• Tartalom

31/2014. (IV. 3.) VM rendelet

31/2014. (IV. 3.) VM rendelet

egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról1

2014.05.04.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés j) és m) pontjában, valamint (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet módosítása

1. §2

2. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosítása

2. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § E rendeletnek az egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 31/2014. (IV. 3.) VM rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított díjtételeit a Módr4. hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

(2) A Díjr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló
110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosítása

3. §3

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2. § és az 1. melléklet e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 31/2014. (IV. 3.) VM rendelethez

1.    A Díjr. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 13. pontja a következő 3. alponttal egészül ki:

 

[Sorszám

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)]

 

(fő)

alszám

 

(13.)

 

 

 

3.

Újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének engedélyezése

120 000

2.    A Díjr. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 47. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Sorszám

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)

 

(fő)

alszám

 

[47.

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezménnyel (CITES) kapcsolatos engedélyek (bizonylatok) kiállítása:]

 

 

1.

A Közösség területére történő behozatalhoz, illetve a Közösségből történő kivitelhez és újrakivitelhez szükséges engedély kiállítása szállítmányonként (a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet 4. és 5. cikk)

 

 

 

1.1.

egy taxonra

10 600

 

 

1.2.

további taxonok esetén taxononként

1 000

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. május 5. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére