• Tartalom

302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv általi átvételéről, a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő visszaadásáról és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről

2023.01.01.

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) együttműködő hatóságok: a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 1. pontjában meghatározott hatóságok,

b) kötelezett: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 67. § (2) bekezdésében meghatározott, a légiközlekedés védelmi ellenőrzés végrehajtására kötelezett szervezet,

c)1 légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladat: a védelmi ellenőrzés és a nyilvános repülőtér üzemben tartója által létrehozott biztonsági szolgálatnak a 2015/1998/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: közös légiközlekedési EU rendelet) Melléklet 1.5. pontjában meghatározott tevékenysége,

d) technológiai utasítás: a kötelezett által a rendőrség jóváhagyásával kiadott szabályokat rögzítő dokumentum, amely a védelmi ellenőrzés egyes munkafolyamatai végrehajtásának eljárási rendjét tartalmazza,

e) védelmi alvállalkozó: olyan gazdálkodó szervezet, amely a védelmi ellenőrzés végrehajtására kötelezett részére polgári jogi jogviszony keretében biztosítja a védelmi ellenőrzést,

f) védelmi ellenőrzés: a Korm. rendelet 2. § 4. pontjában meghatározott tevékenység,

g) védelmi ellenőrzés felügyelete: a Korm. rendelet 14. § 12. pontjában meghatározott tevékenység.

2. § (1) A védelmi ellenőrzés felügyeletét

a)2 a repülőtereken végzett védelmi ellenőrzés esetén a repülőtér elhelyezkedése szerint illetékes vármegyei rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest vármegyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,

b) az a) pontba nem tartozó esetekben a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

[az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: felügyeletet ellátó rendőri szerv] látja el.

(2) A védelmi ellenőrzés felügyeletével az a rendőr bízható meg, aki megfelel a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló miniszteri rendeletben a felügyeletet ellátó személy tekintetében meghatározott feltételeknek.

(3) A védelmi ellenőrzés felügyelete körében lefolytatott ellenőrzés gyakoriságáról a felügyeletet ellátó rendőri szerv – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – kockázatelemzés alapján dönt. A kockázatelemzés készítésekor az együttműködő hatóságok információit is figyelembe kell venni.

(4) A védelmi ellenőrzéssel érintett a repülőtér nyilvános, a közforgalom számára megnyitott területein, a repülőtéri belső parkolókban, a repülőteret határoló kerítéssel bezárt területen, valamint a repülőtér jegykezelési, vámkezelési és tranzit területein, továbbá a forgalmi előterében, a külső parkolókban és a repülőtér területén a terminálokhoz vezető utakon a rendőri szerv folyamatos jelenléttel biztosítja az ellenőrzést.

3. § (1) A kötelezett a védelmi ellenőrzési tevékenységével összefüggésben köteles

a) a felügyeletet ellátó rendőri szerv felügyeleti tevékenységének végrehajtását lehetővé tenni,

b) az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat soron kívül megszüntetni, valamint

c) a felügyeletet ellátó rendőri szerv által meghatározott követelmények szerint elkészíteni, rendszeresen felülvizsgálni, szükség esetén aktualizálni a védelmi ellenőrzés végrehajtását részletesen meghatározó technológiai utasítást.

(2) Védelmi ellenőrzés kizárólag a felügyeletet ellátó rendőri szerv által jóváhagyott technológiai utasítás alapján hajtható végre. A technológiai utasításnak kötelezően tartalmaznia kell:

a) a védelmi átvizsgálás végrehajtására szolgáló ellenőrzőpontok számát, helyét, felépítését,

b) az ellenőrzőpontokon szolgálatot teljesítő védelmi ellenőrök szükséges legalacsonyabb létszámát,

c) az átvizsgálás eszközeinek és módszereinek leírását, és

d) az összes olyan feltételt, amelyet a tevékenység és a munkakörnyezet indokolttá tesz.

2. A rendőrség felügyeleti tevékenysége

4. § (1) A felügyeletet ellátó rendőri szerv felügyeleti jogkörében eljárva

a) jóváhagyja a védelmi ellenőrzés végrehajtására vonatkozó technológiai utasítást, e rendelettel összhangban meghatározza annak tartalmi követelményeit,

b) hiányosságok észlelése esetén kötelezi a kötelezettet az érvényben lévő technológiai utasítás módosítására, kiegészítésére, szükség esetén új technológiai utasítás kidolgozására,

c) ellenőrzi

ca) a védelmi ellenőrök tevékenységére vonatkozó jogszabályok, előírások betartását,

cb) a védelmi ellenőrzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétét,

cc) a kötelezett tevékenysége ellátásának hatékonyságát,

cd) védelmi ellenőrök tevékenységét, felkészültségét, intézkedéseit,

ce) a szolgálati okmányok és nyilvántartások meglétét, vezetését, és

d) intézkedik a védelmi ellenőrzések végrehajtása során észlelt hiányosságok megszüntetéséről, egyben felhívja a kötelezettet a légiközlekedés védelmi előírásokat sértő gyakorlat megszüntetésére.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellenőrzésnél az alábbi módszerek önálló vagy kombinált alkalmazására kerülhet sor:

a) nyílt és rejtett tesztek végrehajtása,

b) kamerarendszeren keresztül történő megfigyelés (CCTV-megfigyelés),

c) helyszíni megfigyelés,

d) helyszíni interjú,

e) dokumentáció megtekintése.

(3) A védelmi ellenőrt teszttárgyak vagy tesztcsomagok segítségével, röntgengép szimulátorral, a veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszerben (TIP rendszer) tárolt adatok vagy a védelmi ellenőr által vizsgált röntgenképek elemzésével, munkavégzésének megfigyelésével, tesztlapokkal, interjúkkal rendszeresen ellenőrizni kell (a továbbiakban együtt: tesztelés). A tesztelésekről jegyzőkönyvet kell kiállítani, amelyet 2 évig kell megőrizni.

(4) A tesztelést a felügyeletet ellátó rendőri szerv nyílt és rejtett módon végzi. A tesztelés végrehajtásába bevonhatók a rendeletben meghatározott együttműködő hatóságok megfelelő képzettséggel rendelkező tagjai is.

(5) A feladott poggyász rejtett teszteléséhez alkalmazott tesztcsomagokat csak a felügyeletet ellátó rendőri szerv vagy az Alkotmányvédelmi Hivatal megfelelő képzettséggel rendelkező tagja állíthatja össze. A csomag összeállításáról, valamint a személynél, vagy a csomagban elrejtett teszttárgy elhelyezéséről leírást kell készíteni.

(6) A rejtett tesztelés után a csomag röntgenképét – oktatási célból – lehetőség szerint rögzíteni kell.

(7) Azt a védelmi ellenőrt, aki a tesztelésen nem felel meg, a tesztelést végző felügyeletet ellátó rendőri szerv által meghatározott témakörökből, a kötelezett által megtartott felkészítést követően újabb tesztelésnek kell alávetni, amely történhet nyílt vagy rejtett módon.

(8) A megismételt tesztelés eredménytelensége esetén a felügyeletet ellátó rendőri szerv a védelmi ellenőrt képesítésének megfelelő ismételt védelmi ellenőri vizsgára kötelezi. A védelmi ellenőr önállóan védelmi ellenőri tevékenységet a sikeres vizsga letételéig nem végezhet.

(9) Az ellenőrzést úgy kell végrehajtani, hogy az az érintett szervezet üzemszerű működését indokolatlanul ne akadályozza.

(10) Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosság, valamint szakszerűtlen védelmi ellenőrzés megállapítása esetén a felügyeletet ellátó rendőri szerv az alábbi intézkedések önálló vagy kombinált alkalmazására jogosult:

a) figyelmeztetés,

b) hibásan végrehajtott átvizsgálás megismételtetése,

c) dokumentált képzés végrehajtásának elrendelése,

d) védelmi ellenőr leváltása,

e) védelmi ellenőr önálló munkavégzésének felfüggesztése és ismételt vizsgáztatásának elrendelése.

(11) Amennyiben a védelmi ellenőrzést ellátó szervezet a leváltott védelmi ellenőr azonnali pótlásáról gondoskodni nem tud, úgy az érintett területen a tevékenység nem folytatható.

5. § (1) A 4. § (10) bekezdés c)–e) pontjában meghatározott intézkedések alkalmazása, továbbá amennyiben az ellenőrzés során tapasztalt hiányosság, valamint szakszerűtlen védelmi ellenőrzés olyan súlyú, amely megalapozhatja a tevékenység irányításának, vagy a tevékenység végzésének ideiglenes átvételét, a felügyeletet ellátó rendőri szerv határozatot hoz.

(2) A 4. § (10) bekezdés c) pontjában meghatározott képzés minimális időtartama 4 óra, melynek elméleti és gyakorlati ismeretekből kell állnia.

(3) A 4. § (10) bekezdés d) pontja alapján leváltott védelmi ellenőr a határozatban előírt időtartamig védelmi ellenőri feladatokat nem láthat el.

(4) A 4. § (10) bekezdés e) pontja alapján felfüggesztett védelmi ellenőr az ismételt vizsga sikeres teljesítéséig önálló védelmi ellenőri feladatokat nem láthat el.

(5) A védelmi ellenőrzés felügyeletét ellátó személy az ellenőrzés, felügyeleti tevékenység során észlelt hiányosságokról, az alkalmazott intézkedésekről a védelmi ellenőr közvetlen felettesét vagy az érintett szervezetnek a Korm. rendelet 41. §-a szerinti, a légiközlekedés védelmi intézkedési rendszer irányítása érdekében kijelölt személyt, továbbá a 4. § (10) bekezdés c)–e) pontban meghatározott esetekben a munkáltatóját – amennyiben az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült annak megküldésével – értesíti.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott határozatot a felügyeletet ellátó rendőri szerv az (5) bekezdésben meghatározottaknak küldi meg, és a határozatban az ellenőrzés során tapasztalt hiányosság, valamint szakszerűtlen védelmi ellenőrzés súlyához mérten legfeljebb 30 nap határidőt szab a hiányosság pótlására.

3. A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatok átvétele és visszaadása

6. § (1) Amennyiben az 5. § (6) bekezdése szerinti határozatban foglalt határidő eredménytelenül telt el, a felügyeletet ellátó rendőri szerv, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv haladéktalan értesítése mellett

a) átveszi a tevékenység irányítását, vagy

b) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 67. § (2)–(3) bekezdése alapján a nyilvános repülőtéren végzett védelmi ellenőrzést felfüggeszti és ideiglenesen átveszi a tevékenység végzését.

(2)3 Az (1) bekezdés a) pontja esetében a felügyeletet ellátó rendőri szerv a közös légiközlekedési EU rendelet Melléklet 11.2.4. alpontjában meghatározott képzettségű személyek tevékenységét veheti át. Az átvételről rendelkező határozatban pontosan meg kell jelölni, hogy mely tevékenységi kör irányítása mely irányítói szintig kerül átvételre, valamint, hogy a kötelezett milyen módon vesz részt a tevékenység irányításában.

(3) Az átvett irányítói feladatokat ellátó rendőrök a kötelezett által nem utasíthatók.

(4)4 Az (1) bekezdés b) pontja esetében a rendőrség a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül a közös légiközlekedési EU rendelet Melléklet 11.2.3.1–11.2.3.5. alpontjában meghatározott képzésre kötelezett személyek és az e személyek irányítását és ellenőrzését végzők védelmi tevékenységét láthatja el. A határozatban pontosan meg kell jelölni, hogy a védelmi ellenőrzést a fentiek közül mely területekre kiterjedően veszi át.

(5) A tevékenység irányításának vagy végrehajtásának ideiglenes átvételéről szóló határozatban a felügyeleti tevékenységet ellátó rendőri szerv meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén a védelmi tevékenység irányítását vagy végrehajtását a kötelezettnek visszaadja. A feladatok felügyeletet ellátó rendőri szerv általi végrehajtása a hiányosságoknak a kötelezett általi maradéktalan megszüntetéséig tart.

(6) A felügyeletet ellátó rendőri szerv a légiközlekedés védelmi feladatok átvételéről a légiközlekedési hatóságot a határozat egy példányának – a kötelezett részére történő kézbesítéssel egy időben történő – megküldésével értesíti.

7. § A kötelezett a feladatok felügyeletet ellátó rendőri szerv általi átvételét követően köteles:

a) haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedéseket a hiányosságok megszüntetése érdekében,

b) együttműködni a felügyeletet ellátó rendőri szervvel, és

c) az átvétel idejére is folyamatosan biztosítani a tevékenység ellátásához szükséges és azt segítő valamennyi anyagi-technikai és személyi feltételt, releváns információt.

8. § (1) A kötelezett – az igazoló dokumentumok egyidejű átadásával – írásban értesíti a felügyeletet ellátó rendőri szervet az átvételről szóló határozatban foglalt hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéseiről, a felügyeletet ellátó rendőri szerv által elrendelt feladatok végrehajtásáról, valamint a szabályszerű működés fenntarthatóságának garanciáiról.

(2) A felügyeletet ellátó rendőri szerv az értesítés kézhezvétele után a felügyeleti jogkörében részére biztosított eszközökkel ellenőrzi a kötelezett által az átvett tevékenység visszavételét követően tervezett rendszerbeli működést. Amennyiben az ellenőrzés során a felügyeletet ellátó rendőri szerv megállapítja, hogy a légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatok felügyeletet ellátó rendőri szerv általi végrehajtása a továbbiakban már nem indokolt, azoknak a kötelezett részére történő visszaadásáról határozatot hoz, amelyről a 6. § (6) bekezdésében meghatározott módon értesíti a légiközlekedési hatóságot és a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szervet is.

(3) A tevékenyég felügyeletet ellátó rendőri szerv általi átvételekor és visszaadásakor jegyzőkönyvet kell felvenni a tevékenység feltételeinek biztosítása érdekében a kötelezett által rendelkezésre bocsátott, illetve visszaadott eszközökről és infrastruktúráról.

4. A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatok átvétele során felmerült költségek megtérítése

9. § (1) A 6. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a felügyeletet ellátó rendőri szerv által történő átvétel esetén a kötelezett az ellátott feladatokkal összefüggésben felmerült költségeket a felügyeletet ellátó rendőri szervnek köteles megtéríteni.

(2) A felmerült költségekről a felügyeletet ellátó rendőri szerv tételes nyilvántartást vezet. A tételes nyilvántartásnak tartalmaznia kell a feladat ellátásához kapcsolódóan felmerülő valamennyi költséget, melyek elszámolásának alapját

a) személyi jellegű kiadásoknál a szolgálatvezénylési ívek és a számfejtési dokumentumok együttesen,

b) munkavállalók után a munkaadó által fizetett járulékoknál, adóknál a vonatkozó adóbevallások és a vonatkozó fizetési jegyzékek,

c) gépjárműhasználatnál a menetlevél, a jogszabályokban meghatározott üzemanyag alapnorma, az adóhatóság által közzétett üzemanyagár alapján megállapított üzemanyagköltség és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet IV/3. alpontja szerinti általános személygépkocsi-normaköltség összege együttesen, valamint

d) egyéb kiadásoknál a vonatkozó számlák és a feladathoz kapcsolódást igazoló analitikus kimutatások

képezik.

(3) A tételes nyilvántartás alapján a felügyeletet ellátó rendőri szerv a költségeket a felmerülését követő hónap tizedik napjáig határozatban állapítja meg.

5. A felügyeleti tevékenység értékelése

10. § A felügyeletet ellátó rendőri szerv e rendelet szerinti felügyeleti tevékenységéről éves jelentést készít és azt a tárgyévet követő év január 31-ig a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság vezetőjének megküldi, aki elkészíti és február 15-ig felterjeszti az országos rendőrfőkapitány rendészetért felelős helyetteséhez az éves összefoglaló jelentést.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet

a) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b)5 a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

13. §6

14. §7

1

Az 1. § c) pontja a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 53. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 196. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 6. § (2) bekezdése a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 54. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 6. § (4) bekezdése a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 12. § b) pontja a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 55. §-ával megállapított szöveg.

6

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére