• Tartalom

29/2014. (II. 11.) Korm. rendelet

29/2014. (II. 11.) Korm. rendelet

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.02.19.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Annak a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk d) pontjában, illetve a 111/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikk f) pontjában meghatározott gazdasági szereplőnek, aki a tevékenység folytatása során
a) a kábítószer-prekurzor felhasználási céljáról szóló, a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke szerinti vevői nyilatkozatot dokumentációjában nem őrzi meg, vagy
b) az e rendelet szerinti hatósági ellenőrzést akadályozza,
a Hivatal a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység folytatását három éves időtartamra megtilthatja.
(5) A Hivatal a (4) bekezdésben foglalt jogkövetkezményt
a) a jogsértés súlyát, ismétlődését, a jogsértő állapot időtartamát, a jogsértőnek való felróhatóságát, az ellenőrzés alá vont gazdasági szereplő eljárást segítő, együttműködő magatartását mérlegelve alkalmazza,
b) más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatja.”

2. § Az R. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 6. § (1) bekezdése szerinti hatóságok a jegyzékben nem szereplő anyagok vonatkozásában a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdésében, illetve a 111/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikk (3b) bekezdésében meghatározott célból ellenőrzést folytathatnak a jegyzékben nem szereplő anyagot birtokló, vagy birtokolni szándékozó, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (vállalkozás) tekintetében. Ennek során a vállalkozás köteles a hatóságokkal együttműködni és a hatóságok rendelkezésére bocsátani mindazon információkat, bizonyítékokat, amelyek a törvényes felhasználási célt igazolják.”

3. § Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
b) a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdése, 7. cikk (1) bekezdése, 9. cikk (2) bekezdése 10. cikk (3) bekezdése, 26. cikk (3) és (3b) bekezdése, 31. cikke, valamint 32. cikke;
c) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2005. július 27-i 1277/2005/EK bizottsági rendelet 17–19. cikke, valamint 28–29. cikke.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (3) és (5) bekezdésének, 9. cikk (3) bekezdésének, 10. cikk (2) bekezdésének és 12. cikkének, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendelet 10. cikk (3) bekezdésének, 26. cikk (3b) bekezdésének és 31. cikkének végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. február 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére