• Tartalom

3/2014. (X. 1.) MvM rendelet

3/2014. (X. 1.) MvM rendelet

a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról1

2014.10.02.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„1. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás, az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti csekély összegű támogatás és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű támogatás,”

(2) Az R. 2. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„4a. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,”

2. § Az R. 4. § (1) bekezdése a következő 21. ponttal egészül ki:

(A GOP és a KMOP 1. Tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése című prioritásának forrásai a következő jogcímeken használhatók fel:)

„21. innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás.”

3. § Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 800/2008/EK bizottsági rendelet, az 1998/2006/EK bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján kizárólag átlátható formában nyújtott támogatás nyújtható.”

4. § Az R. 7. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(A 4. §)

g) (1) bekezdés 21. pontja alapján innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz támogatás nyújtható.”

5. § Az R.14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) Csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetében nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.
(5) A közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére nyújtott, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás teherszállító jármű vásárlására nem vehető igénybe.
(6) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozata szerinti, továbbá a kedvezményezett részére az e rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.”

6. § Az R. a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

„11/A. Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok
14/A. § Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatások esetében a támogatás összege kedvezményezettenként egyetlen hároméves időszakban sem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha a szolgáltató nem rendelkezik nemzeti vagy európai tanúsítvánnyal, a támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.
14/B. § Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás odaítélésének feltétele, hogy:
a) a kedvezményezett kis- és középvállalkozás,
b) a kedvezményezett a támogatást a szolgáltatások piaci áron történő megvásárlására fordítja.
14/C. § Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás esetében
a) az innovációs tanácsadó szolgáltatások tekintetében – az Sztv. szerint – elszámolható költségnek minősül
aa) a vezetési tanácsadás költsége,
ab) a technológiai segítségnyújtás költsége,
ac) a technológiai szolgáltatások költsége,
ad) a képzés költsége,
ae) szellemi tulajdonjogok megszerzésével, védelmével és kereskedelmével, valamint licencia-megállapodásokkal kapcsolatban nyújtott tanácsadás költsége,
af) a szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás költsége,
b) az innovációs támogató szolgáltatások tekintetében – az Sztv. szerint – elszámolható költségnek minősül
ba) az iroda bérleti díja,
bb) az adatbankokhoz történő hozzáférés költsége,
bc) a műszaki könyvtárak használatának költsége,
bd) a piackutatás költsége,
be) a laboratóriumhasználat költsége,
bf) a minőség-ellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége,
bg) a minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek.”

7. § Az R. 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem ítélhető meg támogatás)

b) a nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű támogatások esetén,”

8. § (1) Az R. 21. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alapján)

a) a 7. § a) pontjában foglalt támogatási kategória esetén
aa) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján 2014. június 30-ig,
ab) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 2021. június 30-ig,”

(lehet támogatási döntést hozni.)

(2) Az R. 21. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet alapján)

e) a 7. § g) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2014. december 31-ig”

(lehet támogatási döntést hozni.)

9. § Az R. 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

aa) a 2014. június 30-ig megítélt támogatások esetében a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.),
ab) a 2014. június 30-a után megítélt támogatások esetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013. 12. 24., 1. o.),”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § E rendelet

a) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.), és

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013. 12. 24., 1. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. október 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére