• Tartalom

293/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

293/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.02.01.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó jogosultsági feltételeknek megfelelő hallgatóra vonatkozó jogosultsági idő – a (4) bekezdésben foglalt eltérés hiányában – tizenegy tanulmányi félév, félévenként öt tanulmányi hónap. Abban az esetben, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a képesítési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tizenegy tanulmányi félévet, a hitelfelvevő jogosultsági ideje megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a tizennégy tanulmányi félévet. A hallgató jogosultsági ideje a hallgatói hitel igénybevételével érintett tanulmányi hónapok számával csökken.”

(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Diákhitel szervezet nem folyósítja a hallgatói hitelt a hitelfelvevő részére a 40. életéve betöltésének időpontját soron követő tanulmányi félévtől.”

4. § (1) A Rendelet 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, akkor a hitelfelvevő a törlesztőrészletet minden hónap 12. napjáig köteles a Diákhitel szervezet részére, az üzletszabályzatban meghatározott módon forintban megfizetni, legalább a hitelszerződés szerződésszámának egyidejű közlésével.”

(2)3

5. § A Rendelet 16. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott, a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcím megszűnik, vagy a Diákhitel szervezet szüneteltetésnek helyt adó döntésben meghatározott jogcímben változás következik be, úgy a hitelfelvevő a megszűnést, vagy a változást követő 15 napon belül köteles azt – a Diákhitel szervezet által az e célra rendszeresített nyomtatványon – bejelenteni és a törlesztést folytatni. A jogosultság megszűnésének hónapjára eső törlesztőrészlet időarányos részét – az esedékes törlesztőrészleten felül – a megszűnést követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.”

6–8. §4

9. § A Rendelet a következő 34/A. §-sal egészül ki:

34/A. § A Mód R. 2. §-ával, 4. § (1) bekezdésével, 5. §-ával, 10 §-ával és 11. § b)–c) pontjával megállapított 4. § (1) és (3) bekezdését, 14. § (1) bekezdését, 14. § (5) bekezdés b) pontját, 14. § (8) bekezdését, 16. § (6), (7) és (9) bekezdését, 18. § (6) bekezdését a 2015. február 1-jét megelőzően megkötött és 2015. február 1-jén még meg nem szűnt szerződésekre is alkalmazni kell. E rendeletnek a Mód R. 11. § a) pontjával hatályon kívül helyezett 16. § (4) bekezdését a 2015. február 1-jét megelőzően megkötött és 2015. február 1-jén még meg nem szűnt szerződések esetén sem kell alkalmazni.”

10. § A Rendelet

a) 14. § (1) bekezdésében és 14. § (5) bekezdés b) pontjában a „35.” szövegrész helyébe a „40.” szöveg,

b) 16. § (6) bekezdésében az „5.” szövegrész helyébe a „12.” szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a Rendelet

b) 16. § (7) bekezdésében az „ , egyúttal tájékoztatja a hitelfelvevőt a törlesztési kötelezettség (4) bekezdésben meghatározott esetben történő feléledéséről és erre az esetre vonatkozó bejelentési kötelezettségéről” szövegrész,

c) 18. § (6) bekezdésében a „ , valamint a 16. § (4) bekezdése szerinti keresőtevékenysége megkezdését” szövegrész,

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2–3. §, a 4. § (1) bekezdése, az 5. § és a 9–11. § 2015. február 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. február 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére