• Tartalom

3/2014. (III. 13.) NMHH rendelet

3/2014. (III. 13.) NMHH rendelet

egyes NMHH rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2014.03.15.

Az 1. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 15. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 53. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38. § a), e) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3., 6., 7., 8., 9. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 1. § a) pontjában a „, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra” szövegrész, a 2. § d) pontjában a „, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész.

2. Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosítása

2. § Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 7. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „korlátozottan cselekvőképes előfizető” szövegrész helyébe „korlátozottan cselekvőképes kiskorú, illetve cselekvőképességében az előfizetői szerződés megkötésével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy” szöveg lép.

3. Az egyes műszaki eszközök földfelszíni digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről szóló 14/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet módosítása

3. § Az egyes műszaki eszközök földfelszíni digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről szóló 14/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. forgalmazó: olyan egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy jogi személy, amely
a) eszköz értékesítését vagy értékesítésre történő kihelyezését üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében – végzi, illetve
b) előfizetői szolgáltatása nyújtásához kapcsolódóan az eszközt az előfizető tulajdonába adja át;”

4. A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosítása

4. § A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe „Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozás” szöveg lép.

5. A mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet 2. § 3. pontjában a „vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész.

6. A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet módosítása

6. § Hatályát veszti a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet 2. § 34. pontjában a „gazdasági társaság vagy más” szövegrész.

7. A rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosítása

7. § A rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 2. § 3. pontjában a „cselekvőképes természetes személy” szövegrész helyébe a „nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem álló személy” szöveg, a 9. § (6) bekezdésében a „Korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe „Korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében bármely ügycsoportban korlátozott nagykorú” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére