• Tartalom

310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 29. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 12. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. és 24. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 13. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 22. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 12. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (1) A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőit a „Részletes bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapon (a továbbiakban: részletes adatlap), illetve az „Egyszerűsített bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű adatlapon (a továbbiakban: egyszerűsített adatlap), valamint az „Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű jelentésben (a továbbiakban: éves jelentés) kell benyújtani az engedélyköteles tevékenység helye szerint illetékes vízvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: bejelentés).
(2) Részletes adatlap benyújtására kötelezett
a) az engedélyköteles tevékenységet megkezdeni szándékozó, a 13. § (1) bekezdés szerinti engedély vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás iránt kérelmet benyújtó, amennyiben
aa) tevékenysége a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, vagy az alapján környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély köteles;
ab) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Mellékletében meghatározott, az ott megadott kapacitásküszöböt meghaladó tevékenysége során a rendelet II. Mellékletében meghatározott szennyező anyagot a vonatkozó küszöbértéket meghaladóan a felszín alatti vízbe, illetve földtani közegbe bocsát;
ac) állattartás esetében az állattartó telep az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló rendelet alapján nagy létszámú állattartó telepnek minősül, és nem rendelkezik a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló kormányrendeletnek megfelelő trágyatárolóval;
b) aki a 13. § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontja szerint a felszín alatti vízbe, illetve a földtani közegbe történő közvetlen bevezetéssel járó tevékenységet végez;
c) aki tevékenysége során szennyező anyagot helyez el
ca) évi 100 tonna felett, amelynél a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határérték 1 mg/l vagy azon felüli, vagy
cb) évi 1 tonna felett, amelynél a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határérték 1 mg/l alatti;
d) akit a felszín alatti vizek védelme érdekében jogszabályi követelmény teljesítésére a vízvédelmi hatóság kötelez.
(3) Egyszerűsített adatlap benyújtására kötelezett
a) az engedélyköteles tevékenységet megkezdeni szándékozó, a 13. § (1) bekezdés szerinti engedély vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás iránt kérelmet benyújtó, amennyiben nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá;
b) akit a felszín alatti vizek védelme érdekében jogszabályi követelmény teljesítésére a vízvédelmi hatóság arra kötelez.
(4) Éves jelentést a (2) és (3) bekezdés szerinti azon kötelezettnek kell benyújtani, akit a felszín alatti vizek védelme érdekében jogszabályi követelmény teljesítésére a vízvédelmi hatóság – az egyszerűsített-adatlap, illetve a részletes-adatlap adatainak értékelése alapján – erre kötelez.
(5) Éves jelentést kell benyújtani az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti azon környezethasználónak is, aki a rendelet I. Mellékletében meghatározott, az ott megadott kapacitásküszöböt meghaladó tevékenysége során a rendelet II. Mellékletében meghatározott szennyező anyagot a vonatkozó küszöbértéket meghaladóan a felszín alatti vízbe, illetve földtani közegbe bocsát.
(6) Az egyszerűsített-adatlapot, illetve a részletes-adatlapot a benyújtás időpontjában érvényes adatok közlésével kell benyújtani:
a) a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezett esetében az engedély iránti kérelem benyújtását megelőzően,
b) a (2) bekezdés b), c) és d) pontja, illetve a (3) bekezdés b) pontja szerinti kötelezett esetében a határozatban megjelölt határidőre.
(7) Az éves jelentést a tárgyévre vonatkozóan, a tárgyévet követő év március 31-éig kell benyújtani.
(8) A tárgyévben a részletes adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást – az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben – be kell jelenteni az illetékes vízvédelmi hatóságnál a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével, illetve éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként.”

(2) A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A FAVI adatai)

c) a hatósági intézkedésekből, valamint más jogszabályok előírásainak megfelelően a vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a környezetvédelemért felelős minisztérium és szerveik tevékenysége során keletkező adatokból,”

(származnak.)

„(10) A FAVI működtetésében és használatában érintett szervezetek a FAVI-t érintő feladatokkal kapcsolatban legalább évente egyeztetést tartanak.”

(4) A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 35/A–35/D. §-al egészül ki:

35/A. § Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell megküldeni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti adattartalommal.
35/B. § (1) Az adatszolgáltatónak gondoskodnia kell a dokumentumok, illetve az adatokat előállító és továbbító eljárások megfelelő archiválásáról.
(2) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős.
35/C. § (1) Az adatszolgáltatás megfelelőségét az OKIR részét képező beépített automatikus ellenőrzési rendszer, valamint a vízvédelmi, illetve a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi.
(2) Ha az OKIR automatikus ellenőrzési rendszere az adatszolgáltatásra kötelezett által megküldött adatlapokat az adatszolgáltatás kitöltésére vonatkozó követelmények alapján tartalmilag feldolgozhatónak ítéli, az adatszolgáltatást határidőre befogadottnak kell tekinteni.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti ellenőrzési rendszer az adatszolgáltatásra kötelezett által megküldött adat tartalmának ellenőrzése során hibát tár fel, erről az adatszolgáltató részére elektronikus értesítést küld.
35/D. § (1) A hatóság az adatszolgáltatásokat feldolgozza és ellenőrzi. A 16. § (4) bekezdés szerinti éves adatszolgáltatásokat minden év legkésőbb július 31-ig ellenőrzi. Ha a hatóság az ellenőrzés során az adatszolgáltatásra kötelezett által megküldött adatszolgáltatást megfelelőnek találja, az adatszolgáltatást teljesítettnek tekinti.
(2) Ha a hatóság az ellenőrzés során hibát tár fel, az ügyfelet erről haladéktalanul értesíti.
(3) A vízvédelmi, illetve környezetvédelmi hatóság az adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy meg nem felelő teljesítése esetén kötelezi az adatszolgáltatót az előírás betartására.
(4) A (3) bekezdés szerint előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a (3) bekezdés szerinti kötelezett a 36. § (1) bekezdés c) pontja szerint bírságot köteles fizetni.”
„(14) A 16. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja szerinti esetekben, amennyiben az engedélykérelem benyújtására 2014. november 15. és 2015. március 1. között kerül sor, az adatszolgáltatás beadásának határideje 2015. március 31.”

2. § (1) A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés f) pontjában a „21. § (9) bekezdés” szövegrész helyébe a „21. § (10) bekezdés” szöveg, a 34. § (3) bekezdésében az „Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR)” szöveg, a 37. § (1) bekezdésében a „18. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „35/D. § (3) bekezdése” szöveg lép.

2. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Új létesítmények esetén a kibocsátó a próbaüzem lezárásáig akkreditált laboratórium által végzett – a próbaüzem elindítását követően minimum négy alkalommal azonos időközönként vett – mérési eredményekkel köteles igazolni, hogy az engedélyben előírt határértéket, illetve küszöbértéket tartósan és folyamatosan betartja.”

(2) A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felszíni vízbe történő közvetlen bevezetés esetén a 27. § (2) bekezdés szerinti kibocsátó a bebocsátási pont alatt és felett, illetve amennyiben a hatóság keveredési zónát jelölt ki, a keveredési zóna határai felett és alatt állandó kibocsátóknál évente legalább kétszer, időszakos üzemeknél legalább egyszer köteles a befogadó vízszennyezettségének ellenőrzésére. Az ellenőrzés rendjét és szabályait a vízvédelmi hatóság a kibocsátási engedélyben határozza meg.”

(3) A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önellenőrzésre kötelezett kibocsátónak az önellenőrzési tervet első alkalommal a kibocsátási engedély hatálybalépését követő 60 napon belül kell benyújtani, melyet legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Az önellenőrzési tervet szakértő is elkészítheti, és a vízvédelmi hatóság hagyja jóvá. Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat a tárgyévet megelőző év november 30-áig be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak, mely bejelentés nem minősül az önellenőrzési terv módosításának. Az önellenőrzési tervben rögzített ellenőrzések száma – az időszakos üzemek kivételével – egy naptári évben 2 alkalomnál kevesebb nem lehet.
(3) Az önellenőrzésre kötelezett az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményét – azok tartalmától függetlenül – az önellenőrzési tervben rögzített időpontban, de legkésőbb a mintavételt követő húsz napon belül:
a) közcsatornába bocsátott szennyvíz vizsgálata esetén a szolgáltatónak és elektronikus úton a vízvédelmi hatóságnak,
b) közös üzemi (ipari) csatornába bocsátás esetén a közös üzemi tisztító üzemeltetőjének és elektronikus úton a vízvédelmi hatóságnak,
c) közvetlen felszíni vízbe vezetés esetén a befogadó vizsgálati eredményeivel együtt elektronikus úton a vízvédelmi hatóságnak
köteles megküldeni.”

(4) A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat és jelentést a kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig elektronikus úton megküldi az illetékes vízvédelmi hatóságnak, amelyekről a vízvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.”

(5) A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a közcsatornába bocsátás előtti szennyvízelvezető létesítményt, illetve a szennyvíz-előtisztító berendezést több kibocsátó közösen használja, a bírságot a csatlakozó szennyvízhálózat és közös bekötés esetében az átadási ponthoz tartozó házi szennyvízhálózat, illetőleg csatlakozó víziközmű-hálózat működtetője köteles megfizetni.”

5. § A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdésében a „felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól” szövegrész helyébe a „használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról”, a 3. számú melléklet B) pont nyitó szövegrészében az „egységes környezethasználati” szövegrész helyébe az „egységes környezethasználati, 25. § szerinti” szöveg lép.

3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

7. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében a „Minisztérium hivatalos lapjában közzétett nyomtatványon vagy számítógépes adathordozón” szövegrész helyébe a „környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint” szöveg lép.

4. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása

8–10. §2

5. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszűntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a felügyelőség részére.”

(2) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

32. § (1) Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
(2) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős. Az adatszolgáltatás során benyújtott dokumentációt legalább 5 évig meg kell őrizni.
(3) Az adatszolgáltatásra kötelezett légszennyező források üzemeltetőinek 31. § (2) bekezdése alapján tett jelentésében megadott levegőterhelési adatok interneten keresztül történő elérhetőségét az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felülete biztosítja.
(4) A (3) bekezdés szerinti levegőterhelési adatok a légszennyező források naptári évre vonatkozó légszennyező anyag kibocsátását tartalmazzák környezetvédelmi objektumonként, illetve területi bontásban megadva. Az adott naptári évre vonatkozó levegőterhelési adatokat legkésőbb a naptári évet követő év október 30-ig közzé kell tenni.”

6. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A kérelmező a 2. § (2) bekezdése szerint előterjesztett kérelméhez a következőket mellékeli:]

f) a saját nevében eljáró kereskedő esetén a magyarországi telephelyre kiadott KTJ-azonosítóját.”
„(1a) Ha a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tárgya a Ht. 2. melléklete szerinti D1-D12 ártalmatlanítási műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, D13 vagy D14 előkészítő művelet, vagy a Ht. 3. melléklete szerinti R1-R11 hasznosítási műveletek valamelyikét megelőző R12 előkészítő művelet, akkor a kérelemben az adott előkészítő művelet mellett az ahhoz tartozó megfelelő 'E' azonosító kódot is fel kell tüntetni. Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek nem kimerítő listáját a 2. melléklet tartalmazza.”

(3) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett az alábbiakat tartalmazza:)

i) a Ht. 2. melléklete szerinti D1-D12 ártalmatlanítási műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, D13 vagy D14 előkészítő művelet, vagy a Ht. 3. melléklete szerinti R1-R11 hasznosítási műveletek valamelyikét megelőző R12 előkészítő művelet esetén az adott előkészítő művelethez tartozó e rendelet szerinti 2. mellékletben meghatározott megfelelő 'E' azonosító kódot.”

7.3

13–14. §

8. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1)4 Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 11. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A gyártó a (2) bekezdés szerinti adattartalommal az OKTF-nél kérelmezi a nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vételt legkésőbb az elem vagy az akkumulátor forgalomba hozatalának megkezdéséig kell kérelmezni.
(2) A gyártó nyilvántartásba vétel iránti kérelmének a következő adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) a gyártó neve, Környezetvédelmi Ügyfél Jele (a továbbiakban: KÜJ-azonosító), KSH statisztikai számjele (ennek hiányában a közösségi vagy nemzetközi adószáma);
b) a gyártó székhelye (postai irányítószám, település, utca, házszám, helyrajzi szám, elektronikus postafiók cím);
c) a kapcsolattartó vagy magyarországi meghatalmazott képviselő neve, pontos címe;
d) a gyártó által Magyarországon képviselt, forgalmazott márkanevek (amennyiben vannak ilyenek);
e) a gyártó által forgalmazott elem, akkumulátor típusa (hordozható, ipari, gépjármű);
f) a gyártói kötelezettség teljesítésének módja: egyéni, átvállalóra átruházással, termékdíjátalány-fizetés, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív vagy közvetítő szervezeten keresztül történő teljesítés útján;
g) a gyártó által kialakított speciális gyűjtőhelyek listája és helyszíne, valamint
h) a nyilvántartásba vételi kérelem keltezése, és a gyártó nyilatkozata a megadott adatok valódiságáról.
(3) Ha a gyártó az átvételi, a gyűjtési és a kezelési kötelezettségének teljesítését átvállalóra vagy közvetítő szervezetre átruházza, a gyártó a nyilvántartásba vételét úgy kérelmezi, hogy az átvállalóval vagy a közvetítő szervezettel kötött megállapodást a (2) bekezdés szerinti adatokhoz csatolja.”
„(6) A nyilvántartásba vétel iránti kérelem és bejelentés módjára a 15. § (5) bekezdésében meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

(3) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közvetítő szervezet nyilvántartásba vétel iránti kérelmének a következő adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) a gyártó és a közvetítő szervezet KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele;
b) a kötelezettség teljesítésének módja;
c) az üzletszabályzat tervezete, ideértve az általános szerződési feltételeket is;
d) a közvetítő szervezettel szerződésben álló gyártók és forgalmazók listája;
e) igazolás a (3) bekezdésben foglaltakról, valamint
f) a közvetítő szervezet által kialakított speciális gyűjtőhelyek listája és helyszíne.”

(4)5 A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a és 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

14. § (1) A gyártó a 4. melléklet 1. és 5. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.
(2) Az átvállaló a 4. melléklet 2. és 5. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.
(3) A közvetítő szervezet a 4. melléklet 3. és 5. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.
(4) Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a 4. melléklet 4. és 5. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.
(5) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.
15. § (1) A gyártó, az átvállaló és a közvetítő szervezet a 14. § alapján általa nyilvántartott adatokról a tárgyévet követő év február 20-ig az OKTF részére adatot szolgáltat.
(2) Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a 14. § (4) bekezdése alapján nyilvántartott adatokról a tárgyévet követő év május 20-ig szolgáltat adatot az OKTF részére.
(3) Ha a gyártó termékdíjátalány-fizetés vagy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget az átvételre, gyűjtésre, kezelésre vonatkozó kötelezettségének,
a) a 4. melléklet 1.1. pontjában, valamint az 1.2. pont a)–d) és h) alpontjában foglaltakról – a 4. melléklet 5. pontja szerinti bontásban – a gyártó,
b) a 4. melléklet 1.2. pont e)–f) alpontjaiban foglaltakról az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet
szolgáltat adatot az OKTF részére.
(4) Az átvállaló és a közvetítő szervezet az adatszolgáltatásához mellékeli, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, illetve egyéb gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött megállapodást az elem- és akkumulátorhulladék átvételére, gyűjtésére, kezelésére.
(5) Az adatszolgáltatás az OKTF részére a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”

(5) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 31. §-sal egészül ki:

31. § A 4. melléklet 1. pont 1.2. alpontjának a)–d) pontja esetében a gyártónak a tárgyév szerinti bontásban kell adatot szolgáltatnia a 2013. és a 2014. évben forgalmazott hordozható elem és akkumulátor mennyiségéről.”

16. § (1) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontjában a „9. § szerinti átvevőre (a továbbiakban: átvevő)” szövegrész helyébe a „9. § szerinti átvállalóra (a továbbiakban: átvállaló)” szöveg, a 9. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 9. alcímében, a 18. § (5) bekezdésében, valamint a 23. § (2) bekezdésében az „átvevő” szövegrész helyébe az „átvállaló” szöveg lép.

(2) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében az „Átvevő” szövegrész helyébe az „Átvállaló” szöveg lép.

(3) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 29. § (2) bekezdésében az „átvevőre” szövegrész helyébe az „átvállalóra” szöveg lép.

(4) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében az „átvevővel” szövegrész helyébe az „átvállalóval” szöveg lép.

(5) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében az „adatait feldolgozza” szövegrész helyébe az „adatait feldolgozza, és honlapján közzéteszi” szöveg lép.

(6) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében az „átvevőt” szövegrész helyébe az „átvállalót” szöveg lép.

(7) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés a) pontjában a „ha a nyilvántartási” szövegrész helyébe a „ha a nyilvántartásba vételi, valamint nyilvántartási” szöveg lép.

(8) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdés a) pontjában az „a), e) és f) alpontja” szövegrész helyébe az „a) és f) alpontja” szöveg lép.

(9) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdésében a „működő gyártóra” szövegrész helyébe a „működő, nyilvántartásba vett gyártóra” szöveg lép.

17. § Hatályát veszti a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

b) 12. § (5) és (8) bekezdése, valamint a (6) bekezdés második mondata;

9. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68. § (1) bekezdése alapján hulladéklerakási járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. § (3) bekezdése szerinti bejelentést az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) részére az 1. melléklet szerinti adatok megküldésével teljesíti.
(2) A bejelentés alapján az OKTF a kötelezettet nyilvántartásba veszi és a kötelezettekről nyilvántartást vezet.
(3) A kötelezett a bejelentést követően az 1. mellékletben meghatározott adatokban vagy körülményekben bekövetkezett változásokat a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül az OKTF-nek – a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával egyidejűleg – bejelenti.
(4) Az OKTF a kötelezettet törli a nyilvántartásból, ha a bejelentés feltételei már nem állnak fenn.
(5) A nyilvántartásba vételi, az adatmódosítási és a törlés iránti bejelentést a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint kell benyújtani.”

(2) A 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti adatok megküldésével – a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint – teljesíti.”

(3) A 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal és az azt megelőző 3. alcímmel egészül ki:

„3. A nyilvántartásra vonatkozó szabályok
3/A. § (1) A Ht. 68. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartást a (2)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell vezetni.
(2) A nyilvántartást úgy kell kialakítani és vezetni, hogy az a hulladéklerakási járulék alapjának, összegének megállapítására és ellenőrzésére alkalmas legyen.
(3) A nyilvántartást lehetőség szerint elektronikus formában kell vezetni. Ha elektronikus nyilvántartás vezetésére nincs lehetőség, a nyilvántartásnak a számviteli bizonylati rend szerint vezetett bizonylatokon kell alapulnia.
(4) A nyilvántartásban egyértelműen jelölni kell a hulladéklerakási járulékkal érintett, a Ht. 5. melléklet 2. pontja szerinti táblázat 1–6. alpontjában meghatározott hulladékfajtát, -jelleget és -típust.
(5) A hulladéklerakóba be- és kilépő gépjárművek mérlegelését követően a mért adatoknak automatikusan meg kell jelenniük a nyilvántartásban. Ha az adatokat a mérlegelést követően módosítják, akkor a módosítás tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell.
(6) A hatósági ellenőrzés során
a) a járulékfizetésre kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás alapjául szolgáló teljes nyilvántartási dokumentációt,
b) a hulladék szállítója a fuvarokmányt és veszélyes hulladék szállítása esetén a szállítási lapot, valamit
c) az elektronikus megfigyelő rendszer által készített képfelvételeket
az OKTF képviselőjének átadja, megtekinthetővé teszi.”

10. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet] 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gyártó a 6. melléklet szerinti adattartalommal az OKTF-nél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, és az adataiban bekövetkezett változásokat – a változás bekövetkezését követő 15 napon belül – az OKTF-nek az adatváltozás tényét igazoló dokumentum egyidejű csatolásával bejelenti. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet legkésőbb az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalának megkezdéséig kell benyújtani. A nyilvántartásba vétel iránti kérelem és bejelentés módjára a 18/C. §-ban meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

(2)6 A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 9. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. A gyártó, a közvetítő szervezet, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet és az átvállaló nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége”

(3)7 A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § (1) A gyártó a 7. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév február 20. napjáig az OKTF részére adatot szolgáltat.
(2) Ha a gyártó termékdíjátalány-fizetés vagy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget a gyűjtési, kezelési kötelezettségének, kizárólag a 7. melléklet 1. pontjában, valamint a 2. pont a)–c) és h) alpontjában foglaltakról kell adatot szolgáltatnia.”

(4) A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) A közvetítő szervezet a 8. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.
(2) A közvetítő szervezet a vele szerződésben álló gyártók összesített adatairól a tárgyév február 20. napjáig az OKTF részére a 8. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal adatot szolgáltat.
(3) A közvetítő szervezet a (2) bekezdésben foglaltakon túl az OKTF részére a tárgyév február 20. napjáig a következőkről szolgáltat adatot:
a) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján visszavett elektromos, elektronikus berendezés tömegéről (kilogrammban);
b) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján átvett és gyűjtött hulladék tömegéről (kilogrammban);
c) arról, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött megállapodást visszavételre, átvételre, gyűjtésre, kezelésre.”

(5)8 A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet a következő 18/A–18/C. §-sal egészül ki:

18/A. § (1) Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a 8. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév május 20. napjáig az OKTF részére adatot szolgáltat.
(2) Ha a gyártó termékdíjátalány-fizetés vagy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget a gyűjtési, kezelési kötelezettségének, az OKTF részére a 7. melléklet 2. pont d)–g) alpontjában foglaltakról az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet szolgáltat adatot tárgyév május 20. napjáig.
18/B. § (1) Az átvállaló a 8. melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév február 20. napjáig az OKTF részére adatot szolgáltat.
(2) Az átvállaló az (1) bekezdésben foglaltakon túl az OKTF részére a tárgyév február 20. napjáig a következőkről szolgáltat adatot:
a) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján visszavett elektromos, elektronikus berendezés tömegéről (kilogrammban);
b) arról, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött megállapodást visszavételre, átvételre, gyűjtésre, kezelésre.
18/C. § (1) A nyilvántartást valamennyi kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.
(2) Az adatszolgáltatás a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”

11. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. december 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet 1–7. §-a és 11–20. §-a 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú melléklet „I. Törzsadatok” listája a következő 8. ponttal egészül ki:
„8. A 16. § (1) bekezdés szerinti részletes vagy egyszerűsített adatlap 35/C. § (2) bekezdés szerinti benyújtását és befogadását igazoló, az adatszolgáltató részére elektronikus úton megküldött visszaigazolás.”

2. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklet B) 1. pont 1.6. alpont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kibocsátás szabályozására vonatkozó, a kibocsátó kérelmét, javaslatát tartalmazó adatok
b) a szennyvízkibocsátás ellenőrzésére vonatkozó adatok]
„– mintavételi helyek (önellenőrzési és hatósági mintavétel a nyers szennyvíz és a kibocsátott szennyvíz ellenőrzésére),
= keletkezési helyre előírt technológiai határérték ellenőrzési helye,
= elkeveredés előtti helyre előírt technológiai határérték ellenőrzési helye,
= közcsatornába vagy közös üzemi csatornába vezetésre előírt határérték ellenőrzési helye,
= felszíni víz befogadóba való közvetlen bevezetésre előírt kibocsátási határérték ellenőrzési helye,
– önellenőrzést végző akkreditált laboratórium megnevezése.”

3. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A KAR adatszolgáltatás adattartalma
1. A környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentésére és változására szolgáló borítólap (KAR borítólap)
1.1. Címzett szervezet
1.1.1. Címzett
1.2. Adatszolgáltató adatai
1.2.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
1.2.2. Központi Statisztikai Hivatal statisztikai számjel
1.2.3. Név
1.3. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok
1.3.1. Adatszolgáltatáshoz csatolt lapok száma
1.3.2. Az adatszolgáltatásban feltüntetett adatok érvényességének dátuma
1.3.3. Az adatszolgáltatásért felelős személy neve
1.3.4. Beosztása
1.3.5. Telefon
1.3.6. Fax szám
1.3.7. E-mail
1.3.8. Kitöltés dátuma (év/hó/nap)
2. A Környezetvédelmi Ügyfél Jel nyilvántartásához és változások bejelentésére szolgáló adatlap (KÜJ-A lap)
2.1. Ügyfél azonosító
2.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
2.1.2. Természetes személy
2.2. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén
2.2.1. KSH statisztikai számjel
2.2.2. Rövid név
2.2.3. Teljes név
2.3. Természetes személy esetén
2.3.1. Viselt név (családi név, első utónév és további utónevek)
2.3.2. Születési név (családi név, első utónév és további utónevek)
2.3.3. Születési országjel
2.3.4. Születési település
2.3.5. Születési dátum (év/hó/nap)
2.3.6. Anyja neve (családi, név, első utónév és további utónevek)
2.3.7. E-mail cím
3. A Környezetvédelmi Ügyfél Jel nyilvántartásához és változások bejelentésére szolgáló adatlap (folytatás)(KÜJ-B lap)
3.1. Ügyfél azonosító
3.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
3.2. Ügyfél címe
3.2.1. Ügyfél székhelyének címe
3.2.2. Országjel
3.2.3. Cím
3.2.3.1. Település KSH kód
3.2.3.2. Irányítószám
3.2.3.3. Település neve
3.2.3.4. Közterület
3.2.3.5. Házszám
3.3.1. Ügyfél értesítési címe
3.3.2. Országjel
3.3.3. Cím
3.3.3.1. Település KSH kód
3.3.3.2. Irányítószám
3.3.3.3. Település neve
3.3.3.4. Közterület
3.3.3.5. Házszám
4. Jogelőd ügyfelek azonosítására szolgáló pótlap (JOGE pótlap)
4.1. Ügyfél azonosító
4.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
4.2. Jogelőd ügyfelek azonosítói
4.2.1. Változáskód
4.2.2. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
4.2.3. KSH statisztikai számjel
4.2.4. Ügyfél neve
4.2.5. Országjel
4.2.6. Település KSH kód
4.2.7 Ügyfél címe
4.2.7.1. Irányítószám
4.2.7.2. Település neve
4.2.7.3. Közterület
4.2.7.4. Házszám
5. A Környezetvédelmi Területi Jel nyilvántartásához és a változások bejelentésére szolgáló adatlap (KTJ lap)
5.1. Azonosító adatok
5.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
5.1.2. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)
5.2. Környezetvédelmi objektum adatai
5.2.1. Környezetvédelmi Területi Jel típusa
5.2.2. Telephely / Objektum megnevezése
5.2.3. Telephely KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)
5.2.4. Település KSH kódja
5.2.5. Telephely címe
5.2.5.1. Irányítószám
5.2.5.2. Település neve
5.2.5.3. Közterület
5.2.5.4. Házszám
5.2.6. Első helyrajzi szám
5.2.7. EOV koordináták (X, Y)
6. Helyrajzi számok bejelentésére szolgáló pótlap (HRSZ pótlap)
6.1. Ügyfél azonosító
6.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
6.2. Objektum azonosítás
6.2.1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)
6.3. Környezetvédelmi objektum helyrajzi számai
6.3.1. Helyrajzi szám
6.3.2. Település (KSH kód, megnevezés)
7. Az objektum geometriai azonosítására szolgáló adatlap (POLI lap)
7.1. Ügyfél azonosító
7.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
7.2. Objektum azonosítás
7.2.1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)
7.3. Geometriai adatok
7.3.1. Poligon sorszám
7.3.2. EOV koordináták (X, Y)
8. A meghatalmazásra szolgáló adatlap (MEGH lap)
8.1. Az adatszolgáltató adatai
8.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
8.1.2. KSH statisztikai számjel
8.1.3. Név
8.1.4. Országjel
8.1.5. Adatszolgáltató címe
8.1.5.1. Irányítószám
8.1.5.2. Település neve
8.1.5.3. Közterület
8.1.5.4. Házszám
8.2. A meghatalmazott adatai
8.2.1. Viselt név (családi név, első utónév és további utónevek)
8.2.2. Születési név (családi név, első utónév és további utónevek)
8.2.3. Születési országjel
8.2.4. Születési hely
8.2.5. Születési dátum (év/hónap/nap)
8.2.6. Anyja neve (családi, név, első utónév és további utónév)
8.2.7. Meghatalmazott címe
8.2.7.1. Országjel
8.2.7.2. Irányítószám
8.2.7.3. Település neve
8.2.7.4. Közterület
8.2.7.5. Házszám
8.2.8. E-mail cím
8.2.9. Nyilatkozat
8.2.10. Kiállítás dátuma (év/hó/nap)
8.2.11. A meghatalmazást elfogadom
9. A meghatalmazás visszavonására szolgáló adatlap (MVV lap)
9.1. Az adatszolgáltató adatai
9.1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
9.1.2. KSH statisztikai számjel
9.1.3. Adatszolgáltató név
9.1.4. Országjel
9.1.5. Adatszolgáltató címe
9.1.5.1. Irányítószám
9.1.5.2 Település neve
9.1.5.3. Közterület
9.1.5.4. Házszám
9.2. A meghatalmazott adatai
9.2.1. Viselt név (családi név, első utónév és további utónevek)
9.2.2. Születési név (családi név, első utónév és további utónevek)
9.2.3. Születési országjel
9.2.4. Születési hely
9.2.5. Születési dátum (év/hó/nap)
9.2.6. Anyja neve (családi, név, első utónév és további utónevek)
9.2.7. Meghatalmazott címe (ország, irányítószám, település neve, közterület, házszám)
9.2.7.1. Országjel
9.2.7.2. Irányítószám
9.2.7.3. Település neve
9.2.7.4. Közterület
9.2.7.5. Házszám
9.2.8. E-mail cím
9.2.9. Nyilatkozat
9.2.10. Kiállítás dátuma (év/hó/nap)”

4. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalma (LAL lap)
1. Az adatszolgáltató adatai
1.1. KÜJ
1.2. KSH statisztikai számjel
1.3. Rövid név
1.4. Teljes név
1.5. Település neve
1.6. Cím
1.7. Adatszolgáltatásért felelős személy neve, elérhetőségei
2. Telephely adatai
2.1. KTJ
2.2. Megnevezés
2.3. Település neve
2.4. Cím
2.5. Egy konkrét helyrajzi szám
2.6. Összterület (m2)
2.7. Burkolatlan felület (m2)
3. Technológia adatai
3.1. Technológia azonosítója
3.2. Technológia megnevezése
3.3. Technológia típusa
3.4. Technológia besorolása TEÁOR szerint
3.5. Technológia nemzetközi besorolása
3.6. Technológia besorolása határértékhez
3.7. Technológia minősítése (meglévő/új)
3.8. Technológia mértékadó teljesítménye
3.9. Mértékegység
3.10. Van-e leválasztó berendezés?
3.11. Van-e folyamatos mérőműszer?
3.12. A főszabálytól eltérő kibocsátási határérték megállapításának jogalapja
3.13. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások
4. Forrás adatai
4.1. Forrás azonosítója
4.2. Forrás megnevezése
4.3. Forrás magassága (m)
4.4. Forrás kibocsátó felülete (m2)
5. Berendezés adatai
5.1. Berendezés azonosítója
5.2. Berendezés megnevezése
5.3. Teljesítmény
5.4. Mértékegység
5.5. Üzembe helyezés, utolsó nagyjavítás éve
5.6. Berendezés típusa
5.7. Tüzelőanyag fajtája
5.8. Tüzelőanyagok típusa
5.9. Tisztítás, leválasztás elve
6. Kibocsátási adatok
6.1. Forrás azonosítója
6.2. Szennyező anyag azonosítója
6.3. Szennyező anyag megnevezése
7. Technológiákhoz tartozó források és berendezések
7.1. Technológia azonosítója
7.2. Technológia megnevezése
7.3. Forrás azonosítója
7.4. Forrás megnevezése
7.5. Berendezés azonosítója
7.6. Berendezés megnevezése
8. Technológiához tartozó leválasztó berendezés adatai
8.1. Szennyező anyag azonosítója
8.2. Anyag megnevezése
8.3. Leválasztás hatásfoka (%)
9. Technológiához, pontforráshoz tartozó folyamatos mérőberendezés adatai
9.1. Mérőberendezés gyártója
9.2. Típusa
9.3. Gyártási száma
9.4. Mért jellemző azonosítója és mérési tartomány
9.5. Működési elv
9.6. Mérés módja
9.7. Mérőberendezés típusjóváhagyási száma”

5. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A levegőtisztaság-védelmi éves jelentés adattartalma (LM lap)
1. Az adatszolgáltató adatai
1.1. KÜJ
1.2. Rövid név
1.3. Teljes név
1.4. Település neve
1.5. Cím
1.6. Adatszolgáltatásért felelős személy neve, elérhetőségei
2. Telephely adatai
2.1. KTJ
2.2. Megnevezés
2.3. Település neve
2.4. Cím
2.5. Nyilatkozat a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet szerinti telephelyi terheléskiegyenlítés alkalmazásáról
3. Technológia ellenőrző adatai
3.1. Technológia üzemideje (üzemóra/negyedév)
3.2. Anyagazonosító
3.3. Megnevezés
3.4. Mennyiség
3.5. Mértékegység
4. Technológia ellenőrző adatai folyamatos mérés esetére
4.1. Technológia üzemideje (üzemóra/hónap)
4.2. Anyagazonosító
4.3. Mennyiség
4.4. Mértékegység
5. Anyagfelhasználási és termelési adatok
5.1. Technológia azonosítója
5.2. Azonosító adat (tüzelőanyag lista, EWC-kód, VOC-lista, vagy nemzetközi besorolási lista)
5.3. Megnevezés
5.4. Mennyiség
5.5. Mértékegység
6. Tüzelőanyag felhasználás adatok
6.1. Berendezés üzemideje (üzemóra/negyedév)
6.2. Tüzelőanyag kód
6.3. Tüzelőanyag megnevezés
6.4. Felhasznált mennyiség
6.5. Fűtőérték
7. Tüzelőanyag felhasználás adatok folyamatos mérés esetén
7.1. Berendezés üzemideje (üzemóra/hónap)
7.2. Tüzelőanyag kód
7.3. Tüzelőanyag megnevezés
7.4. Felhasznált mennyiség
7.5. Fűtőérték
8. Tüzelőanyagok minőségi adatai
8.1. Tüzelőanyag kód
8.2. Tüzelőanyag megnevezés
8.3. Karbontartalom
8.4. Éghető kén tartalom
8.5. Hamutartalom
8.6. Összes toxikus elem tartalom
8.7. Összes halogén tartalom
9. Pontforrás üzemeltetési adatai
9.1. Forrás üzemideje (óra)
9.2. Füstgáz/véggáz átlagos térfogatárama (m3/h)
9.3. Füstgáz/véggáz átlagos O2 tartalma (térfogat%)
9.4. Füstgáz/véggáz átlagos hőmérséklete (K)
10. Pontforrás kibocsátási adatok
10.1. Szennyező anyag azonosítója
10.2. Megnevezés
10.3. Átlagos koncentráció (negyedévenként)
10.4. Mértékegység
11. Pontforrás kibocsátási adatok folyamatos mérés esetén
11.1. Szennyező anyag azonosítója
11.2. Megnevezés
11.3. Átlagos koncentráció (havonta)
11.4. Mértékegység
12. Diffúz forrás adatok
12.1. Szennyező anyag azonosítója
12.2. Szennyező anyag megnevezés
12.3. Levegőterhelés időtartama (h/év)
12.4. Igénybevett terület, vagy felület (m2)
13. Diffúz és pontforrás (E)PRTR adatok
13.1. Szennyező anyag azonosítója
13.2. Szennyező anyag megnevezése
13.3. Kibocsátás (kg/év, g/év)
13.4. Forrás azonosítója
13.5. Adatmeghatározás módja
13.6. Használt elemzési vagy számítási módszer
14. Diffúz forrás (E)PRTR adatok állattartó telepek részére
14.1. Szennyező anyag azonosítója
14.2. Szennyező anyag megnevezés
14.3. Állat azonosító kód
14.4. Állatok létszáma (db/turnus)
14.5. Csökkentési faktor
14.6. Kibocsátás (kg/év)
14.7. Adatmeghatározás módja
14.8. Használt elemzési vagy számítási módszer
15. VOC adatok
15.1. Szennyező anyag azonosítója
15.2. Szennyező anyag megnevezés
15.3. Az oldószerek folyamatba bevitt és folyamatból kilépő mennyiségei a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 5. melléklete alapján
15.4. Mértékegység
16. Leválasztott anyagok adatai
16.1. Leválasztó berendezés üzemideje (üzemóra)
16.2. Szennyező anyag azonosítója
16.3. Szennyező anyag megnevezés
16.4. Leválasztott összes anyag mennyisége
16.5. Telephelyen technológiába visszaforgatott anyag mennyisége
16.6. Értékesített, vagy telephelyen kívül hasznosított anyag mennyisége
16.7. Hulladékként lerakott, vagy más módon ártalmatlanított anyag mennyisége (telephelyen belül, illetve kívül)
17. Rendkívüli szennyezés kibocsátási adatok
17.1. Szennyező anyag azonosítója
17.2. Szennyező anyag megnevezés
17.3. Kibocsátott mennyiség
17.4. Mértékegység
17.5. Adatmeghatározás módja
17.6. Használt elemzési vagy számítási módszer”

6. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet. 9. mellékletében a levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértéke táblázat a következő 27. sorral egészül ki:

27.

Az éves levegőtisztaság-védelmi jelentés kötelezettségének, vagy a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés változás-bejelentési kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő teljesítése;

300 000 Ft

7. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai
Ha a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tárgya valamilyen hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet, az engedély kérelemben az adott előkészítő műveletet a következő azonosító kódok legalább egyikével kell jelölni (több előkészítő művelet esetében valamennyi azonosító kódot meg kell adni):
1. Biológiai előkezelés, átalakítás:
a) E01 – 01 fertőtlenítés;
b) E01 – 02 biológiai bontás;
c) E01 – 03 biológiai feltárás;
d) E01 – 99 egyéb.
2. Fizikai előkezelés, átalakítás:
a) E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);
b) E02 – 02 szűrés;
c) E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
d) E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
e) E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
f) E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
g) E02 – 07 pellet-készítés, brikettálás;
h) E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;
i) E02 – 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;
j) E02 – 10 hulladékká vált gépjármű bontása;
k) E02 – 11 kondicionálás;
l) E02 – 12 szárítás;
m) E02 – 13 szitálás, rostálás;
n) E02 – 14 fertőtlenítés;
o) E02 – 15 mosás (vízzel);
p) E02 – 16 keverés;
q) E02 – 17 mechanikai tisztítás;
r) E02 – 99 egyéb.
3. Kémiai előkezelés, átalakítás:
a) E03 – 01 semlegesítés, közömbösítés;
b) E03 – 02 oldószeres feltárás;
c) E03 – 03 elektrolízis;
d) E03 – 04 oxidáció, redukció;
e) E03 – 05 kicsapás;
f) E03 – 06 beágyazás (fixálás), szilárdítás (szolidifikálás);
g) E03 – 07 dehalogénezés, hidrogénezés;
h) E03 – 08 fertőtlenítés;
i) E03 – 09 mosás;
j) E03 – 99 egyéb.
4. Fizikai-kémiai előkezelés, átalakítás:
a) E04 – 01 desztillálás;
b) E04 – 02 szűrés;
c) E04 – 03 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás);
d) E04 – 04 mosás;
e) E04 – 05 kondicionálás;
f) E04 – 06 töményítés, bepárlás;
g) E04 – 07 pelyhesítés (flokkulálás), koagulálás, flotálás;
h) E04 – 08 keverékképzés, elegyképzés, oldatkészítés, emulzióképzés, szuszpenzióképzés;
i) E04 – 09 szárítás;
j) E04 – 10 hígítás;
k) E04 – 11 homogenizálás;
l) E04 – 12 felitatás;
m) E04 – 13 fizikai beágyazás (pl. azbeszt-por, szálak cementbe való beágyazása);
n) E04 – 99 egyéb.”

8. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A gyártó és a közvetítő szervezet adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok
1. A gyártóra és a közvetítő szervezetre vonatkozó adatok (HGK-GY-főlap):
1.1. A gyártó, a közvetítő szervezet azonosítására szolgáló adatok:
a) KÜJ;
b) KSH statisztikai számjel;
c) név;
d) cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám).
1.2. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:
a) név;
b) beosztás;
c) telefon, illetve fax;
d) e-mail.
2. A gyártó által forgalomba hozott gépjárművekre vonatkozó adatok (HGK-GY-1):
a) KÜJ;
b) a gyártó megnevezése;
c) a gépjármű gyártmányának megnevezése;
d) a gépjármű darabszáma;
e) a gépjármű össztömege.
3. Az átvett és a kezelt gépjárművekre vonatkozó adatok (HGK-GY-2):
a) a gépjármű gyártmányának megnevezése;
b) a gépjármű darabszáma;
c) az 1980. január 1. napja előtt gyártott gépjármű darabszáma;
d) a gépjármű össztömege.
4. A hulladékká vált gépjárművek kezeléséből származó hulladékra és az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrészre vonatkozó adatok:
4.1. A hulladékká vált gépjármű bontásából származó hulladék mennyisége (HGK-GY-3), amelyet a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott azonosító kód szerint kell megadni, kilogrammban kifejezve:
a) a 13 07 01* azonosító kóddal ellátott tüzelőolaj és dízelolaj, a 13 07 02* azonosító kóddal ellátott benzin, és a 13 07 03* azonosító kóddal ellátott egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is);
b) a 13 08 01* azonosító kóddal ellátott sótalanítási iszapok, emulziók, a 13 08 02* azonosító kóddal ellátott egyéb emulziók, és a 13 08 99* azonosító kóddal ellátott közelebbről meg nem határozott hulladék;
c) a 16 01 01* azonosító kóddal ellátott akkumulátor;
d) a 16 01 03 azonosító kóddal ellátott gumiabroncs;
e) a 16 01 06 azonosító kóddal ellátott hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt;
f) a 16 01 07* azonosító kóddal ellátott olajszűrő;
g) a 16 08 azonosító kóddal ellátott kimerült katalizátor;
h) a 16 01 08*, a 16 01 09*, a 16 01 10*, a 16 01 11*, és a 16 01 21* azonosító kóddal ellátott veszélyes alkotók eltávolításából származó hulladék;
i) a 16 01 13*, a 16 01 14* és a 16 01 15 azonosító kóddal ellátott folyadék (az üzemanyag kivételével);
j) a 16 01 17 és a 16 01 18 azonosító kóddal ellátott fém alkatrészek;
k) a 16 01 19 azonosító kóddal ellátott nagyméretű műanyag elem;
l) a 16 01 20 azonosító kóddal ellátott üveg;
m) a 16 01 12, a 16 01 16, a 16 01 22 és a 16 01 99 azonosító kóddal ellátott bontásból, hasznosítható anyagok eltávolításából származó egyéb anyag.
4.2. A 4.1. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a) újrahasználatra előkészített mennyiség;
b) visszanyert mennyiség;
c) energetikailag hasznosított mennyiség;
d) ártalmatlanított mennyiség.
4.3. A hulladékká vált gépjárművek aprításából, darabolásából, zúzásából, származó hulladék mennyisége (HGK-GY-4), amelyet kilogrammban kifejezve kell megadni:
a) vas- és acélhulladék;
b) vasat nem tartalmazó fémhulladék (alumínium, réz, cink, ólom stb.);
c) könnyű aprítási, darabolási, zúzási, frakció;
d) egyéb.
4.4. A 4.3. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a) visszanyert mennyiség;
b) energetikailag hasznosított mennyiség;
c) ártalmatlanított mennyiség.
5. A hulladékká vált gépjárművek kezeléséből származó hulladék és az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész exportjára vonatkozó adatok (HGK-GY-5):
5.1. A hulladékká vált gépjármű kezeléséből származó hulladék és az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész exportjára vonatkozó adatokat a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott azonosító kód szerint kell megadni, kilogrammban kifejezve:
a) a 16 01 01* azonosító kóddal ellátott akkumulátor;
b) a 16 01 03 azonosító kóddal ellátott gumiabroncs;
c) a 16 01 06 azonosító kóddal ellátott hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt;
d) a 16 01 07* azonosító kóddal ellátott olajszűrő;
e) a 16 08 azonosító kóddal ellátott kimerült katalizátor;
f) a 16 01 08*, a 16 01 09*, a 16 01 10*, a 16 01 11*, és a 16 01 21* azonosító kóddal ellátott veszélyes alkotók eltávolításából származó hulladék;
g) a 16 01 13*, a 16 01 14* és a 16 01 15 azonosító kóddal ellátott folyadék (az üzemanyag kivételével);
h) a 16 01 17 és a 16 01 18 azonosító kóddal ellátott fém alkatrészek;
i) a 16 01 19 azonosító kóddal ellátott nagyméretű műanyag elem;
j) a 16 01 20 azonosító kóddal ellátott üveg;
k) a 16 01 12, a 16 01 16, a 16 01 22 és a 16 01 99 azonosító kóddal ellátott bontásból, hasznosítható anyagok eltávolításából származó egyéb anyag.
5.2. Az 5.1. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a) exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) össztömege;
b) exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) visszanyerése;
c) exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) hasznosítása;
d) exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) teljes ártalmatlanítása.”

9. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A bontó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok
1. A bontóra vonatkozó adatok (HGK-B-főlap):
1.1. A bontó azonosítására szolgáló adatok:
a) KÜJ;
b) KSH statisztikai számjel;
c) név;
d) cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám).
1.2. A bontó telephelyének azonosítására szolgáló adatok:
a) KTJ;
b) név;
c) cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám);
d) telephely üzemeltetéséért felelős személy neve, beosztása.
1.3. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:
a) név;
b) beosztás;
c) telefon, illetve fax;
d) e-mail.
2. Az átvett és a kezelt gépjárművekre vonatkozó adatok (HGK-B-1):
a) a gépjármű gyártmányának megnevezése;
b) a gépjármű darabszáma;
c) az 1980. január 1. napja előtt gyártott gépjármű darabszáma;
d) a gépjármű össztömege.
3. A hulladékká vált gépjárművek kezeléséből származó hulladékra és az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrészre vonatkozó adatok:
3.1. A hulladékká vált gépjármű bontásából származó hulladék mennyisége (HGK-B-2), amelyet a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott azonosító kód szerint kell megadni, kilogrammban kifejezve:
a) a 13 07 01* azonosító kóddal ellátott tüzelőolaj és dízelolaj, a 13 07 02* azonosító kóddal ellátott benzin, és a 13 07 03* azonosító kóddal ellátott egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is);
b) a 13 08 01* azonosító kóddal ellátott sótalanítási iszapok, emulziók, a 13 08 02* azonosító kóddal ellátott egyéb emulziók, és a 13 08 99* azonosító kóddal ellátott közelebbről meg nem határozott hulladék;
c) a 16 01 01* azonosító kóddal ellátott akkumulátor;
d) a 16 01 03 azonosító kóddal ellátott gumiabroncs;
e) a 16 01 06 azonosító kóddal ellátott hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt;
f) a 16 01 07* azonosító kóddal ellátott olajszűrő;
g) a 16 08 azonosító kóddal ellátott kimerült katalizátor;
h) a 16 01 08*, a 16 01 09*, a 16 01 10*, a 16 01 11*, és a 16 01 21* azonosító kóddal ellátott veszélyes alkotók eltávolításából származó hulladék;
i) a 16 01 13*, a 16 01 14* és a 16 01 15 azonosító kóddal ellátott folyadék (az üzemanyag kivételével);
j) a 16 01 17 és a 16 01 18 azonosító kóddal ellátott fém alkatrészek;
k) a 16 01 19 azonosító kóddal ellátott nagyméretű műanyag elem;
l) a 16 01 20 azonosító kóddal ellátott üveg;
m) a 16 01 12, a 16 01 16, a 16 01 22 és a 16 01 99 azonosító kóddal ellátott bontásból, hasznosítható anyagok eltávolításából származó egyéb anyag.
3.2. A 3.1. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a) újrahasználatra előkészített mennyiség;
b) visszanyert mennyiség;
c) energetikailag hasznosított mennyiség;
d) ártalmatlanított mennyiség.
3.3. A hulladékká vált gépjárművek aprításából, darabolásából, zúzásából, származó hulladék mennyisége (HGK-B-3), amelyet kilogrammban kifejezve kell megadni:
a) vas- és acélhulladék;
b) vasat nem tartalmazó fémhulladék (alumínium, réz, cink, ólom stb.);
c) könnyű aprítási, darabolási, zúzási, frakció;
d) egyéb.
3.4. A 3.3. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a) visszanyert mennyiség;
b) energetikailag hasznosított mennyiség;
c) ártalmatlanított mennyiség.
4. A hulladékká vált gépjárművek kezeléséből származó hulladék és az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész exportjára vonatkozó adatok (HGK-B-4):
4.1. A hulladékká vált gépjármű kezeléséből származó hulladék és az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész exportjára vonatkozó adatokat a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott azonosító kód szerint kell megadni, kilogrammban kifejezve:
a) a 16 01 01* azonosító kóddal ellátott akkumulátor;
b) a 16 01 03 azonosító kóddal ellátott gumiabroncs;
c) a 16 01 06 azonosító kóddal ellátott hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt;
d) a 16 01 07* azonosító kóddal ellátott olajszűrő;
e) a 16 08 azonosító kóddal ellátott kimerült katalizátor;
f) a 16 01 08*, a 16 01 09*, a 16 01 10*, a 16 01 11*, és a 16 01 21* azonosító kóddal ellátott veszélyes alkotók eltávolításából származó hulladék;
g) a 16 01 13*, a 16 01 14* és a 16 01 15 azonosító kóddal ellátott folyadék (az üzemanyag kivételével);
h) a 16 01 17 és a 16 01 18 azonosító kóddal ellátott fém alkatrészek;
i) a 16 01 19 azonosító kóddal ellátott nagyméretű műanyag elem;
j) a 16 01 20 azonosító kóddal ellátott üveg;
k) a 16 01 12, a 16 01 16, a 16 01 22 és a 16 01 99 azonosító kóddal ellátott bontásból, hasznosítható anyagok eltávolításából származó egyéb anyag.
4.2. A 4.1. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a) exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) össztömege;
b) exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) visszanyerése;
c) exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) hasznosítása;
d) exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) teljes ártalmatlanítása.”

10. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az átvevő- és kezelőhálózat bejelentéséhez, valamint a gyártó nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok
1. A gyártó nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok (HGK-NY-főlap):
1.1. A gyártó azonosítására szolgáló adatok:
a) Környezetvédelmi Ügyfél Jel (a továbbiakban: KÜJ);
b) KSH statisztikai számjel;
c) név;
d) cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám).
1.2. A gyártó átvételi és kezelési kötelezettségei teljesítésének módjára vonatkozó adatok:
a) a gyártó a kötelezettségeit saját maga teljesíti, vagy
b) a gyártó a kötelezettségeit közvetítő szervezeten keresztül teljesíti.
1.3. A közvetítő szervezet azonosítására szolgáló adatok:
a) KÜJ;
b) KSH statisztikai számjel;
c) név;
d) cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám).
1.4. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:
a) név;
b) beosztás;
c) telefon, illetve fax;
d) e-mail.
2. Az átvevő- és kezelőhálózat bejelentésére vonatkozó adatok (HGK-NY-1):
2.1. Az átvevő- és kezelőhálózathoz csatlakozott tagokra vonatkozó adatok:
a) a tagok neve;
b) KÜJ;
c) KTJ;
d) telephely címe (település, utca, házszám).”

11. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez9

A gyártó, az átvállaló, a közvetítő szervezet és az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet adatszolgáltatási kötelezettsége során közölt adatok
1. A gyártó adatszolgáltatási kötelezettsége:
1.1. A gyártóra vonatkozó adatok:
a) neve,
b) KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele (ennek hiányában közösségi vagy nemzetközi adószáma),
c) székhelye;
d) a hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége.
1.2. A gyártó tevékenységére vonatkozó adatok:
a) a gyártó által a tárgyévben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm) típusonkénti bontásban;
b) a gyártó által a tárgyévet megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm) típusonkénti bontásban;
c) a gyártó által a tárgyévet kettővel megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm) típusonkénti bontásban;
d) a gyártó által a tárgyévben, a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévet megelőző második évben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor mennyiségének átlaga típusonkénti bontásban;
e) a gyártó által átvett, gyűjtött elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) teljesítési segédenként, típusonként bontva;
f) a gyártó által a tárgyévben kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési segédenkénti bontásban, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma;
g) a gyártó átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettsége ellátásának biztosítására képzett tárgyévi biztosíték összege és típusa, ha a gyártó biztosíték képzésére köteles;
h) a tárgyévi gyűjtési, kezelési kötelezettség ellátásának módja.
2. Az átvállaló adatszolgáltatási kötelezettsége:
2.1. Az átvállalóra vonatkozó adatok:
a) neve,
b) KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele,
c) székhelye;
d) a hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége.
2.2. Az átvállaló tevékenységére vonatkozó adatok:
a) az átvett, gyűjtött elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) teljesítési segédenként, típusonkénti bontásban;
b) a tárgyévben kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési segédenkénti bontásban, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma.
3. A közvetítő szervezet adatszolgáltatási kötelezettsége:
3.1. A közvetítő szervezetre vonatkozó adatok:
a) neve,
b) KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele,
c) székhelye;
d) a hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége.
3.2. A közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok:
a) az átvett, gyűjtött elem és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési segédenkénti bontásban;
b) a tárgyévben kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési segédenkénti bontásban, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma.
4. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet adatszolgáltatási kötelezettsége:
4.1. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre vonatkozó adatok:
a) neve,
b) KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele,
c) székhelye;
d) a hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége.
4.2. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok:
a) az átvett, gyűjtött elem és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési segédenkénti bontásban;
b) a tárgyévben kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési segédenkénti bontásban, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma.
5. Az elemek és az akkumulátorok adatszolgáltatásban feltüntetendő típusai:
a) savas ólomakkumulátor;
b) lúgos akkumulátor (ebből Ni-Cd akkumulátor);
c) gombelem és akkumulátor (ebből 0,0005-2% közötti higanytartalmú);
d) egyéb elemek és akkumulátorok;
e) összesített mennyiség.”

12. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettség bejelentéséhez szükséges adatok
A kötelezett nyilvántartásba vételi bejelentéséhez vagy megszűnés bejelentéséhez szükséges adatok:
a) a kötelezett neve, székhelyének címe, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele;
b) a kötelezett telephelyének neve, címe, KTJ-azonosítója;
c) a fizetési kötelezettség keletkezésének vagy megszűnésének dátuma;
d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége;
e) a bejelentés kitöltésének dátuma.”

13. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Hulladéklerakási járulék adatszolgáltatási lap
A kötelezett adatszolgáltatása során beküldendő adatok:
a) beszámolási időszak (év, negyedév);
b) a kötelezett neve, székhelyének címe, KÜJ-azonosítója, KSH számjele;
c) a hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettség telephelyenként összesített összege;
d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége;
e) a kötelezett telephelyének neve, címe, KTJ-azonosítója;
f) az ártalmatlanítási művelet azonosító kódja;
g) hulladékgazdálkodási engedély száma;
h) a hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettséggel érintett hulladékra vonatkozó adatok (hulladékjegyzék szerinti azonosító kód, típusonkénti besorolás a Ht. 5. melléklet 2. pontja alapján, mennyiség (t), egységár (Ft/t), hulladék lerakási járulék összege (Ft);
i) az adatszolgáltatás kitöltésének dátuma;
j) fizetendő hulladéklerakási járulék az adott telephelyen összesen (Ft).”

14. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez10

A gyártó nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok
1. A gyártó neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;
2. A meghatalmazott képviselő (ha van) neve, címe, elérhetősége11;
3. A gyártó nemzeti adóazonosító száma, ennek hiányában a közösségi vagy nemzetközi adószáma;
4. A magyarországi kézbesítési meghatalmazott (ha van) neve, székhelye, elérhetősége;
5. A hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége;
6. A gyártó által forgalmazott elektromos és elektronikus berendezés kategóriája, típusa, márkaneve;
7. A kötelezettség teljesítésének módja:
a) egyéni teljesítés útján,
b) termékdíjátalány-fizetés útján,
c) átvállalóra átruházás útján,
d) állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív vagy közvetítő szervezeten keresztül történő teljesítés;
8. A rendeletben meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére a gyártó által vállalt pénzügyi biztosíték típusa;
9. Az értékesítés módja.”

15. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A gyártó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok
1. A gyártóra vonatkozó adatok:
a) a gyártó neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;
b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;
c) a gyártó nemzeti adóazonosító száma, ennek hiányában közösségi vagy nemzetközi adószáma;
d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.
2. A gyártó tevékenységére vonatkozó adatok:
a) HEE-1 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);
b) HEE-2 adatlap: a tárgyévben Magyarországon forgalomba hozni tervezett elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);
c) HEE-3 adatlap: a tárgyévet megelőző évre vonatkozó gyűjtési kötelezettsége Magyarországon (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként);
d) HEE-4 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);
e) HEE-5 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként bontva);
f) HEE-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget;
g) HEE-8 adatlap: a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget és a lerakással ártalmatlanított mennyiséget;
h) a tárgyévi gyűjtési, kezelési kötelezettség ellátásának módja;
i) a 13. § (1) bekezdés szerinti tárgyévi vagyoni biztosíték összege és típusa.”

16. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez12

A közvetítő szervezet, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet és az átvállaló adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok
1. A közvetítő szervezet:
1.1. A közvetítő szervezetre vonatkozó adatok:
a) a közvetítő szervezet neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;
b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;
c) a közvetítő szervezet nemzeti adóazonosító száma;
d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.
1.2. A közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok:
a) HEE-4 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés hulladékának mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);
b) HEE-5 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként bontva);
c) HEE-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget;
d) HEE-8 adatlap: a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget, a lerakással ártalmatlanított mennyiséget.
2. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet:
2.1. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre vonatkozó adatok:
a) az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;
b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;
c) az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet nemzeti adóazonosító száma;
d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.
2.2. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok:
a) HEE-4 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés hulladékának mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);
b) HEE-5 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként bontva);
c) HEE-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget;
d) HEE-8 adatlap: a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget, a lerakással ártalmatlanított mennyiséget.
3. Az átvállaló:
3.1. Az átvállalóra vonatkozó adatok:
a) az átvállaló neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;
b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;
c) az átvállaló nemzeti adóazonosító száma;
d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.
3.2. HEE-10 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, gyártónként bontva).”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

A 8–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. alcím (13–14. §) a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján nem lép hatályba.

4

A 15. § (1) bekezdése a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 15. § (4) bekezdése a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 19. § (2) bekezdése a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 19. § (3) bekezdése a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 19. § (5) bekezdése a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés b) pontja és a (6) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 11. melléklet a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) és (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 14. melléklet a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

11

Külföldi székhelyű gyártó esetén kitöltése kötelező, és ahhoz csatolni kell a meghatalmazás elfogadását tartalmazó okiratot.

12

A 16. melléklet a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (7) és (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére