• Tartalom

3/2014. (I. 31.) NFM rendelet

3/2014. (I. 31.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről1

2018.10.12.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított, 2. §-ban meghatározott szakmai díjak, szakmai érmek, szakmai elismerések és Miniszteri Elismerő Oklevél (a továbbiakban együtt: elismerés) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületeken végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából adományozható.

(2)2 A miniszter által adományozható elismerés a 2. § (1) bekezdés e) és h) pontjában meghatározott elismerés kivételével csak természetes személy részére adományozható.

(3) Elismerés – a 2. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt elismerés kivételével – magyar és külföldi állampolgár részére is adományozható.

(4) Elismerés posztumusz is adományozható.

2. § (1) A miniszter által adományozható szakmai díjak a következők:

a) Baross Gábor-díj,

b) Puskás Tivadar-díj,

c) Prometheus-díj,

d) Neumann János-díj,

e) Pro Regio-díj,

f) Gyimesi Zoltán-díj,

g) Bay Zoltán-díj,

h)3 Mattyók Aladár-díj,

i)4

(2) A miniszter által adományozható szakmai érmek a következők:

a) A Közlekedésért Érdemérem,

b) Szent Borbála-érem,

c) A Hírközlésért Érdemérem,

d) Az Információs Társadalomért szakmai érem,

e) A Magyar Polgári Repülésért Érdemérem,

f) A Magyar Űrkutatásért Érdemérem,

g) A Magyar Prosperitásért Érdemérem,

h)5 A Fogyasztóvédelemért Érdemérem.

(3) A miniszter által adományozható szakmai elismerések a következők:

a) Miniszteri Elismerés,

b) Kiváló Bányász kitüntető cím.

(4)6 A szakmai díjjal adományozó okirat és – az (5) és (5a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kifizetéskor hatályban lévő közszolgálati tisztviselői illetményalap tízszeresének megfelelő mértékű pénzjutalom jár.

(5) A Pro Regio-díjjal járó pénzjutalom összege természetes személy elismerése esetén a mindenkori közszolgálati tisztviselői illetményalap hatszorosa, szervezetnek való adományozása esetén a közszolgálati tisztviselői illetményalap tizenkétszerese.

(5a)7 A Mattyók Aladár-díjjal pénzjutalom nem jár.

(6) A szakmai éremmel adományozó okirat jár.

(7) A Miniszteri Elismeréssel adományozó okirat és a kifizetéskor hatályban lévő közszolgálati tisztviselői illetményalap hétszeresének megfelelő mértékű pénzjutalom jár.

(8) A Kiváló Bányász kitüntető címmel adományozó okirat és viselhető kitűző jár.

(9) A pénzjutalom összegét – a Gyimesi Zoltán-díjjal járó pénzjutalom kivételével – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) biztosítja a költségvetéséből. A Gyimesi Zoltán-díjjal járó pénzjutalmat az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) költségvetése biztosítja.

3. § (1) Elismerés adományozását – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – bárki kezdeményezheti.

(2) Az adományozást kezdeményezheti:

a) a Szent Borbála-érem esetében a szakma reprezentatív munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetei, valamint a bányász-kohász hagyományt őrző szakmai egyesület együttesen,

b) a Magyar Polgári Repülésért Érdemérem esetében a polgári légiközlekedésben működő gazdálkodó szervezetek, országos sportági szakszövetség, sportági szövetségek vezetői együttesen,

c) a Kiváló Bányász kitüntető cím esetében a szakma reprezentatív munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetei együttesen,

d) a Gyimesi Zoltán-díj esetében az OAH főigazgatója és az OAH Tudományos Tanácsának elnöke együttesen,

e)8 a Fogyasztóvédelemért Érdemérem esetében a fogyasztóvédelemért felelős miniszter vezetése alatt álló minisztérium szervezeti és működési szabályzatában kijelölt szakmai vezető,

f)9 a Mattyók Aladár-díj esetében az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter vezetése alatt álló minisztérium szervezeti és működési szabályzatában kijelölt állami vezető útján az állam vagy helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló, a sport infrastruktúra-fejlesztéssel foglalkozó, illetve sportrendezvényeket lebonyolító gazdasági társaságok vezetői, az országos sportági szakszövetségek elnökei,

g)10

(3) Az elismerés adományozására vonatkozó javaslatot az elismerés adományozásának tervezett időpontja előtt legalább 45 nappal a miniszternek címezve – az 1. melléklet szerinti formai és tartalmi követelmények szerint – kell benyújtani a minisztérium elismeréshez kapcsolódó szakterületért felelős önálló szervezeti egységénél.

(4) A beérkezett javaslatokat – a szakterületért felelős önálló szervezeti egység felterjesztése alapján – a Kitüntetési Bizottság rangsorolja. A miniszter a Kitüntetési Bizottság javaslatainak figyelembevételével dönt az elismerések adományozásáról.

(5) A Kitüntetési Bizottság elnöke a minisztérium gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára, tagjai a minisztérium

a) kabinetfőnöke által delegált személy,

b) közigazgatási államtitkára által delegált személy,

c) személyügyekért felelős főosztályának vezetője,

d) jogi ügyekért felelős főosztályának vezetője.

(6) Az elismeréshez kapcsolódó szakterületért felelős államtitkár képviselője az üléseken meghívottként részt vehet.

(7) A Kitüntetési Bizottság működését ügyrend szabályozza.

4. § (1) Az elismerés adományozásához szükséges az elismerésre javasolt személy 2. mellékletben foglalt előzetes hozzájárulása az 1. mellékletben meghatározott személyes adatainak az 5. § (5) bekezdésében meghatározott kezeléséhez, valamint az elismeréssel összefüggő, 5. § (6) bekezdése szerinti személyes adatai közzétételéhez.

(2) Nem adományozható elismerés annak,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, és az elismerésre történő felterjesztéskor még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,

b) aki az elismerésre történő felterjesztéskor jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

c) aki legkésőbb az elismerésre történő felterjesztéskor az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást nem adja meg.

(3) Aki a (2) bekezdésben foglaltak ellenére elismerésben részesült, attól a miniszter az elismerést – a (2) bekezdésben foglaltakról való tudomásszerzését követően azonnal – visszavonja.

(4) Méltatlanná válik a miniszter által adományozott elismerésre az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy – ha az elismerés a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szólt – a foglalkozásától eltiltottak. A méltatlanná vált személytől a miniszter az elismerést visszavonja.

5. § (1)11 Elismerés adományozására a következő alkalmakból kerül sor:

a) március 15-i nemzeti ünnep,

b) Fogyasztóvédelmi Világnap (március 15.),

c) űrhajózás világnapja (április 12.),

d) Közszolgálati Tisztviselők Napja (július 1.),

e) Vasutasnap (július 10.),

f) augusztus 20-i állami ünnep,

g) Bányásznap (minden év szeptember hónap első vasárnapja),

h)12

i) október 23-i nemzeti ünnep,

j) Borbála-nap (december 4.),

k) nemzetközi polgári repülés világnapja (december 7.),

l) kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló.

(2) Az elismerést a miniszter vagy az általa megbízott személy ünnepélyes keretek között adja át. Ha az elismerésben részesített az adományozás és az átadás közötti időben elhalálozik, az elismerést a törvényes örökösnek kell kiadni.

(3) A posztumusz elismerés átvételére a Kitüntetési Bizottság javaslatában megjelölt hozzátartozó jogosult.

(4) Elismerésben ugyanaz a személy vagy szervezet az előző elismerés adományozásától számított három éven belül ismételten csak kivételesen, legfeljebb egy alkalommal, és csak abban az esetben részesíthető, ha az előző elismerés adományozását követően szerzett, kimagasló érdemek azt indokolják.

(5) Az elismerések adományozásáról és visszavonásáról a minisztérium nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az elismerésben részesített 1. mellékletben foglalt adatait, az elismerés megnevezését, az elismerés adományozásának időpontját, valamint az elismerés esetleges visszavonásának tényét és időpontját.

(6) A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján közzé kell tenni az elismerés tényét, az elismerésben részesített nevét, beosztását és érdemeit, az elismerés megnevezését, továbbá az elismerés esetleges visszavonásának tényét és időpontját.

6. § A Kitüntetési Bizottság előzetesen véleményezi a miniszter által kezdeményezett állami kitüntetési javaslatokat.

2. Egyes elismerésekre vonatkozó rendelkezések

7. § (1) Baross Gábor-díj a közlekedés érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, továbbá életmű elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 15 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, bronzból készült emlékplakett, átmérője 110 mm. Előlapja közepén a névadó mellképe, felette körívben a díj elnevezése látható. Hátoldalán „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER” felirat helyezkedik el, felette egy körben Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere, alatta az elismerésben részesített nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas síkfelület található.

(4) A díj a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep, valamint Vasutasnap (július 10.) alkalmából adományozható.

8. § (1) Puskás Tivadar-díj az elektronikus hírközlés és a postaügy érdekében végzett kimagasló tevékenység, továbbá életmű elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 4 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a díj elnevezése szerepel. Hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat vesz körül.

(4) A díj a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából adományozható.

9. § (1) Prometheus-díj a villamosenergia-, a gáz- és olajipar, a bányászat, az atomenergia, a hőszolgáltatás biztonsága, szabályozása, fejlesztése, valamint üzemeltetése érdekében végzett kimagasló tevékenység, továbbá életmű elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 10 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a díj névadójának stilizált képe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a díj elnevezése szerepel. Hátoldalán „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat helyezkedik el, felette egy körben Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere, alatta a díjazott nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas síkfelület található.

(4) A díj a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep, valamint az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából adományozható.

10. § (1) Neumann János-díj az informatika szakterület, a számítástechnikai kultúra, valamint az információs társadalom fejlesztése érdekében végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából adományozható.

(2) Évente legfeljebb 2 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a díj elnevezése szerepel. Hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat vesz körül.

(4) A díj a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep, valamint kiemelkedő szakmai események alkalmából adományozható.

11. § (1) Pro Regio-díj a terület- és regionális fejlesztés, a térségi együttműködés előmozdítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése terén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként adományozható.

(2) Évente legfeljebb 5 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, bronzból készült, kör alakú emlékplakett, átmérője 125 mm. Előlapján kis település látható, a tájban a fölé repülő angyallal. Hátoldalán a Kárpát-medence karéjából kiemelt Magyarország cizellált domborzati látványképe és a Pro Regio felirat helyezkedik el.

(4)13 A díj az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából adományozható.

12. § (1) Gyimesi Zoltán-díj az atomenergia alkalmazásának biztonsága, a nukleáris biztonság fejlesztése érdekében kifejtett eredményes és kiemelkedő munka elismerésére adományozható.

(2) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, bronzból készült emlékplakett, átmérője 110 mm. Előlapja bal oldalán a névadó mellképe, jobb oldalán a díj elnevezése látható. Hátoldalán „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat szerepel, alatta Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere, valamint az elismerésben részesített nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas síkfelület található.

(4) A díj a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozható.

13. § (1) Bay Zoltán-díj az űrkutatás érdekében végzett kimagasló tevékenység, továbbá életmű elismerésére adományozható.

(2) Évente legfeljebb 2 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a díj elnevezése szerepel. Hátoldalán a „NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat helyezkedik el, alatta Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere látható.

(4) A díj az Űrhajózás Világnapja (április 12.) és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából adományozható.

13/A. §14 (1) A Mattyók Aladár-díj a sport infrastruktúra-fejlesztés terén kiemelkedő tevékenységet végzők munkájának elismerésére adományozható.

(2) Évente legfeljebb 5 díj adományozható.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a díj elnevezése szerepel. Hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat vesz körül.

(4) A díj a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep, valamint kiemelkedő szakmai események alkalmából adományozható.

13/B. §15

14. § (1) A Közlekedésért Érdemérem a közlekedés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 30 érem adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a közlekedési ágazatot szimbolizáló ábra és „A Közlekedésért” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat övez.

(4)16 Az érem a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep, Vasutasnap (július 10.), a Nemzetközi Polgári Repülés Világnapja (december 7.), valamint kiemelkedő szakmai események alkalmából adományozható.

15. § (1) Szent Borbála-érem a bányászat, illetve a kohászat érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható.

(2) A bányászat területén évente 15 érem, a kohászat területén évente 4 érem adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó egész alakos képe, felette szalagon a díj elnevezése, alatta a „LELKIISMERETES BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉGÉRT”, illetve a „LELKIISMERETES KOHÁSZATI TEVÉKENYSÉGÉRT” felirat, mindkét oldalán egymást keresztező bányászkalapácsok láthatók. Hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet a „NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat vesz körül.

(4) Az érem Borbála-nap (december 4.) alkalmából adományozható.

16. § (1) A Hírközlésért Érdemérem a hírközlés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb 6 érem adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján az ágazatot szimbolizáló ábra és a szakmai érem elnevezése látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat övez.

(4) Az érem a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából adományozható.

17. § (1) Az Információs Társadalomért szakmai érem az informatika szakterület, a számítástechnikai kultúra, valamint az információs társadalom fejlesztése érdekében végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából adományozható.

(2) Évente legfeljebb 6 érem adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján az ágazatot szimbolizáló ábra és a szakmai érem elnevezése látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat övez.

(4) Az érem a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep, valamint kiemelkedő szakmai események alkalmából adományozható.

18. § (1) A Magyar Polgári Repülésért Érdemérem a magyar polgári repülés érdekében végzett tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység, a kiemelkedő életút során szerzett érdemek, a magyar polgári repülés érdekében végzett kiemelkedő munkásság, szakmai tevékenység, a magyar polgári légiközlekedési szakemberképzés területén végzett magas színvonalú tevékenység, a polgári légiközlekedés irányításában, szabályozásában végzett kimagasló tevékenység elismeréseként adományozható.

(2) Évente legfeljebb 4 érem adományozható kizárólag magyar állampolgár részére.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, bronzból készült plakett, átmérője 90 mm. Előlapján Magyarország által – a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet (a továbbiakban: ICAO) 60 éves évfordulója és Magyarországnak 2004-ben az ICAO Tanácsába történt beválasztása alkalmából – 2006. június 15-én az ICAO-nak ajándékozott, az ICAO montreali székhelyén kiállított, a repülést művészi felfogásban megtestesítő bronzszobor kicsinyített ábrázolása látható, valamint kör alakban „A MAGYAR POLGÁRI REPÜLÉSÉRT” felirat helyezkedik el. Az érem peremébe az adományozó okirat sorszámával megegyező számot kell beütni.

(4) Az érem a Nemzetközi Polgári Repülés Világnapja (december 7.) alkalmából adományozható.

19. § (1) A Magyar Űrkutatásért Érdemérem az űrkutatás területén kimagaslóan eredményes szakmai munka elismerésére adományozható.

(2) Évente legfeljebb 3 érem adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján az űrkutatást szimbolizáló ábra és „A Magyar Űrkutatásért” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat övez.

(4) Az érem az Űrhajózás Világnapja (április 12.) alkalmából adományozható.

20. § (1) A Magyar Prosperitásért Érdemérem a minisztérium működésének javításával, hatékonyságának növelésével kapcsolatos eredményes szakmai munka, tudományos teljesítmény, illetve sikeres fejlesztés elismerésére adományozható.

(2) Évente legfeljebb 15 érem adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a Parlament kupolájának képe és a „Magyar Prosperitásért” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat övez.

(4) Az érem a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep, valamint az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából adományozható.

20/A. §17 (1) A Fogyasztóvédelemért Érdemérem

a) a fogyasztóvédelem területén végzett tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység vagy kiemelkedő életút, vagy

b) a fogyasztóvédelmi szakemberképzés területén végzett kimagasló tevékenység

elismeréseként adományozható.

(2) Évente legfeljebb 4 érem adományozható.

(3) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a fogyasztóvédelmet szimbolizáló ábra és „A FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat övez.

(4) Az érem a Fogyasztóvédelmi Világnap (március 15.), az október 23-i nemzeti ünnep és kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló alkalmából adományozható.

21. § (1) Miniszteri Elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó területen eredményes, példamutató tevékenységet végzett személy részére adományozható.

(2) Évente legfeljebb 75 elismerés adományozható.

(3) Az elismerés díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján gróf Széchenyi István mellképe, alatta aláírása, felette a „Gróf Széchenyi István” felirat, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható. Hátoldalán a Lánchíd, alatta a Széchenyi család címere és jelmondata, valamint a Hitel című műből származó idézet helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL” felirat és babérkoszorú vesz körül.

(4) Az elismerés az 5. § (1) bekezdésében meghatározott alkalmakból adományozható.

22. § (1) Kiváló Bányász kitüntető cím a bányászatban – elsősorban fizikai vagy termelésirányítói munkakörben – dolgozók részére, a nehéz munkakörülmények között végzett példamutató munka elismeréséül adományozható.

(2) Évente legfeljebb 30 kitüntető cím adományozható.

(3) A kitüntető cím háromszögben összehajtott, 40 mm széles szalagon a bal mell fölé tűzve viselendő. A szalag 16 mm széles fekete sáv, amelyet jobbról-balról 5 mm széles fehér keretbe foglalt nemzeti színű sáv és 7 mm széles vörös sáv szegélyez.

(4) A kitüntető cím Bányásznap (minden év szeptember hónap első vasárnapja) alkalmából adományozható.

23. § (1) Miniszteri Elismerő Oklevél a miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett példamutató, eredményes tevékenységért, nyugállományba vonulás, nagyobb teljesítmény elismerése, valamint szervezetek jubileuma alkalmából adományozható.

(2)18 Miniszteri Elismerő Oklevél az 5. § (1) bekezdésében meghatározott eseményekhez kapcsolódóan adható.

(3)19 Évente legfeljebb 270 darab oklevél adományozható oly módon, hogy az 5. § (1) bekezdésében feltüntetett nemzeti ünnepek, illetve állami ünnep alkalmával alkalmanként legfeljebb 30 darab, az 5. § (1) bekezdésében feltüntetett egyéb alkalmak esetében alkalmanként legfeljebb 20 darab adományozható.

(4)20 Szakmai indokoltság esetén a miniszter eltérhet az elismerés adományozható darabszámától.

3. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)21

25. § E rendelet hatálybalépését megelőzően kezdődött, e rendelet hatálybalépését követően is folyamatban lévő elismerés adományozásával kapcsolatos eljárásra a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 11/2008. (VII. 5.) KHEM rendelet szabályait kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2014. (I. 31.) NFM rendelethez

Javaslat elismerés adományozására
A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet alapján a javasolt elismerés megnevezése:
Az elismerés adományozására javasolt neve:
Születési helye:
Születési ideje (év, hó, nap):
Anyja neve:
Iskolai végzettsége:
Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetében is):
Munkaköre, illetve beosztása:
Közszolgálati tisztviselő esetében besorolása:
Lakcíme:
Értesítési telefonszáma:
A jelölt korábban kapott elismerései (állami, szakmai és miniszteri elismerés):
Az elismerés átadásának javasolt időpontja:
Az elismerés adományozásának javasolt alkalma (nemzeti ünnep, egyéb):
A javaslat indokolása (legalább 3–5 mondatban):
Dátum:
Javaslattevő neve:
Javaslattevő munkahelye:
Javaslattevő aláírása:

2. melléklet a 3/2014. (I. 31.) NFM rendelethez

Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok/nem járulok hozzá * természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom, valamint a javaslatban szereplő személyes adataimnak az elismerésben részesülők nyilvántartásában való kezeléséhez, illetve a nyilvánosság elismerésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához.
Kijelentem továbbá, hogy az elismerésre történő felterjesztéskor bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem ítéltek el/mentesültem a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól*, nem állok jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt.
E nyilatkozat a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet 4. § (1)–(2) bekezdésén alapul.
Kelt: ...............................................................
        ...............................................................
        elismerésre javasolt aláírása
1

A rendeletet a 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet 39. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2020. február 18. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 38. §-át.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 36/2015. (VI. 29.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés h) pontját a 36/2015. (VI. 29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § (1) bekezdés i) pontját a 37/2016. (IX. 5.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 1/2018. (X. 11.) MK rendelet 8. § a) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 7. §-át.

5

A 2. § (2) bekezdés h) pontját a 41/2014. (X. 15.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 2. § (4) bekezdése a 36/2015. (VI. 29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (5a) bekezdését a 36/2015. (VI. 29.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (2) bekezdés e) pontját a 41/2014. (X. 15.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

9

A 3. § (2) bekezdés f) pontját a 36/2015. (VI. 29.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be.

10

A 3. § (2) bekezdés g) pontját a 37/2016. (IX. 5.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 1/2018. (X. 11.) MK rendelet 8. § b) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 7. §-át.

11

Az 5. § (1) bekezdése a 37/2016. (IX. 5.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdés h) pontját az 1/2018. (X. 11.) MK rendelet 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 7. §-át.

13

A 11. § (4) bekezdése a 41/2014. (X. 15.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

14

A 13/A. §-t a 36/2015. (VI. 29.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

15

A 13/B. §-t a 37/2016. (IX. 5.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 1/2018. (X. 11.) MK rendelet 8. § d) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 7. §-át.

16

A 14. § (4) bekezdése az 50/2015. (IX. 16.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

17

A 20/A. §-t a 41/2014. (X. 15.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

18

A 23. § (2) bekezdése a 37/2016. (IX. 5.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

19

A 23. § (3) bekezdése a 37/2016. (IX. 5.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

20

A 23. § (4) bekezdését a 37/2016. (IX. 5.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege az 51/2016. (XII. 8.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

21

A 24. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

*

A megfelelő rész aláhúzandó.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére