• Tartalom

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

2018.07.26.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a)1 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékra,

b)2 a hulladéktermelőre, a hulladékbirtokosra, a gyűjtőre, a szállítóra, a közvetítőre, a kereskedőre és a hulladékkezelőre, valamint

c)3 a hulladéklerakóra és annak üzemeltetőjére

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.4 adatszolgáltatás: a nyilvántartásban szereplő adatok meghatározott részének, valamint a hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről készített összefoglaló jelentés hozzáférhetővé tétele és átadása az adatkezelésre jogosult hatóságnak vagy szervezetnek;

2.5 adatszolgáltatásra kötelezett: a hulladéktermelő, a gyűjtő, a kereskedő, a hulladékkezelő, valamint a hulladéklerakó üzemeltetője;

3. anyagmérleg: a gyártási vagy kezelési folyamatba belépő anyagfajták mennyiségének és az abból kilépő anyagfajták mennyiségének összevetésére alkalmas adatot tartalmazó, a nyilvántartás részét képező ábra vagy táblázat;

4.6 nyilvántartás: a Ht.-ben meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésével kapcsolatban keletkező adatok e rendeletben meghatározott módon történő megőrzése, rögzítése, továbbá a hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről készített összefoglaló jelentés.

3. A nyilvántartásra vonatkozó szabályok

3. § (1)7 A hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott általa kezelt vagy a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint szállított hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

(3) A telephelyi nyilvántartás tartalmát az 1. melléklet határozza meg.

(4) A telephelyi nyilvántartásnak az 1. mellékletben meghatározottakon túlmenően

a) a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletben;

b) az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben;

c) a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben;

d) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben;

e) a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló kormányrendeletben; valamint

f) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: EPRTR rendelet)

meghatározott hulladékfajtára vonatkozó adatot is tartalmaznia kell.

(5) Ha a hulladékot Magyarország területére külföldről hozzák be, a hulladékról a hulladék első belföldi átvevője vezet nyilvántartást.

(6)8 Nem kell nyilvántartást vezetnie:

a) a Ht. 12. § (2a) bekezdése szerinti nevelési-oktatási intézménynek a területén kialakított átvételi helyen átvett papírhulladékról;

b) a hulladéktermelőnek – a Ht. 66. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékról;

c) a hulladéktermelőnek, illetve a speciális gyűjtőhely üzemeltetőjének a gyűjtőhelyen átadott vagy gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladékról.

4. § (1) A hulladéktermelő – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – a nyilvántartást hulladéktípusonként és technológiánként vezeti.

(2) Az a hulladéktermelő, amelynek tevékenysége a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 2. mellékletében meghatározott egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységhez kapcsolódik, az (1) bekezdésben foglaltakon túl anyagmérleg alapján is nyilvántartást vezet.

(3) A hulladéktermelő a nyilvántartást

a) nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 1. pontja,

b) veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 2. pontja

szerinti adattartalommal vezeti.

(4) A hulladéktermelő – az (5) bekezdés szerinti eltéréssel – a nem veszélyes hulladék képződésére vonatkozó napi adatokat heti rendszerességgel nyilvántartásba veszi.

(5) A hulladéktermelő a nyilvántartást naprakészen vezeti

a) a veszélyes hulladékra vonatkozó adatokról, és

b) a 314/2005. Korm. rendeletben meghatározott egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek végzése során képződő hulladékra vonatkozó adatokról.

4/A. §9 (1) A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hulladékszállítás esetén a hulladéktermelő bizonylatot állít ki, mely tartalmazza a szállítás időpontját, a hulladék keletkezésének helyét (településnév, településkód), a hulladék típusának megnevezését, azonosító kódját, mennyiségét és halmazállapotát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bizonylat eredeti példánya az átszállítás telephelyének nyilvántartásához, másolati példánya a képződés szerinti telephely nyilvántartásához tartozik. A bizonylatról nem kell másolati példányt kiállítani, amennyiben a hulladék képződését eredményező munkavégzés helyén a termelőnek nem kell nyilvántartást vezetnie.

(3) Közvetlenül átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítás esetén a bizonylat, valamint a Ht. 66. § (4) bekezdése szerint a hulladék átvevője által az átvett hulladékról adott bizonylat

a) a termelő telephelye,

b) amennyiben a hulladék képződését eredményező munkavégzés helyén a termelőnek nem kell nyilvántartást vezetnie és a termelőnek több telephelye van, akkor a munkavégzéshez legközelebbi telephelye

szerinti nyilvántartásához tartozik.

5. § (1) A közvetítő a nyilvántartást

a) nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 3. pontja,

b) veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 4. pontja

szerinti adattartalommal vezeti.

(2) A közvetítő a közvetített hulladékra vonatkozó adatokat heti rendszerességgel nyilvántartásba veszi.

(3) A közvetítő szervezet kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint vezet nyilvántartást.

6. § (1) A gyűjtő a hulladékról naprakészen vezet nyilvántartást.

(2) A gyűjtő a nyilvántartást

a) nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 5. pontja,

b) veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 6. pontja

szerinti adattartalommal vezeti.

7. § (1) A kereskedő és a hulladékkezelő a nyilvántartást

a) nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 5. pontja,

b) veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 6. pontja

szerinti adattartalommal vezeti.

(2) A kereskedő és a hulladékkezelő a hulladékról naprakészen vezet nyilvántartást.

(3) A hulladékkezelő által vezetett nyilvántartásnak az EPRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott adatokat is tartalmaznia kell, ha az EPRTR rendelet hatálya alá tartozik a tevékenysége.

8. § (1) A szállító nem veszélyes hulladék esetén az egyes hulladékszállítmányra vonatkozó, a nyilvántartás részét képező fuvarokmányt a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve 5 évig megőrzi.

(2) A szállító veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, a nyilvántartás részét képező fuvarokmányt és szállítási lapot a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve 10 évig megőrzi.

9. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekből képződött hulladékról a közvetítő, a kereskedő és a hulladékkezelő elkülönítetten vezet nyilvántartást. A termékdíjköteles termékekből képződött hulladék nyilvántartásban történő elkülönítését a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék környezetvédelmi termékdíj kód (HKT kód) alá történő besorolás szerint is teljesíteni kell.

4. Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

10. § (1) Az adatszolgáltatási kötelezettség

a) a hulladéktermelő esetében a 11. § (2) és (4) bekezdés szerinti feltételek teljesülésével,

b)10 hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásával,

c)11 nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység esetén a nyilvántartásba vétellel vagy

d)12 a hulladéklerakó üzemeltetésére, bezárására, rekultivációjára és utógondozására vonatkozó határozat véglegessé válásával

keletkezik.

(2)13 Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnak a (3) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenti.

(3)14 A (2) bekezdés szerinti kötelezettség bejelentését – a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint – a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell teljesíteni. A hulladéklerakó üzemeltetője a bejelentést az 5. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal teljesíti.

11. § (1) Az adatszolgáltatást a hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti a telephelyén képződött valamennyi hulladékról.

(2) A hulladéktermelő – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – az adatszolgáltatási kötelezettségét a 3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesíti, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pont kivételével – a 2000 kg-ot,

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot

meghaladja.

(3)15 Nem kell adatszolgáltatást teljesíteni a 3. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben.

(4) Ha a tárgyévben a képződött hulladék mennyisége a hulladéktermelő telephelyén nem éri el a (2) bekezdésben meghatározott mennyiséget, az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelőnek csak a 3. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettségét.

(5) Az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.

(6)16 Az adatszolgáltatásra nem kötelezett hulladéktermelő a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter által elrendelt, statisztikai kiválasztási módszerekkel történő adatfelméréskor eseti adatszolgáltatást teljesít.

(7)17 A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hulladékszállítás esetén az adatszolgáltatást

a) a képződés helye szerinti telephely szerint vagy

b) ha a hulladék képződését eredményező munkavégzés helyén a termelőnek nem kell nyilvántartást vezetnie, akkor

ba) a beszállítás telephelye szerint vagy

bb) közvetlenül átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítás esetén a telephelye,

bc) több telephely esetén a munkavégzéshez legközelebbi telephelye szerint

kell teljesíteni.

12. § (1) Az adatszolgáltatást a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti.

(2) Adatszolgáltatási kötelezettségét

a) a gyűjtő és a kereskedő a 3. melléklet 1. és 3. pontja;

b) a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet végzője (a továbbiakban együtt: előkezelő) a 3. melléklet 1. és 3. pontja, illetve – ha a tevékenysége indokolja – a 3. melléklet 2. pontja;

c) a hasznosító és az ártalmatlanító a 3. melléklet 1. és 4. pontja, illetve – ha a tevékenysége indokolja – a 3. melléklet 2. pontja;

d)18

(3) A hulladékkezelő csak a 3. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét, ha kezelést a telephelyén a tárgyévben nem folytatott.

(4) A gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő

a) a nem veszélyes hulladék gyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig; valamint

b)19 a veszélyes hulladék gyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint

szolgáltat adatot.

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti negyedéves adatszolgáltatásra kötelezett a 4. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget, ha

a) a telephelyén a tárgynegyedévben hulladékot nem vett át, illetve

b) kezelést a telephelyen a tárgynegyedévben nem folytatott.

(6)20 A hulladéklerakó üzemeltetője az adatszolgáltatási kötelezettségét az 5. melléklet 2. és 3. pontja szerinti adattartalommal teljesíti. Az adattartalom mellékletként a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló jelentést (a továbbiakban: összefoglaló jelentés) csatolni kell.

(7)21 A hulladéklerakó üzemeltetője évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.

13. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesíti.

(2) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint saját nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

(3) Ha az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer részét képező, beépített automatikus ellenőrzési rendszer jelzése szerint, az adatszolgáltatásra kötelezett által megküldött adat – az adatlap kitöltésére vonatkozó követelmények alapján – tartalmilag feldolgozható, az adatszolgáltatást befogadottnak kell tekinteni.

(4)22 Ha a (3) bekezdés szerinti ellenőrzési rendszer az adatszolgáltatásra kötelezett által megküldött adat tartalmának ellenőrzése során hibát tár fel, arról az adatszolgáltató részére elektronikus értesítést küld. Az ellenőrzési rendszer, illetve a környezetvédelmi hatóság az értesítést kizárólag a Kormány által kötelezően nyújtott biztonságos kézbesítési szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás által biztosított értesítési tárhelyre küldi meg.

5. Az adatszolgáltatással kapcsolatos hatósági tevékenységek

14. § (1)23 A környezetvédelmi hatóság

a) az éves adatszolgáltatásra kötelezettek befogadott adatait minden év legkésőbb július 31-ig,

b)24 a negyedéves adatszolgáltatásra kötelezettek befogadott adatait a tárgynegyedévet követő 60. napig

feldolgozza és szakmailag ellenőrzi.

(2)25 Ha a tartalmilag feldolgozott adatot a környezetvédelmi hatóság a szakmai ellenőrzés során megfelelőnek találja, az adatszolgáltatást teljesítettnek tekinti.

(3)26 Ha a környezetvédelmi hatóság a szakmai ellenőrzés során hibát tár fel, az ügyfelet erről haladéktalanul, az értesítési tárhelyre küldött értesítéssel értesíti. Az adatszolgáltatás javítására – az önellenőrzésen kívül – egy alkalommal kerülhet sor. Az adatszolgáltatást nem megfelelőnek kell tekinteni, ha az ügyfél azt 30 napon belül nem vagy nem megfelelően javítja ki.

15. § (1)27 A hatósági ellenőrzés során

a) az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatás alapjául szolgáló nyilvántartási dokumentációt,

b) a hulladék szállítója a 8. § szerinti fuvarokmányt és veszélyes hulladék szállítása esetén a szállítási lapot

a környezetvédelmi hatóság képviselőjének átadja.

(2)28 Ha az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatás alapjául szolgáló nyilvántartást elektronikus úton vezeti, akkor az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatás alapjául szolgáló elektronikus nyilvántartást a környezetvédelmi hatóság számára hozzáférhetővé teszi.

16. § A hulladékképződéssel és a kezeléssel kapcsolatos adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai feldolgozás céljára átadhatók.

6. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

18. § (1) Ez a rendelet a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a hulladékra vonatkozó statisztikáról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. és 3. cikk;

b) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítésének igazolására szolgáló szabályok és számítási módszerek megállapításáról szóló, 2011. november 18-i 2011/753/EU bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. §29

20. §30

1. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A nyilvántartás tartalma

1. A hulladéktermelő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti nem veszélyes hulladék esetén:

1.1. Általános adatok:

a) a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerbe (a továbbiakban: KAR) bejelentett, az ügyfélre és a telephelyre vonatkozó adatok; ezek hiányában a KSH statisztikai számjel, a gazdálkodó szervezet neve, címe, tevékenység végzésének helye (település, közterület, házszám, helyrajzi szám);

b) a telephelyen folyó tevékenységek megnevezése a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) kóddal ellátva;

c) nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.

1.2. Adatok hulladéktípusonként:

a)31 a hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja, illetve a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szállítás esetén ennek jelölése);

b) a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja;

c) az üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága;

d) az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezést követően, valamint az üzemi gyűjtőhelyről történő elszállítást követően;

e) a hulladék csomagolási módja;

f) a hulladék fizikai megjelenési formája;

g) ha a hulladék a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. VM rendelet) 2. § (1) bekezdésében meghatározott, a veszélyes anyagok kockázatára utaló – a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: 44/2000. EüM rendelet) szerinti – R mondatokkal jellemezhető összetevőket tartalmaz, akkor ezeknek az összetevőknek a tömegkoncentrációját (a tömegkoncentrációt annak igazolására kell használni, hogy a hulladék nem veszélyes hulladékként került besorolásra);

h) a hulladéktermelő tevékenysége során képződő hulladék mennyisége közvetlen méréssel megállapítva (ha a hulladék tömege közvetlen méréssel nem állapítható meg, a hulladék tömegét anyagmérleg alapján, vagy becsléssel kell meghatározni);

i) a kezelésre átadott hulladék mennyisége (ideértve azt az esetet is, amikor a hulladéktermelő a telephelyén kezeli a hulladékot), valamint az átvevő teljes neve, Környezetvédelmi Ügyfél Jele (a továbbiakban: KÜJ) és Környezetvédelmi Területi Jele (a továbbiakban: KTJ), külföldre történő szállítás esetén az importáló ország neve;

j)32 a kezelésre átadott hulladéknak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 1. melléklete szerinti ártalmatlanítási művelethez tartozó azonosító kódja és a miniszteri rendelet 2. melléklete szerinti hasznosítási művelethez tartozó azonosító kódja, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. Korm. rendelet) 2. melléklete szerinti előkezelési művelethez tartozó 'E' azonosító kódja;

k) az egyes hulladékszállítmányok fuvarokmányainak azonosítója;

l) a hulladékmozgásokhoz rögzített időpontok.

1.3. Adatok technológiánként a 4. § (5) bekezdés b) pontja esetén:

a) a hulladékot eredményező technológia megnevezése, TEÁOR kódja;

b) a technológia anyagmérlege;

c) a képződött félkész vagy késztermékek, valamint melléktermékek termelési adatai.

2. A hulladéktermelő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti veszélyes hulladék esetén:

2.1. Általános adatok:

a) a KAR-ba bejelentett, az ügyfélre és a telephelyre vonatkozó adatok;

b) a telephelyen folytatott tevékenységek megnevezése, TEÁOR kóddal ellátva;

c) nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.

2.2. Adatok hulladéktípusonként:

a) a veszélyes hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja);

b) a veszélyes hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kódja;

c) az üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága;

d) az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött veszélyes hulladék mennyisége a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezést követően, valamint az üzemi gyűjtőhelyről történő elszállítást követően;

e) a veszélyes hulladék csomagolási módja;

f) a veszélyes hulladék fizikai megjelenési formája;

g)33 a veszélyes hulladék veszélyességi jellemzője (HP kódja) a Ht. 1. melléklete alapján;

h) a képződő hulladékra jellemző veszélyes reakciók: hőre, savra, nyomásra, lúgra, vízre, oxidálószerre, levegőre, redukáló szerre, más termékre, továbbá, hogy milyen egyéb anyagok esetén van veszélyes reakció;

i) a képződő veszélyes hulladék mennyisége közvetlen méréssel megállapítva (ha a veszélyes hulladék tömege közvetlen méréssel nem állapítható meg, a veszélyes hulladék tömegét anyagmérleg alapján, vagy becsléssel kell meghatározni);

j) a kezelés céljából átadott veszélyes hulladék mennyisége (ideértve azt az esetet is, amikor a hulladéktermelő a telephelyén kezeli a hulladékot), valamint az átvevő teljes neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, külföldre történő szállítás esetén az importáló ország neve;

k)34 a kezelés céljából átadott veszélyes hulladéknak a miniszteri rendelet 1. melléklete szerinti ártalmatlanítási művelethez tartozó azonosító kódja és a miniszteri rendelet 2. melléklete szerinti hasznosítási művelethez tartozó azonosító kódja, valamint a 439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti előkezelési művelethez tartozó 'E' azonosító kódja;

l) az egyes hulladékszállítmányok fuvarokmányának és szállítási lapjának azonosítója;

m) a hulladékmozgásokhoz rögzített időpontok.

2.3. Adatok technológiánként:

a) a veszélyes hulladékot eredményező technológia megnevezése, TEÁOR kódja;

b) a technológia anyagmérlege;

c) a képződött félkész vagy késztermékek, valamint melléktermékek termelési adatai.

3. A közvetítő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti nem veszélyes hulladék esetén:

3.1. Általános adatok:

a) a Ht. 80. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási engedély és a (2) bekezdése szerinti nyilvántartás adatai;

b) nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.

3.2. Adatok hulladéktípusonként:

3.2.1. A következő adatokat valamennyi közvetítő nyilvántartja:

a) a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja;

b) a hulladék fizikai megjelenési formája;

c) a közvetített hulladék mennyisége;

d) a hulladék eredete, a hulladékot átadó gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója; ezek hiányában a KSH statisztikai számjel, a gazdálkodó szervezet neve, címe, tevékenység végzésének helye (település, közterület, házszám, helyrajzi szám); az exportáló ország neve, ha a hulladékot külföldről közvetítették;

e) a közvetített hulladék felhasználásának célja, a közvetített hulladékot átvevő gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, külföldre történő szállítás esetén az importáló ország neve;

f) a hulladék közvetítésének időpontja (a hulladék átvétele és átadása);

g) az átvétel megtagadásáról szóló jegyzőkönyv (ha a hulladék átvételét megtagadták), amely tartalmazza az átvétel megtagadását alátámasztó adatokat, információt, valamint a szükség szerint elvégzett mérések eredményeit.

4. A közvetítő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti veszélyes hulladék esetén:

4.1. Általános adatok:

a) a Ht. 80. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási engedély és a (2) bekezdése szerinti nyilvántartás adatai;

b) nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.

4.2. Adatok hulladéktípusonként:

4.2.1. A következő adatokat valamennyi közvetítő nyilvántartja:

a) a veszélyes hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja;

b) a közvetített veszélyes hulladék mennyisége;

c) a veszélyes hulladék fizikai megjelenési formája;

d)35 a veszélyes hulladék veszélyességi jellemzője (HP kódja) a Ht. 1. melléklete alapján;

e) veszélyes reakciók: hőre, savra, nyomásra, lúgra, vízre, oxidálószerre, levegőre, redukáló szerre, más termékre, továbbá, hogy milyen egyéb anyagok esetén van veszélyes reakció;

f) a veszélyes hulladék eredete, a hulladékot átadó gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, az exportáló ország neve, ha a hulladékot külföldről közvetítették;

g) a közvetített veszélyes hulladék felhasználásának célja, a közvetített veszélyes hulladékot átvevő gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, külföldre történő szállítás esetén az importáló ország neve;

h) a veszélyes hulladék közvetítésének időpontja (a hulladék átvétele és átadása);

i) az átvétel megtagadásáról szóló jegyzőkönyv (ha a hulladék átvételét megtagadták), amely tartalmazza az átvétel megtagadását alátámasztó adatokat, információt, valamint a szükség szerint elvégzett mérések eredményeit.

5. A gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti nem veszélyes hulladék esetén:

5.1. Általános adatok:

a) a KAR-ba bejelentett, az ügyfélre és a telephelyre vonatkozó adatok;

b) a telephelyen folytatott tevékenységek megnevezése, TEÁOR kóddal ellátva;

c) nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.

5.2. Adatok hulladéktípusonként:

a) a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kódja;

b) a hulladék csomagolási módja;

c) a hulladék fizikai megjelenési formája;

d) a gyűjtött, a kereskedőnek átadott vagy kereskedőtől átvett, vagy a kezelt hulladék mennyisége közvetlen méréssel megállapítva;

e) ha a 72/2013. VM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott, a veszélyes anyagok kockázatára utaló – a 44/2000. EüM rendelet szerinti – R mondatokkal jellemezhető összetevőket tartalmaz, akkor ezeknek az összetevőknek a tömegkoncentrációját (a tömegkoncentrációt annak igazolására kell használni, hogy a hulladék nem veszélyes hulladékként került besorolásra);

f) a kereskedelemre vagy kezelésre átadott hulladék mennyisége, valamint az átvevő teljes neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, külföldre történő szállítás esetén az importáló ország neve;

g) a hulladékot gyűjtőnek, kereskedőnek, hulladékkezelőnek átadó gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója; ezek hiányában a KSH statisztikai számjel, a gazdálkodó szervezet neve, címe, tevékenység végzésének helye (település, közterület, házszám, helyrajzi szám); az exportáló ország neve, ha a hulladékot külföldről hozták be;

h)36 a kezelésre átadott hulladéknak a miniszteri rendelet 1. melléklete szerinti ártalmatlanítási művelethez tartozó azonosító kódja és a miniszteri rendelet 2. melléklete szerinti hasznosítási művelethez tartozó azonosító kódja, valamint a 439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti előkezelési művelethez tartozó 'E' azonosító kódja;

i) az egyes hulladékszállítmányok fuvarokmányainak azonosítója;

j) a hulladékmozgásokhoz rögzített időpontok.

5.3. Az a kereskedő, akinek a tevékenységével érintett hulladék a birtokába kerül, az 5.1. és az 5.2. pontban foglaltakon túl a következő adatokat is nyilvántartja:

a) az átvett hulladék fuvarokmánya.

6. A gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti veszélyes hulladék esetén:

6.1. Általános adatok:

a) a KAR-ba bejelentett, az ügyfélre és a telephelyre vonatkozó adatok;

b) a telephelyen folytatott tevékenységek megnevezése, TEÁOR kóddal ellátva;

c) nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.

6.2. Adatok hulladéktípusonként:

a) a veszélyes hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja);

b) a veszélyes hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kódja;

c) a veszélyes hulladék csomagolási módja;

d) a veszélyes hulladék fizikai megjelenési formája;

e)37 a veszélyes hulladék veszélyességi jellemzője (HP kódja) a Ht. 1. melléklete alapján;

f) veszélyes reakciók: hőre, savra, nyomásra, lúgra, vízre, oxidálószerre, levegőre, redukáló szerre, más termékre, továbbá, hogy milyen egyéb anyagok esetén van veszélyes reakció;

g) a gyűjtött, a kereskedőnek átadott vagy kereskedőtől átvett, vagy a kezelt veszélyes hulladék mennyisége közvetlen méréssel megállapítva (ha a veszélyes hulladék tömege közvetlen méréssel nem állapítható meg, a veszélyes hulladék tömegét anyagmérleg alapján, vagy becsléssel kell meghatározni);

h) a kereskedelemre vagy kezelésre átadott veszélyes hulladék mennyisége, valamint az átvevő teljes neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója; ezek hiányában a KSH statisztikai számjel, a gazdálkodó szervezet neve, címe, tevékenység végzésének helye (település, közterület, házszám, helyrajzi szám); külföldre történő szállítás esetén az importáló ország neve;

i) a veszélyes hulladékot gyűjtőnek, kereskedőnek, hulladékkezelőnek átadó gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, az exportáló ország neve, ha a veszélyes hulladékot külföldről hozták be;

j)38 a kezelésre átadott veszélyes hulladéknak a miniszteri rendelet 1. melléklete szerinti ártalmatlanítási művelethez tartozó azonosító kódja és a miniszteri rendelet 2. melléklete szerinti hasznosítási művelethez tartozó azonosító kódja, valamint a 439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti előkezelési művelethez tartozó 'E' azonosító kódja;

k) az egyes hulladékszállítmányok fuvarokmányának és szállítási lapjának azonosítója;

l) a hulladékmozgásokhoz rögzített időpontok.

6.3. Az a kereskedő, akinek a tevékenységével érintett veszélyes hulladék a birtokába kerül, a 6.1. és a 6.2. pontban foglaltakon túl a következő adatokat is nyilvántartja:

a) az átvett hulladék fuvarokmánya.

7. Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó környezethasználónak (üzemeltetőnek) az alábbi nyilvántartási kötelezettsége van veszélyes és nem veszélyes hulladék esetén:

7.1. Általános adatok:

a) a hulladéktermelő KÜJ- és KTJ-azonosítója.

7.2. Adatok hulladékonként:

7.2.1. Ha a telephelyről nem veszélyes hulladékot szállítanak el:

a) a telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított nem veszélyes hulladék mennyisége (tonna/év);

b) az adat meghatározásának módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési vagy számítási módszer.

7.2.2. Ha a telephelyről veszélyes hulladékot szállítanak el:

a) az országon belül telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (tonna/év);

b) az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési vagy számítási módszer;

c) a telephelyről országon kívülre hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (tonna/év);

d) az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési vagy számítási módszer;

e) a hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény neve, címe és a szállítmányt befogadó tényleges hasznosító vagy ártalmatlanító telephely címe (megjelölve az országkódot).

2. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség keletkezése és megszűnése bejelentésének teljesítésére vonatkozó adatlap adattartalma (HIR-KÖT lap)

1. Az adatszolgáltatóra vonatkozó adatok:

a) KÜJ;

b) KSH statisztikai számjel;

c) teljes név;

d) KÜJ-höz kapcsolódó cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám).

2. A telephelyre vonatkozó adatok:

a) a telephely Környezetvédelmi Területi Jele;

b) a telephely címe (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám).

3. Az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó adatok:

a) az adatszolgáltatási kötelezettség gyakoriságának megjelölése (éves vagy negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség);

b) az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének, megszűnésének dátuma, a kötelezettség létrejöttének, megszűnésének oka;

c) a kapcsolattartó személy adatai (teljes név, beosztás, elérhetőségek).

3. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A hulladékkal kapcsolatos éves adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatlap adattartalma

1. A főlap adattartalma (HIR főlap):

1.1. Adatszolgáltatóra vonatkozó adatok:

a) KÜJ;

b) KSH statisztikai számjel;

c) teljes név;

d) KÜJ-höz kapcsolódó cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám);

e) beszámolási időszak.

1.2. A telephelyre vonatkozó adatok:

a) KTJ;

b) teljes név;

c) típus (a jellemző hulladékgazdálkodási tevékenység megjelölése);

d) cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám);

e) a telephelyen foglalkoztatottak létszám szerinti kategorizálása;

f) a gazdálkodó szervezet felelős vezetőjének neve, beosztása.

1.3. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

2. A hulladékképződés bejelentéséhez szükséges adatlap adattartalma (HIR-ÉV-1):

2.1. A hulladékra vonatkozó adatok:

a) a hulladékjegyzék szerinti azonosító kód;

b) a hulladéktípus megnevezése;

c) a fizikai megjelenési forma;

d) legfontosabb veszélyességi jellemzők;

e) a bejelentési év elején és végén a telephelyen lévő hulladék mennyisége.

2.2. A hulladék képződésére vonatkozó adatok:

2.2.1. Elsődleges hulladék képződése esetén:

a) Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere kód;

b) a képződött elsődleges hulladék mennyisége.

2.2.2. Másodlagos hulladék képződése esetén:

a)39 a hulladékkezelő által végzett kezelés során képződött másodlagos hulladéknak a miniszteri rendelet 1. melléklete szerinti ártalmatlanítási művelethez tartozó azonosító kódja vagy a miniszteri rendelet 2. melléklete szerinti hasznosítási művelethez tartozó azonosító kódja.

b) előkezelési művelet esetén az a) pontban előírt kód helyett a 439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti előkezelési művelethez tartozó 'E' azonosító kódja;

c) másodlagos hulladék képződése esetén annak a hulladéknak a hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja és fizikai megjelenési formája, amelynek kezeléséből a hulladék képződött;

d) a képződött másodlagos hulladék mennyisége.

2.3. A képződött hulladék átadására vonatkozó adatok:

a) a kezelési kód;

b) az országjel;

c) az átvételt végző KÜJ- és KTJ-azonosítója;

d) az átvételt végző teljes neve;

e) az átvételt végző típusa (a jellemző hulladékgazdálkodási tevékenység megjelölése);

f) a kezelés céljából átadott hulladék mennyisége.

3. A gyűjtés, a kereskedelem, az előkezelés bejelentéséhez szükséges adatlap adattartalma (HIR-ÉV-2):

3.1. A hulladékra vonatkozó adatok:

a) a hulladékjegyzék szerinti azonosító;

b) a hulladéktípus megnevezése;

c) a fizikai megjelenési forma;

d) a bejelentési év elején és végén a telephelyen lévő tényleges hulladék mennyisége;

e) a gyűjtött, a kereskedelemre, illetve az előkezelésre átvett hulladék mennyisége.

3.2. A gyűjtött, a kereskedelemre, illetve az előkezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatok:

a) az adott tevékenységre feljogosító határozat száma;

b) a település KSH statisztikai számjele, ahonnan a hulladék származik;

c) országjel;

d) az átadó KÜJ- és KTJ-azonosítója;

e) az átadó teljes neve;

f) a hulladék eredete (milyen típusú az átadó);

g) az átvett hulladék mennyisége.

3.3. Telephelyen belül végzett előkezelésre vonatkozó adatok:

a) az előkezelés végzésére feljogosító határozat száma;

b) a kezelési kód;

c) az előkezelt hulladék mennyisége;

d) az előkezelés eredményeként fennmaradt hulladék mennyisége;

e) a másodlagosan képződött összes hulladék mennyisége.

3.4. Átvett, előkezelt hulladék átadására vonatkozó adatok:

a) a kezelési kód;

b) az országjel;

c) az átvételt végző KÜJ-, illetve KTJ-azonosítója;

d) az átvételt végző teljes neve;

e) az átvétel típusa (a jellemző hulladékgazdálkodási tevékenység megjelölése);

f) a kezelés céljából átadott hulladék mennyisége.

4. A hasznosítással és ártalmatlanítással kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatlap adattartalma (HIR-ÉV-3):

4.1. A hulladékra vonatkozó adatok:

a) a kezelési kód;

b) az országjel;

c) a hulladékjegyzék szerinti azonosító kód;

d) a hulladéktípus megnevezése;

e) fizikai megjelenési forma;

f) bejelentési év elején a telephelyen lévő tényleges hulladék mennyisége;

g) a kezelt hulladék mennyisége;

h) annak rögzítése, hogy keletkezett-e másodlagos hulladék;

i) bejelentési év végén a telephelyen lévő tényleges hulladék mennyisége;

j) a hulladékvége státusz jelölése.

4.2. A kezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatok:

a) a tevékenységet engedélyező határozat száma;

b) a település KSH statisztikai számjele, ahonnan a hulladék származik;

c) országjel;

d) az átadó KÜJ-, illetve KTJ-azonosítója;

e) az átadó teljes neve;

f) a hulladék eredete szerinti besorolása;

g) a kezelés céljából átvett hulladék mennyisége.

5.40

6. Az EPRTR adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges bejelentő lap tartalma (HIR-ÉV-EPRTR lap):

6.1. Az adatszolgáltató adatai

a) KÜJ;

b) KTJ;

c) az adatszolgáltatásra vonatkozó év.

6.2. Az elszállított hulladékra vonatkozó adatok:

a) a hulladék típusa;

b) az elszállítás iránya (országon belülre, országon kívülre);

c) a kezelési művelet fajtája (D kódja, R kódja);

d) az elszállított hulladék mennyisége;

e) az adat meghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült);

f) az alkalmazott elemzési, számítási módszer;

g) a külföldi hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény neve és címe;

h) a tényleges hasznosítást, ártalmatlanítást végző külföldi telephely címe.

6.3. Adatjavítás esetén az adatjavításra vonatkozó magyarázat megjelölése.

4. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos negyedéves adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatlap adattartalma

1. A főlap adattartalma (HIR-NÉ-főlap):

1.1. Az adatszolgáltatóra vonatkozó adatok:

a) KÜJ;

b) KSH statisztikai számjel;

c) teljes név;

d) a KÜJ-höz kapcsolódó cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám);

e) beszámolási időszak.

1.2. A telephelyre vonatkozó adatok:

a) KTJ;

b) teljes név;

c) típus (a jellemző hulladékgazdálkodási tevékenység megjelölése);

d) cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám);

e) a telephelyen foglalkoztatottak létszám szerinti kategorizálása.

1.3. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:

a) név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

2. A hulladék gyűjtésének, kereskedelmének, előkezelésének bejelentéséhez szükséges adatlap adattartalma (HIR-NÉ-2):

2.1. A hulladékra vonatkozó adatok:

a) a hulladékjegyzék szerinti azonosító kód;

b) a hulladéktípus megnevezése;

c) a fizikai megjelenési forma;

d) a hulladék legfontosabb veszélyességi jellemzői;

e) a bejelentési időszak elején és végén a telephelyen lévő tényleges hulladék mennyisége.

2.2. A gyűjtött, a kereskedelemre, illetve az előkezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatok:

a) az adott tevékenységre feljogosító határozat száma;

b) a település KSH statisztikai számjele, ahonnan a hulladék származik;

c) az országjel;

d) az átadó KÜJ-, illetve KTJ-azonosítója;

e) az átadó neve;

f) a hulladék eredete (milyen típusú az átadó);

g) átvett hulladék mennyisége.

2.3. A telephelyen végzett előkezelésre vonatkozó adatok:

a) az előkezelés végzésére feljogosító határozat száma;

b) a kezelési kód;

c) az előkezelt hulladék mennyisége;

d) az előkezelés eredményeként fennmaradt másodlagos hulladék mennyisége;

e) a másodlagosan képződött összes hulladék mennyisége.

2.4. Az átvett, előkezelt hulladék átadására vonatkozó adatok:

a) a kezelési kód;

b) az országjel;

c) az átvételt végző KÜJ-, illetve KTJ-azonosítója;

d) az átvételt végző neve;

e) az átvételt végző típusa (a jellemző hulladékgazdálkodási tevékenység megjelölése);

f) a kezelés céljából átadott hulladék mennyisége.

3. A hulladék hasznosításának, ártalmatlanításának bejelentéséhez szükséges adatlap adattartalma (HIR-NÉ-3):

3.1. A hulladékra vonatkozó adatok:

a) kezelési kód;

b) országjel;

c) hulladékjegyzék szerinti azonosító kód;

d) a hulladéktípus megnevezése;

e) a fizikai megjelenési forma;

f) a hulladék legfontosabb veszélyességi jellemzői;

g) a bejelentési időszak elején a telephelyen lévő tényleges hulladék mennyisége;

h) a kezelt hulladék mennyisége összesen;

i) annak rögzítése, hogy képződött-e másodlagos hulladék;

j) bejelentési időszak végén a telephelyen lévő tényleges hulladék mennyisége.

3.2. A kezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatok

a) a tevékenységet engedélyező határozat száma;

b) a település KSH statisztikai számjele, ahonnan a hulladék származik;

c) az országjel;

d) az átadó KÜJ-, illetve KTJ-azonosítója;

e) az átadó neve;

f) a hulladék eredete szerinti besorolása;

g) a kezelés céljából átvett hulladék mennyisége.

5. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez41

A hulladéklerakókkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatlap adattartalma

1. A hulladéklerakókkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó adatok bejelentéséhez szükséges adatlap adattartalma (HLR-KÖT lap)

1.1. A hulladéklerakó azonosító adatai:

a) az adatszolgáltatási kötelezettséget keletkeztető engedély száma;

b) KTJ;

c) telephely megnevezése;

d) cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám).

1.2. Az adatszolgáltató azonosító adatai:

a) KÜJ;

b) KSH statisztikai számjel;

c) teljes név;

d) KÜJ-höz kapcsolódó cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám).

1.3. A további üzemeltetők adatai:

a) KÜJ;

aa) teljes név;

b) KÜJ;

ba) teljes név.

1.4. Az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó adatok:

a) kötelezettség keletkezésének éve;

b) kötelezettség típusa;

ba) üzemelő hulladéklerakó;

bb) bezárt hulladéklerakó;

bc) rekultiváció alatt álló hulladéklerakó;

bd) utógondozás alatt álló hulladéklerakó;

c) hulladéklerakó kategóriája;

ca) A;

cb) B1b;

cc) B3;

cd) C;

d) a hulladéklerakó üzemeltetésének kezdete (év);

e) a hulladéklerakó üzemeltetésének vége (év);

f) a kötelezettség megszűnésének éve;

g) a megszűnés oka;

ga) bezárásra került;

gb) rekultivációja megtörtént;

gc) utógondozása befejeződött;

gd) egyéb.

1.5. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

2. A hulladéklerakók alapadataira vonatkozó adatok bejelentéséhez szükséges adatlap adattartalma (HLR-F lap)

2.1. A hulladéklerakó azonosító adatai:

a) KTJ;

b) teljes név;

c) cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám).

2.2. Az adatszolgáltató azonosító adatai:

a) KÜJ;

b) KSH statisztikai számjel;

c) teljes név;

d) KÜJ-höz kapcsolódó cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám);

e) az adatszolgáltatásra vonatkozó év.

2.3. A hulladéklerakó adatai:

a) állapota;

aa) üzemelő;

ab) bezárt;

ac) rekultiváció alatt álló;

ad) utógondozás alatt álló;

b) hulladéklerakó kategóriája;

c) a tárgyévben a B3-as típusú hulladéklerakón történt-e települési hulladék lerakása;

ca) igen;

cb) nem;

d) a hulladéklerakó kiépített kapacitása (tonna, m3);

e) a tárgyévben lerakott hulladék mennyisége (tonna, m3);

f) a tárgyévben a hulladéklerakóba került hulladék mennyisége, figyelembe véve a hulladéklerakón hasznosítási céllal felhasznált hulladék mennyiségét is (tonna, m3);

g) a hulladéklerakó szabad kapacitása a tárgyév végén (tonna, m3);

h) hulladéklerakó-gáz kezelése;

ha) nincs;

hb) energiatermelés;

hc) elfáklyázás;

hd) egyéb;

i) a tárgyévben kezelt hulladéklerakó-gáz mennyisége (m3/év);

j) a rekultiváció módja;

ja) felszedés;

jb) lezárás;

k) lezárás módja;

ka) végleges;

kb) átmeneti és végleges;

l) rekultiváció befejeződött;

la) igen;

lb) nem;

lc) részlegesen;

m) rekultiváció befejezésének időpontja (év, év).

3. A B3 alkategóriájú hulladéklerakóban lerakott települési hulladék összetételének bejelentéséhez szükséges adatlap adattartalma (HLR-B lap)

3.1. Az adatszolgáltató adatai:

a) KÜJ;

b) KTJ;

c) az adatszolgáltatásra vonatkozó év.

3.2. A tárgyévben a telephelyre beszállított települési hulladék mennyisége összesen.

3.3. A tárgyévben a telephelyen (a hulladéklerakóban) lerakott települési hulladék mennyisége összesen.

3.4. A telephelyen a települési hulladék lerakását megelőzően történt-e mechanikai-biológiai előkezelés:

a) igen;

b) részben;

c) nem;

3.5. A telephelyen a települési hulladék lerakását megelőzően történt-e egyéb előkezelés:

a) igen;

b) részben;

c) nem;

3.6. A tárgyévben a telephelyre beszállított települési hulladék összetétele a nemzeti szabvány alapján (mennyiségi arány %) az alábbi hulladékfajták szerint:

a) biológiailag lebomló;

b) papír;

c) karton;

d) kompozit;

e) textil;

f) higiéniai hulladék;

g) műanyag;

h) nem osztályozott éghető hulladék;

i) üveg;

j) fém;

k) nem osztályozott éghetetlen hulladék;

l) veszélyes hulladék;

m) kis szemcseméretű hulladék.

3.7. A tárgyévben a telephelyen (a hulladéklerakóban) lerakott települési hulladék összetétele (mennyiségi arány %) az alábbi hulladékfajták szerint:

a) biológiailag lebomló;

b) papír;

c) karton;

d) kompozit;

e) textil;

f) higiéniai hulladék;

g) műanyag;

h) nem osztályozott éghető hulladék;

i) üveg;

j) fém;

k) nem osztályozott éghetetlen hulladék;

l) veszélyes hulladék;

m) kis szemcseméretű hulladék.

1

Az 1. § a) pontja a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § b) pontja a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § c) pontját a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § 1. pontja a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § 2. pontja a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § 4. pontja a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdése a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (6) bekezdése a 71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 511. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

11

A 10. § (1) bekezdés c) pontja a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 10. § (1) bekezdés d) pontját a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 511. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

13

A 10. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 257. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 10. § (3) bekezdése a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. § (3) bekezdése a 71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 11. § (6) bekezdése a 132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 11. § (7) bekezdését a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 12. § (2) bekezdés d) pontját a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 12. § (4) bekezdés b) pontja a 71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 12. § (6) bekezdését a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

21

A 12. § (7) bekezdését a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

22

A 13. § (4) bekezdése a 71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 257. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 14. § (1) bekezdés b) pontja a 71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 14. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 257. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 14. § (3) bekezdése a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 15. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 257. § b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 15. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 257. § b) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 19. §-t a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 1. melléklet 1.2. pont a) alpontja a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

32

Az 1. melléklet 1.2. pont j) alpontja a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

33

Az 1. melléklet 2. pont 2.2. alpont g) pontja a 71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

34

Az 1. melléklet 2.2. pont k) alpontja a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

35

Az 1. melléklet 4. pont 4.2.1. alpont d) pontja a 71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

36

Az 1. melléklet 5.2. pont h) alpontja a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

37

Az 1. melléklet 6. pont 6.2. alpont e) pontja a 71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

38

Az 1. melléklet 6.2. pont j) alpontja a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 3. melléklet 2.2.2. pont a) alpontja a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 3. melléklet 5. pontját a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

41

Az 5. mellékletet a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére