• Tartalom

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2015.03.05.

A Kormány

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdésének e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 19. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b), és f) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a)–b) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 12. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 14. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5/E. § A gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő vízilétesítmény vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárásában, ha a termelt és szolgáltatott víz – gáztartalmának vizsgálata alapján – B vagy C gázfokozatba tartozik, a területi vízügyi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvédelmi hatósági feladatkörében megvizsgálja a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelést és annak feltételeit is.”

2. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. § A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről,
valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-ában a „Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal” szövegrész helyébe a „Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal” szöveg lép.

4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklet II. cím 5. pont 5.1.3.3. alpontjában a „létesítmény, építmény tűzveszélyességi osztályba sorolására, az építmény, tűzszakaszok tűzállósági fokozatára” szövegrész helyébe a „kockázati osztályba sorolásra” szöveg lép.

5. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki)

d) olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak
da) a működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén – a db) alpontban foglalt kivétellel – az első- és másodfokú hatósági eljárásban közreműködő tűzvédelmi szakhatóságokat,
db) az ingatlan-nyilvántartás szerint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészleten (a továbbiakban: honvédelmi és katonai célú ingatlan) működtetni kívánt üzlet esetében tűzvédelmi szakhatóságként az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig a honvédelemért felelős minisztert, valamint”

(2) Az R4. 18. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján]

e) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,”

6. § Az R4. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök táblázat 1741 nyilvántartási számú, Beépített tűzvédelmi berendezések sorában a „tűzveszélyességi osztálya,” szövegrész.

7. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„29. tűzvédelmi dokumentáció: az épület, létesítmény megközelíthetőségére, oltóvízellátására, a kockázati osztályba sorolásra, az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire, a tűzszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számítására, épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi rendszerére, valamint a tűzjelzésre és oltásra vonatkozó terv,”

(2) Az R5. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tilos a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására, kimérésére szolgáló helyiségben, szabad téren, ezeknek 50 m-es környezetében és repülőtéren az oda nem rendszeresített pirotechnikai termék felhasználása.”

(3) Az R5. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § A pirotechnikai raktárépületet és a pirotechnikai raktárhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy légterében a robbanóanyag, a pirotechnikai elegy és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag üzemzavar vagy előrelátható meghibásodás esetében is legfeljebb veszélytelen módon lehet jelen, vagy a pirotechnikai raktárépületnek és a pirotechnikai raktárhelyiségnek meg kell felelnie a 19–21. §-ban előírtaknak.”

(4) Az R5. 27. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Pirotechnikai terméket forgalmazó üzletben az (1) bekezdés a) pontjától eltérő pirotechnikai termék, és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és éghető folyadék nem tárolható.”

(5) Az R5. 32. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen a pirotechnikai terméken és annak csomagolásán kívül egyéb, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag vagy más, együvé rakási tilalom alá eső veszélyes áru nem tárolható.”

(6) Az R5. 104. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék)

a) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, védett természeti területen, valamint rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel,”

(7) Az R5. 108. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus irányításával használható fel.”

9. § Hatályát veszti az R5. 1. melléklet 1.3. és 5.1. pontjában a „vagy tűzveszélyességi osztályú,” szövegrész.

8. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a a következő 11–14. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„11. Állandó tűzterhelés: a beépített éghető anyagok és épületszerkezetek tömegéből származó tűzterhelési érték.
12. Időleges tűzterhelés: az adott helyiségben, tűzszakaszban található éghető anyagok és berendezések tömegéből származó tűzterhelési érték.
13. Normatív tűzterhelés: bizonyos rendeltetésű helyiségekre, helyiségcsoportokra a tűzvédelmi tervezésben alkalmazható, statisztikai felmérésen alapuló időleges tűzterhelési érték.
14. Tűzterhelés: az építmény adott tűzszakaszában, helyiségében jelenlévő és beépített anyagok tömegéből (kg) és égéshőjéből (MJ/kg) számított hőmennyiség egységnyi padlófelületre vonatkoztatott értéke, MJ/m2-ben.”

(2) Az R6. 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Létesítményi tűzoltóságot kell működtetni ott ahol)

a) a 2. mellékletben foglalt tűzszakasz alapterülete és a 3–7. melléklet alapján meghatározott számított tűzterhelése megkívánja, az ott meghatározott létszámmal,”

11. § Az R6. a 3–7. melléklet szerinti 3–7. melléklettel egészül ki.

9. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

12. § A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

n) a szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.”

13. §2

14. § Az R7. 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

10. A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló
375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

15. § A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. és 2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

11. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

12. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 3. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

13. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet II.7. cím „B” ismeretrészének II. pontjában a „tűzveszélyességi osztályba sorolás” szövegrész helyébe a „tűzveszélyességi osztályba sorolás, a kockázati osztályba sorolás” szöveg lép.

14. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 1., 5. és 6. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

15. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–12. § és a 14–19. § a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

1. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 3. melléklet „Az üzemi gyűjtőhely és a hulladékgyűjtő udvarra vonatkozó műszaki előírások:” felvezető szöveghez tartozó 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az üzemi gyűjtőhely és a hulladékgyűjtő udvarra vonatkozó műszaki előírások:)
„1.2. A gyűjtőhely működtetése során különösen a következő szempontokat kell figyelembe venni:
– a veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben, gyűjtőedényzetben kell gyűjteni,
– illékony komponenseket tartalmazó veszélyes hulladékok gyűjtése során meg kell akadályozni, hogy ezek az összetevők a környezetbe kerülhessenek,
– az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves (és szervetlen) anyagokat tartalmazó veszélyes hulladékokat a szakhatóságok által jóváhagyott mennyiségben és módon kell gyűjteni,
– a gyűjtés során használt csomagolóeszközök, gyűjtőedényzet és tárolóterek (utak, térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.”
2. Az R1. 3. melléklet „Tárolótelepek” alcímhez tartozó 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A tárolótelepen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves (és szervetlen) anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladékok nem tárolhatók.”

2. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Az R4. 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.”

3. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

A számított tűzterhelés meghatározása és igazolása
1.    A számításhoz szükséges adat
a)    az épület alaprajza, a tűzszakasz vagy az ellenőrzendő helyiség területének megjelölésével,
b)    a jellemző helyen felvett függőleges metszet,
c)    az építészeti műszaki leírás,
d)    a technológiai műszaki leírás, tömegelemzés az éghető anyagokról,
e)    az üzemeltetői nyilatkozat, amely szerint a tervezett éghetőanyag-mennyiségeket az üzemeltetés során nem lépik túl,
f)    a vizsgálati bizonylat azokról az éghető anyagokról, amelyeket a 4. melléklet nem tartalmaz.
2.    Az épület vagy az építmény részeinek, helyiségeinek, rendeltetési egységeinek számított tűzterhelését (pv) MJ/m2-ben, a következő képlettel kell számítani:
pv = p × a
ahol:
p tűzterhelés, melyet a 3–7. pontok szerint kell meghatározni,
a az anyagok égési sebességére jellemző, az anyag sűrűségétől és raktározási tömörségétől függő tényező, melyet a 8–10. pontok szerint kell meghatározni.
A pv számított tűzterhelés, valamint a p tűzterhelés megadható ún. faegyenértékben kg(fa)/m2 is. Ez az érték a MJ/m2-ben megadott érték 1/16,75-szorosa.
3.    A p tűzterhelést, MJ/m2-ben, a következő képlettel kell számítani:
p = pn+ps
ahol:
pn az időleges tűzterhelés,
ps az állandó tűzterhelés.
4.    Az időleges tűzterhelést a gyártási folyamatban előforduló éghető anyagok, valamint az éghető technológiai és egészségügyi-műszaki berendezések, szigetelések, raktári anyagkészletek, bútorok alapján kell meghatározni.
5.    Az állandó tűzterhelést az épületszerkezetek éghető anyagai alapján kell meghatározni.
6.    Az időleges és az állandó tűzterhelést a következő képletekkel kell kiszámítani:
ahol:
Mi az i-edik anyag tömege, kg,
Hi az i-edik anyag 1 kg-nyi tömegéből az égés során felszabaduló hő mennyisége, MJ/kg,
S az épület és építmény vagy részeik területe, m2,
j az időleges tűzterheléshez tartozó anyagok fajtáinak száma,
k az állandó tűzterheléshez tartozó anyagok fajtáinak száma.
Ha az anyagok térfogata ismert, a tömegük (M) számításához szükséges testsűrűségi, halmazsűrűségi adatokat a 4. melléklet tartalmazza. Az anyagok fűtőérték (Hi) adatait a 4. melléklet tartalmazza.
7.    Az időleges tűzterhelés (pn) normatív értékek alapján is meghatározható a 6. és a 7. mellékletben felsorolt épületek és technológiák esetén.
8.    Az a tényezőt a következő képlettel kell kiszámítani:
ahol:
as tényező értéke 0,9.
9.    Az időleges tűzterhelés an tényezőjét a következő képlettel kell kiszámítani:
ahol:
ami az i-edik anyagra jellemző tényező.
10.    Az egyes éghető anyagfajták ami tényezőit az 5. melléklet tartalmazza.

4. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Éghető anyagok fűtőértéke (Hi) és testsűrűsége (nem folytonos térkitöltésű anyagok vagy termékek esetén halmazsűrűsége)

 

A

B

C

D

1.

 

Anyagok megnevezése

Fűtőérték
(Hi)
MJ/kg

Testsűrűség kg/m3

2.

Fa, papír, kéreg

Fa (idetartoznak az összes faanyagok és fából készült termékek, hulladékok)

16,75

600–900

3.

Cellulóz

15,07

1500

4.

Papír

15,90

700–1200

5.

Parafa

16,75

240

6.

Farostlemez

18,84

800–1500

7.

Dekoritlemez

20,09

4800

8.

Tüzelő anyagok

Koksz

29,31

800–1850

9.

Antracit

33,49

1300–1700

10.

Kőszén

31,40

1200–1500

11.

Barnaszén

20,93

1200–1500

12.

Lignit

18,84

600–1000

13.

Szén (brikett)

20,09

1200–1400

14.

Tőzeg

15,49

900–1200

15.

Faszén

30,14

250

16.

Fűtőolaj

41,87

950

17.

Benzin

46,05

800

18.

Petróleum

42,91

800

19.

Kőszénkátrány

34,75

1100

20.

Dízelolaj

41,87

800

21.

Gázolaj

41,03

800

22.

Metán

55,68

400

23.

Propán

50,24

500

24.

Szövetek, bőrök

Gyapot

16,75

700

25.

 

Selyem

18,84

1000

26.

 

Gyapjú

23,02

60–130

27.

 

Műselyem

16,75

15

28.

 

Szövet (idetartoznak az összes ruházati termékek)

20,93

300

29.

 

Bőrök

20,93

860–1200

30.

 

Természetes gumi

41,87

1300–1450

31.

 

Gumiabroncs

25,12

500

32.

 

Polietilén

46,47

920

33.

 

Polipropilén

46,47

900

34.

 

Polisztirol

40,61

32–35

35.

 

Poliakrilnitril

31,40

1120

36.

 

Poli(metil-metakrilát)

26,80

1190

37.

 

Kemény PVC

19,26

1550

38.

 

PVC-padló

15,49

1400

39.

 

Textilalátétes PVC műbőr

18,84

1400

40.

 

Poliuretánhab, alapanyag fázisban habosítás előtt

29,30

1200

41.

 

Poli(vinil-acetát)

23,02

1200

42.

Gumik és műanyagok

Vinilazbeszt (csempe)

5,44

1350

43.

 

Poliizobutilén (Neoacid)

16,75

1400

44.

 

Üvegszálas poliészterlemez

20,93

1500

45.

 

Poliamid

30,98

1138

46.

 

Epoxigyanta

31,40

1150–3200

47.

 

Fenol-formaldehid gyanta

30,14

1240

48.

 

Fenol-formaldehid gyanta szervetlen töltőanyaggal

16,33

1300–3000

49.

 

Fenol-formaldehid gyanta faliszt töltőanyaggal (bakelit)

25,96

50.

 

Polikarbonát

30,98

1200–1510

51.

 

Karbamid-formaldehid gyanta

25,12

1550

52.

 

Celluloid

17,58

1180–1300

53.

 

Poliformaldehid

17,16

1425

54.

 

Vulcanfiber

15,91

1300

55.

 

Poli(tetrafluor-etilén)

4,18

2100–2400

56.

Takarmányok, élelmiszerek

Gabonafélék (ide tartoznak a rozs, kukorica, liszt)

16,75

700

57.

 

Széna

16,75

250

58.

 

Szalma

14,65

150

59.

 

Keményítő

16,75

800

60.

 

Cukor

16,75

750–1100

61.

 

Zsír

41,87

920–940

62.

Vegyi anyagok

Aceton

31,15

792

63.

 

Anilin

36,63

1250

64.

 

Benzol

41,87

900

65.

 

Fenol

32,65

1300

66.

 

Etil-alkohol

29,30

800

67.

 

Formaldehid

18,67

1240–3000

68.

 

Glicerin

18,17

1250

69.

 

Metil-alkohol

22,82

800

70.

 

Toluol

41,87

866

71.

 

Tiszta szén (karbon)

33,49

1400–1900

72.

 

Kén

10,46

2100

73.

Vegyi anyagok

Foszfor

25,12

1820–2200

74.

 

Kaucsuk

1170

75.

 

Parafa

9700

76.

 

Bitumen

1050

5. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Egyes éghető anyagfajták leégési sebességének jellemző értéket (ami)

 

A

B

1.

Az anyagok jellemzői

ami értéke

2.

Éghető műanyagok a PVC lap kivételével, (polisztirolhab, poliuretánhab)

1,5

3.

Anyagok 1 cm vastagságig, kb. az anyag vastagságának megfelelő légrétegekkel egymásra helyezve, [éghető porok (szénpor) széna, szalma, fagyapot, faforgács, papír és textilhulladékok, műanyag-hulladékok és a nyesedékek linóleum, PVC-hab]

1,3

4.

1–2,5 cm vastag anyagok nagy légrétegekkel elhelyezve, fatáblák, falécek és lemezek, faforgács lapok, közszükségleti cikkek (textil, lábbeli játékok, divatáru) polcokon kirakva van tárolva

1,1

5.

Anyagok 1 cm vastagságig szorosan lerakva vagy sajtolva, sajtolt széna, szalma, textilszálak (a gyapjú kivételével) makulatúra

1,1

6.

25 MJ/kg és nagyobb hőtermelő képességű anyagok 1 cm vastagságig, tekercsben, csomagban tárolva, lemez, fólia, gumi vagy műanyag (a kemény PVC és a teflon kivételével)

1,1

7.

200 °C alatt lágyuló vagy folyó anyagok (pl. szalonna, vazelin, aszfalt)

1,1

8.

Faanyagú bútor (pántolással együtt), fűrészáru 2,5–4 cm vastagságig hézagosan elhelyezve

0,9

9.

Anyagok 4 cm-nél nagyobb vastagságban hézagosan lefektetve, fagerendák, vastag táblák, egyéb faelemek

0,9

10.

25 MJ/kg hőtermelő képesség alatti anyagok 1 cm vastagságig, tekercsben, csomagban tárolva, 40 cm vastagságig (pl. bőrprém, nyersbőr, méteráru, sajtolt nyersbőr, papír tekercsek 40 cm átmérőig)

0,9

11.

Szabadon fekvő (tárolt), jól terülő élelmiszeripari termékek, (pl. magok, liszt, cukor)

0,9

12.

Tufa (száraz), faszén

0,9

13.

Közszükségleti cikkek (pl. textil, lábbeli, divatárujátékok, kemény PVC-termékek) szilárd, tömör egységekben tárolva, emelőlapon, konténerben

0,7

14.

Könyvek, folyóiratok, archív dokumentáció

0,7

15.

40 cm-nél nagyobb vastagságú vagy átmérőjű tömören tekercsben vagy csomagban tárolt anyagok, papír, fatáblák

0,6

16.

Barnaszén, kőszén, koksz

0,5

17.

Éghető, sűrített gázok, (pl. propán, bután, egyéb éghető gázok, világítógáz, hidrogén, acetilén)

1,5

18.

100 °C alatti lobbanáspontú folyadékok, amelyek a gyártási folyamatban forráspontig melegednek

1,5

19.

21 °C alatti lobbanáspontú folyadékok, melyek a gyártási folyamatban a lobbanáspontig melegednek, de a hőmérsékletük nem éri el a forráspontot

1,2

20.

21–100 °C lobbanáspontú folyadékok, amelyek a technológiai folyamatban a gőzök lobbanáspontjáig melegednek, de hőmérsékletük nem éri el a forráspontot

1,2

21.

21–55 °C lobbanáspontú folyadékok, melyek a gyártási folyamatban a gőzök lobbanáspontja alatti hőmérsékletre melegednek

1,1

22.

55 °C-nál magasabb lobbanáspontú folyadékok, amelyek a gyártási folyamatban a gőzök lobbanáspontjánál alacsonyabb hőmérsékletig melegednek

0,9

23.

100 °C-nál magasabb lobbanáspontú folyadékok, amelyek a technológiai folyamatban a gőzök lobbanáspontjánál 50 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletig melegednek

0,8

24.

100 °C feletti lobbanáspontú folyadékok, amelyek a gyártási folyamatban a gőzök lobbanáspontjánál 50 °C-kal alacsonyabb hőmérsékletig melegednek

0,7

6. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Lakó- és közösségi épületek, épületrészek normatív tűzterhelési értékei

 

A

B

Sorszám

Az épület rendeltetése

Normatív tűzterhelés, az épületszerkezetek éghető anyagai nélkül
(P) MJ/m2

1.

ABC-áruház

400

2.

Autóalkatrész bolt

300

3.

Autószalon

200

4.

Bank

300

5.

Bevásárlóközpont

400

6.

Borozó, borpince

80

7.

Bőráru, bőrdíszmű

700

8.

Bútorbolt, bútoráruház

600

9.

Bútorkiállítás

500

10.

Cipőbolt

500

11.

Dohánybolt

500

12.

Ernyőbolt, ernyőjavító

300

13.

Eszpresszó

300

14.

Édességbolt

800

15.

Ékszerbolt

300

16.

Étterem

300

17.

Festékbolt

1000

18.

Filmszínház

300

19.

Fodrászat

400

20.

Gépipari kiállítás

80

21.

Gumiáru szaküzlet

600

22.

Gyermekotthon
– raktárak

400
600

23.

Gyógyszertár
– raktárak

800
1000

24.

Háztartási bolt

800

25.

Háztartásikészülék-szaküzlet

300

26.

Hús- és hentesáru

40

27.

Illatszerbolt

1000

28.

Iroda (államigazgatás)

600

29.

Iroda (üzemi)

1000

30.

Iroda (kereskedelmi)

800

31.

Iskola (tanterem, iroda)
– könyvtár
– szertár

300
800
400

32.

Italárubolt

600

33.

Játékbolt

500

34.

Kenyér- és péksütemény bolt

300

35.

Kórház (betegszobák, irodák)
– laboratóriumok
– kötszer-, fehérneműraktár

300
400
800

36.

Könyvesbolt

1000

37.

Könyvtár

2000

38.

Lakások

400

39.

Mozi (lásd filmszínház)

 

40.

Múzeum

400

41.

Óra- és ékszerbolt

300

42.

Orvosi rendelő

200

43.

Óvoda, bölcsőde – raktárak

300
500

44.

Öltöző, faszekrényes

400

45.

Öltöző, fémszekrényes

200

46.

Öltöző, fogasos

500

47.

Panzió

300

48.

Papír- és írószerbolt

700

49.

Postahivatal

400

50.

Rádió-televízió szaküzlet

400

51.

Régiségbolt, antikvárium

700

52.

Rövidáru szaküzlet

700

53.

Ruházati bolt

600

54.

Ruhatár

800

55.

Söröző

100

56.

Sport- és játékszerbolt

800

57.

Számítóközpont

400

58.

Szálloda, kollégium,
munkásszállás
– szobák
– szolgáltató rész
– ruharaktárak500
400
700

59.

Színház, művelődési ház
– nézőtér
– ruhatár
– színpad
– díszlettároló


500
800
500
1000

60.

Szociális otthon

350

61.

Szőnyegbolt

800

62.

Takarékpénztár

300

63.

Templom

200

64.

Textilbolt

600

65.

Üveg-porcelán üzlet

200

66.

Üzemi étkezde

300

67.

Vas- és edénybolt

300

68.

Vetőmagbolt

600

69.

Vendéglő

300

70.

Virágüzlet

80

71.

Zeneműbolt

300

72.

Zöldség- és gyümölcsbolt

200

7. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Ipari és szolgáltató tevékenység normatív tűzterhelési értékei

 

A

B

Sorszám

A technológia megnevezése

Normatív tűzterhelés, az épületszerkezetek éghető anyagai nélkül
(P) MJ/m2

1.

Acélárugyártás

200

2.

Acélolvasztó

40

3.

Autójavító (szerelés)

300

4.

Autókarosszéria

200

5.

Autólakkozó

500

6.

Ácsüzem

700

7.

Betonelemgyártás

50

8.

Bőrgyártás

500

9.

Bútorgyártás (fabútorok)
– bútorlakkozó

500
500

10.

Bútorgyártás (fém)

300

11.

Cipőgyártás

500

12.

Cukorgyártás

800

13.

Csokoládégyártás

400

14.

Csokoládécsomagolás

800

15.

Dohánygyártás
– dohánycsomagoló

200
600

16.

Ecetgyártás
– ecetsav

80
200

17.

Ecset- kefe- seprűgyártás

700

18.

Enyvüzem

800

19.

Élelmiszer-csomagolás

800

20.

Élesztőgyártás

800

21.

Épületasztalos üzem

800

22.

Étkezési zsír olvasztó

1000

23.

Étolaj gyártás

1000

24.

Faforgácslap gyártás

300

25.

Faforgács-felületképzés

800

26.

Faipari –fűrészüzem
– faszárító
– faforgácsoló
– faimpregnálás
– faipari gyártmányok
– furnérgyártás
– faárulakkozó

400
800
500
3000
500
800
500

27.

Fedéllemezgyártás

2000

28.

Fénycső- és izzógyártás

300

29.

Fénymásolás

400

30.

Festék- és lakkgyártás

5000

31.

Festékkeverő üzem

2000

32.

Filmáru gyártás

800

33.

Filmkópia (vágás, hangosítás, szinkronizálás)

600

34.

Filmlaboratórium (hívás, nagyítás)

300

35.

Fonoda
– fonodai gépterem
– farkasolás (tépés)
– orsózó
– gyapjúfonó
– cérnázó


300
300
600
600
300

36.

Galvanizáló

200

37.

Gépkocsitároló (személygépkocsi) 5 db-ig

300

38.

Gépkocsitároló 5 db felett

200

39.

Gipszgyártás

80

40.

Gumiárugyártás- és javítás

600

41.

Gumivulkanizálás

1000

42.

Gyertyagyártás

1000

43.

Hajógyártás
– fa, műanyag
– fém


600
200

44.

Hangszergyártás fából

600

45.

Hanglemezgyártás

600

46.

Háztartási vegyi áru

2000

47.

Hordógyártás

600

48.

Hullámpapírgyártás

800

49.

Huzalgyártás
– szigetelt
– nem szigetelt


300
80

50.

Hűtőház
– gyümölcs, zöldség
– hús, tejtermék
– olaj, zsír


400
1000
2000

51.

Írószergyártás

500

52.

Játékgyártás (fa, műanyag)

500

53.

Játékterem

100

54.

Jutagyártás

500

55.

Kakaóporgyártás

800

56.

Kábelgyártás (acél)

57.

Kárpitozott bútor (habanyag nélkül)

500

58.

Kávépörkölő

400

59.

Kátránytermékek

800

60.

Kefe- és seprűgyártás

700

61.

Keményítőgyártás

2000

62.

Kesztyűgyártás

500

63.

Kittgyártás

1000

64.

Kosárfonás és egyéb háncsfonás

400

65.

Kötszergyártás

400

66.

Laboratóriumok
– orvosi
– vegyi
– villamos
– foto
– fémipari
– fizikai
– fogtechnikai


200
500
200
100
100
200
300

67.

Likőrgyártás

400

68.

Linóleumgyártás

500

69.

Magnetofon-, képmagnó- átjátszás

400

70.

Malom

2000

71.

Műanyagfeldolgozás és gyártás
– alapanyaggyártás
– műgyantagyártás
– műanyag keménylemez
– műbőrgyártás
– műbőr termék
– műanyaghegesztés
– fröccsöntés
– műanyagszabás
– műanyaghab termék gyártás
– műszálgyártás
– műselyemgyártás


3000
3000
800
100
400
700
500
400
600
600
300

72.

Műtrágyagyártás

200

73.

Mustárgyártás

400

74.

Műterem (festő)

500

75.

Nádfonat-, nádpallógyártás

400

76.

Nyomdai gépterem
– csomagoló

300
2000

77.

Órajavítás

300

78.

Ostyakészítő

300

79.

Öntvényasztalos

600

80.

Papírkartongyártás

800

81.

Parafagyártás

500

82.

Parkettagyártás

2000

83.

Ragasztóanyagok (oldószer)

1000

84.

Rétegelt lemez gyártása

800

85.

Sütöde

1000

86.

Szabóság

500

87.

Szappangyártás

400

88.

Szemétégető

200

89.

Szűcsüzem

500

90.

Tejfeldolgozó

100

91.

Tejkondenzálás

200

92.

Tej porgyártás

300

93.

Televízió-gyártás

300

94.

Televízió-stúdió

300

95.

Természetes gyanta feldolgozása

3000

96.

Tervezőiroda

1000

97.

Textilüzem
– gépterem (általános)
– kikészítő
– fehérítés
– vasalás
– nyomás, festés
– varrás
– csomagolás
– gyapjútakaró
– ágynemű
– juta
– ruhaanyag
– selyem
– csipke
– horgolt, kötött áru


300
300
500
500
500
300
600
700
500
400
500
300
300
300

98.

Üveggyártás

80

99.

Üvegfúvás

200

100.

Vatta (gyapot) készítés

300

101.

Vegytisztítós

2000

102.

Viaszáruk gyártása

1000

103.

Viaszos vászon

700

104.

Villamosgép-gyártás

400

105.

Villamosmotor-gyártás

300

106.

Villamoskészülék-gyártás

400

107.

Villamosgép-javító

500

108.

Zöldség-gyümölcs szárító

700

8. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Az R7. 1. mellékletének 29. sora helyébe a következő sor lép:

 

[Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke
(Ft)

Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke
(Ft)]

„29.

Ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja

100 000

500 000”

9. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az R8. 1. melléklet 1. cím 7. pont 7.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.2. a kockázati osztályba, valamint az anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolására vonatkozó előírásokat,”
2. Az R8. 2. melléklet I. cím 1. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
f) a kockázati osztály és az anyagok tűzveszélyességi osztályának megállapítása;”
3. Az R8. 2. melléklet II. cím 1. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
f) a kockázati osztály és az anyagok tűzveszélyességi osztályának megállapítása;”

10. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az R9. 1. melléklet 4. pontja a következő 4.2.7. alponttal egészül ki:
„4.2.7. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírt követelmények teljesülését igazoló tűzvédelmi dokumentáció.”
2. Az R9. 1. melléklet 5. pontja a következő 5.2.6. alponttal egészül ki:
„5.2.6. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírt követelmények teljesülését igazoló tűzvédelmi dokumentáció.”
3. Az R9. 1. melléklet 8. pontja a következő 8.2.7. alponttal egészül ki:
„8.2.7. Tűzvédelmi dokumentáció.”

11. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az R10. 3. melléklet 97. pontja helyébe a következő pont lép:
„97. A Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok megnevezésű, 10097-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat, a környezetvédelmi szabványok előírásait
Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi előírásokat
Szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat
Ellenőrzi az egyéni és kollektív védőeszközök használhatóságát
Szakszerűen használja az egyéni és kollektív védőeszközöket
Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon, szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Feladatát a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előírásai szerint végzi
Foglalkoztatási, műszakváltási és gépkezelési beosztást készít, betartását ellenőrzi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák
szakmai ismeretek:
Munkavédelem célja, alapfogalmai, munkavédelem szervezeti és jogi kérdései, munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Foglalkozás-egészségügy, foglalkozási ártalmak és megbetegedések
Laboratóriumok általános rendje
Vegyipari üzem általános rendje, a közlekedési és biztonsági utak kijelölésének előírásai
Egyéni és kollektív védőeszközök használata
Veszélyt jelző szimbólumok, munkahelyi biztonsági táblák
Vegyi anyagok biztonságtechnikája, P és H mondatok
Biztonsági adatlapok
Nyomástartó edények biztonsági szabályzata és előírásai
Csövek, készülékek, gázpalackok szabványos színjelölése
Elektromos hálózat szabványos jelölései
Tűzvédelmi fogalmak, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolása, valamint a kockázati osztály meghatározása
Tűzoltás anyagai, eszközei
Elsősegélynyújtási alapismeretek
Vegyi anyagok környezetre gyakorolt hatásai, légszennyezők, vizek szennyezői, vízminőségi adatok, talajszennyezések
Riasztási rendszer ismerete
Fizikai hatások: hő- és hősugárzás, zaj és rezgés
Szennyeződések megelőzése
Környezetkárosító anyagok, veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és ártalmatlanítása
A dolgozók foglalkoztatásával, bérezésével és továbbképzésével kapcsolatos munkajogi kérdések
szakmai készségek:
Szakmai szöveg megértése írásban és szóban
Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
Veszélyhelyzet felismerése
Munka- és bérügyi dokumentumok kitöltése, használata
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Értékelés
A környezet tisztán tartása”
2. Az R10. 3. melléklet 109. pontja helyébe a következő pont lép:
„109. Az Építőipari műszaki alapismeretek megnevezésű, 10109-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az építési anyagok egyedi tulajdonságai alapján dönt ezek felhasználásáról, minősítéséről
Mintát vesz az építőanyagokból a vizsgálatokhoz
Mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvet készít, értelmez
Használja a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, műszereket
Műszaki rajzot készít
Síkmértani szerkesztéseket készít
Térbeli testeket síkban ábrázol: vetületben, axonometriában, perspektívában
Szabadkézi vázlatot készít, arányosít, mér, ellenőriz
Irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszt számítógéppel segített tervezői program felhasználásával
Biztosítja, biztosíttatja a munkaterület balesetmentességét
Ellenőrzi az egyéni munkavédelmi eszközöket és azok használatát
Betartja, betartatja a munkabiztonsági előírásokat, jogszabályokat
Közreműködik a veszélyforrások és az egészségre ártalmas tényezők felmérésében
Baleset, illetve vészhelyzet esetén megfelelően intézkedik
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt, oktatást tart
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák
szakmai ismeretek:
Építőanyagok fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságai
Természetes kövek csoportosítása, tulajdonságai
Agyaggyártmányok, felhasználási területei
Kötőanyagok jellemző tulajdonságai, felhasználási területei
Aszfalt termékek jellemző tulajdonságai, felhasználási területei
Adalékanyag jellemző tulajdonságai, felhasználási területei
Betonok jellemző tulajdonságai, szállítása és utókezelése
Előregyártott beton és vasbeton termékek, felhasználási területei
Habarcsok jellemző tulajdonságai, felhasználásuk szerinti csoportosítása
Építőipari faáruk, felhasználási területük, faanyagok védelme
Fémgyártmányok jellemző tulajdonságai, alkalmazási feltételeik
Műanyag gyártmányok, felhasználási területei
Festő- és mázolómunkák anyagai
Építési üvegek jellemző tulajdonságai, felhasználási területei
Szigetelőanyagok, felhasználási területei
Építőiparban alkalmazott segédanyagok és felületképzők
Laboratóriumi vizsgálatok
Építés helyszínén mintavétel, építőanyag vizsgálata
Építőanyagok fizikai, és szilárdságtani vizsgálatai
Műszaki ábrázolás szabályai
Síkidomok, testek ábrázolása
Rajzi eszközök és jelölések, szabványírás
Mértani ismeretek és szerkesztések
Színelmélet
Engedélyezési és kiviteli tervek
Munkabiztonsági, balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási előírások
Egyéni védőruhák, védőfelszerelések használata
Tűzvédelem, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok raktározása, szállítása, kezelése
Környezetvédelem
Munkavédelmi jogszabályok
szakmai készségek:
Építőanyag-laboratóriumi eszközök használata
Laboratóriumi jegyzőkönyvek értelmezése és készítése
Műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Szakmai szoftverek használata
Munkavédelmi jelképek értelmezése, egyéni védőeszközök használata és kollektív védelem megoldásai
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kommunikációs rugalmasság
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés”
3. Az R10. 3. melléklet 234. pontja helyébe a következő pont lép:
„234. A Kárpitozás alapjai megnevezésű, 10234-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kárpitos műhely baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásait betartja
Kéziszerszámokat használ
Kárpitos alap- és kézi gépek használ
Kézi, gépi szerszámok használatára vonatkozó előírásokat betartja
Egyéni védőberendezéseket, védőfelszereléseket használ
Anyagot, segédeszközt előírásszerűen tárolja
Kézi alapműveleteket alkalmaz
Bontási műveleteket végez, tanulmányoz
Az anyagok újrahasznosítási lehetőségeit alkalmazza
Állványszerkezetet ellenőrzi, tanulmányozza
Faipari alapszerkezetekre ráépít
Kárpitozást végez, módszereit tanulmányozza
Technológiai sorrendiséget és a méretezés szabályait betartja
Tartószerkezeteket kiválaszt, készít, szerel
Bútorrugós alapot készít
Rugótestet alkalmaz
Párnázó anyagokat választ
Anyagokat kézzel, géppel szab, varr, szegez, ragaszt
Ergonómiai szempontok szerint kárpitozást felépít
Párnázatokat alakít, készít
Bevonó anyagot választ, rögzít
Méretvétel után szabástervet, sablont készít
Díszítő elemeket megfelelően kiválaszt, alkalmaz
Késztermék esztétikai megjelenését, funkció teljesítését ellenőrzi
Bútorstílusokat felismer
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Munkavégzés szabályai
Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
Szerszámok, kéziszerszámok
Gépkönyv, kezelési, szerelési és karbantartási utasítások
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
Tűzoltó berendezések, eszközök
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és tárolásuk
Anyag és gyártástechnológiák
Alap-, segéd- és díszítő anyagok
Kárpitozás alapgépei
Bútorstílusok
Műszaki rajz, szakrajz
szakmai készségek:
Olvasott és hallott szakmai és köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi és szakmai szöveg fogalmazása írásban
Szabadkézi és műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Figyelem
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködő készség
Kommunikációs készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása”
4. Hatályát veszti az R10. 3. mellékletének 351. pontjában az „Elkészíti az intézmény és egységei tűzveszélyességi besorolását” szövegrész.
5. Az R10. 3. melléklet 395. pontja helyébe a következő pont lép:
„395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, 10396-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vizsgálja, értékeli a létesítmények tűzvédelmi szempontból fontos paramétereit
Azonosítja a főbb tűzveszélyeket
Meghatározza a tűzoltó készülékek, felszerelések fajtáját, számát, helyét
Meghatározza a tűzoltás, mentés feltételeit és figyelemmel kíséri azok biztosítását
Számítással ellenőrzi a kiürítés feltételeit és figyelemmel kíséri a biztosítását
Elkészíti és naprakészen tartja a tűzvédelmi szabályzatot és a tűzriadó tervet
Végzi a munkavállalók tűzvédelmi oktatását, továbbképzését és a tűzvédelmi tájékoztatást
Segíti a létesítményi tűzoltók és a tűzvédelmi szervezet tagjainak felkészítésért
Megszervezi a tűzriadó terv gyakoroltatását
Részt vesz a tűzvédelmi szervezet munkájában
Felügyeli és segíti a telephelyek tűzvédelmi szervezetének munkáját
Szervezi és felügyeli a tűzvédelmi belső ellenőrzés működését
Ellenőrzi a létesítmények területén a tűzvédelmi követelmények érvényesülését
Ellenőrzi és nyilvántartja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket
Felkészíti a létesítményt és a munkaszervezetet a hatósági tűzvédelmi ellenőrzésre
Hiányosság esetén megteszi, illetve kezdeményezi a szükséges intézkedéseket
Figyelemmel kíséri a beruházások és fejlesztések tűzvédelmi vonatkozásait
Vezeti, készíti és kezeli a létesítmények tűzvédelmi iratait, nyilvántartásait
Tervezi és szervezi az időszakos vizsgálatok, karbantartások ütemezését, nyilvántartását
Munkakapcsolatot tart a katasztrófavédelmi és tűzoltó szervekkel
Kezdeményezi és végzi a bejelentési kötelezettségek teljesítését
Munkakapcsolatot tart a tűzvédelmi szolgáltatókkal
Együttműködik a helyi társ biztonsági szervezetekkel és valamennyi munkahely vezetőjével
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Igazgatási és jogi alapfogalmak
A tűzvédelmi kötelezettségek és kötelezettek
A tűz elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszere
A tűzvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörök
A tűzvédelemben alkalmazott szankciók alkalmazása
A tűzvédelmi szolgáltatások és igénybevételük alkalmazása
A gazdálkodó szerv tűzvédelmi kötelezettségei
A gazdálkodó szerv tűzvédelmi szervezete, megszervezése és működése
A tűzvédelmi viszonyok szabályozása, szervezése
A tűzvédelmi iratok készítése és kezelésük
A biztonsági felülvizsgálatok tervezése, szervezése
A tűzvédelmi ellenőrzés szabályainak és módszereinek alkalmazása
A tűzvédelmi oktatás, továbbképzés, tűzvédelmi tájékoztatás végzése, szakvizsga kötelezettségek szervezése
Veszélyes anyagok tulajdonságai, jelölései, adatbázisaik használata
A tűzvédelmi kockázatok megítélése, tűzvédelmi veszélyértékelések elkészítése
Az építési termékek, építményszerkezetek, építmények tűzvédelmi jellemzői és módosításuk
A tűzvédelmi dokumentáció ellenőrzése
Az elhelyezés tűzvédelmi szabályainak érvényesítése
Az épületgépészet létesítési és használati követelményeinek biztosítása
A tűzoltás, műszaki mentés feltételeinek biztosítása
A tűzvédelmi berendezések létesítése, használata és üzemeltetése
A használat tűzvédelmi szabályai és azok érvényesítése
A tömegtartózkodásra szolgáló építmények, szabadterek tűzvédelme
A menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épületek tűzvédelme
A rendezvények tűzvédelmének biztosítása
Az égés fizikai, kémiai jellemzői és a tűz paraméterei
A tűzoltás módja és anyagai
A tűzoltás, mentés szervezete, szervezése és irányítása
A tűzoltás eszközei, készülékek és szakfelszerelések készenlétben tartása
Munkabiztonsági követelmények és védőeszközök használata
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, írásbeli és szóbeli fogalmazókészség
Helyszínrajzok, alaprajzok tűzvédelmi alapú értelmezése
Számolási készség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazó készség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés”
6. Az R10. 3. melléklet 1272. pontja helyébe a következő pont lép:
„1272. A Papírgyártás és -feldolgozás megnevezésű, 11317-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Anyagelőkészítő berendezéseket kezel (rostos féltermékeket felold, tisztít, őröl, osztályoz, beállítja a hígítás és az anyagösszetétel célértékeit)
Anyagelőkészítői gyártási utasításokat értelmez és végrehajt, gyártásközi minőségellenőrzést végez, folyamatot felügyel, szükség szerint beavatkozik
Technológiai utasítás szerint beállítja a papírgépet és felügyeli a papírgyártási folyamatot a papírgép közelítő, szita, prés, szárító és befejező szakaszán
Papírmintát küld a laborba, majd a papírvizsgálati minőségi bizonylat alapján korrekciókat végez, hibás papír esetén selejtez
Papírgépi folyamatszabályozó számítógépet kezel
Vágógépi méretbeállítást végez, papírtekercset vág, papírtekercs csomagolást, pántolást végez, tekercsminőséget ellenőriz
Ívvágógépi méretbeállítást végez, ívet vág, ívminőséget ellenőriz, azonosító és termelési adatokat rögzít, íves árut csomagol, pántol, azonosítót elhelyez
Beállítja a simítógépet, simítást végez, papírtekercseket kezel
Hullámlemezgépi gyártási utasítást és programot értelmez
Előkészíti, beállítja, kezeli és felügyeli a hullámlemez gyártó gépsort és a szükséges papírt és segédanyagot
Előkészíti az anyagot és a segédanyagot (ragasztó, festék, fűződrót stb.), valamint a segédeszközöket (nyomóforma, kimetsző szerszám stb.)
Beállítja és üzemelteti a hullámlemez- flexonyomógépet
Beállítja és üzemelteti a síkkimetszőgépet, a rotációs kimetszőgépet, valamint a nyomó-, a résvágó, a rotációs kimetsző- és a ragasztógépet
Beállítja és üzemelteti a zsák-, zacskó-, tasak-, hordtáskagyártó gépet
Beállítja és üzemelteti az egészségügyi- és kéztörlőpapír-gyártó gépet, papírzsebkendő-gyártó gépet, valamint a szalvétagyártó gépet
Beállítja és üzemelteti a borítékgyártó gépet és a füzetgyártó gépet
Beállítja és üzemelteti a kreppelő- és a színezőgépet
Beállítja és üzemelteti a kasírozógépet és a bevonó- és az impregnáló gépeket
Beállítja és üzemelteti a hengerdoboz-, papírcső-, papírhordó-gyártó gépet
Rakatoló-csomagoló gépet és hullámtermék-rakatrögzítő gépet kezel
Hullámtermék gyártási azonosító adatokat rögzít és elhelyez, gondoskodik a hullámpapírlemez félkész- és késztermékek továbbításáról
Közreműködik a papír- és a feldolgozott termékgyártó gép karbantartási és gépápolási műveleteiben
Használja/használtatja a munkavédelmi eszközöket, betartja/ betartatja a vegyszerek szakszerű kezelését
Szelektíven gyűjti/gyűjteti a hulladékokat, elvégzi/elvégezteti a veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtését
Együttműködik a megelőző és követő technológiai műveletet végzővel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Elsődleges és másodlagos rostanyagok jellemzői és minősítése
Féltermékgyártás technológiái, gépei és anyagai
Cellulózgyártó berendezések típusai
Szennylúg-regenerálás folyamata, vegyi anyagai tulajdonságai
A papír tulajdonságaira ható segédanyagok tulajdonságai és adagolási módjai
A gyártási folyamatra ható adalékanyagok tulajdonságai és adagolási módjai
Rostos féltermék oldási technológiája
Őrlés technológiája, őrlésfok mérése
Péptisztítás, osztályozás technológiája
A papírgép felépítése, szerkezeti egységei
Lapképzési technológiák, korszerű lapképzési módok
Présszakasz felépítése, víztelenítés a présszakaszon
Szárítás technológiája és a szárítószakasz célberendezései
A papírfeltekercselés technológiája
A papírgépi vízrendszer tulajdonságai
Tekercsvágó- és áttekercselőgép működése
Simítógép és működése
A papírgépi számítógépes folyamatirányító rendszer
Papíripari termékek felosztása és jellemző tulajdonságaik
A papírfeldolgozó ipar segédanyagai és eszközei
Papírmázolás és -nemesítés segédanyagai, fajtái
Nyomdaipari technológiák
Papíripari anyagjellemzők és meghatározási módjaik, vizsgálati eredmények visszacsatolása és dokumentálása
Papíripari mérő- és szabályzó műszerek jellemzői
Papíripari anyagmozgató és szállító berendezések
Papíripari KIR
Biztonsági, munkavédelmi előírások, eszközök és használatuk
Papíripari MEBIR rendszerek
Munkavédelmi, biztonságtechnikai jelek
Tűzvédelem a papíriparban, ott folyó munkavégzés, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok
szakmai készségek:
Alapvető számítástechnikai ismeretek alkalmazása
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Gépkezelési készség
Gépészeti eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Terhelhetőség
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelemmegosztás
Gyakorlatias feladatértelmezés”
7. Az R10. 3. melléklet 1405. pontja helyébe a következő pont lép:
„1405. A Vegyipari munka- és környezetvédelem megnevezésű, 11458-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi jogszabályokat, a környezetvédelmi szabványok előírásait
Szelektíven tárolja a keletkezett hulladékanyagokat
Ellenőrzi az egyéni és kollektív védőeszközök használhatóságát
Szakszerűen használja az egyéni és kollektív védőeszközöket
Részt vesz a biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon, szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
Szakmai ismeretek:
Munkavédelem célja, alapfogalmai, a munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Foglalkozás-egészségügy, foglalkozási ártalmak és megbetegedések
Laboratóriumok általános rendje
Vegyipari üzem általános rendje, a közlekedési és biztonsági utak használatának előírásai
Egyéni és kollektív védőeszközök használata
Veszélyt jelző szimbólumok, munkahelyi biztonsági táblák
Vegyi anyagok biztonságtechnikája, P és H mondatok
Biztonsági adatlapok
Nyomástartó edények biztonsági szabályzata és előírásai
Csövek, készülékek, gázpalackok szabványos színjelölése
Elektromos hálózat szabványos jelölései
Tűzvédelmi fogalmak, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolása, valamint kockázati osztály meghatározása
Tűzoltás anyagai, eszközei
Elsősegély-nyújtási alapismeretek
Riasztási rendszer ismerete
Fizikai hatások: hő- és hősugárzás, zaj és rezgés
Szennyeződések megelőzése
Környezetkárosító anyagok, veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és ártalmatlanítása
Szakmai készségek:
Szakmai szöveg megértése írásban és szóban
Laboratóriumi munka védőeszközeinek használata
Üzemi munka védőeszközeinek használata
Veszélyhelyzet felismerése
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztán tartása”

12. melléklet a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az R11. 1. melléklet 14. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
e) az a) és b) alpontokban meghatározott rendeltetéssel rendelkező és legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas vagy nettó 20 m2 alapterületet meg nem meghaladó – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény”
a) 7. pontjában a „Kereskedelmi” szövegrész helyébe az „A 14. pont e) alpontjában és a 30. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi,” szöveg,
b) 13. pontjában a „vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki specifikációval” szövegrész helyébe a „– vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal –” szöveg,
c) 30. pontjában a „Magasles” szövegrész helyébe az „A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles” szöveg
lép.
3. Az R11. 5. melléklet VI. cím 1. pontjának 1.1.1. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„1.1.1. a kockázati osztályba sorolásra,”
5. Az R11. 6. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

 

A

B

C

D

E

 

(Bevonás és közreműködés feltétele)

(Szakkérdés)

(Hatósági eljárás)

(Első fokon eljáró hatóság)

(Másodfokon eljáró hatóság)

7

A következő esetekben:

1. KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén,

2. AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
– lakó- és üdülőépület,
– nevelési, oktatási , szociális rendeltetést tartalmazó épület,
– összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület
esetén,

3. NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
– az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
– az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2,

4. Megfelelőség igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű, tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
ha az az OTSZ szerinti állvány jellegű építmény és több mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas és nettó alapterülete 20 m2-t meghaladja.

Az építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása.

a) építési,
b) összevont,
c) az engedély hatályának meghosszabbítási,
d) használatbavételi,
e) fennmaradási,
f) országos építési követelményektől való eltérési
engedélyezési eljárás

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló kormányrendelet szerinti első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló kormányrendelet szerinti másodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 6. napjával.

2

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére