• Tartalom

3/2014. (I. 20.) KIM rendelet

a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról1

2014.01.21.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Alapvető szabályok

1. § A külképviseleti megfigyelőt, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőt, valamint a Ve. 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 2014. március 27-én 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. [Ve. 5. § (3) bekezdés, 245. § (3) bekezdés, 281. § (3) bekezdés]

2. § A nemzetközi megfigyelő személyes adatait a nemzetközi megfigyelők nyilvántartásából 2014. július 7-én kell törölni. [Ve. 4. § (4) bekezdés]

2. A választási bizottságok

3. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-testülete legkésőbb 2014. február 23-án 16.00 óráig választja meg. [Ve. 22. §]

(2) A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. március 17-én 16.00 óráig választja meg. [Ve. 24. § (1) bekezdés]

4. § A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. március 21-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]

5. § (1) A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2014. április 7-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés]

(2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2014. április 7-től 2014. április 11-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]

3. A szavazókörök

6. § 2014. április 6-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]

4. A központi névjegyzék

7. § A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2014. március 22-én 16.00 óráig kérheti. [Ve. 84. § (1) bekezdés]

5. A szavazóköri névjegyzék

8. § (1) Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. február 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés]

(2) Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. február 17-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]

9. § A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. február 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés]

10. § Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb 2014. március 21-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. [Ve. 248. §]

11. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 250. § (2) bekezdés]

(2) Az átjelentkező választópolgár 2014. április 4-én 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. [Ve. 250. § (5) bekezdés]

12. § A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének

a) legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy

b) 2014. április 6-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

13. § A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2014. április 4-én bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés]

14. § (1) A 2014. április 4-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés]

(2) A helyi választási iroda – vagy megbízása alapján a területi választási iroda – a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2014. április 5-én kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdés]

15. § A Nemzeti Választási Iroda a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait 2014. április 22-ig teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára. [Ve. 11. § (2) bekezdés, 101. §]

16. § (1) A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2014. július 7-én kell megsemmisíteni. [Ve. 109. § (1) bekezdés]

(2) A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az adatait 2014. július 7-én kell törölni. [Ve. 109. § (2) bekezdés]

6. A külképviseleti névjegyzék

17. § (1) A 2014. március 21-ét követő lakcímváltozást a külképviseleti névjegyzéken nem kell átvezetni. [Ve. 262. § (2) bekezdés]

(2) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 óráig kell megérkeznie. [Ve. 259. § (2) bekezdés]

(3) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 óráig módosíthatja a Ve. 259. § (3) bekezdés b) pontja szerinti adatot. [Ve. 261. § (1) bekezdés]

(4) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. [Ve. 261. § (2) bekezdés]

(5) A külképviseleti névjegyzék adatait 2014. július 7-én kell törölni. [Ve. 264. §]

7. A levélben szavazók névjegyzéke

18. § A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki a legkésőbb 2014. március 22-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. [Ve. 266. § (2) bekezdés]

19. § A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékének azon választópolgárokat tartalmazó részét, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, 2014. március 22-ig teszi hozzáférhetővé, illetve – a Ve. 263. §-ában foglalt rendelkezés alkalmazásával – továbbítja az illetékes választási iroda részére. [Ve. 267/A. §]

20. § A levélben szavazók névjegyzékéből a Ve. 267. § a) pontja alapján törölni kell azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. március 30-án magyarországi lakcímet létesített. [Ve. 267. § a) pont]

21. § A levélben szavazók névjegyzékének adatait 2014. július 7-én kell törölni. [Ve. 268. §]

8. A jelöltállítás

22. § A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. február 17-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]

23. § (1) A névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok számának megállapításakor a nemzetiségi választópolgárként 2014. február 17-én a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárokat kell figyelembe venni. [Ve. 255. § (2) bekezdés]

(2) A nemzetiség választópolgáraként a Ve. 255. § (3) bekezdése szerinti adatátadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást az országos nemzetiségi önkormányzat 2014. március 2-án 16.00 óráig igényelheti. [Ve. 255. § (3) bekezdés]

24. § Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2014. március 3-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 252. § (1) bekezdés]

25. § Az országos listát legkésőbb 2014. március 4-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 253. § (1) bekezdés]

26. § A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2014. március 4-én 16.00 óráig vonhatja vissza. [Ve. 130. § (3) bekezdés]

27. § Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda 2014. július 7-én megsemmisíti. [Ve. 128. §]

9. A választási kampány

28. § A választási kampányidőszak 2014. február 15-től 2014. április 6-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §]

29. § (1) Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2014. január 24-én 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (2) bekezdés]

(2) A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2014. április 22-én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 11. § (2) bekezdés, 148. § (4) bekezdés]

30. § A Ve. 147/A–147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató legkésőbb 2014. február 15-én 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. [Ve. 147/F. § (1) bekezdés]

31. § A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. április 6-án nem folytatható. [Ve. 143. §]

32. § 2014. április 6-án választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (1) bekezdés]

33. § 2014. április 6-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

34. § A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2014. április 6-án nem léphet be. [Ve. 150. §]

35. § (1) A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelöltnek és listát állító jelölő szervezetnek legkésőbb 2014. április 6-án 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2014. április 6-án történő megsemmisítés esetén 2014. április 9-én 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]

(2) A Ve. 255. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatás adatait a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzatnak legkésőbb 2014. április 6-án 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2014. április 6-án történő megsemmisítés esetén 2014. április 9-én 16.00 óráig át kell adnia a Nemzeti Választási Irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés, 255. § (4) bekezdés]

36. § A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. május 6-án 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

10. A szavazás előkészítése

37. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. március 3-án, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

(2) A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. március 4-én, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

38. § Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár, aki a Ve. 92. § (1) bekezdés bb) pontja szerint 2014. március 22-én 16.00 óráig a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, 2014. március 22-től, legkésőbb 2014. április 4-én – minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra között – veheti át a szavazási levélcsomagot a Ve. 277. § (2) bekezdése szerint. [Ve. 277. § (2) bekezdés]

39. § (1) A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2014. április 5-én adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]

(2) Az iratok és kellékek őrzését 2014. április 6-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]

11. A szavazás

40. § (1) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot

a) a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy 2014. április 5-én 24.00 óráig megérkezzen,

b) 2014. március 22-től minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

c) 2014. április 6-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába. [Ve. 279. § (2) bekezdés]

(2) A postai szolgáltató a legkésőbb 2014. április 3-án belföldön felvett vagy átvett válaszborítékot 2014. április 5-én 24.00 óráig kézbesíti a választási iroda részére. [Ve. 280. § (2) bekezdés]

41. § A szavazási iratok ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda legkorábban 2014. március 31-én kezdheti meg. [Ve. 288. § (2) bekezdés]

42. § A szavazóhelyiségben szavazni 2014. április 6-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]

43. § A külképviseleten 2014. április 6-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2014. április 5-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. [Ve. 269. § (2) bekezdés]

44. § (1) A helyi választási iroda a Ve. 282. § (1) bekezdése szerinti szállítóborítékot az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodának 2014. április 7-én adja át. [Ve. 282. § (2) bekezdés]

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 2014. április 7-én a Nemzeti Választási Irodához szállítja a Ve. 283. § (1) bekezdése szerinti szállítóborítékokat, valamint a helyi választási irodáktól átvett szállítóborítékokat. [Ve. 283. § (2) bekezdés]

(3) A külképviseleti választási iroda a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó lezárt urnát, valamint a külképviseleten levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat 2014. április 10-én 24.00 óráig szállítja a Nemzeti Választási Irodához. [Ve. 284. §]

(4) A Nemzeti Választási Iroda valamennyi urna beérkezését követően, de legkésőbb 2014. április 11-én bontja fel a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat. [Ve. 285. § (1) bekezdés]

(5) Ha az urna határidőn túl vagy nem a Ve. 273. §-ában meghatározott módon lezárt állapotban érkezik meg a Nemzeti Választási Irodához, vagy az urnában nem található az ellenőrző lap, az urnát – tartalmával együtt – 2014. július 7-én kell megsemmisíteni. [Ve. 285. § (2) bekezdés]

12. Az eredmény megállapítása

45. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 2014. március 29-ig jelöli ki a külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottságot. [Ve. 292. § (1) bekezdés]

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője legkésőbb 2014. április 12-én adja át az urnát és a Ve. 287. § (1) bekezdése szerinti csomagot az (1) bekezdés szerinti szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 292. § (3) bekezdés]

(3) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság legkésőbb 2014. április 12-én állapítja meg a választás egyéni választókerületi eredményét. [Ve. 294. § (2) bekezdés]

46. § A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben leadott szavazatainak megszámlálását 2014. április 6-án 19.00 órát megelőzően nem lehet megkezdeni. [Ve. 293. § (1) bekezdés]

47. § A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2014. április 9-én 16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §]

48. § A Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb 2014. április 25-én állapítja meg a választás országos listás eredményét. [Ve. 296. § (2) bekezdés]

49. § (1) A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási irodában 2014. július 5-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés]

(2) A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2014. július 7-én kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2014. július 5-ét követően kell átadni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]

13. Záró rendelkezések

50. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet 39. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2019. augusztus 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére