kiadásoknak a 40. § (4) bekezdése szerint elszámolt összegét is –, valamint” szöveg,

19. a 48. § (8) bekezdés g) pontjában a „megtérítéséig.” szövegrész helyébe a „megtérítéséig,” szöveg,

20. 48. § (10) bekezdés g) pontjában az „évéig.” szövegrész helyébe az „évéig,” szöveg,

21. 14. melléklet VI. pont 1. alpont l) alpontjában és VII. pont 1. alpont p) alpontjában az „a nemzeti vagyonról szóló törvény” szövegrész helyébe az „az Nvt.” szöveg,

22. 14. melléklet VIII. pont 1. alpont i) alpontjában és VIII. pont 2. alpont i) alpontjában a „nemzeti vagyonról szóló törvény” szövegrész helyébe az „Nvt.” szöveg,

23. 1. melléklet 3. pontjában a „8–11” szövegrész helyébe a „8–10” szöveg,

24. 1. melléklet 4. pontjában a „X. fejezet 24” szövegrész helyébe a „XI. fejezet 32–34” szöveg,

25. 1. melléklet 5. pontjában a „XI. fejezet 17. és 18” szövegrész helyébe a „XIV. fejezet 21” szöveg,

26. 1. melléklet 6. pontjában a „21., 24. és 25” szövegrész helyébe a „21. és 25” szöveg,

27. 2. melléklet 2. pontjában a „XVII. fejezet 24.” szövegrész helyébe a „XIV. fejezet 21.” szöveg, a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium” szöveg

lép.

24. § (1)9

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez10

1. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK rész A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK pont II. Tárgyi eszközök alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése”
2. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK rész A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK pont III. Befektetett pénzügyi eszközök alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedések
- ebből: tartós részesedések jegybankban
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban
- ebből: tartós részesedések társulásban
- egyéb tartós részesedések
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
- ebből: államkötvények
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése”
3. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK rész A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK pont IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
- ebből: immateriális javak
- ebből: tárgyi eszközök
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése”
4. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK rész C) PÉNZESZKÖZÖK pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„C) Pénzeszközök
I. Lekötött bankbetétek
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
1. Forintpénztár
2. Valutapénztár
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök
III. Forintszámlák
1. Kincstáron kívüli forintszámlák
2. Kincstárban vezetett forintszámlák
IV. Devizaszámlák
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák”
5.
6. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK rész E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai”
7.
8. Hatályát veszti az Áhsz. 5. melléklet FORRÁSOK részben az „I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK” szövegrész.
9. Az Áhsz. 5. melléklet FORRÁSOK rész J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások”
10. Az Áhsz. 5. melléklet FORRÁSOK rész K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„J) Passzív időbeli elhatárolások”

2. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez

Az Áhsz. 9. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A kimutatásban a következő eszközöket kell szerepeltetni:
a) adott előlegek,
b) tartós részesedések,
c) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
d) készletek,
e) lekötött bankbetétek,
f) Kincstáron kívüli forintszámlák,
g) Kincstáron kívül devizaszámlák,
h) követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével,
i) nem tartós részesedések, és
j) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.”

3. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz. 10. melléklet 13. és 14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13. A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
14. A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg”
2. Az Áhsz. 10. melléklet 25. és 26. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása
- 1. évben
- 2. évben
- 3. évben
- 4. évben
- 5. és azt követő években
26. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása
- 1. évben
- 2. évben
- 3. évben
- 4. évben
- 5. és azt követő években”
3. Az Áhsz. 10. melléklet 29-32. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„29. A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
30. A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
31. A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
32. A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg”
4. Hatályát veszti az Áhsz. 10. melléklet 34. pontja.

4. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez11

5. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz. 11. melléklet ESZKÖZÖK rész C) PÉNZESZKÖZÖK pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„C) Pénzeszközök
I. Lekötött bankbetétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
III–IV. Forintszámlák, devizaszámlák”
2. Az Áhsz. 11. melléklet FORRÁSOK rész helyébe a következő rendelkezés lép:
„Források
G) Saját tőke
I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény
H) Kötelezettségek
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
J) Passzív időbeli elhatárolások”

6. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez12

7. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK alpont, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai alpont K1107. Béren kívüli juttatások alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K1107. Béren kívüli juttatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatásokat és egyes meghatározott juttatásokat, ideértve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a béren kívüli juttatás feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják.”
2. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K42. Családi támogatások alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K42. Családi támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a családi pótlékot,
b) az anyasági támogatást,
c) a gyermekgondozási segélyt,
d) a gyermeknevelési támogatást,
e) a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítését,
f) az életkezdési támogatást,
g) az otthonteremtési támogatást,
h) a gyermektartásdíj megelőlegezését,
i) a GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatását a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével,
j) az óvodáztatási támogatást [Gyvt. 20/C. §],
k) az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.”
3–4.13
5. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K502 Elvonások és befizetések alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi önkormányzat, a társulás részére a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből folyósított támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt a bevétel elszámolását követő években visszafizetett összeget.
K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi önkormányzatok által a központi költségvetésről szóló törvény alapján
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a szerinti hozzájárulás jogcímen,
b) a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezmény jogcímen
teljesített befizetéseit.
A rovaton eredeti előirányzat tervezhető.
K5023. Egyéb elvonások, befizetések
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget,
b) a tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetést, és
c) az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettséget.
A rovaton eredeti előirányzat nem tervezhető az Áht. 47. § (2) bekezdése szerinti befizetés kivételével.”
6. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök kivételével az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség, díj.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.”
7. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az Európai Unió számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, és
b) az Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.”
8. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K512. Tartalékok alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára a K509. Árkiegészítések, ártámogatások és a K510. Kamattámogatások rovatokba nem besorolható, működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, ideértve a közcélú felajánlásokat, adományokat, a segélyeket, az agrár és a bűncselekmények áldozatainak fizetett kárenyhítéseket, a bevett egyházaknak átadásra nem került ingatlanok utáni járadékot, az életjáradékot, valamint a tanulmányi szerződés díját is, és
b) az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célú átvett pénzeszközként vagy működési bevételként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni.
a) ebből: egyházi jogi személyek,
b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok,
c) ebből: egyéb civil szervezetek,
d) ebből: háztartások,
e) ebből: pénzügyi vállalkozások,
f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
h) ebből: egyéb vállalkozások,
i) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek,
j) ebből: egyéb külföldiek.”
9. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpontja a következő K513. Tartalékok alponttal egészül ki:
„K513. Tartalékok
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 15. § (3) bekezdése, 21. §-a és 23. § (3) bekezdése szerinti tartalékokat, valamint az Egészségbiztosítási Alap esetén a természetbeni ellátások céltartalékát.”
10. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök kivételével az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség, díj.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.”
11. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az Európai Unió számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, és
b) az Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.”
12. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK alpontja a következő K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre alponttal egészül ki:
„K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a lakástámogatások kivételével az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, és
b) az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célú átvett pénzeszközként vagy felhalmozási bevételként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni.
a) ebből: egyházi jogi személyek,
b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok,
c) ebből: egyéb civil szervezetek,
d) ebből: háztartások,
e) ebből: pénzügyi vállalkozások,
f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
h) ebből: egyéb vállalkozások,
i) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek,
j) ebből: egyéb külföldiek.”
13. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont, K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre alpont K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Ezen a rovaton kell elszámolni a költségvetési éven túlra belföldről felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.”
14. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont, K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre alpont,K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését a likviditási célú hitelek, kölcsönök kivételével az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket), és
b) a Gst. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek keretében az eszközök visszavásárlásáért fizetett visszavásárlási árat a korábban kapott eladási ár mértékéig.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.”
15. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont K912. Belföldi értékpapírok kiadásai alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - ideértve a befektetési jegyeket és a kárpótlási jegyeket is - vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: befektetési jegyek,
b) ebből: kárpótlási jegyek.
K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet.
K9123. Kincstárjegyek beváltása
Ezen a rovaton kell elszámolni a kibocsátott kincstárjegyek beváltásának kiadásait azok névértékéig.
K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
Ezen a rovaton kell elszámolni a kincstárjegyeken kívül a belföldön - a kibocsátással megegyező költségvetési évben történő lejárattal - kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai,
b) ebből: befektetési jegyek,
c) ebből: kárpótlási jegyek.
K9125. Belföldi kötvények beváltása
Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön kibocsátott kötvények beváltásának kiadásait azok névértékéig.
K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
Ezen a rovaton kell elszámolni a kötvények kivételével a belföldön - a kibocsátást követő költségvetési években történő lejárattal - kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.”
16. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés ad) pontja szerinti központi, irányító szervi támogatás, valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás folyósítását.”
17.14
18. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont ba)-bb) pontjában foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait.”
19. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont K91. Belföldi finanszírozás kiadásai alpontja a következő K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai alponttal egészül ki:
„K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
K9191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtását követő költségvetési években történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök kiadásait.
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtásával megegyező költségvetési évben történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök kiadásait.”
20. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont K92. Külföldi finanszírozás kiadásai alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K92. Külföldi finanszírozás kiadásai
K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet.
K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet.
K923. Külföldi értékpapírok beváltása
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.
K924. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését.
K925. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi pénzintézetektől felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.”
21. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpontja a következő K94. Váltókiadások alponttal egészül ki:
„K94. Váltókiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni az adott váltók teljesítésétnek kiadásait.”
22. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont, B11. Önkormányzatok működési támogatásai alpont B115. Működési célú központosított előirányzatok alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a helyi önkormányzatok, társulások részére működési célra biztosított költségvetési támogatásokat, az önkormányzati adósság előtörlesztését szolgáló támogatásokat, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetében szereplő fejezeti tartalékból
a) a települési önkormányzatok részére adható rendkívüli támogatások,
b) a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, a pénzügyi gondnok díjára kapott támogatások, és
c) a helyi önkormányzatok részére adható egyéb, működési célú támogatások
bevételeit.”
23. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont, B11. Önkormányzatok működési támogatásai alpont B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B116. Elszámolásból származó bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni a kiadás elszámolását követő évben kapott, valamint a kincstári felülvizsgálat alapján járó pótlólagos támogatások bevételeit.”
24. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások alpont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
a) a központi költségvetésről szóló törvényben a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, társulások részére felhalmozási célra biztosított költségvetési támogatásokból és az önkormányzati adósság előtörlesztését szolgáló támogatásokból származó bevételeket,”
25. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK alpont, B408. Kamatbevételek alpont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
d) az adott kölcsön, visszatérítendő támogatás, a váltókövetelések, a lekötött bankbetétetek, és a pénzeszközök után kapott kamatot - ideértve a Gst. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek esetén a vásárolt eszköz viszonteladásakor a vételárat meghaladóan befolyt viszonteladási összeget is -, a késedelmi kamat kivételével,”
26. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK alpont B410. Egyéb működési bevételek alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B410. Biztosító által fizetett kártérítés
Ezen a rovaton kell elszámolni a káresemények után a biztosítótársaságok által fizetett kártérítéseket.”
27. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK alpontja a következő B411. Egyéb működési bevételek alponttal egészül ki:
„B411. Egyéb működési bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, így különösen
a) a Kincstárnál az általa vezetett fizetési számlák után felszámított díjakat, ideértve a rendelkezésre tartási díjat is,
b) a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök, és a vállalt kezességek, garanciák díjait,
c) az Európai Unió költségvetéséből teljesített költség-visszatérítéseket, így különösen a Tanács üléseire kiutazó delegációk utazási költségeinek visszatérítését, a vámbeszedési költségek megtérítését, a cukorágazati hozzájárulás beszedési költségének megtérítését, valamint az uniós támogatások utólagos megtérítését,
d) a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat,
e) a nyelvvizsga kötelezettségi biztosítékot,
f) az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összegét, önrevízió végzését,
g) a foglalkoztatottak, ellátottak által fizetett kártérítéseket,
h) a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételeket (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegeket, a biztosítási bevételeket,
i) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésért kapott ellenértéket,
j) az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, és
k) a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, valamint a beruházások és a felújítások esetén a kiadás elszámolását követő években történő visszatérítéseit, a pénztártöbblet.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,
b) ebből: költségek visszatérítései.”
28. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését.
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
Ezen a rovaton kell elszámolni az Európai Unió számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányok és más nemzetközi szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Ezen a rovaton kell elszámolni a B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök kivételével az Európai Unión és külföldi kormányokon, más nemzetközi szervezeteken kívüli más államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni.
a) ebből: egyházi jogi személyek,
b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok,
c) ebből: egyéb civil szervezetek,
d) ebből: háztartások,
e) ebből: pénzügyi vállalkozások,
f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
h) ebből: egyéb vállalkozások,
i) ebből: külföldi szervezetek, személyek.
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket, és
b) az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.”
29. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését.
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
Ezen a rovaton kell elszámolni az Európai Unió számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányok és más nemzetközi szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Ezen a rovaton kell elszámolni a B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök kivételével az Európai Unión és külföldi kormányokon, más nemzetközi szervezeteken kívüli más államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni.
a) ebből: egyházi jogi személyek,
b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok,
c) ebből: egyéb civil szervezetek,
d) ebből: háztartások,
e) ebből: pénzügyi vállalkozások,
f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
h) ebből: egyéb vállalkozások,
i) ebből: külföldi szervezetek, személyek.
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket, és
b) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.”
30. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont, B81. Belföldi finanszírozás bevételei alpont B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Ezen a rovaton kell elszámolni a költségvetési éven túlra belföldről felvett hitelek, kölcsönök felvételéből befolyó bevételeket.
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Ezen a rovaton kell elszámolni a folyószámla-, rulírozó- és a munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök felvételéből befolyó bevételeket.
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a költségvetési éven belülre belföldről felvett hitelek, kölcsönök felvételéből befolyó bevételeket a likviditási célú hitelek, kölcsönök kivételével, és
b) a Gst. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek keretében az eszközök átadásakor kapott eladási árat.”
31. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont, B81. Belföldi finanszírozás bevételei alpont B812. Belföldi értékpapírok bevételei alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között kimutatott értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti értékig.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: befektetési jegyek,
b) ebből: kárpótlási jegyek.
B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön - a kibocsátással megegyező költségvetési évben történő lejárattal - kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és - a lejárat évétől függetlenül - a kincstárjegyek kibocsátásakor kapott eladási árat, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok esetén azok névértékéig.
B8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti értékig.
B8124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön - a kibocsátást követő költségvetési években történő lejárattal - kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásakor kapott eladási árat azok névértékéig.”
32. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont, B81. Belföldi finanszírozás bevételei alpont B816. Központi, irányító szervi támogatás alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B816. Központi, irányító szervi támogatás
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) pontja szerinti központi, irányító szervi támogatás, valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás beérkezését.”
33. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont, B81. Belföldi finanszírozás bevételei alpont B817. Betétek megszüntetése alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése
Ezen a rovaton kell elszámolni a lekötött bankbetétek megszüntetését.”
34. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont, B81. Belföldi finanszírozás bevételei alpont B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont ba)-bb) pontjában foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit.”
35. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont B81. Belföldi finanszírozás bevételei alpontja a következő B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei alponttal egészül ki:
„B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei
B8191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtását követő költségvetési években történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök bevételeit.
B8192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtásával megegyező költségvetési évben történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök bevételeit.”
36. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont, B82. Külföldi finanszírozás bevételei alpont B822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti értékig.”
37. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont, B82. Külföldi finanszírozás bevételei alpont B824. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felvett hitelekből, kölcsönökből befolyó bevételeket.”
38. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont B82. Külföldi finanszírozás bevételei alpontja a következő B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől alponttal egészül ki:
„B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi pénzintézetektől felvett hitelekből, kölcsönökből befolyó bevételeket.”
39. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpontja a következő B84. Váltóbevételek résszel egészül ki:
„B84. Váltóbevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni a 44. § (10) bekezdése szerinti, a váltó kibocsátásával együtt nyilvántartásba vett bevételt.”

8. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez15

9. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez16

1. Az Áhsz. 16. melléklet 1. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK pont 11. IMMATERIÁLIS JAVAK alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Immateriális javak
111. Vagyoni értékű jogok
112. Szellemi termékek
116. Immateriális javak értékhelyesbítése
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1181. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1182. Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
1191. Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
1192. Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése”
2. Az Áhsz. 16. melléklet 1. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK pont, 16. TARTÓS RÉSZESEDÉSEK alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. Tartós részesedések
161. Tartós részesedések jegybankban
162. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
1621. Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
1622. Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban
163. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban
1631. Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban
1632. Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban
164. Tartós részesedések társulásban
165. Egyéb tartós részesedések
166. Tartós részesedések értékhelyesbítése
1661. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése
16611. Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése
16612. Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése
1662. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése
16621. Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése
16622. Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése
168. Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása
1681. Tartós részesedések jegybankban értékvesztése és visszaírása
1682. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása
16821. Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása
16822. Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása
1683. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása
16831. Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása
16832. Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása
1684. Tartós részesedések társulásban értékvesztése és visszaírása
1685. Egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása
16851. Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékvesztése és visszaírása
16852. Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben értékvesztése és visszaírása
16853. Más egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása”
3. Az Áhsz. 16. melléklet 1. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK pont, 17. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK alpont 178. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„178. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
1781. Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása
1782. Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak visszaírása
1783. Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása”
4. Az Áhsz. 16. melléklet 1. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK pont 18. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
181. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak
182. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok
183. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek
184. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok
185. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
186. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
1861. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak értékhelyesbítése
1862. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok értékhelyesbítése
1863. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
1864. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok értékhelyesbítése
1865. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések értékhelyesbítése
187. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése és annak visszaírása
188. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1881. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1882. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1883. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1884. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
189. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terv szerinti értékcsökkenése
1891. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
1892. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
1893. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
1894. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése”
5. Az Áhsz. 16. melléklet 2. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK pont, 22. ÁTSOROLT, KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT KÉSZLETEK, EGYÉB KÉSZLETEK alpont 228. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„228. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása
2281. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek értékvesztése és annak visszaírása
2282. Egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása”
6. Az Áhsz. 16. melléklet 2. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK pont, 23. BEFEJEZETLEN TERMELÉS, FÉLKÉSZ TERMÉKEK, KÉSZTERMÉKEK, ÁLLATOK alpont, 238. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak visszaírása alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„238. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak visszaírása
2381. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek értékvesztése és annak visszaírása
2382. Növendék-, hízó és egyéb állatok értékvesztése és annak visszaírása”
7. Az Áhsz. 16. melléklet 2. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK pont, 24. ÉRTÉKPAPÍROK alpont, 248. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása alpont 2482. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2482. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
24821. Kárpótlási jegyek értékvesztése és annak visszaírása
24822. Kincstárjegyek értékvesztése és annak visszaírása
24823. Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása
24824. Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak visszaírása
24825. Befektetési jegyek értékvesztése és annak visszaírása
24826. Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása”
8. Az Áhsz. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont 31-34. PÉNZESZKÖZÖK alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„31-33. Pénzeszközök
31. Lekötött bankbetétek
311. Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek
3111. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek
3112. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek
312. Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek
3121. Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek
3122. Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek
318. Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása
3181. Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása
31811. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása
31812. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása
3182. Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása
31821. Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása
31822. Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása
32. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
321. Forintpénztár
322. Valutapénztár
323. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök
33. Forintszámlák és devizaszámlák
331. Forintszámlák
3311. Kincstáron kívüli forintszámlák
3312. Kincstárban vezetett forintszámlák
3318. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása
332. Devizaszámlák
3321. Kincstáron kívüli devizaszámlák
3322. Kincstárban vezetett devizaszámlák
3328. Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása”
9. Az Áhsz. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont, 35. KÖVETELÉSEK alpont 358. Követelések értékvesztése alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„358. Követelések értékvesztése és annak visszaírása
3581. Követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása
35811. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása
35812. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása
3582. Követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása
35821. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása
35822. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása
3583. Követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása
35831. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása
35832. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása
3584. Követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
35841. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
35842. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
3585. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
35851. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
35852. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
3586. Követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása
35861. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása
35862. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása”
10. Az Áhsz. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont 36. SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. Sajátos elszámolások
361. Pénzeszközök átvezetési számla
363. Azonosítás alatt álló tételek
364. Általános forgalmi adó elszámolása
3641. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása
3642. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
365. Követelés jellegű sajátos elszámolások
3651. Adott előlegek
36511. Immateriális javakra adott előlegek
36512. Beruházásokra adott előlegek
36513. Készletekre adott előlegek
36514. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek
36515. Foglalkoztatottaknak adott előlegek
36516. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
36518. Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365181. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365182. Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365183. Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365184. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365185. Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365186. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása
3652. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
3653. Más által beszedett bevételek elszámolása
3654. Forgótőke elszámolása
3655. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása
3657. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
3658. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök
36581. Gazdasági társaság alapítása esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök
36582. Gazdasági társaság alapítása esetén a társaságnak ténylegesen átadott más eszközök
36583. Gazdasági társaság jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök
36584. Gazdasági társaság jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott más eszközök
3659. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok
366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
3661. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
3662. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3671. Kapott előlegek
36711. Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések
367111. Túlfizetés a jövedelemadókban
367112. Túlfizetés az általános forgalmi adóban
367113. Egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések
36712. Egyéb kapott előlegek
3672. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
3674. Forgótőke elszámolása (Kincstár)
3675. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
3676. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása
3677. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
3678. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
3679. Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
36791. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei
36792. Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek”
11. Az Áhsz. 16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont, 84. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK alpont, 843. Különféle egyéb ráfordítások alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„843. Különféle egyéb ráfordítások
8431. Anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete
8432. Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések
8433.Más okból behajthatatlanként leírt követelések
8434. Más különféle egyéb ráfordítások”
12. Az Áhsz. 16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont, 86. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„86. Rendkívüli ráfordítások
861. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke
862. Megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
863. Térítés nélkül átadott eszközök értéke
864. Más rendkívüli ráfordítások”
13. Az Áhsz. 16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont, 92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK alpont 923. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„923. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
9231. Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete
9232. Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek”
14. Az Áhsz. 16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont, 94. RENDKÍVÜLI EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK alpont 9423. Különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :
„9423. Különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek
94231. Gazdasági társaságba, más szervezetbe alapításkor bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
94232. Gazdasági társaságba, más szervezetbe tőkeemeléskor bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
94233. Más különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek”
15. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 055. Egyéb működési célú kiadások alpont 05502. Elvonások és befizetések alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„05502. Elvonások és befizetések
055021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
0550211. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata
0550212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokra
0550213. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése
055022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
0550221. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzata
0550222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetéseire
0550223. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése
055023. Egyéb elvonások, befizetések
0550231. Egyéb elvonások, befizetések előirányzata
0550232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonásokra, befizetésekre
0550233. Egyéb elvonások, befizetések teljesítése”
16. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 055. Egyéb működési célú kiadások alpont 05511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„05511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak
055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata
055112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú támogatásokra az Európai Uniónak
055113. Működési célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése”
17. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 055. Egyéb működési célú kiadások alpont 05512. Tartalékok alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„05512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata
055122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre
055123. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése”
18. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont 055. Egyéb működési célú kiadások alpontja a következő 05513. Tartalékok alponttal egészül ki:
„05513. Tartalékok
055131. Tartalékok előirányzata”
19. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások alpont 0588. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„0588. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak
05881. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata
05882. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak
05883. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése”
20. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpontja a következő 0589. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre alponttal egészül ki:
„0589. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata
05892. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson kívülre
05893. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése”
21. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 059. Finanszírozási kiadások alpont, 0591. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont 05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata
0591112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
0591113. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése
059112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata
0591122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
0591123. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése
059113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata
0591132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
0591133. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése”
22. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 059. Finanszírozási kiadások alpont, 0591. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„05912. Belföldi értékpapírok kiadásai
059121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata
0591212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására
0591213. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
059122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata
0591222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlására
0591223. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
059123. Kincstárjegyek beváltása
0591231. Kincstárjegyek beváltása előirányzata
0591232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kincstárjegyek beváltására
0591233. Kincstárjegyek beváltása teljesítése
059124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
0591241. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata
0591242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
0591243. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése
059125. Belföldi kötvények beváltása
0591251. Belföldi kötvények beváltása előirányzata
0591252. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség belföldi kötvények beváltására
0591253. Belföldi kötvények beváltása teljesítése
059126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
0591261. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata
0591262. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
0591263. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése”
23. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 059. Finanszírozási kiadások alpont, 0591. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont 05916. Pénzeszközök betétként elhelyezése alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„05916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
059161. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata
059163. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése”
24. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 059. Finanszírozási kiadások alpont 0591. Belföldi finanszírozás kiadásai alpontja a következő 05919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai alponttal egészül ki:
„05919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
059191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai
0591911. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata
0591912. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásaira
0591913. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai teljesítése
059192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai
0591921. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata
0591922. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásaira
0591923. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai teljesítése”
25. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 059. Finanszírozási kiadások alpont, 0592. Külföldi finanszírozás kiadásai alpont 05924. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„05924. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
059241. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek előirányzata
059242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
059243. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek teljesítése”
26. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 059. Finanszírozási kiadások alpont 0592. Külföldi finanszírozás kiadásai alpontja a következő 05925. Külföldi Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek alponttal egészül ki:
„05925. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
059251. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek előirányzata
059252. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
059253. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek teljesítése”
27. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont 059. Finanszírozási kiadások alpontja a következő 0594. Váltókiadások alponttal egészül ki:
„0594. Váltókiadások
05941. Váltókiadások előirányzata
05942. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség váltókiadásokra
05943. Váltókiadások teljesítése”
28. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS alpont, 091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről alpont, 0911. Önkormányzatok működési támogatásai alpont 09115. Működési célú központosított előirányzatok alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„09115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata
091152. Követelés működési célú költségvetési támogatásokra és kiegészítő támogatásokra
091153. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése”
29. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS alpont, 091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről alpont, 0911. Önkormányzatok működési támogatásai alpont 09116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :
„09116. Elszámolásból származó bevételek
091161. Elszámolásból származó bevételek előirányzata
091162. Követelés elszámolásból származó bevételekre
091163. Elszámolásból származó bevételek teljesítése”
30. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS alpont, 094. Működési bevételek alpont 09410. Egyéb működési bevételek alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„09410. Biztosító által fizetett kártérítés
094101. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata
094102. Követelés biztosító által fizetett kártérítésre
094103. Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése”
31. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS alpont 094. Működési bevételek alpontja a következő 09411. Egyéb működési bevételek alponttal egészül ki:
„09411. Egyéb működési bevételek
094111. Egyéb működési bevételek előirányzata
094112. Követelés egyéb működési bevételekre
094113. Egyéb működési bevételek teljesítése”
32. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS alpont 096. Működési célú átvett pénzeszközök alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„096. Működési célú átvett pénzeszközök
0961. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata
09612. Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson kívülről
09613. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése
0962. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata
09622. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól
09623. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól teljesítése
0963. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
09631. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata
09632. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
09633. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől teljesítése
0964. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata
09642. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
09643. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről teljesítése
0965. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata
09652. Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre
09653. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése”
33. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS alpont 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0971. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata
09712. Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson kívülről
09713. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése
0972. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata
09722. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól
09723. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól teljesítése
0973. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
09731. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata
09732. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
09733. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől teljesítése
0974. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata
09742. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
09743. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről teljesítése
0975. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
09751. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata
09752. Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre
09753. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése”
34.
35. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS alpont, 098. Finanszírozási bevételek alpont, 0981. Belföldi finanszírozás bevételei alpont 09812. Belföldi értékpapírok bevételei alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„09812. Belföldi értékpapírok bevételei
098121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata
0981212. Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
0981213. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése
098122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
0981221. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata
0981222. Követelés éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásából
0981223. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése
098123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata
0981232. Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
0981233. Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése teljesítése
098124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
0981241. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata
0981242. Követelés éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásból
0981243. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése”
36. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS alpont, 098. Finanszírozási bevételek alpont, 0981. Belföldi finanszírozás bevételei alpont 09817. Betétek megszüntetése alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„09817. Lekötött bankbetétek megszüntetése
098171. Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata
098173. Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése”
37. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS alpont, 098. Finanszírozási bevételek alpont 0981. Belföldi finanszírozás bevételei alpontja a következő 09819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei alponttal egészül ki:
„09819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei
098191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
0981911. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata
0981912. Követelés hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
0981913. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei teljesítése
098192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
0981921. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata
0981922. Követelés rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
0981923. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei teljesítése”
38. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS alpont, 098. Finanszírozási bevételek alpont, 0982. Külföldi finanszírozás bevételei alpont 09824. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„09824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
098241. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől előirányzata
098242. Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
098243. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől teljesítése”
39. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS alpont, 098. Finanszírozási bevételek alpont 0982. Külföldi finanszírozás bevételei alpontja a következő 09825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől alponttal egészül ki:
„09825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől
098251. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata
098252. Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzintézetektől
098253. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől teljesítése”
40. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS alpont 098. Finanszírozási bevételek alpontja a következő 0984. Váltóbevételek résszel egészül ki:
„0984. Váltóbevételek
09841. Váltóbevételek előirányzata
09842. Követelés váltóbevételekre
09843. Váltóbevételek teljesítése”

10. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez

KÖTELEZŐ EGYEZŐSÉGEK
1. A költségvetési számvitelen belül a gazdálkodási szabályokból adódóan
a) a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphető előirányzataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák kivételével a 05. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül az előirányzatok nyilvántartására vezetett (1-es végződésű) számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben esedékes kötelezettségek (a 0021 és 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) és a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege,
b) a 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0021, 0022. vagy 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege,
c) a K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák esetén az a) és b) pont szerinti szabályokat az előirányzatok és teljesítések nyilvántartására szolgáló számlákra nem kell alkalmazni.
2. A költségvetési számvitelben nyilvántartott és a pénzügyi számvitelben elszámolt követelések azonosságából adódóan, figyelemmel arra, hogy értékvesztést jellegéből adódóan csak az esedékes (és lejárt) követelések után lehet elszámolni
a) a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések – 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as végződésű nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes követelések könyvviteli számláinak egyenlegével:

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 091112, 091122, 091132, 091142, 091152, 091162, 09122, 09132, 09142, 09152, 09162. számlák egyenlege

a 091113, 091123, 091133, 091143, 091153 091163, 09123, 09133, 09143, 09153, 09163. számlák egyenlege

=

3511. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09212, 09222, 09232, 09242, 09252. számlák egyenlege

a 09213, 09223, 09233, 09243, 09253. számlák egyenlege

=

3512. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112, 093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 093532, 093542, 093552, 09362. számlák egyenlege

a 093113, 093123, 09323, 09333, 09343, 093513, 093523, 093533, 093543, 093553, 09363. számlák egyenlege

=

3513. könyvviteli számla egyenlege

35811. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 094082, 094092, 094102, 094112. számlák egyenlege

a 094013, 094023, 094033, 094043, 094053, 094063, 094073, 094083, 094093, 094103, 094113. számlák egyenlege

=

3514. könyvviteli számla egyenlege

35821. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09512, 09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege

a 09513, 09523, 09533, 09543, 09553. számlák egyenlege

=

3515. könyvviteli számla egyenlege

35831. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09612, 09622, 09632, 09642, 09652. számlák egyenlege

a 09613, 09623, 09633, 09643, 09653. számlák egyenlege

=

3516. könyvviteli számla egyenlege

35841. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09712, 09722, 09732, 09742, 09752. számlák egyenlege

a 09713, 09723, 09733, 09743, 09753. számlák egyenlege

=

3517. könyvviteli számla egyenlege

35851. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981112, 0981122, 0981132, 0981212, 0981222, 0981232, 0981242, 0981312, 0981322, 098142, 098152, 098162, 098182, 0981912, 0981922, 098212, 098222, 098232, 098242, 098252, 09832, 09842. számlák egyenlege

a 0981113, 0981123, 0981133, 0981213, 0981223, 0981233, 0981243, 0981313, 0981323, 098143, 098153, 098163, 098183, 0981913, 0981923, 098213, 098223, 098233, 098243, 098253, 09833, 09843. számlák egyenlege

=

3518. könyvviteli számla egyenlege

35861. könyvviteli számla egyenlege

b) a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes követelések – 0042. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követően esedékes követelések könyvviteli számláinak (352.) egyenlegével:

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09122, 09132, 09142, 09162. számlák egyenlege

=

3521. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09222, 09232, 09252. számlák egyenlege

=

3522. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093112, 093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 093532, 093542, 093552, 09362. számlák egyenlege

=

3523. könyvviteli számla egyenlege

35812. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 094082, 094092, 094102, 094112. számlák egyenlege

=

3524. könyvviteli számla egyenlege

35822. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09512, 09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege

=

3525. könyvviteli számla egyenlege

35832. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09612, 09622, 09632, 09642, 09652. számlák egyenlege

=

3526. könyvviteli számla egyenlege

35842. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09712, 09722, 09732, 09742, 09752. számlák egyenlege

=

3527. könyvviteli számla egyenlege

35852. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981232, 098152, 098182, 0981922, 098222. számlák egyenlege

=

3528. könyvviteli számla egyenlege

35862. könyvviteli számla egyenlege

c) a mérlegben az „- ebből:” alábontásként szereplő követelés sorok összegének meg kell egyeznie a 09. számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott követelések összegével:

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09142. számla egyenlege

a 09143. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09232. számla egyenlege

a 09233. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112. és 093122. számla egyenlege

a 093113. és 093123. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09322. számla egyenlege

a 09323. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09332. számla egyenlege

a 09333. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09342. számla egyenlege

a 09343. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093512, 093522, 093532, 093542, 093552. számla egyenlege

a 093513, 093523, 093533, 093543, 093553. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09362. számla egyenlege

a 09363. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032. számla egyenlege

a 094013, 094023, 094033. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094042. számla egyenlege

a 094043. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094052. számla egyenlege

a 094053. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094062. számla egyenlege

a 094063. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094072. számla egyenlege

a 094073. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094082. számla egyenlege

a 094083. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094092. számla egyenlege

a 094093. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094102. számla egyenlege

a 094103. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094112. számla egyenlege

a 094113. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09512. számla egyenlege

a 09513. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09522. számla egyenlege

a 09523. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09532. számla egyenlege

a 09533. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09542. számla egyenlege

a 09543. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09552. számla egyenlege

a 09553. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09622. számla egyenlege

a 09623. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09632. számla egyenlege

a 09633. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09642. számla egyenlege

a 09643. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09722. számla egyenlege

a 09723. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09732. számla egyenlege

a 09733. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09742. számla egyenlege

a 09743. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981212. számla egyenlege

0981213. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981232. számla egyenlege

0981233. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 098152. számla egyenlege

a 098153. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981912. számla egyenlege

0981913. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981922. számla egyenlege

0981923. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 098212. számla egyenlege

098213. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 098222. számla egyenlege

098223. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09142. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09232. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093112. és 093122. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09322. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09332. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09342. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093512, 093522, 093532, 093542, 093552. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09362. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094042. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094052. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094062. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094072. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094082. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094092. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094102. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094112. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09512. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09522. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09532. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09542. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09552. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09622. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09632. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09642. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09722. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09732. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09742. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981232. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 098152. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981912. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 098222. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege

3. A költségvetési számvitelben nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és a pénzügyi számvitelben elszámolt kötelezettségek azonosságából adódóan
a) a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes, más fizetési kötelezettségek – 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as végződésű nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes kötelezettségek könyvviteli számláinak egyenlegével:

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0511012, 0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062, 0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112, 0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232. számlák egyenlege

a 0511013, 0511023, 0511033, 0511043, 0511053, 0511063, 0511073, 0511083, 0511093, 0511103, 0511113, 0511123, 0511133, 051213, 051223, 051233. számlák egyenlege

=

4211. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0522. számla egyenlege

a 0523. számla egyenlege

=

4212. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 053112, 053122, 053132, 053212, 053222, 053312, 053322, 053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412, 053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552. számlák egyenlege

a 053113, 053123, 053133, 053213, 053223, 053313, 053323, 053333, 053343, 053353, 053363, 053373, 053413, 053423, 053513, 053523, 053533, 053543, 053553. számlák egyenlege

=

4213. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05412, 05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482. számlák egyenlege

a 05413, 05423, 05433, 05443, 05453, 05463, 05473, 05483. számlák egyenlege

=

4214. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055012, 0550212,0550222, 0550232, 055032, 055042, 055052, 055062, 055072, 055082, 055092, 055102, 055112, 055122. számlák egyenlege

a 055013, 0550213, 0550223, 0550233, 055033, 055043, 055053, 055063, 055073, 055083, 055093, 055103, 055113, 055123. számlák egyenlege

=

4215. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05612, 05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672. számlák egyenlege

a 05613, 05623, 05633, 05643, 05653, 05663, 05673. számlák egyenlege

=

4216. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05712, 05722, 05732, 05742. számlák egyenlege

a 05713, 05723, 05733, 05743. számlák egyenlege

 

4217. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05812, 05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882, 05892. számlák egyenlege

a 05813, 05823, 05833, 05843, 05853, 05863, 05873, 05883, 05893. számlák egyenlege

=

4218. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112, 0591122, 0591132, 0591212, 0591222, 0591232, 0591242, 0591252, 0591262, 059132, 059142, 059152, 059172, 059182, 0591912, 0591922, 059212, 059222, 059232, 059242, 059252, 05932, 05942. számlák egyenlege

a 0591113, 0591123, 0591133, 0591213, 0591223, 0591233, 0591243, 0591253, 0591263, 059133, 059143, 059153, 059173, 059183, 0591913, 0591923, 059213, 059223, 059233, 059243, 059253, 05933, 05943. számlák egyenlege

=

4219. könyvviteli számla egyenlege

b) a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek – 0024. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek könyvviteli számláinak (422.) egyenlegével:

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0511012, 0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062, 0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112, 0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232. számlák egyenlege

=

4221. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0522. számla egyenlege

=

4222. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 053112, 053122, 053132, 053212, 053222, 053312, 053322, 053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412, 053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552. számlák egyenlege

=

4223. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05412, 05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482. számlák egyenlege

=

4224. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055012, 0550212, 0550222, 0550232, 055032, 055042, 055052, 055062, 055072, 055082, 055092, 055102, 055112, 055122. számlák egyenlege

=

4225. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05612, 05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672. számlák egyenlege

=

4226. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05712, 05722, 05732, 05742. számlák egyenlege

 

4227. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05812, 05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882, 05892. számlák egyenlege

=

4228. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591112, 0591252, 0591262, 059142, 059172, 0591912, 059232, 059242, 059252, 05942. számlák egyenlege

=

4229. könyvviteli számla egyenlege

c) a mérlegben az „- ebből:” alábontásként szereplő kötelezettség sorok összegének meg kell egyeznie a 05. számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként összegével:

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055052. számla egyenlege

a 055053. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055112. számla egyenlege

a 055113. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05832. számla egyenlege

a 05833. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05882. számla egyenlege

a 05883. számla egyenlege

 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112. számla egyenlege

a 0591113. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591132. számla egyenlege

a 0591133. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591232. számla egyenlege

a 0591233. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591242. számla egyenlege

a 0591243. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591262. számla egyenlege

a 0591263. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591252. számla egyenlege

a 0591253. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059142. számla egyenlege

a 059143. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059172. számla egyenlege

a 059173. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059232. számla egyenlege

a 059233. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059242. számla egyenlege

a 059243. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059252. számla egyenlege

a 059253. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05942. számla egyenlege

a 05943. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055052. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055112. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05832. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05882. számla egyenlege

 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591112. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591252. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591262. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059142. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059172. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059232. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059242. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059252. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05942. számla egyenlege

=

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra” sor összege

4. A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként el nem számolható tételek 36-os számlacsoportban való kezeléséből adódóan
a) a 32-33. számlacsoportban található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva a költségvetési bevételekkel és kiadásokkal, a 059163, 0981313., 0981323. és 098173. nyilvántartási számlák kivételével a teljesített finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal (együtt a 003. és 005. nyilvántartási számlái egyenlege), a 36-os számlacsoportban vezetett könyvviteli számlák – a 362., 3655. és 3675. kivételével – alábbi feltételek szerinti forgalmával, a 32-33. számlacsoport könyvviteli számláival szemben könyvelt 31., 413., 494., 8434. és 852. könyvviteli számlák forgalmával és a 31. számlacsoport könyvviteli számláival szemben könyvelt 3514. könyvviteli számla forgalmával meg kell egyeznie a 32.-33. számlacsoportban található pénzeszközök záró készletével

32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege – 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege – 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma
+/- 3671. számlák tárgyidőszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgyidőszaki forgalma

=

32-33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

b) a lekötött bankbetétek nyitó pénzkészletének korrigálva a 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt a
32-33., 3514., 413., 494. és a 852. könyvviteli számlák forgalmának egyeznie kell a lekötött bankbetétek záró készletével

31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma

=

31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

11. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez17

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

A 4–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 20–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 22. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 24. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1. melléklet 5. és 7. pontja a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § 1. pontja alapján nem lép hatályba.

11

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7. melléklet 3–4. pontja a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § 2. pontja alapján nem lép hatályba.

14

A 7. melléklet 17. pontja a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § 2. pontja alapján nem lép hatályba.

15

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9. melléklet 34. pontja a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § 3. pontja alapján nem lép hatályba.

17

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére