• Tartalom

29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet

29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról1

2014.10.15.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát – a 2/A. §-ban meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jétől a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserével (a továbbiakban: gázmérő csere) egyidejűleg köteles elvégeztetni.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a soron következő gázmérő cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot. Az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének napja előtt 3 munkanappal köteles bejelenteni, hogy a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az e bekezdésben meghatározott időszakban elvégeztette. A földgázelosztói engedélyes a hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles tájékoztatni az ingatlantulajdonost az e bekezdésben foglalt igazolás lehetőségéről és az elvégzett felülvizsgálat-bejelentési kötelezettségről.
(3) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az ellátását lehetővé tevő, területileg illetékes földgázelosztói engedélyestől történő megrendelés útján köteles elvégeztetni. A földgázelosztói engedélyes a hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles tájékoztatni a felhasználót a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megrendelésének kötelezettségéről.”

2. §2

3. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3. § és az 1. melléklet 2014. október 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelethez

Az R. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni)
A gázfogyasztó készülék típusa:
A gázfelhasználás módja:


Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

 

 

Nincs

Van

Eltérés leírása* megjegyzések

Megfelel

Feltétellel megfelel*

Nem felel meg*

1.

A gázfogyasztó készülékek alkalmassága (vagylagos):
– Gyártási engedély
– Biztonságtechnikai behozatali engedély
– Átalakítási engedély
– Gázfelhasználási technológia bejelentése, hatósági engedélye
– CE-jel

 

 

 

 

 

 

2.

Gázfogyasztó készülék elhelyezésének szabályossága, hozzáférhetőség

 

 

 

 

 

 

3.

Biztonsági tartozékok működőképessége

 

 

 

 

 

 

4.

Égéstermék elvezetés szabályossága
Égéstermék elvezető berendezés
– Készülék tartozékként készülékkel együtt tanúsítva
– Készülék tartozékként nem készülékkel együtt tanúsítva
– Szigetelt elvezetés esetén a szigetelés megfelelősége, épsége
– Állékonyságának biztosítottsága tető fölé történt kivezetés esetén
– Rögzítések alkalmassága

 

 

 

 

 

 

5.

Kéményseprő
– ipari közszolgáltató által elvégzett vizsgálatokról készült bizonylat(ok) meglétének ellenőrzése.
Bizonylat(ok)
– keltjének időpontja,
– érvényessége,
– készülék teljesítmény és kémény terhelhetőségének egybevetése

 

 

 

 

 

 

6.

Légellátás biztosítottsága
Összeszellőztetés

 

 

 

 

 

 

7.

Elszívó berendezés és égéstermék elvezető berendezésbe kötött készülék esetén
– reteszfeltételek szükségessége,
– megléte,
– működőképessége

 

 

 

 

 

 

8.

A gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatot megelőző utolsó karbantartásának és beszabályozásának időpontja”

 

 

 

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. október 16. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére