• Tartalom

299/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

299/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

egyes Korm. rendeleteknek a felszámolási eljárásban a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról1

2014.12.06.

A Kormány

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében,

a 19. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:

1. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eér. Korm. r.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti fejlesztés megvalósításával összefüggésben kiírt közbeszerzési eljárásokban a bíráló bizottságba be kell vonni a Nemzeti Biztonsági Felügyelet és az elektronikus ügyintézési felügyelet képviselőjét is.”

2. § Az Eér. Korm. r. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az értékesítők a felszámoló szervezetek hatósági nyilvántartásába bejegyzett adataikkal vesznek részt az EÉR-ben. A nyilvántartást vezető hatóság az adatokról és azok változásáról elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az EÉR működtetője részére.”

3. § (1) Az Eér. Korm. r. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az EÉR működtetője Felhasználói Szabályzatot alkot, amelyet az EÉR honlapján közzé kell tenni, legalább 15 nappal az EÉR működésének megkezdését megelőzően. A Felhasználói Szabályzat elkészítésekor és módosításakor – kivéve, ha a módosítás a megváltozott jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést szolgálja – ki kell kérni az Országos Bírósági Hivatal, az igazságügyért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, továbbá a felszámolók és vagyonfelügyelők országos érdekképviseletének véleményét. A Felhasználói Szabályzat módosítását legalább 15 nappal az alkalmazása előtt kell közzétenni.”

(2) Az Eér. Korm. r. 7. § (2) bekezdés h) pont hb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Felhasználói Szabályzat kötelező tartalmi elemei:

az értékesítők jegyzékébe történő felvételi eljárása tekintetében)

hb) az értékesítők részéről belépni jogosult személyek körének meghatározása, belépésük módja,”

4. § (1) Az Eér. Korm. r. 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az EÉR-en a következő értékesítési hirdetmények tehetők közzé magyar nyelven, továbbá – az értékesítő döntésétől függően, szakfordításban – idegen nyelven is:)

d) ingóságok (különösen: termelőeszközök, járművek, berendezések, nagyobb értékű készletek, állatállomány, értékpapírok) értékesítése,”

(2) Az Eér. Korm. r. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az EÉR felületén a Cégközlönyben – a Cstv. 49/A. § (1) bekezdése szerinti módon közzétett – értékesítési hirdetménnyel azonos tartalmú hirdetményt kell közzétenni, legkésőbb a Cégközlönyben történő közzétételt követő munkanap 24 óráig. A hirdetményt az értékesítő hozza létre az EÉR felületén.”

5. § Az Eér. Korm. r. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § (1) Az értékesítő az árverés, illetve a pályázatok benyújtására szabott határidő lejártát követően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben].
(2) A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, illetőleg a pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítása érdekében az árverés, illetve a pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetőleg a pályázati biztosítékot visszautalja.”

6. § Az Eér. Korm. r. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (1) A licitáló az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. A licitálónak a meghatalmazás szkennelt változatát a licitálás folyamatát megelőzően fel kell töltenie az EÉR felületére, melyet az értékesítő az árverés, illetve a pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor megtekinthet. Az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződés aláírásakor eredetben is be kell mutatni az értékesítő részére. A meghatalmazást az értékesítőnél minden önálló értékesítési eljárásban igazolni kell.
(2) A licitálóként történő részvétel feltétele a regisztráció során a Felhasználói Szabályzat elfogadása és az értékesítéssel, valamint az elektronikus árveréssel összefüggő jogszabályi feltételek tudomásul vétele. A licitálónak az EÉR felületén meg kell adnia az azonosítására szolgáló, következő adatokat:
a) magánszemély licitáló esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, elektronikus elérhetősége (jelszóval védett, kizárólag a licitáló által használt e-mail cím),
b) más magánszemély képviseletében történő licitálás esetében: a képviselt személy neve, állampolgársága, lakóhelye, anyja neve, személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága, elektronikus elérhetősége (jelszóval védett, kizárólag a képviselt személy által használt e-mail cím),
c) szervezet képviseletében történő licitálás esetében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági (hatósági, köztestületi) bejegyzésének száma, adószám, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhely, levelezési cím, valamint a szervezet jogszabály szerinti képviselőjének neve, személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, elektronikus elérhetősége (jelszóval védett, kizárólag a képviselt szervezet által használt e-mail cím).
(3) A licitáló az első bejelentkezésekor az EÉR felületén kitölti az elektronikus űrlapot az adatairól. A licitálónak a (2) bekezdésben meghatározott adatok valódiságáról is nyilatkoznia kell, vállalnia kell továbbá, hogy az adataiban bekövetkező változást haladéktalanul bejelenti. A licitáló a (2) bekezdés adatai alapján kerül be a licitálók elektronikus nyilvántartásába. Az esetleges adatváltozással kapcsolatos bejelentési kötelezettség az EÉR felületén regisztrált jogi személyeket is terheli. A bejelentéseket az EÉR Felhasználói Szabályzatában meghatározott módon kell megtenni. Az adatváltozás és a nyilvántartásból való törlés az EÉR felületén kezdeményezhető.
(4) A licitálónak az értékesítési rendszer számára jelszót is meg kell adnia, ezzel léphet be a rendszerbe és végezhet eljárási cselekményeket. A jelszó megváltoztatható.
(5) A licitáló az értékesítési eljárás lezárását követően – érvényes és eredményes értékesítés esetén – elektronikus értesítést kap arról, hogy nyertes lett-e vagy nem, és hogy sor kerül-e a legjobb ajánlatot tevők között egy második értékesítési fordulóra, illetve ártárgyalásra, és ha igen, az ezzel kapcsolatos tudnivalókról. Amennyiben a licitáló nyertes lett, de van elővásárlásra jogosult, akkor ennek tényét is tartalmazza az elektronikus értesítés. Ha az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, a felszámoló elektronikus értesítés mellett postai úton is értesíti a nyertes licitálót a szerződéskötéssel és a vagyontárgy átvételével kapcsolatos tennivalóiról, a vételár még hátralévő részének megfizetéséről, valamint a vevő esetleges mulasztásainak jogkövetkezményeiről.”

7. § Az Eér. Korm. r. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § (1) A rendszerkarbantartásra vonatkozó tájékoztatást legalább 30 nappal korábban az EÉR honlapján közzé kell tenni.
(2) A működtető díjmentesen biztosítja az értékesítők számára az EÉR használatával összefüggő oktatást.
(3) A működtető folyamatosan együttműködik az értékesítőkkel és az értékesítők szakmai szervezeteivel, ügyfélszolgálatot tart fenn az EÉR működésével kapcsolatos problémák megszüntetésére, a hibák kijavítására, továbbá az EÉR működésével, fejlesztésével összefüggő javaslatok fogadására.
(4) A működtető együttműködik az auditáló, illetve az állami ellenőrző szervezetekkel, az említett szervezetek ellenőrzési tevékenységét tűrni köteles.”

8. § Az Eér. Korm. r. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § A működtetőnek az értékesítő részére a rendszerhasználati felhasználói alapdíjról és a sávosan meghatározott licitindítási díjról kiállított számlán a licitindítási díjat értékesítési eljárásonként kell feltüntetni.”

9. § (1) Az Eér. Korm. r. 20. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az EÉR számítógépes program a bejelentkezett és nyilvántartásba vett licitáló számára automatikusan egyedi azonosítót generál, és erről elektronikus üzenettel tájékoztatja a licitálót. A licitálónak az egyedi azonosítót és a jelszavát titkosan kell kezelnie. Az egyedi azonosítót a rendszer minden értékesítési eljárás során újra képezi. A program ezeket az adatokat a későbbi ellenőrizhetőség érdekében, az ahhoz szükséges ideig archiválja. A program lehetővé teszi a licitálóknak a nekik is szóló rendszerüzenetek megtekintését, a licitnapló megtekintését, kinyomtatását, a többi licitáló adatainak megismerhetősége nélkül.
(3) A működtető az értékesítő részére nem teszi megismerhetővé a licitálók jelszavát. Az értékesítő a licitálóval a licitálás lezárásáig kizárólag az értékesítési rendszeren keresztül érintkezik, ezeket a levelezéseket a rendszer rögzíti (naplózza) és archiválja. A licitáló az árajánlatát (pályázatának tartalmát), egyedi azonosítóját az EÉR-en kívül, közvetlenül az értékesítővel nem közölheti.”

(2) Az Eér. Korm. r. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A számítógépes program lehetővé teszi a licitálók számára a licitálást, értékesítési pályázat esetén pedig a pályázatuk elektronikus úton történő benyújtását, fogadását, tárolását. Az információk, dokumentumok továbbítása során biztosítani kell az adatvesztés nélküli, megváltoztathatatlan formában történő továbbítást. A nem nyilvános vagy titkos információk a megismerésükre nem jogosítottak számára nem lehetnek hozzáférhetőek. A rendszernek el kell végeznie a pályázatok, árverési licitek beérkeztetését, a beérkezés időpontjának rögzítését, az eljárási cselekmények megtörténtének naplózását.”

10. § Az Eér. Korm. r. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A teljes licitnapló csak az auditálásra, ellenőrzésre jogosult szervezet, illetve az értékesítő számára ismerhető meg, a licitálás határidejének leteltét követően. A teljes licitnapló az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az értékesítési eljárásban részt vevő összes licitáló azonosítását lehetővé tevő adatot tartalmazza, az értékesítő számára megismerhető és kinyomtatható.”

11. § (1) Az Eér. Korm. r. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Cstv. 49/A. § szerinti értékesítési pályázat esetén a számítógépes rendszer formai vizsgálatot végez arra nézve, hogy a pályázat határidőben érkezett-e. A mellékleteket szkennelt formában kell csatolni.”

(2) Az Eér. Korm. r. 24. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pályázati határidő lejártát követően érkezett pályázati ajánlatok regisztrálását a rendszer visszautasítja, erről és ennek okáról a pályázót automatikus elektronikus üzenettel értesíti, külön elektronikus levél küldésére ez okból nem kerül sor. Az üzenet tájékoztatást ad arról, hogy formai okokból a pályázat nem érvényes.
(4) A pályázati felhívásban meghatározott pályázatbontáskor az értékesítő megvizsgálja, hogy a pályázatok megfeleltek-e az értékesítési hirdetményben meghatározott feltételeknek, továbbá minden érvényes pályázatot értékel a részletes pályázati feltételekben meghatározott módon, különösen a 12. § (5) bekezdése szerinti szempontok szerint. Az értékesítő felállítja a licitálók közötti sorrendet, és megállapítja, hogy a jogszabályi előírások alapján szükséges-e online ártárgyalást tartani, elővásárlásra jogosult személyt megkeresni, vagy más eljárási cselekményt végezni. A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet az értékesítő a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül köteles elkészíteni, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölteni az EÉR felületére.”

12. § Az Eér. Korm. r. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Meghosszabbodik a licitálásra, illetve a pályázat benyújtására rendelkezésre álló idő az üzemzavar, illetve rendszerkarbantartás időtartamával is, oly módon, hogy ha annak időtartama több mint 1 óra, vagy az üzemzavar a licitálás, illetve a pályázat ajánlattételi határidejének lezárását megelőző 1 órán belül keletkezik, akkor minimum 12 óra a meghosszabbítás időtartama. Az üzemzavarra és a rendszerkarbantartásra vonatkozó adatokat az üzemeltetőnek meg kell őriznie, és arról az értékesítőket is tájékoztatnia kell annak érdekében, hogy minden értékesítő hitelt érdemlő módon meg tudja állapítani, hogy mikor zárult le a licitálás, illetve a pályázat ajánlattételi határideje.”

13. § (1) Az Eér. Korm. r. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti pályázati ártárgyalás feltételei fennállnak, akkor a pályázat nyertesének azonnali megállapítása helyett az EÉR-nek az elektronikus ártárgyalás lebonyolítását is biztosítania kell oly módon, hogy az értékesítő az EÉR által létrehozott üzenet útján a legmagasabb és az ettől legfeljebb 10%-kal alacsonyabb árajánlatot adó pályázókat a licitzárást követően értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról, és arról, hogy az eddigi legmagasabb érvényes árajánlatuk azon automatikusan részt vesz, továbbá, hogy módjuk van az ártárgyalásra megadott időtartamon belül az árajánlatukat emelni. Az online ártárgyalás során alkalmazott licitlépcső legkisebb és legnagyobb értéke a legmagasabb érvényes ajánlathoz képest a 22. § (4) bekezdésében meghatározott értékek fele. A licitáló az árajánlatát (pályázatának tartalmát) közvetlenül az értékesítővel a pályázati ártárgyalás esetén sem közölheti. Az online ártárgyalás időtartama 5 óra, a megtett ajánlatokat a rendszer rögzíti (naplózza) és archiválja. Az online ártárgyalást legkorábban a pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyv feltöltését követő munkanapon, legkésőbb azonban a jegyzőkönyv feltöltését követő 5 munkanapon belül, 9 és 21 óra között kell megtartani.”

(2) Az Eér. Korm. r. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a Cstv. 49/E. § (2) bekezdése szerinti újabb licitálás (elektronikus árverés újabb fordulója) feltételei fennállnak, akkor az értékesítő az árverés nyertesének azonnali megállapítása helyett az EÉR által létrehozott üzenet útján értesíti az érintetteket az újabb licitálásról, annak kezdő és záró időpontjáról, és arról, hogy az eddigi legmagasabb érvényes ajánlatuk az újabb licitálásban automatikusan részt vesz, és módjuk van az újabb licitálásra megadott időtartamon belül az árajánlatukat emelni. A licitáló az árajánlatát közvetlenül az értékesítővel az újabb licitálás során sem közölheti. Az újabb licitálás időtartama 5 óra, a megtett ajánlatokat a rendszer rögzíti (naplózza) és archiválja. Az újabb licitálást legkorábban az árverés lejártát követő munkanapon, legkésőbb azonban 5 munkanapon belül, 9 és 21 óra között kell megtartani. Üzemzavar esetén az értékesítő elektronikus levél útján értesíti a résztvevőket és új időpontot jelöl ki az újabb licitálásra.”

14. § Az Eér. Korm. r. 8. alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:

26/A. § Az EÉR-en történő értékesítés esetén, amennyiben az árverésen nem érkezik a becsértéket elérő vételi ajánlat, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja, és újabb árverés tartásáról határoz. Az újabb árverés során a felszámoló a minimálárat (kikiáltási árat) – a hitelezői választmány egyetértésével – legfeljebb a becsérték feléig leszállíthatja. Ha ezen az áron sem érkezik ajánlat, a felszámoló az újabb árverést is eredménytelennek nyilvánítja.”

15. § (1) Az Eér. Korm. r. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem történik meg a szerződéskötés, akkor a felszámoló a sorrendben következő másodikkal köti meg a szerződést, amennyiben csak egyetlen sorrendben következő második licitáló van, akinek az ajánlata érvényes, és összege nem alacsonyabb, mint a korábbi nyertes ajánlat licitlépcsővel – pályázat útján történő értékesítés esetén a korábbi nyertes ajánlatra a 22. § (4) bekezdés a)–e) pontja szerint irányadó licitlépcső legmagasabb értékével – csökkentett összege. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni, ha a szerződéskötésre nem kerül sor a sorrendben második licitálóval sem az említett licitáló érdekkörében felmerült okból. Amennyiben a szerződéskötés a sorrendben harmadik licitálóval sem történik meg az említett licitáló érdekkörében felmerült okból, a felszámoló az elektronikus értékesítést eredménytelennek nyilvánítja. Az értékesítő a szerződéskötés meghiúsulását – indokolással együtt – köteles rögzíteni az EÉR-ben.”

(2) Az Eér. Korm. r. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az értékesítő az adásvételi szerződés szkennelt változatát – az EÉR-ben való rögzítés céljából – a szerződés megkötésétől számított 10 napon belül köteles feltölteni az EÉR felületére. Az adásvételi szerződés az adott értékesítési eljárás dokumentumai között kerül rögzítésre az EÉR-ben.”

(3) Az Eér. Korm. r. 27. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az értékesítő a vételár megfizetését igazoló bizonylatokat – az EÉR-en való rögzítés céljából – a vételár, részletekben történő fizetés esetén pedig az adott vételár részlet megfizetésétől számított 10 napon belül köteles feltölteni az EÉR felületére. A bizonylatok az adott értékesítési eljárás dokumentumai között kerülnek rögzítésre az EÉR-ben.”

16. § Az Eér. Korm. r. 9. alcíme a következő 27/A. §-sal egészül ki:

27/A. § Az EÉR-en történő értékesítés során, ingóság árverezése esetén a nyertes licitáló köteles a szerződéskötést követően a vételárat haladéktalanul megfizetni, kivéve, ha a vételár az 1 millió forintot meghaladja. Ez utóbbi esetben a felszámoló a kifizetésre legfeljebb 60 napos határidőt állapíthat meg. Ha a nyertes licitáló a vételárat a szerződéskötést követően haladéktalanul, vagy az engedélyezett legfeljebb 60 napos határidőn belül nem fizeti meg, a felszámoló az ingóság újabb árverezéséről határoz. A fizetést elmulasztó nyertes licitáló az ingóság újabb árverezésében nem vehet részt.”

17. § Az Eér. Korm. r.

a) 6. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „tárhelyhasználat-arányos használati díjat” szövegrész helyébe a „sávosan meghatározott licitindítási díjat” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés b) pontjában az „üzletrészek” szövegrész helyébe a „gazdálkodó szervezetben fennálló részesedések” szöveg,

c) 11. § (1) bekezdésében az „az elektronikus azonosító kártyáját” szövegrész helyébe az „a felhasználói nevét és jelszavát” szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az Eér. Korm. r. 5. § (1) bekezdés d) pontja.

2. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

19. § A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére vissza kell utalni. Ha az árverés eredményes, az árverési előleget az árverés nyertesénél a vételárba be kell számítani, a többi árverezőnek pedig az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha azonban a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.”

3. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. december 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére