• Tartalom

294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.11.27.

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A KNPA Szakbizottság tagjai a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy képviselő:)

i) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter,
j) a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter,”

(2) Az R. 1. § (2) bekezdése a következő k) és l) pontokkal egészül ki:

(A KNPA Szakbizottság tagjai a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy képviselő:)

k) az OAH főigazgatója,
l) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke.”

(3) Az R. 1. § (3) bekezdése a következő g) és h) pontokkal egészül ki:

(A KNPA Szakbizottság munkájában állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesznek részt a következő szervezetek által delegált képviselők:)

g) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
h) az oktatásért felelős miniszter.”

2. § Az R.

a) 1. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „szervezetek” szövegrész helyébe a „feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az „a)–h) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–j) pontjában” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. november 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére