• Tartalom

306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről

2021.03.11.

A Kormány
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés e) pontjában,
a 2. § tekintetében a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatása esetén munkavédelmi hatóságként első fokon a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka jár el.

1/A. §1 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/E. §-sa szerinti felügyeleti szervként az 1. § szerinti eljárásokban a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter jár el.

1/B. §2 (1) A fogvatartottak foglalkozási megbetegedésének, illetve a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásához a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától a szükséges adatok és iratok megkeresés útján szerezhetőek be. A vizsgálat során a megbetegedés és a fokozott expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshető.

(2) A munkavédelmi hatóság a vizsgálati lap egy-egy példányát a büntetés-végrehajtási szervnek, a fogvatartottnak, halált okozó foglalkozási megbetegedés esetén a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 3. § 10. pontja szerinti hozzátartozónak, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának küldi meg.

2. §3 A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatása esetén foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként első fokon a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka jár el.

2/A. §4 (1)5 Ha a fogvatartottak munkáltatásának foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzésére a munkáltató személyén kívül eső kérelmező kérelmére kerül sor és a kérelem tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, a hatóság a hatósági ellenőrzés alá vont, a Bv. tv. 3. § 13. pontja szerinti munkáltatótól megkeresés útján szerzi be a szükséges adatot vagy iratot.

(2)6 A fogvatartottak munkáltatásának foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfelet költségmentesség illeti meg.

(3)7 A fogvatartottak munkáltatásának foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél a nyilatkozatával a hiányzó bizonyítékot nem pótolhatja.

2/B. §8 A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a jogszabálysértés megállapítása esetén

a) határidő tűzésével kötelezheti a munkáltatót a szabálytalanság megszüntetésére,

b) tömeges vagy ismétlődő jogsértés esetén megtilthatja a további foglalkoztatást,

c) a Bv. tv. 225. §-a szerinti más gazdálkodó szervezet esetében javaslatot tehet a szerződés felbontása kezdeményezésére.

3. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1/A. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 510. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

2

Az 1/B. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 510. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

3

A 2. § a 118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2/A. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 510. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

5

A 2/A. § (1) bekezdése a 118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2/A. § (2) bekezdése a 118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2/A. § (3) bekezdése a 118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2/B. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 510. § (2) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § e) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére