• Tartalom

296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet

296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.12.01.

A Kormány az 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.1.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér – ideértve a közfoglalkoztatottat az állásidőre megillető bért és a munkavezetőt megillető bért is –, a teljesítménybér (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatási bér) és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó legfeljebb 95 százalékának mértékéig nyújtható. Amennyiben a közfoglalkoztató a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 8/A. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege.”

(2) Az R.1. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb 4 hónap lehet.”

2. § (1) Az R.1. 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatás nyújtható
a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, vagy
b) a kirendeltség által kiközvetített álláskereső
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.
(3) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege. Ezen túlmenően támogatás nyújtható a kirendeltséggel történő előzetes egyeztetés szerint a 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges anyagköltséghez, amelyek összesített mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát.”

(2) Az R.1. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható a polgármesteri hivatallal nem rendelkező települési önkormányzat közfoglalkoztató – ide nem értve a közös önkormányzati hivatalt működtető város önkormányzatát – részére a kirendeltséggel történő előzetes egyeztetés szerint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges szervezési költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 1,5 százalékát.”

(3) Az R.1. 4. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása esetén a 3. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell azzal, hogy több közfoglalkoztatott foglalkoztatása után megállapított szervezési és anyagköltség is felhasználható összevontan.
(5) A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb 12 hónap lehet.
(6) A közfoglalkoztatónak a támogatási időszak befejeződését megelőző hatvanadik és huszonkettedik nap között benyújtott kérelmére a támogatási időszak egy alkalommal – a közfoglalkoztatotti létszám emelése nélkül – további legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.”

3. § Az R.1. 5. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatása kizárólag a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) I. fejezetében, valamint a III. fejezet 32. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Amennyiben az általános csoportmentességi rendelet I–II. fejezete 2. cikkének 4., illetve 99. pontjában, valamint a 6. és 8. cikkében foglaltak nem teljesülnek, a támogatást a munkaadó a támogatott tevékenységnek megfelelően az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet), vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis rendelet), illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: halászati de minimis rendelet) szabályainak alkalmazásával veheti igénybe.
(6) A vállalkozás részére a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás kizárólag az általános csoportmentességi rendelet I–II. fejezetében, valamint a III. fejezete 33. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Amennyiben az általános csoportmentességi rendelet I. fejezet 2. cikkének 3. pontjában, valamint a 6. és 8. cikkében foglaltak nem teljesülnek, a támogatást a munkaadó a támogatott tevékenységnek megfelelően az általános de minimis rendelet, a mezőgazdasági de minimis rendelet, és a halászati de minimis rendelet szabályainak alkalmazásával veheti igénybe.”

4. § (1) Az R.1. 6. § (1)–(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő, az álláskeresők vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatása.
(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl támogatható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyek határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatása.”

(2) Az R.1. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege. Ezen túlmenően támogatás nyújtható a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjával (a továbbiakban: munkaügyi központ) történő előzetes egyeztetés szerint a 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, valamint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges anyagköltséghez, amelyek összesített mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát.
(3a) Legalább száz fő közfoglalkoztatása esetén a (3) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható a munkaügyi központtal történő előzetes egyeztetés szerint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges szervezési költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 3 százalékát.”

(3) Az R.1. 6. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb 12 hónap lehet.
(5) Az országos közfoglalkoztatási program támogatására a 4. § (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.
(6) Az országos közfoglalkoztatási program támogatási időszaka a 4. § (6) bekezdésének szabályai szerint meghosszabbítható.”

5. § (1) Az R.1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye, az 5. § esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes, az (5) bekezdés szerint a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező munkaügyi központhoz vagy kirendeltséghez (a továbbiakban együtt: hatóság), több munkaügyi központ illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás, illetve foglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató, az 5. § esetében a vállalkozás székhelye szerint illetékes hatósághoz kell benyújtani.”

(2) Az R.1. 7. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A hatósági szerződésben meg kell határozni a támogatott határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony leghosszabb időtartamát, amely nem lehet hosszabb, mint a támogatási időszak.
(7) A támogatási időszak meghosszabbítása esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is meghosszabbítható a közfoglalkoztatási program végéig.”

6. § (1) Az R.1. 7/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatási mintaprogramoknak a 7. § (5) bekezdés szerint a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező hatósággal történő előzetes egyeztetés szerinti beruházási és dologi költségei
a) legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében legfeljebb 100 százalékban,
b) 15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottig az a) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 90 százalékban,
c) 45 főnél több, de legfeljebb 135 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 45 fő közfoglalkoztatottig a b) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 80 százalékban,
d) 135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 135 fő közfoglalkoztatottig a c) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 70 százalékban
támogathatóak.”

(2) Az R.1. 7/B. § (2a)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában közfoglalkoztatotti létszám a közfoglalkoztatási támogatásról szóló hatósági szerződésben szereplő támogatott közfoglalkoztatotti létszám vagy átlaglétszám, a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás mértékétől függetlenül.
(3) A közfoglalkoztatási mintaprogram lezárását követően a mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási program (a továbbiakban: ráépülő közfoglalkoztatási program) indítható.
(4) A ráépülő közfoglalkoztatási program beruházási és dologi költségei a (2) bekezdés szerinti mértékben támogatható.”

(3) Az R.1. 7/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (2) és (4) bekezdés akkor alkalmazható, ha a közfoglalkoztató hatósági szerződésben vállalja, hogy a közfoglalkoztatási mintaprogramjából vagy a ráépülő közfoglalkoztatási programjából származó bevételeiből kizárólag közfoglalkoztatási programjainak vagy a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 4/A. §-a szerint létrehozott szociális szövetkezet működését segíti elő.”

7. § Az R.1. 7/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés alapján folyósítható előleg mértéke:
a) a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás esetében a megítélt támogatás legfeljebb 2 hónapra jutó összege,
b) a foglalkoztatásból eredő közvetlen-, szervezési- és anyagköltségekhez, valamint közfoglalkoztatási mintaprogramok és ráépülő közfoglalkoztatási programok esetében a 7/B. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott beruházási és dologi költségekhez és kiadásokhoz megítélt támogatás legfeljebb 70 százaléka.”

8. § Az R.1. 7/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7/D. § Ha a támogatással érintett közfoglalkoztatási jogviszony időtartama alatt a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott részére – határozott idejű munkaviszony létesítése miatt – fizetés nélküli szabadságot engedélyezett, a közfoglalkoztató erre az időtartamra a támogatással érintett álláshelyre közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíthet. Ha a közfoglalkoztató erre az időtartamra újabb közfoglalkoztatási jogviszonyt nem létesít, a támogatás folyósítását szüneteltetni kell. A közfoglalkoztató részére a közfoglalkoztatási jogviszony szünetelését követően, amennyiben a közfoglalkoztatottat ismételten foglalkoztatni kívánja és a hatósági szerződést megkötő hatóság felé a továbbfoglalkoztatást igazolja, a támogatást tovább kell folyósítani. A hatóság az igazolást – tájékoztatás céljából – megküldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervének.”

9. § Az R.1. a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (2) és (7) bekezdését, 4. § (1)–(2), illetve
(5)–(6) bekezdését, 6. § (1)–(1a), valamint (4)–(6) bekezdését, 7. § (2), és (4a)–(4c) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor már folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

10. § Az R.1. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § E rendelet 5. §-a
a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.06.26., 1. o.),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),
d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.06.28., 45. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

2. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra
és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

12. § A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében a „2014. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2015. június 30-ig” szöveg lép.

13. § Ez a rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. december 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére