• Tartalom

318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal létrehozásával kapcsolatos módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 1. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) és l) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1a) bekezdésében,

a 6. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 8. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés a) és b) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

a 10. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,

a 12. alcím, valamint az 5. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,

a 13. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 14. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 15. alcím tekintetében az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 34. §-ában,

a 16. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. §-ában,

a 18. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában, az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 19. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)–c) pontjában és 28. § (2) bekezdésében,

a 20. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,

a 22. alcím, valamint a 7. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában,

a 23. alcím, valamint a 8. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 24. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 25. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

2. §2

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdésében és 89. § (9) és (11) bekezdésében a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

4. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésében, 14. §-ában, valamint 17/B. § (2) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

5. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

5. §3

6. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 72/B. § (1) bekezdésében és 72/H. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Munkaügyi Hivatalt” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert”,

b) 72/B. § (4) bekezdésében a „Foglalkoztatási Hivatal” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter”

szöveg lép.

8. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2)4

9. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

9. §5

10. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

10. § A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

11. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterre,
b) a fővárosi (megyei) kormányhivatal foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatot ellátó szakigazgatási szervére (a továbbiakban: munkaügyi központ), a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére (a továbbiakban: kirendeltség), valamint
c) arra a természetes és jogi személyre aki, illetőleg amely
ca) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció keretében megvalósításra kerülő kiemelt projektben (a továbbiakban: 1.1.2. Program), továbbá
cb) Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1./08/1 konstrukció keretében megvalósításra kerülő kiemelt projektben (a továbbiakban: 1.1.1./08/1 Program)
vesz részt.”

12. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

13. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

13. §6

14. A munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

14. § A munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

15. Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet hatálya a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 236. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltatónál létrejövő üzemi tanács, és üzemi megbízott (a továbbiakban együtt: üzemi tanács) megválasztásának, a választási eredmények összesítésének és felhasználásának egyes kérdéseire, valamint a társadalmi párbeszédért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) ezzel kapcsolatos feladataira terjed ki.”

(2) Az R3.

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában, 4. § (3) és (4) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „miniszter”,

b) 4. § (2) bekezdésében a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „miniszternek”,

c) 4. § (4) bekezdésében a „Hivataltól” szövegrész helyébe a „minisztertől”

szöveg lép.

16. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet módosítása

16. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)”,

b) 5. § (2) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „miniszter”,

c) 5. § (3) bekezdésében a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „miniszternek”,

d) 6. § (1)–(3) bekezdésében, a 7. § (1) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „miniszter”,

e) 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 9. § (1) bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter”

szöveg lép.

17. A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló
273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

17. § A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a következő 4/A. és 4/B. alcímmel egészül ki:

„4/A. A közcélú állami munkavédelmi információs rendszer célja, a működtetés feltételei
7/A. § (1) A munkavédelmi információs rendszer (a továbbiakban: MIR) keretében történő információnyújtás és tanácsadás célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos jogosultságoknak és kötelezettségeknek elsősorban a szervezett munkát végző munkavállalók és munkáltatók, valamint az érdekképviseletüket ellátó szervek információs igényét kielégítő megismertetése.
(2) A MIR szolgáltatásait a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és Magyar Bányászati és Földtani Hivatal – mint munkavédelmi hatóságok – szervezeti keretében önállóan létrehozott, de a hatósági tevékenységtől elkülönülő munkavédelmi információs és tanácsadó szolgálatok (a továbbiakban: szolgálat) végzik.
(3) A Munkavédelmi Bizottság saját adataival, megállapításaival segíti a szolgálat működését.
(4) A szolgálatot működtető miniszter gondoskodik
a) a MIR adott hatóságnál működő rendszerének kialakításáról, személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról és folyamatos működtetéséről,
b) a szolgáltatások nyújtásához és a nyilvántartások vezetéséhez szükséges számítógépes rendszer kialakításáról, üzembe helyezéséről, karbantartásáról és továbbfejlesztéséről,
c) a nyilvántartások vezetéséről,
d) a szolgálat tevékenységének összehangolásáról és a szolgálat szakembereinek együttműködéséről,
e) az (1) bekezdés szerinti tevékenységet ellátók szakmai képzéséről, továbbképzéséről,
f) a szolgálat működésével kapcsolatos kommunikációs feladatokról.
(5) A szolgálat működésének részletes szabályait tartalmazó ügyrendjét a miniszter a honlapján közzéteszi.
4/B. A szolgálat feladatai
7/B. § (1) A szolgálat feladata a 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott célok megvalósítása, ennek érdekében a munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztató, tanácsadó, felvilágosító tevékenység ellátása.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt tevékenységet a szolgálat a vonatkozó jogszabályi előírások és szakmai szabályok, valamint működése során szerzett tapasztalatok alapján végzi.
(3) A szolgálat által nyújtott tájékoztatás konkrét műszaki megoldást, tervet, végrehajtási javaslatot nem foglalhat magában, kizárólag a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megfogalmazott normatív követelmények ismertetését tartalmazhatja.
(4) A szolgálat által nyújtott információs szolgáltatás igénybevétele nem mentesíti a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek és követelmények – különösen a munkavállalók irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségek – teljesítése alól.
(5) A szolgálat keretében nyújtott információ termék, szolgáltatás értékesítését vagy más módon történő igénybevételét, illetve egy adott vállalkozás nevének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését előmozdító reklámot nem tartalmazhat.
7/C. § (1) A szolgálat munkanapon, hivatali időben telefonon, személyesen, illetőleg írásban nyújt információt – elsősorban – a 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott személyek és szervezetek részére.
(2) Az információszolgáltatás során biztosítani kell, hogy az igénybe vevő személyek és szervezetek névtelenségüket megőrizve, lehetőség szerint azonnal vagy rövid határidővel, közérthető formában, a jogszabályi rendelkezések pontos megjelölése mellett jussanak hozzá a kért tájékoztatáshoz.
(3) A személyes tájékoztatás és tanácsadás feladatait a miniszter által vezetett minisztérium látja el – a honlapján közzétett módon – a munkáltató, illetőleg a munkavállalói munkavédelmi érdekképviseletek számára.
(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatás és tanácsadás esetén a névtelenség mellőzése írásban kérhető.
7/D. § (1) Az információnyújtás során a szolgáltatást igénybe vevő személyének vagy szervezetének egyedi azonosítására alkalmas adat nem kérhető. A feladat ellátása során az adatok kezelése, nyilvántartása és feldolgozása kizárólag az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint történhet.
(2) A szolgálat nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a megkeresés dátumát,
b) a megkeresés ügyszámát,
c) a megkeresés tárgyát,
d) a megkeresésre adott tájékoztatás lényegi elemeit és a szakmai álláspont kialakítása során figyelembevett jogszabályhelyek megjelölését.
7/E. § (1) A szolgálatot fenntartó hatóságok az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételei folyamatos fejlesztése érdekében évente értékelik a MIR működtetésének tapasztalatait.
(2) A szolgálatot fenntartó hatóságok az értékelés eredményéről minden év február 28. napjáig írásban tájékoztatják egymást, valamint a Munkavédelmi Bizottságot.
7/F. § (1) A szolgálatot fenntartó hatóságok a szolgálat tevékenységének összehangolása, a MIR működtetése, az információ- nyújtás szakszerűségének folyamatos fejlesztése, illetve egymás tájékoztatása érdekében együttműködési megállapodást köthetnek.
(2) A szolgálat működésének belső eljárási rendjét, továbbá a szervezeti önállóság garanciális feltételeit a szolgálatot fenntartó hatóság vezetője által jóváhagyott ügyrend állapítja meg.”

18. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. §7

19. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter lép” szöveg lép.

20. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

20. §8

21. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:)

i) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei,”

(2) Az R5. 10. § (1) bekezdés i) pontjában az „az NMH-t” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert” szöveg lép.

22. Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló
303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet

22. §9

23. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

23. §10

24. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

24. §11

25. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

25. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § 13. pontjában a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH)” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)”,

b) 7. § (2) bekezdésében az „Az NMH” szövegrész helyébe az „A miniszter”,

c) 22.§ (2) bekezdésében a „Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak” szövegrész helyébe a „miniszternek”

szöveg lép.

26. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

26. §12

27. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. december 15-én lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3–4. §, 6–7. §, 8. § (1) bekezdése, a 10–12. §, a 14–17. §, a 19. §, a 21. §, a 25. § és az 1–3., valamint 5–6. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. pont 1.93. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.93. a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve hatósági jogkörének gyakorlására jogosító munkavédelmi felügyelői igazolvány, valamint munkaügyi felügyelői igazolvány;”

2. melléklet a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelethez

1.    Az R1. 2. számú melléklet 1. Az OSAP-ban nem szereplő, illetve az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisok adatai alcím címét követő táblázat 21. és 22. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

(A

B

C

D

E

F

1.

Adatkezelő szervezet

Adatgyűjtés megnevezése

Az 1. számú
melléklet
témaköre

Adatátadás gyakorisága

Vonatkoztatási egység

Átadási határnap)

„21.

NGM

Munkanélküliségi adatok

1.1.4

negyedévente

település

frissítést követő 30. nap

22.

NGM

Járási foglalkoztatottsági és munkanélküliségi információs rendszer

1.1.4

negyedévente

járás

frissítést követő 30. nap”

2.    Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet 2. alcím címét követő táblázat 40. sora.

3. melléklet a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az R2. 3. számú melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[A szakkérdés (vizsgálat) megjelölése

Illetékes állami szerv]

„10.

Munkabiztonsági vizsgálatok:

Nemzetgazdasági Minisztérium”

 

a) súlyos munkabalesetek vizsgálata

 

 

b) az egyéni védőeszközök követelményeiről
és megfelelőségének tanúsításáról szóló
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése alapján a 2. és 3. kategóriába tartozó egyéni védőeszközök megfelelőségének vizsgálata

 

4. melléklet a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelethez13

5. melléklet a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területek megjelölése, amelyeken az igazságügyi szakértői szakterületek bejegyezhetők a névjegyzékben

Szakhatóság)

„3. munkabiztonsági terület

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter”

6. melléklet a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 8. pontjában az „az OMMF” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

7–9. melléklet a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelethez14

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 7–9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére