• Tartalom

304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében, a 3. § (4) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 3. § (4) bekezdés b)–d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nagykovácsi 307 és 919/1 helyrajzi számok alatt nyilvántartott, természetben a Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2. szám alatt található ingatlanon megvalósuló Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése beruházással, valamint a Nagykovácsi 0139/2, 0156, 0154 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanokon megvalósuló beruházással (a továbbiakban együtt: beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházások megvalósításához, használatbavételéhez közvetlenül szükségesek, abban az esetben is, ha azok az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanon kívül más ingatlant is érintenek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)2

2. §3 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)4

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(4) A beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(5)5

(6) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő harmadik nap.

4. § A beruházások tekintetében az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint elhelyezendő személygépkocsik számát az egymástól 600 méter távolságon belül elhelyezkedő, jellemzően azonos használók által igénybevett építmények esetében – az érintett építményekre együttesen vonatkozóan – csak a legmagasabb értéket eredményező hasznosítási módú építmény szerinti mennyiség figyelembevételével kell megállapítani.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §6 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)8 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését9 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez10

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

A „Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése” projekt komplex kivitelezési munkái.

Nagykovácsi 307 és 919/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 2. szám alatti ingatlan, valamint a Nagykovácsi 0139/2, 0156, 0154 helyrajzi szám alatt található ingatlan

általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal11

3.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal12

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal13

5.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal14

6.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

7.

vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

9.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan- nyilvántartási hatósági eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal15

10.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal16

11.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások; beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai,
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

12.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez17

1

Az 1. § (1) bekezdése a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 29. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 169. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 100. § (1) bekezdésével megállapított, az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 63. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 169. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (5) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 169. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

8

A 6. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 63. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

10

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 68. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

11

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 63. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 63. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:4 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 63. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:5 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 63. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:9 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 63. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:10 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 63. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 169. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére