• Tartalom

3/2014. (II. 12.) ORFK utasítás

3/2014. (II. 12.) ORFK utasítás

az euróra elkövetett pénzhamisítás, valamint a pénzhamisítás elősegítésének bűncselekménye miatt elrendelt nyomozásokhoz nyújtott pénzügyi támogatások igénybevételéről

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Europol Igazgató Tanácsa „Az euró hamisítása elleni pénzügyi támogatás irányelvei” című dokumentumából fakadó kötelezettségek egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

1. Általános rendelkezések

1.1 Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére;
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
e)2 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
f) a rendőrkapitányságokra.

2. Részletes rendelkezések

2. A Rendőrség központi, területi és helyi nyomozó hatóságai (a továbbiakban: nyomozó hatóság) „Az euró hamisítása elleni pénzügyi támogatás irányelvei” című, az intra.police.hu Bűnügy/Korrupció és Gazdasági Bűnözés/Pénzhamisítás/Dokumentumok/Europol pénzügyi támogatás felületről letölthető dokumentumban (a továbbiakban: Dokumentum) meghatározott tevékenységek (a továbbiakban: eljárási cselekmények) segítését célzó, az Europol Pénzhamisítási Egysége (a továbbiakban: Pénzhamisítási Egység) által biztosított pénzügyi támogatásokat (a továbbiakban: pénzügyi támogatás) a Dokumentumban rögzített módon és feltételek mellett vehetik igénybe az általuk a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 389–390. §-aiba ütköző, euró bankjegyre vagy euró érmére elkövetett cselekmények miatt folytatott büntetőeljárások vagy titkos információgyűjtő tevékenység során.

3. A nyomozó hatóság a pénzügyi támogatás igénybevétele céljából a Dokumentum 2. mellékletét képező formanyomtatványt kitöltve, angol nyelven, az 5–8. pontban foglalt eljárási rend alapján megküldi a Pénzhamisítási Egység részére.

4. A nyomozó hatóság vezetője a pénzügyi támogatás igénylése érdekében:
a) gondoskodik a Dokumentum 2. melléklete szerinti kérelem angol nyelven való kitöltéséről az utasítás 8–9. pontjában foglaltakra figyelemmel;
b) az a) alpont szerinti kérelmet aláírja és – amennyiben az minősített adatot nem tartalmaz, úgy elektronikus úton is – megküldi az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály Pénzhamisítás Elleni Nemzeti Központi Hivatalnak (a továbbiakban: NKH).

5. Az NKH a 4. pont szerinti kérelmet megvizsgálja és azt
a)3 soron kívül, de legkésőbb az érkeztetést követő 3 napon belül megküldi a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) részére,
b) soron kívül visszajuttatja a kérelmező nyomozó hatóságnak javítás, kiegészítés vagy hiánypótlás céljából, amennyiben megállapítja, hogy nem tartalmazza a Dokumentumban előírt adatokat vagy mellékleteket, illetve azok hiányosak vagy hibásak;
c) a mellékleteivel, valamint a továbbítás megtagadásának indokait tartalmazó jelentéssel együtt visszaküldi a kérelmező nyomozó hatóságnak, amennyiben álláspontja szerint a kérelem a Dokumentumban nem szereplő eljárási cselekményre vagy célra irányul.

6. A NEBEK az utasítás 5. pont a) alpontja alapján részére megküldött kérelmet nyelvhelyességi szempontból ellenőrzi. A kérelmet visszajuttatja a kérelmező nyomozó hatóságnak javítás, kiegészítés céljából, amennyiben az nem megfelelő, ellenkező esetben továbbítja a Pénzhamisítási Egységnek.

7. Amennyiben a nyomozó hatóság ugyanazon nyomozás során egyidejűleg több eljárási cselekmény, illetve cél támogatására nyújt be kérelmet, úgy a pénzügyi támogatásra vonatkozó igényeket eljárási cselekményenként, illetve célonként külön formanyomtatványba foglalva kell előterjeszteni.

8. Ugyanazon nyomozás során, további pénzügyi támogatás igénylése esetén új kérelem benyújtása szükséges, ha a korábban folyósított pénzügyi támogatást követően felmerült új információ, körülmény olyan eljárási cselekmény foganatosítását teszi szükségessé, amelyre a pénzügyi támogatás igényelhető azzal, hogy az újabb kérelemben részletesen indokolni kell azt is, hogy miért kerül sor ugyanazon nyomozásban újabb támogatási igény benyújtására.

9. A nyomozó hatóság által igényelt pénzügyi támogatás folyósításának alábbi módjai igényelhetőek:
a)4 átutalás az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály pénzforgalmi számlájára, amennyiben a pénzügyi támogatás nyílt büntetőeljárásban kirendelt szakértői, szaktanácsadói díj fedezetéül szolgált;
b)5 az a) alponthoz nem tartozó esetben átutalás a NEBEK deviza alapú pénzforgalmi számlájára, illetve
c)6 kivételes esetben a Pénzhamisítási Egység tisztviselője általi személyes, készpénzben, a NEBEK átvételre feljogosított tagjának történő átadás.
10.7 A nyomozó hatóság a pénzügyi támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást készít, amit büntetőeljárás esetén az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály részére, titkos információgyűjtés, valamint leplezett eszköz-alkalmazás esetében a NEBEK részére haladéktalanul megküld azzal, hogy az elszámolással együtt át kell adni a fel nem használt pénzügyi támogatást, illetve a pénzügyi támogatás fel nem használt részét is.

11.8 Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály a nyomozó hatóság által megküldött elszámolást számszakilag ellenőrzi, és
a) az elszámolást ellenjegyzi, majd
aa) a kézhezvételtől számított 10 napon belül megküldi a NEBEK részére a Pénzhamisítási Egységnek történő továbbítás céljából, ha az elszámolást megfelelőnek találja,
ab) a fel nem használt támogatási összeget haladéktalanul visszautalja a Pénzhamisítási Egység részére;
b) észrevételeivel együtt a nyomozó hatóságnak visszaküldi kijavítás, kiegészítés céljából, amennyiben az elszámolásban foglaltakat nem tartja elfogadhatónak.

11/A.9 A NEBEK a nyomozó hatóság által megküldött elszámolást számszakilag ellenőrzi, és
a) az elszámolást ellenjegyzi, majd
aa) ha az elszámolást megfelelőnek találja, megküldi a Pénzhamisítási Egységnek,
ab) a fel nem használt támogatási összeget haladéktalanul visszautalja a Pénzhamisítási Egység részére;
b) észrevételeivel együtt a nyomozó hatóságnak visszaküldi kijavítás, kiegészítés céljából, amennyiben az elszámolásban foglaltakat nem tartja elfogadhatónak.

12. A nyomozó hatóság a pénzügyi támogatással foganatosított eljárási cselekményekről, valamint a pénzügyi támogatás egyéb, a Dokumentumnak megfelelő felhasználásáról angol nyelvű jelentést készít, amelyet az NKH-n keresztül a jelentés jóváhagyásától számított 10 napon belül megküld a NEBEK részére a Pénzhamisítási Egységnek történő továbbítás céljából.

13. A nyomozó hatóság vezetője felelős a Dokumentumban a kérelmező nyomozó hatóságok számára előírt kötelezettségek teljesítéséért, így különösen
a) az igényelt pénzügyi támogatás jogszerű felhasználásáért;
b) a pénzügyi támogatás felhasználásával összefüggésben keletkezett hiányért;
c) a fel nem használt pénzügyi támogatás, illetve a pénzügyi támogatás fel nem használt részének visszajuttatásáért;
d) az eljárási cselekmény eredményéről szóló jelentés, illetve a támogatott szakvélemény vagy szaktanácsadói nyilatkozat, továbbá a támogatás felhasználását részletező pénzügyi elszámolás elkészítéséért, valamint
e) a pénzügyi elszámolás alátámasztó dokumentumok csatolásáért, helytállóságáért.
14.10 A NEBEK, illetve az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály vezetője felelős:
a) a pénzügyi támogatások fogadásának, átadásának, visszavételezésének és visszautalásának törvényes és szakszerű végrehajtásáért, valamint
b) az általa ellenjegyzett elszámolás helyességéért.

3. Záró rendelkezések

15. Ez az utasítás a közzétételt követő nyolcadik napon lép hatályba.

16.11

17.12
1

Az 1. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 118. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. pont e) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 97. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. pont a) alpontja a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 119. pontjával megállapított szöveg.

4

A 9. pont a) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 97. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 9. pont b) alpontja a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 122. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 9. pont c) alpontja a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 122. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 11. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 120. pontjával megállapított szöveg.

9

A 11/A. pontot a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 121. pontja iktatta be.

10

A 14. pont nyitó szövegrésze a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 122. pontja, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 97. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 16. pontot a 17. pont hatályon kívül helyezte.

12

A 17. pont ugyanezen pont alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére