• Tartalom

3/2014. (VII. 24.) IM rendelet

3/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről1

2016.02.19.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)2 A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása (a továbbiakban együtt: választás) pénzügyi feladat- és költségtervét.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) és a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, továbbá a választások lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért,

b) felelős a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c)3 gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, és

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1. és 2. mellékletben meghatározott tétel, normatíva, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezet szolgál.

(1a)4 Az (1) bekezdés szerinti megállapodásokat az érintettek kötelesek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig megkötni.

(2) A pénzügyi fedezet számításánál

a) a választópolgárok számára vonatkozó adatokat

aa) a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása esetén a központi névjegyzék szavazás napját megelőző ötvennyolcadik napi,

ab) a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén a központi névjegyzék szavazás napját megelőző tizenhatodik napi,

b) a bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező polgárok számára (a továbbiakban: lakosságszám) vonatkozó adatokat a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adatai alapul vételével, a választás évének január 1-jei

állapota szerint kell figyelembe venni.

3. §5

4. § (1)6 Az NVI a választások pénzügyi fedezetét a HVI (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) és a TVI fizetési számlájára utalja át.

(2)7

(3)8 Az NVI a választás

a) dologi kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget a választási feladatoknak megfelelő ütemezésben, legkésőbb az adott választási feladatra meghatározott határidőt megelőző harmincadik napig,

b) személyi juttatásai, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget a választás napját megelőző ötödik napig

előlegként utalja át a HVI és a TVI részére.

(4)9 A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló normatívák szerinti összeg azon választási irodák részére kerül kifizetésre, ahol a szavazás napját megelőző tizenhatodik napi adatok alapján a választás ténylegesen megtartásra kerülhet.

(5)10

(6)11 A választás alábbi személyi juttatásainak kifizetésére a pénzügyi elszámolás elfogadását követően kerülhet sor a következők szerint:

a) a HVI vezetők személyi juttatásainak kifizetéséről a TVI vezetője a HVI pénzügyi elszámolásának elfogadásával dönt, és haladéktalanul intézkedik a kifizetésről,

b) a TVI vezetők személyi juttatásainak kifizetéséről az NVI elnöke dönt,

c) a TVI vezető helyettese és a TVI tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről a TVI vezetője az NVI elnöke b) pontban foglalt döntését követően rendelkezhet, azonban a díjak összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

5. § (1)12 A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azzal, hogy a személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat – a feladatellátással arányos mértékben – biztosítani kell.

(2) Többlettámogatást különösen

a) a ténylegesen megtartott nemzetiségi önkormányzati képviselői választások,

b) a szavazatszámláló bizottságba (a továbbiakban: SZSZB) bevont póttagok,

c) nem állami vagy nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete,

d) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 15. § (1) bekezdése szerinti kiadások,

e) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok

miatt lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeget, illetve – ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványát vissza kell utalni.

(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI, illetve a TVI többletkiadásainak és a (3) bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított 5 munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a határidőn belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten kell kezelni.

(2) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról kiadásnemenként – ezen belül a többletköltségekről és a feladatelmaradásról bruttó módon feladatonként (jogcímenként) – számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(3) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére elszámol (feladattípusú elszámolás), melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(4) A feladattípusú elszámolás elkészítéséhez a pénzügyi elszámolást segítő informatikai alkalmazást az NVI elnöke utasítása szerint kell igénybe venni.

(5) Az egyéb szerv a nem normatív támogatásokról tételes elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

7. § (1)13 A HVI vezetője feladattípusú elszámolást készít a TVI vezetője részére a szavazás napját követő húsz napon belül.

(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül

a) elszámolást készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről,

b) összesítő elszámolást készít a HVI vezetők és a saját elszámolása alapján.

(3) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül.

(4)14 Az NVI az (1)–(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, a szavazás napját követő százhúsz napon belül összesítő elszámolást készít.

8. § (1) A HVI és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjainak ad megbízást.

(2) A HVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő negyvenöt napon belül.

(3)15 A TVI, továbbá az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi a szavazás napját követő kilencven napon belül. Az ellenőrzés során feltárt számszaki hibákat a pénzügyi elszámolást segítő informatikai alkalmazásban is át kell vezetni oly módon, hogy az NVI az összesítő elszámolását a 7. § (4) bekezdése szerinti határidőben teljesíteni tudja.

(4) A többletköltség igények indokoltságát tételesen meg kell vizsgálni.

(5)16 A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja, az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI elszámolásának elfogadásáról a TVI vezetője dönt.

(2) A TVI elszámolásának elfogadásáról az NVI elnöke dönt.

(3)17 A többletköltségek fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon belül biztosítja a TVI és az egyéb szerv részére. A többletköltségek fedezetének a HVI-t megillető részét a TVI vezetője annak beérkezésétől számított nyolc munkanapon belül utalja át a HVI részére.

(4) Az elszámolást készítő szerv vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni a visszafizetési kötelezettségének.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §18 E rendeletnek az egyes választási tárgyú miniszteri rendeleteknek a választások költségei elszámolásával és ellenőrzésével összefüggő módosításáról szóló 2/2016. (II. 18.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését19 követően kitűzött választásra kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán

Jogcím

Normatíva

Kód

Név

Egység

Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

 

1 DOLOGI KIADÁSOK

101

Kiadások a szavazás napját megelőzően

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

1

3 000

10102

Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése.
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítése dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,50

10103

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként.
Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, szavazóköri jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízó levelei, szavazóurnák, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke. Az SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.

1

12 000

102

Kiadások a szavazás napján.

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként.
Szavazókör telefon, fax kapcsán felmerülő költségei.

1

4 000

10202

A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati hivatali székhelyeken.
A hivatal szavazásnapi működésével összefüggő telefon, fax, gépkocsi használat kiadásai.

1

30 000

10203

Közös hivatalok csatolt települései utáni pótelőirányzat kapcsolódó településenként.
A hivatal és a csatolt települések szavazásnapi kapcsolattartással összefüggő telefon, fax, villamos energia, gépkocsi használat, takarítás, portaszolgálat kiadásai.

1

6 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

201

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja.

20101

Az SZSZB-k – egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) – 3 választott tagjának díja szavazókörökben.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.

3

20 000

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.

2

20 000

202

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

 

 

20201

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatok.

1

20 000

203

A HVI tagjának személyi normatívája.
A HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település lakosságszámához, összevont hivatal esetén az összlakosságszámához viszonyítva) a normatíva:

 

20301

- 10 000 lakosig

4

35 000

20302

10 001 - 50 000 lakosig

8

35 000

20303

50 001 - 100 000 lakosig

10

35 000

20304

100 001 - 250 000 lakosig

15

35 000

204

HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében.

 

20401

HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében.
Közös önkormányzati hivatalok esetében a HVI-nek a normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

35 000

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája, figyelemmel a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választás feladataira is.

 

 


20501

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

20 000

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, 10000 lakosig.

3

25 000

20503

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, 10000 lakos felett.

3

35 000

206

Választási bizottságok ellátási költsége

 

 

20601

Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként. Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési költsége.

1

8 000

20602

Választási ellátás költsége HVB-nként.
A HVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

1

20 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

301

Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél hatályos jogszabály szerint.

 

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség településnél hatályos jogszabály szerint.

 

30102

Választási ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.

 

MEGYEI KIADÁSOK

 

1. DOLOGI KIADÁSOK

131

TVI választások előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadások

13102

A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVI-nként.
A TVI által a HVI vezetők részére személyes részvétellel szervezett oktatás költségei.

1

25 000

13103

Pénzügyi feladatok és logisztikai irányítási feladatok ellátása, megyénként.
Települések pénzügyi és logisztikai feladatainak támogatása, az elszámoláshoz szükséges pénzügyi és logisztikai rendszer működtetése.

1

200 000

13104

TVI dologi kiadásai megyénként.
Kapcsolattartás HVI-kkel, telefon, fax, gépkocsi használat, biztonsági őrizet, értekezletek tartása HVI vezetők részére, technikai feltételek biztosítása.

1

200 000

132

A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése

13201

A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, megyénként 3 hónap figyelembevételével.
A TVI infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében gépkocsi használat, irodahelyiség, nyomtatási kapacitásbővítés, szállítási kapacitás biztosítása, stb.

3

250 000

133

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

13301

A TVI és a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) kiadásai megyénként.
A választási bizottsági feladatokkal összefüggő kiadások.

1

200 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

231

A HVI vezetőinek díja lakosságszám függvényében (közös önkormányzati hivatal esetén a települések összlakosságszáma alapján):

 

23101

- 10 000 lakosig HVI vezetői díj

1

60 000

23102

10 001 - 50 000 lakosig HVI vezetői díj

1

80 000

23103

50 001 - 100 000 lakosig HVI vezetői díj

1

95 000

23104

100 001 - 250 000 lakosig HVI vezetői díj

1

115 000

232

Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja

 

23201

Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.
A kapcsolt települések választási feladatainak irányítása, ellenőrzése. Az SZSZB-k munkájának támogatása.

1

6 000

234

TVI tagok és vezetők díja

 

23401

TVI vezető díja.

1

500 000

23402

TVI vezető helyettesének díja.

1

300 000

23403

TVI 10 tagjának díja

10

100 000

235

Kapacitáskiegészítés a TVI feladatainak ellátására

 

 

23501

Kapacitáskiegészítés a TVI feladatainak ellátására. 3 fő kapacitás 3 havi díja.

9

80 000

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai

 

 

23601

TVB 3 választott tagjának díja

3

40 000

23602

TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

1

50 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség hatályos jogszabály szerint megyénél.

 

33101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség hatályos jogszabály szerint megyénél TVI vezető díja utáni fizetési kötelezettség nélkül.

 

3310101

HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség hatályos jogszabály szerint.

 

 

3310103

TVI tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség hatályos jogszabály szerint.

 

 

3310104

TVB tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség hatályos jogszabály szerint.

 

 

33102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség hatályos jogszabály szerint megyénél TVI vezetői díj után.

 

KÖZPONTI KIADÁSOK

 

1. DOLOGI KIADÁSOK

151

A választások előkészítésével kapcsolatos költségek

15103

Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.

1510302

Értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a szavazás napját megelőző 58. nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, választópolgáronként és alkalmanként.
Értesítők megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és kézbesítése költségei.

1

130

15115

Ajánlással, ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások települések, megyék részére

 

 

1511501

Ajánlással összefüggő kiadások települések, megyék részére, kiadott ajánlóívek száma alapján, utólagos igényléssel ajánlóívenként. Ajánlóívek előállítása, nyomtatása jelöltenként, papír és számítástechnikai segédanyagok biztosítása. Minimum 500 Ft.

1

15

1511502

Ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások. Ajánlásellenőrzés, ellenőrzött ajánlások száma alapján, utólagos igényléssel. Minimum 500 Ft.

1

1

15116

Határozathozatallal, döntésekkel kapcsolatos költségek utólagos igényléssel.

 

 

1511601

Határozathozatallal, döntésekkel kapcsolatos postaköltségek belföldre.

1

300

15117

Logisztikai feladatok többlet normatívája

 

 

1511701

Logisztikai feladatok ellátásának költségei, a feladatot ellátó országgyűlési egyéni választókerület (a továbbiakban: OEVK) székhely HVI részére, OEVK-nként.

1

50 000

155

Szavazásnapi működéssel kapcsolatos feltételek biztosításának költségei

 

15503

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel.

1

10 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

252

NVI tagjainak túlmunkájával kapcsolatos személyi kiadások

 

 

25202

NVI elnökének tiszteletdíja (2014. évi országgyűlési, európai parlamenti, önkormányzati választások tekintetében, összesen)

1

1 000 000

253

A választási bizottsági tagok díjazása utólagos térítés alapján

 

25301

Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő, utólagos igényléssel, a tényleges igénybevétel alapján.

1

20 000

25302

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. § (1) és (2) bekezdés], utólagos igény szerint.

255

Logisztikai feladatok többlet normatívája

 

 

25502

OEVK székhely HVI tagjának személyi normatívája. E normatíva a HVI 3 tagja tekintetében vehető figyelembe OEVK-nként, ahol a logisztikai feladatokat az OEVK székhely HVI látja el.

3

50 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

351

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség hatályos jogszabályok szerint központnál

 

35101

Helyi feladatokkal összefüggő átadott járulék

 

35102

OEVK székhely település HVI részére feladatokkal összefüggő átadott járulék

 

35103

Területi feladatokkal összefüggő átadott járulék

 

2. melléklet a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

Jogcím

Normatíva

Kód

Név

Egység

Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

 

1 DOLOGI KIADÁSOK

101

Kiadások a szavazás napját megelőzően

10102

Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése.
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítése dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,50

10103

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként.
Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízó levelei, szavazóurnák, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke. Az SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.

1

12 000

102

Kiadások a szavazás napján.

1020101

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként.
Szavazókör telefon, fax kapcsán felmerülő költségei.

1

4 000

1020102

A HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek, azokon a településeken ahol nincs nemzetiségi szavazókör.
Szavazókör telefon, fax kapcsán felmerülő költségei.

1

4 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

201

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja.

20101

Az SZSZB 3 választott tagjának díja a nemzetiségi szavazókörökben.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.

3

20 000

20104

HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek, azokon a településeken ahol nincs nemzetiségi szavazókör. HVB 3 választott tagjának díja szavazókörökben, az egy szavazókörrrel rendelkező település kivételével.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos többletfeladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.

3

10 000

202

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

 

 

20201

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatok.

1

20 000

206

Választási bizottságok ellátási költsége

 

 

20601

Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként. Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési költsége.

1

8 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

301

Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél hatályos jogszabály szerint.

 

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség településnél hatályos jogszabályok szerint.

 

30102

Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.

 

KÖZPONTI KIADÁSOK

 

1. DOLOGI KIADÁSOK

151

A választások előkészítésével kapcsolatos költségek

15103

Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.

1510302

Értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a szavazás napját megelőző 58. nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, választópolgáronként és alkalmanként.
Értesítők megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és kézbesítése költségei.

1

130

15115

Ajánlással, ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások települések, megyék részére

 

 

1511501

Ajánlással összefüggő kiadások települések, megyék részére, kiadott ajánlóívek száma alapján, utólagos igényléssel. Ajánlóívek előállítása, nyomtatása jelöltenként, papír és számítástechnikai segédanyagok biztosítása. Minimum 500 Ft.

1

15

1511502

Ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások. Ajánlásellenőrzés, ellenőrzött ajánlások száma alapján, utólagos igényléssel. Minimum 500 Ft.

1

1

15116

Határozathozatallal, döntésekkel kapcsolatos költségek utólagos igényléssel.

 

 

1511601

Határozathozatallal, döntésekkel kapcsolatos postaköltségek belföldre.

1

300

155

Szavazásnapi működéssel kapcsolatos feltételek biztosításának költségei.

 

15503

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel.

1

10 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

253

A választási bizottsági tagok díjazása utólagos térítés alapján

 

25301

Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja, utólagos igényléssel, a tényleges igénybevétel alapján.

1

20 000

25302

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. § (1) és (2) bekezdés], utólagos igény szerint.

 

 

 

3. MUNKAADÓT TERHELŐFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

351

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség hatályos jogszabályok szerint központnál

 

35101

Helyi feladatokkal összefüggő átadott járulék

 

1

A rendeletet a 22/2019. (VII. 31.) IM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2019. augusztus 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1a) bekezdését a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 9. §-a iktatta be.

5

A 3. §-t a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (1) bekezdése a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdését a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § (3) bekezdése a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (4) bekezdése a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (5) bekezdését a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 13. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 7. § (1) bekezdése a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 13. § d) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 7. § (4) bekezdése a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 13. § e) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 8. § (3) bekezdése a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. § (5) bekezdése a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. § (3) bekezdése a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 13. § f) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 11. §-t a 2/2016. (II. 18.) IM rendelet 12. §-a iktatta be.

19

A hatálybalépés időpontja 2016. február 19.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére