• Tartalom

2014. évi XXX. törvény

2014. évi XXX. törvény

egyes törvényeknek a belügyminiszter feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról1

2014.08.09.

1. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

1. § (1) A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bvtvr.) 114/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

114/A. § A büntetés-végrehajtási intézet megállapítja, hogy az elítélt a szabadulása után hol kíván letelepedni és rendszeresen munkát végezni; elősegíti, hogy az elítélt rendezze a szabadulása utáni letelepedésével és munkába állásával kapcsolatos ügyeit. A feladatok teljesítése érdekében a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet végző pártfogó felügyelő az elítéltet meghallgatja, szükség esetén segítséget nyújt a letelepedéséhez és a munkába állásához, a megkezdett tanulmányok folytatásához, valamint a családi kapcsolatainak helyreállításához.”

(2) A Bvtvr. 126/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

a) a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenység kivételével, a jogszabályban meghatározott pártfogó felügyelői tevékenységet ellátó pártfogó felügyelői szolgálatot,”

(rendeletben jelölje ki.)

(3) A Bvtvr. 115. § (1) bekezdésében az „a büntetés-végrehajtási szervekkel, valamint a hivatásos pártfogóval együttműködve” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet végző pártfogó felügyelővel együttműködve” szöveg lép.

(4) A Bvtvr. 115. § (3) bekezdésében az „a büntetés-végrehajtási szervek és a hivatásos pártfogók” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet végző pártfogó felügyelő” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti a Bvtvr. 118. § (6) bekezdése.

2. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosítása

2. §2

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. §3

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

4. §4

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

5. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szociális szolgáltató, illetve intézmény együttműködik az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, így különösen)

b) a pártfogó felügyelői szolgálattal, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelőkkel,”

6. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

6. §5

7. A büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló
2001. évi LXXXV. törvény módosítása

7. §6

8. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

8. §7

9. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

9. §8

10. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

10. §9

11. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

11. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, a kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelő, kormánytisztviselő a kinevezéstől számított két éven belül az igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tesz. Jogszabály meghatározott iskolai végzettségű kormánytisztviselő részére e vizsga alól részben vagy egészben felmentést adhat.”

(2) A Kttv. „Adatkezelés” alcíme a következő 183/B. §-sal egészül ki:

183/B. § (1) A büntetés-végrehajtás központi szerve a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek 6. mellékletben meghatározott adatait a kormánytisztviselők munkavégzésével összefüggésben belépési jogosultságot biztosító igazolványok kibocsátása, nyilvántartása és bevonása céljából kezeli.
(2) A 6. melléklet szerinti adatokat, az abban bekövetkező változásokat, valamint a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésére vagy a kormánytisztviselő tartós távollétére vonatkozó adatokat a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselőt alkalmazó büntetés-végrehajtási szerv vezetője köteles a közszolgálati alapnyilvántartás adatai alapján továbbítani az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelő részére.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba – az eljárásban indokolt mértékig – saját adatai tekintetében kizárólag a kormánytisztviselő jogosult betekinteni, illetve abból adatokat átvenni.”

(3) A Kttv. 259. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)

c) a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelő, kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő ügyviteli vizsgájának szabályait a büntetés-végrehajtásért felelős miniszterrel egyetértésben”

(rendeletben állapítsa meg.)

(4) A Kttv. 259. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Felhatalmazást kap a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, hogy a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselők igazolványára vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

(5) A Kttv. 6. melléklete címében az „Az igazságügyi szolgálatok pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek” szövegrész helyébe az „Az igazságügyi szolgálatok pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek, illetve a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselőknek” szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, az 5. §, a 11. § e törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(3) A 4. § és a 10. § 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. július 10. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. augusztus 10. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére