• Tartalom

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a kedvezményezett járások besorolásáról

2023.01.01.

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) A járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni. A komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét és a számítás módszertanát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1.1 fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 15%-a él,

2. kedvezményezett járások: azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga,

3. komplex mutató: társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám,

4.2 komplex programmal fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 10%-a él,

5.3 regionális szempontból kedvezményezett járások: e rendelet figyelembevételével a vármegyei közgyűlések által kijelölt járások,

6. súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térség: a fejlesztendő járásokkal egyenlő elbánásban részesülő térség, amelyben a károk felszámolása, a helyi társadalmi-gazdasági élet normál működésének beindítása tartós, több éves fejlesztést igényel, ahol a térség fejlődési lehetőségeit a katasztrófa több évre súlyosan korlátozza,

7. térség: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § i) pontjában meghatározott területi egységek.

2. A kedvezményezett járások besorolásának alapelvei és feltételrendszere

2. § (1) A komplex mutató értéke alapján emelkedő sorrendbe állított járásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A kedvezményezett járások besorolását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező komplex programmal fejlesztendő járások támogatására speciális eszközrendszert kell alkalmazni.

3. § (1)4 Azokban a vármegyékben, ahol a kedvezményezett járások lakónépessége nem éri el a vármegye lakónépességének 30%-át, a vármegyén belüli kohézió erősítése érdekében a vármegyei közgyűlések regionális szempontból kedvezményezett járásokat jelölhetnek ki.

(2)5 A regionális szempontból kedvezményezett járások kijelölésénél a vármegyei közgyűlés a komplex mutató alapján besorolt járások közül a besorolási rangsorban soron következő, a régió területén lévő járásokat veheti figyelembe.

(3)6 A vármegye területén lévő kedvezményezett és a regionális szempontból kedvezményezett járások együttes lakónépessége nem haladhatja meg a vármegye lakónépességének 30%-át. A regionális szempontból kedvezményezett járások a kedvezményezett járásokkal azonos elbírálásban részesülnek.

4. § A kedvezményezett járások körét az Európai Uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a kormány külön ütemezésben is kezdeményezheti.

5. § Az a település, amely e rendelet hatálybalépését megelőző napon kedvezményezett kistérséghez tartozott, de területileg már nem szerepel a 3. mellékletben, a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében 2016. január 1-ig átmenetileg kedvezményezettnek minősül. Az átmenetileg kedvezményezett települések listáját a 4. melléklet tartalmazza.

6. § A súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségek meghatározásának szempontjait az 5. melléklet tartalmazza. A súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségek jegyzékét a 6. melléklet tartalmazza.

6/A. §7 A nem kedvezményezett járás területén megvalósuló, közszolgáltatás ellátására irányuló fejlesztés tekintetében a komplex programmal fejlesztendő járással egy tekintet alá esik a vele határos, nem kedvezményezett járás, ha a fejlesztendő közszolgáltatást nyújtó intézmény ellátási területe a komplex programmal fejlesztendő járás területére kiterjed, vagy a fejlesztés eredményeként a közszolgáltatás a komplex programmal fejlesztendő járás területére vagy annak nagy részére kiterjeszthető.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

8. §8

1. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez9

A térségek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre és a számítás módszertana
A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók
I. Társadalmi és demográfiai helyzet mutatói:
Urbanitás/ruralitás indexe (az adott járás népességének mekkora aránya él 120 fő/km2-nél nagyobb népsűrűségű településen), %
Halálozási ráta (az ezer lakosra jutó halálozások száma) (az utolsó öt év átlaga), ‰
Vándorlási különbözet ezer lakosra (az utolsó öt év átlaga), fő
Tízezer 0-2 éves állandó lakosra jutó bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó férőhelyek száma, db
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek aránya a 0-24 éves állandó népességből, %
Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesítettek ezer állandó lakosra jutó száma, fő
II. Lakás és életkörülmények mutatói:
Használt lakások átlagos ára, Ft
Az utolsó öt év során épített lakások aránya az időszak végi lakásállományból, %
Komfort nélküli (lakott) lakások aránya a lakott lakásokból, %
Az egy állandó lakosra jutó SZJA-alapot képező jövedelem, ezer Ft
A természetes személyek által üzemeltetett személygépkocsik kor szerint súlyozott ezer lakosra jutó száma, db
Születéskor várható átlagos élettartam - férfiak, év
Születéskor várható átlagos élettartam - nők, év
III. Helyi gazdaság és munkaerő-piaci mutatók:
A 18 éves és idősebbek között a legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, %
Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből (éves átlag), %
Tartósan - legalább 12 hónapja folyamatosan - nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, %
A legfeljebb általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya, %
A működő vállalkozások ezer lakosra jutó száma, db
Kiskereskedelmi üzletek ezer lakosra jutó száma, db
Az önkormányzatok helyi adóbevételének aránya a tárgyévi bevételekből, %
IV. Infrastruktúra és környezeti mutatók:
Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózathoz kapcsolódott lakások aránya, %
A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, %
Szélessávú internet előfizetők ezer lakosra jutó száma, db
Kiépített utak aránya az összes önkormányzati fenntartású közútból, %
B) A komplex mutató számításának módszertana

1. Az alapindikátorok azonos terjedelmű skálára való transzformálása normalizálási eljárással a következő képlet alapján:

, ahol

: normalizált alapindikátor

min(): az alapindikátor legkisebb értéke

max(): az alapindikátor legnagyobb értéke

2. Csoportindikátorok számítása: az egy csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az adott csoport csoportindikátorának értékét a következő képlet alapján:

, ahol

: csoportindikátor

: normalizált alapindikátor

: csoportban szereplő indikátorok száma

3. Komplex mutató számítása: a négy csoportindikátor átlagértéke adja a fejlettségi komplex mutató értékét a következő képlet alapján:

, ahol

: csoportindikátor

: komplex mutató

: csoportindikátorok száma

2. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez10

A járások – komplex mutató alapján – emelkedő sorrendbe állított listája

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Régió

Vármegye

Járás

Lakónépesség
(2013. XII. 31.)

A komplex mutató értéke

Rangsorszám a komplex mutató értéke alapján

Kedvezményezett járás
(46,68 alatt)

Fejlesztendő járás
(a népesség 15%-a)

Komplex programmal fejlesztendő járás
(a népesség 10%-a)

2.

ÉM

BAZ

Cigándi

16 115

18,63

1.

1

1

1

3.

DD

BAR

Sellyei

14 178

21,00

2.

1

1

1

4.

ÉM

BAZ

Gönci

16 769

22,11

3.

1

1

1

5.

ÉA

JNS

Kunhegyesi

20 304

22,12

4.

1

1

1

6.

ÉA

SSB

Baktalórántházai

19 294

22,13

5.

1

1

1

7.

DA

BKK

Jánoshalmi

16 997

23,06

6.

1

1

1

8.

ÉA

HBH

Nyíradonyi

29 808

23,17

7.

1

1

1

9.

ÉM

BAZ

Encsi

21 659

23,27

8.

1

1

1

10.

ÉM

HEV

Hevesi

34 767

24,40

9.

1

1

1

11.

ÉM

BAZ

Ózdi

53 914

25,49

10.

1

1

1

12.

ÉM

BAZ

Szikszói

17 299

25,75

11.

1

1

1

13.

DA

BEK

Sarkadi

22 926

25,83

12.

1

1

1

14.

ÉA

SSB

Nyírbátori

43 439

27,15

13.

1

1

1

15.

ÉM

BAZ

Edelényi

33 814

27,34

14.

1

1

1

16.

KD

VES

Devecseri

14 778

27,37

15.

1

1

1

17.

ÉM

BAZ

Mezőcsáti

14 481

27,50

16.

1

1

1

18.

ÉA

SSB

Fehérgyarmati

38 578

27,55

17.

1

1

1

19.

DA

BEK

Mezőkovácsházai

40 186

27,82

18.

1

1

1

20.

ÉA

SSB

Vásárosnaményi

36 510

28,00

19.

1

1

1

21.

ÉA

HBH

Derecskei

41 775

28,01

20.

1

1

1

22.

ÉA

SSB

Ibrányi

23 701

28,12

21.

1

1

1

23.

ÉA

SSB

Záhonyi

19 192

28,52

22.

1

1

1

24.

DD

BAR

Hegyháti

12 515

28,63

23.

1

1

1

25.

DA

BKK

Bácsalmási

19 780

28,71

24.

1

1

1

26.

DD

SOM

Csurgói

16 485

29,51

25.

1

1

1

27.

ÉA

HBH

Püspökladányi

40 560

29,83

26.

1

1

1

28.

ÉM

BAZ

Putnoki

19 053

30,10

27.

1

1

1

29.

KD

FEJ

Sárbogárdi

28 223

30,15

28.

1

1

1

30.

DD

SOM

Barcsi

23 596

30,19

29.

1

1

1

31.

ÉA

SSB

Kemecsei

22 062

30,26

30.

1

1

1

32.

ÉM

NOG

Szécsényi

19 416

30,29

31.

1

1

1

33.

ÉA

SSB

Csengeri

13 802

30,30

32.

1

1

1

34.

ÉA

HBH

Berettyóújfalui

45 277

30,42

33.

1

1

1

35.

ÉA

JNS

Jászapáti

32 676

30,59

34.

1

1

1

36.

ÉA

SSB

Mátészalkai

64 471

30,91

35.

1

1

1

37.

DD

TOL

Tamási

38 304

30,95

36.

1

1

1

38.

DD

SOM

Tabi

12 665

31,10

37.

1

1

0

39.

ÉM

BAZ

Szerencsi

40 525

31,22

38.

1

1

0

40.

KD

FEJ

Enyingi

20 634

31,41

39.

1

1

0

41.

ÉA

SSB

Tiszavasvári

27 221

31,55

40.

1

1

0

42.

DA

CSN

Kisteleki

18 211

31,56

41.

1

1

0

43.

ÉA

JNS

Karcagi

42 836

31,61

42.

1

1

0

44.

ÉA

JNS

Kunszentmártoni

35 781

31,62

43.

1

1

0

45.

ÉA

SSB

Nagykállói

30 176

31,95

44.

1

1

0

46.

ÉM

BAZ

Tokaji

13 147

32,41

45.

1

1

0

47.

ÉM

HEV

Füzesabonyi

30 129

32,50

46.

1

1

0

48.

NYD

VAS

Vasvári

13 503

32,80

47.

1

1

0

49.

ÉM

HEV

Pétervásárai

21 060

33,37

48.

1

1

0

50.

DD

SOM

Nagyatádi

25 833

33,56

49.

1

1

0

51.

ÉA

JNS

Törökszentmiklósi

36 298

33,87

50.

1

1

0

52.

DA

BKK

Kunszentmiklósi

29 758

33,87

51.

1

1

0

53.

DA

BKK

Kiskunmajsai

19 138

34,04

52.

1

1

0

54.

DD

BAR

Szigetvári

25 055

34,16

53.

1

1

0

55.

DA

BEK

Szeghalmi

29 760

34,57

54.

1

1

0

56.

ÉM

NOG

Pásztói

31 172

34,80

55.

1

0

0

57.

ÉM

HEV

Bélapátfalvai

8 742

35,09

56.

1

0

0

58.

DD

BAR

Siklósi

35 716

35,12

57.

1

0

0

59.

DA

CSN

Makói

44 104

35,22

58.

1

0

0

60.

ÉA

HBH

Hajdúhadházi

22 335

35,26

59.

1

0

0

61.

NYD

ZAL

Letenyei

16 207

36,19

60.

1

0

0

62.

KD

VES

Sümegi

15 221

36,22

61.

1

0

0

63.

DD

SOM

Marcali

34 620

36,40

62.

1

0

0

64.

DD

BAR

Szentlőrinci

14 847

36,54

63.

1

0

0

65.

ÉA

SSB

Kisvárdai

56 779

36,66

64.

1

0

0

66.

ÉA

JNS

Tiszafüredi

19 699

36,76

65.

1

0

0

67.

ÉA

JNS

Mezőtúri

27 434

37,08

66.

1

0

0

68.

ÉA

HBH

Balmazújvárosi

30 353

37,16

67.

1

0

0

69.

ÉM

NOG

Salgótarjáni

63 470

37,83

68.

1

0

0

70.

DA

CSN

Mórahalmi

28 672

38,22

69.

1

0

0

71.

KM

PST

Nagykátai

71 815

38,50

70.

1

0

0

72.

ÉM

NOG

Bátonyterenyei

21 383

38,84

71.

1

0

0

73.

NYD

ZAL

Zalaszentgróti

15 387

39,16

72.

1

0

0

74.

KM

PST

Nagykőrösi

27 592

39,23

73.

1

0

0

75.

DA

BEK

Gyomaendrődi

23 642

39,27

74.

1

0

0

76.

DA

CSN

Csongrádi

22 297

39,40

75.

1

0

0

77.

DA

BKK

Tiszakécskei

23 668

39,47

76.

1

0

0

78.

ÉM

BAZ

Sárospataki

24 594

39,64

77.

1

0

0

79.

KD

KOE

Kisbéri

20 033

40,31

78.

1

0

0

80.

ÉA

HBH

Hajdúnánási

29 514

40,65

79.

1

0

0

81.

ÉM

NOG

Rétsági

23 599

40,82

80.

1

0

0

82.

DA

BKK

Kalocsai

50 388

40,98

81.

1

0

0

83.

DD

BAR

Bólyi

11 748

41,05

82.

1

0

0

84.

DA

BKK

Kiskunfélegyházi

36 541

41,12

83.

1

0

0

85.

DA

BKK

Kiskunhalasi

43 326

41,26

84.

1

0

0

86.

DD

BAR

Pécsváradi

11 669

41,32

85.

1

0

0

87.

ÉM

BAZ

Mezőkövesdi

42 116

41,32

86.

1

0

0

88.

DA

BKK

Kiskőrösi

54 678

41,42

87.

1

0

0

89.

DA

BEK

Szarvasi

28 103

41,49

88.

1

0

0

90.

DA

BEK

Orosházi

50 893

41,78

89.

1

0

0

91.

DD

TOL

Dombóvári

31 993

41,93

90.

1

0

0

92.

DA

BEK

Békési

36 877

41,96

91.

1

0

0

93.

NYD

ZAL

Lenti

19 590

42,23

92.

1

0

0

94.

ÉM

BAZ

Sátoraljaújhelyi

22 267

42,31

93.

1

0

0

95.

ÉM

NOG

Balassagyarmati

39 352

42,71

94.

1

0

0

96.

ÉM

BAZ

Kazincbarcikai

65 024

42,87

95.

1

0

0

97.

NYD

VAS

Celldömölki

24 535

43,04

96.

1

0

0

98.

DD

BAR

Mohácsi

34 512

43,08

97.

1

0

0

99.

DA

CSN

Szentesi

40 782

43,08

98.

1

0

0

100.

KM

PST

Ceglédi

88 626

44,68

99.

1

0

0

101.

ÉA

HBH

Hajdúböszörményi

40 129

44,72

100.

1

0

0

102.

DA

BKK

Bajai

66 143

44,89

101.

1

0

0

103.

DD

SOM

Kaposvári

116 547

44,91

102.

1

0

0

104.

KD

VES

Pápai

58 404

45,59

103.

1

0

0

105.

DD

SOM

Fonyódi

34 222

45,76

104.

1

0

0

106.

KM

PST

Szobi

24 411

45,97

105.

1

0

0

107.

ÉA

JNS

Jászberényi

50 624

46,04

106.

1

0

0

108.

ÉA

HBH

Hajdúszoboszlói

42 983

46,27

107.

1

0

0

109.

NYD

GMS

Téti

14 445

46,48

108.

1

0

0

110.

DA

CSN

Hódmezővásárhelyi

55 515

46,63

109.

1

0

0

111.

DD

TOL

Tolnai

18 100

46,96

110.

0

0

0

112.

DD

BAR

Komlói

34 776

47,16

111.

0

0

0

113.

NYD

VAS

Körmendi

26 692

47,54

112.

0

0

0

114.

NYD

VAS

Sárvári

38 653

47,93

113.

0

0

0

115.

KM

PST

Dabasi

48 808

48,16

114.

0

0

0

116.

NYD

GMS

Pannonhalmi

15 555

48,22

115.

0

0

0

117.

KD

FEJ

Bicskei

35 634

48,61

116.

0

0

0

118.

KM

PST

Aszódi

36 820

48,71

117.

0

0

0

119.

KM

PST

Ráckevei

35 971

49,74

118.

0

0

0

120.

KD

FEJ

Martonvásári

26 405

49,80

119.

0

0

0

121.

ÉM

HEV

Hatvani

50 426

49,95

120.

0

0

0

122.

DD

TOL

Bonyhádi

31 322

49,96

121.

0

0

0

123.

NYD

VAS

Szentgotthárdi

15 227

50,14

122.

0

0

0

124.

NYD

GMS

Csornai

32 673

50,33

123.

0

0

0

125.

NYD

ZAL

Nagykanizsai

77 394

50,86

124.

0

0

0

126.

ÉM

HEV

Gyöngyösi

72 700

51,04

125.

0

0

0

127.

KD

VES

Zirci

19 324

51,35

126.

0

0

0

128.

NYD

GMS

Kapuvári

24 473

51,38

127.

0

0

0

129.

DD

TOL

Paksi

49 319

51,66

128.

0

0

0

130.

ÉM

BAZ

Tiszaújvárosi

31 426

51,91

129.

0

0

0

131.

ÉM

BAZ

Miskolci

242 796

52,14

130.

0

0

0

132.

KD

VES

Tapolcai

34 423

52,20

131.

0

0

0

133.

DA

BEK

Gyulai

41 118

52,21

132.

0

0

0

134.

KD

VES

Várpalotai

37 067

52,49

133.

0

0

0

135.

DA

BKK

Kecskeméti

156 475

52,62

134.

0

0

0

136.

KM

PST

Monori

66 538

52,81

135.

0

0

0

137.

KD

FEJ

Dunaújvárosi

91 097

53,30

136.

0

0

0

138.

KD

KOE

Esztergomi

92 341

53,80

137.

0

0

0

139.

DD

TOL

Szekszárdi

58 958

54,40

138.

0

0

0

140.

DA

BEK

Békéscsabai

81 694

54,89

139.

0

0

0

141.

ÉA

JNS

Szolnoki

117 837

55,44

140.

0

0

0

142.

NYD

VAS

Kőszegi

25 578

55,64

141.

0

0

0

143.

NYD

ZAL

Keszthelyi

49 280

55,65

142.

0

0

0

144.

KD

KOE

Komáromi

39 236

55,92

143.

0

0

0

145.

NYD

ZAL

Zalaegerszegi

101 765

55,95

144.

0

0

0

146.

KM

PST

Váci

67 436

56,00

145.

0

0

0

147.

ÉA

SSB

Nyíregyházi

166 154

56,11

146.

0

0

0

148.

KD

VES

Ajkai

38 784

56,11

147.

0

0

0

149.

KD

FEJ

Móri

34 299

56,12

148.

0

0

0

150.

KD

KOE

Oroszlányi

25 750

56,62

149.

0

0

0

151.

DD

SOM

Siófoki

51 544

57,19

150.

0

0

0

152.

ÉM

HEV

Egri

85 679

57,64

151.

0

0

0

153.

KM

PST

Gyáli

40 564

57,91

152.

0

0

0

154.

KD

VES

Balatonalmádi

24 485

59,28

153.

0

0

0

155.

KD

KOE

Tatabányai

84 691

59,55

154.

0

0

0

156.

KD

KOE

Tatai

38 626

59,57

155.

0

0

0

157.

DD

BAR

Pécsi

178 968

60,51

156.

0

0

0

158.

KD

FEJ

Gárdonyi

29 978

60,70

157.

0

0

0

159.

NYD

GMS

Mosonmagyaróvári

72 863

60,83

158.

0

0

0

160.

ÉA

HBH

Debreceni

216 773

60,96

159.

0

0

0

161.

KD

FEJ

Székesfehérvári

153 236

61,12

160.

0

0

0

162.

NYD

VAS

Szombathelyi

110 392

62,69

161.

0

0

0

163.

KD

VES

Balatonfüredi

24 335

62,77

162.

0

0

0

164.

DA

CSN

Szegedi

197 808

63,83

163.

0

0

0

165.

KM

BP

Budapest, XXIII. ker.

22 257

63,97

164.

0

0

0

166.

KM

PST

Gödöllői

140 643

64,78

165.

0

0

0

167.

NYD

GMS

Soproni

99 397

65,47

166.

0

0

0

168.

KD

VES

Veszprémi

82 186

65,50

167.

0

0

0

169.

KM

PST

Vecsési

47 398

66,02

168.

0

0

0

170.

NYD

GMS

Győri

190 912

66,69

169.

0

0

0

171.

KM

PST

Szigetszentmiklósi

110 751

66,71

170.

0

0

0

172.

KM

PST

Pilisvörösvári

52 832

67,02

171.

0

0

0

173.

KM

PST

Érdi

117 564

67,64

172.

0

0

0

174.

KM

BP

Budapest, XXI. ker.

76 503

68,65

173.

0

0

0

175.

KM

PST

Szentendrei

77 918

68,82

174.

0

0

0

176.

KM

BP

Budapest, VIII. ker.

75 294

69,34

175.

0

0

0

177.

KM

BP

Budapest, XX. ker.

65 569

69,38

176.

0

0

0

178.

KM

BP

Budapest, XV. ker.

80 287

69,91

177.

0

0

0

179.

KM

BP

Budapest, XVII. ker.

87 356

70,62

178.

0

0

0

180.

KM

BP

Budapest, X. ker.

78 986

71,59

179.

0

0

0

181.

KM

BP

Budapest, XIX. ker.

60 738

72,77

180.

0

0

0

182.

KM

BP

Budapest, VII. ker.

55 121

73,50

181.

0

0

0

183.

KM

BP

Budapest, IV. ker.

100 282

73,57

182.

0

0

0

184.

KM

BP

Budapest, IX. ker.

59 019

74,00

183.

0

0

0

185.

KM

BP

Budapest, XXII. ker.

54 348

74,05

184.

0

0

0

186.

KM

PST

Dunakeszi

79 728

74,31

185.

0

0

0

187.

KM

BP

Budapest, XVIII. ker.

101 317

75,20

186.

0

0

0

188.

KM

BP

Budapest, III. ker.

127 602

75,82

187.

0

0

0

189.

KM

BP

Budapest, XIV. ker.

124 300

76,20

188.

0

0

0

190.

KM

BP

Budapest, XIII. ker.

119 352

76,48

189.

0

0

0

191.

KM

PST

Budakeszi

85 333

77,15

190.

0

0

0

192.

KM

BP

Budapest, VI. ker.

38 286

78,31

191.

0

0

0

193.

KM

BP

Budapest, XVI. ker.

72 639

78,32

192.

0

0

0

194.

KM

BP

Budapest, I. ker.

24 679

79,97

193.

0

0

0

195.

KM

BP

Budapest, XI. ker.

147 275

80,45

194.

0

0

0

196.

KM

BP

Budapest, V. ker.

26 048

80,98

195.

0

0

0

197.

KM

BP

Budapest, XII. ker.

58 068

82,58

196.

0

0

0

198.

KM

BP

Budapest, II. ker.

89 339

83,96

197.

0

0

0

199.

Ország összesen

9 877 365

109

54

36

3. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez11

A kedvezményezett járások listája

A

B

C

D

E

F

1.

Kedvezményezett járás

2.

Régió

Vármegye

Járás

Fejlesztendő járás

3.

Komplex programmal fejlesztendő járás

4.

Dél-Alföld

Bács-Kiskun

Bácsalmási

0

0

1

5.

Bajai

1

0

0

6.

Jánoshalmi

0

0

1

7.

Kalocsai

1

0

0

8.

Kiskőrösi

1

0

0

9.

Kiskunfélegyházi

1

0

0

10.

Kiskunhalasi

1

0

0

11.

Kiskunmajsai

0

1

0

12.

Kunszentmiklósi

0

1

0

13.

Tiszakécskei

1

0

0

14.

Békés

Békési

1

0

0

15.

Gyomaendrődi

1

0

0

16.

Mezőkovácsházai

0

0

1

17.

Orosházi

1

0

0

18.

Sarkadi

0

0

1

19.

Szarvasi

1

0

0

20.

Szeghalmi

0

1

0

21.

Csongrád-Csanád

Csongrádi

1

0

0

22.

Hódmezővásárhelyi

1

0

0

23.

Kisteleki

0

1

0

24.

Makói

1

0

0

25.

Mórahalmi

1

0

0

26.

Szentesi

1

0

0

27.

Dél-Alföld összesen

15

4

4

28.

Dél-Dunántúl

Baranya

Bólyi

1

0

0

29.

Hegyháti

0

0

1

30.

Mohácsi

1

0

0

31.

Pécsváradi

1

0

0

32.

Sellyei

0

0

1

33.

Siklósi

1

0

0

34.

Szentlőrinci

1

0

0

35.

Szigetvári

0

1

0

36.

Somogy

Barcsi

0

0

1

37.

Csurgói

0

0

1

38.

Fonyódi

1

0

0

39.

Kaposvári

1

0

0

40.

Marcali

1

0

0

41.

Nagyatádi

0

1

0

42.

Tabi

0

1

0

43.

Tolna

Dombóvári

1

0

0

44.

Tamási

0

0

1

45.

Dél-Dunántúl összesen

9

3

5

46.

Észak-Alföld

Hajdú-Bihar

Balmazújvárosi

1

0

0

47.

Berettyóújfalui

0

0

1

48.

Derecskei

0

0

1

49.

Hajdúböszörményi

1

0

0

50.

Hajdúhadházi

1

0

0

51.

Hajdúnánási

1

0

0

52.

Hajdúszoboszlói

1

0

0

53.

Nyíradonyi

0

0

1

54.

Püspökladányi

0

0

1

55.

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászapáti

0

0

1

56.

Jászberényi

1

0

0

57.

Karcagi

0

1

0

58.

Kunhegyesi

0

0

1

59.

Kunszentmártoni

0

1

0

60.

Mezőtúri

1

0

0

61.

Tiszafüredi

1

0

0

62.

Törökszentmiklósi

0

1

0

63.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Baktalórántházai

0

0

1

64.

Csengeri

0

0

1

65.

Fehérgyarmati

0

0

1

66.

Ibrányi

0

0

1

67.

Kemecsei

0

0

1

68.

Kisvárdai

1

0

0

69.

Mátészalkai

0

0

1

70.

Nagykállói

0

1

0

71.

Nyírbátori

0

0

1

72.

Tiszavasvári

0

1

0

73.

Vásárosnaményi

0

0

1

74.

Záhonyi

0

0

1

75.

Észak-Alföld összesen

9

5

15

76.

Észak-Magyarország

Borsod-Abaúj-Zemplén

Cigándi

0

0

1

77.

Edelényi

0

0

1

78.

Encsi

0

0

1

79.

Gönci

0

0

1

80.

Kazincbarcikai

1

0

0

81.

Mezőcsáti

0

0

1

82.

Mezőkövesdi

1

0

0

83.

Ózdi

0

0

1

84.

Putnoki

0

0

1

85.

Sárospataki

1

0

0

86.

Sátoraljaújhelyi

1

0

0

87.

Szerencsi

0

1

0

88.

Szikszói

0

0

1

89.

Tokaji

0

1

0

90.

Heves

Bélapátfalvai

1

0

0

91.

Füzesabonyi

0

1

0

92.

Hevesi

0

0

1

93.

Pétervásárai

0

1

0

94.

Nógrád

Balassagyarmati

1

0

0

95.

Bátonyterenyei

1

0

0

96.

Pásztói

1

0

0

97.

Rétsági

1

0

0

98.

Salgótarjáni

1

0

0

99.

Szécsényi

0

0

1

100.

Észak-Magyarország összesen

10

4

10

101.

Közép-Dunántúl

Fejér

Enyingi

0

1

0

102.

Sárbogárdi

0

0

1

103.

Komárom-Esztergom

Kisbéri

1

0

0

104.

Veszprém

Devecseri

0

0

1

105.

Pápai

1

0

0

106.

Sümegi

1

0

0

107.

Közép-Dunántúl összesen

3

1

2

108.

Közép-Magyarország

Pest

Ceglédi

1

0

0

109.

Nagykátai

1

0

0

110.

Nagykőrösi

1

0

0

111.

Szobi

1

0

0

112.

Közép-Magyarország összesen

4

0

0

113.

Nyugat-Dunántúl

Győr-Moson-Sopron

Téti

1

0

0

114.

Vas

Celldömölki

1

0

0

115.

Vasvári

0

1

0

116.

Zala

Lenti

1

0

0

117.

Letenyei

1

0

0

118.

Zalaszentgróti

1

0

0

119.

Nyugat-Dunántúl összesen

5

1

0

120.

Komplex programmal fejlesztendő járások részösszesen

36

121.

Fejlesztendő járás részösszesen

18

122.

Fejlesztendő járás összesen

54

123.

Kedvezményezett járás részösszesen

55

124.

Kedvezményezett járás összesen

109

4. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez12

Átmenetileg kedvezményezett települések jegyzéke

A

B

1.

Vármegye

Település

2.

Baranya

Berkesd

3.

Bikal

4.

Bodolyabér

5.

Egyházaskozár

6.

Hegyhátmaróc

7.

Hosszúhetény

8.

Kárász

9.

Komló

10.

Köblény

11.

Liget

12.

Magyaregregy

13.

Magyarhertelend

14.

Magyarszék

15.

Mánfa

16.

Máza

17.

Mecsekpölöske

18.

Oroszló

19.

Pereked

20.

Szalatnak

21.

Szárász

22.

Szászvár

23.

Szilágy

24.

Tófű

25.

Vékény

26.

Békés

Csorvás

27.

Doboz

28.

Gerendás

29.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sóstófalva

30.

Újcsanálos

31.

Csongrád-Csanád

Ferencszállás

32.

Klárafalva

33.

Fejér

Aba

34.

Csősz

35.

Káloz

36.

Sárosd

37.

Seregélyes

38.

Soponya

39.

Tác

40.

Hajdú-Bihar

Hajdúsámson

41.

Heves

Bátor

42.

Egerbocs

43.

Egercsehi

44.

Hevesaranyos

45.

Szúcs

46.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Apagy

47.

Rakamaz

48.

Szabolcs

49.

Timár

50.

Tiszanagyfalu

51.

Újfehértó

52.

Vas

Bajánsenye

53.

Felsőjánosfa

54.

Felsőmarác

55.

Hegyhátszentjakab

56.

Hegyhátszentmárton

57.

Ispánk

58.

Ivánc

59.

Kercaszomor

60.

Kerkáskápolna

61.

Kisrákos

62.

Kondorfa

63.

Magyarszombatfa

64.

Nagyrákos

65.

Őrimagyarósd

66.

Őriszentpéter

67.

Pankasz

68.

Szaknyér

69.

Szalafő

70.

Szatta

71.

Szőce

72.

Velemér

73.

Viszák

74.

Zala

Almásháza

75.

Alsórajk

76.

Balatonmagyaród

77.

Bezeréd

78.

Búcsúszentlászló

79.

Dióskál

80.

Egeraracsa

81.

Felsőrajk

82.

Galambok

83.

Garabonc

84.

Gelse

85.

Kerecseny

86.

Kilimán

87.

Kisrécse

88.

Ligetfalva

89.

Miháld

90.

Misefa

91.

Nagykapornak

92.

Nagyrada

93.

Nemesrádó

94.

Nemessándorháza

95.

Nemesszentandrás

96.

Orbányosfa

97.

Orosztony

98.

Pacsa

99.

Padár

100.

Pat

101.

Pölöske

102.

Pötréte

103.

Sand

104.

Szentpéterúr

105.

Tilaj

106.

Vindornyaszőlős

107.

Zalacsány

108.

Zalaigrice

109.

Zalakaros

110.

Zalakomár

111.

Zalamerenye

112.

Zalasárszeg

113.

Zalaszabar

114.

Zalaszentjakab

115.

Zalaszentmárton

116.

Zalaszentmihály

117.

Zalaújlak

118.

Ország összesen

116

5. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez


Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségek meghatározásának szempontjai

Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségnek kell minősíteni azt a térséget, ahol
a) ár- vagy belvízi elöntés, töltésszakadás,
b) rendkívüli időjárás,
c) a térséget fokozottan veszélyeztető környezetkárosodás vagy környezetveszélyeztetés, így például felszíni, felszín alatti vizek és a földtani közeg - szennyeződése; légszennyezettség; veszélyes hulladék okozta környezetkárosítás; tűzpusztítás,
d) súlyos károkat okozó felszínmozgások,
e) a veszélyes tevékenység során fellépő havária,
f) a biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló és a lakosság nem tervezett sugárterhelését előidéző esemény,
g) tömeges megbetegedést előidéző kórokozók megjelenése
a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, alapvető ellátását, a terület megközelíthetőségét, a mezőgazdasági vagy ipari termelést, és ezen tényezők együttesét súlyosan veszélyezteti, azokat tartósan ellehetetlenítő állapot alakult ki.

6. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez13

Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségek

A

B

C

1.

Régió

Vármegye

Térség

2.

Közép-Dunántúl

Veszprém

Devecseri járás

1

Az 1. § (2) bekezdés 1. pontja a 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés 4. pontja a 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés 5. pontja a 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. § b) pontja, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 195. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 290/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 22. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 2. melléklet a 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 195. § d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6. melléklet a a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 195. § d) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére