• Tartalom

32/2014. (IV. 3.) VM rendelet

32/2014. (IV. 3.) VM rendelet

az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.10.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában

kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. §2

2. A közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosítása

2. § (1)3

(2) Az R2. 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer egyes feladatait:]
e) a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság”
[látják el.]
(3) Az R2. 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) az alábbi feladatokat látja el:
a) a mezőgazdasági szaktanácsadók képzésének, továbbképzésének és vizsgáztatásának ellenőrzése,
b) a mezőgazdasági szaktanácsadók agrár-szaktanácsadói tevékenységének a törvényességi ellenőrzése,
c) a területi szaktanácsadási központok (a továbbiakban: TSzK) szaktanácsadási tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok,
d) a regionális szaktanácsadási központok (a továbbiakban: RSzK) agrár-szaktanácsadással kapcsolatos tevékenységének törvényességi ellenőrzése,
e) a mezőgazdasági szaktanácsadási tevékenységet segítő informatikai rendszer működtetése,
f) az Európai Unió tagországainak mezőgazdasági szaktanácsadó szervezeteivel kapcsolat létesítése és fenntartása, valamint a nemzetközi fórumokon a magyar mezőgazdasági szaktanácsadás képviselete.”
(4) Az R2. 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Országos Szaktanácsadási Központ feladatait a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) látja el.”
(5) Az R2. 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Országos Szaktanácsadási Központ a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer hatékony működésének elősegítése érdekében ellátja:]
d) a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság titkársági feladatait,”
(6) Az R2. 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Országos Szaktanácsadási Központ a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer hatékony működésének elősegítése érdekében ellátja:]
e) a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer működését segítő integrált elektronikus rendszer működtetését, és”
(7) Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az irányító hatóság az RSzK-k irányításával összefüggő egyes feladatait a NAK közreműködésével látja el.”
(8)4
(9) Az R2. 7. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A TSzK megszűnik, ha a TSzK-ként elismert szervezet
a) jogutód nélkül megszűnik,
b) megszűnését követően a jogutód szervezet a TSzK-ként való elismerést az (5) bekezdés szerint nem kérelmezi.
(5) A TSzK-ként elismert szervezet megszűnése esetén a szervezet jogutódja – a (2) bekezdés szerinti pályázat kiírása nélkül – kérelmet nyújthat be az irányító hatósághoz a TSzK-ként való elismerés iránt, a megszűnésről szóló, a megszűnésének megállapítására hatáskörrel rendelkező szerv által hozott határozat jogerőre emelkedését követő 60 munkanapon belül. A kérelmet a NAKVI által a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, és a honlapján közzétett elektronikus űrlapon nyújthatja be. A benyújtott kérelmet a NAKVI felülvizsgálja abból a szempontból, hogy a jogutód szervezet megfelel-e a TSzK-kal szemben támasztott követelményeknek és – a NAK-kal folytatott előzetes egyeztetést követően – döntési javaslattal továbbítja az irányító hatósághoz, amely döntést hoz a TSzK-ként való elismerésről, vagy a kérelem elutasításáról. Az irányító hatóság döntését annak mérlegelésével hozza, hogy a kérelmező jogutód szervezet megfelel-e a TSzK-kal szemben támasztott követelményeknek.”
(10) Az R2. 10. § (1) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A TSzK feladatai:]
b) az a) pont szerinti szerződéseinek teljesítése céljából szervezi és irányítja a szaktanácsadóinak a munkáját, kapcsolatot tart a NAK-kal, a témaspecialistákkal, a szakmai szaktanácsadási központokkal, támogatja azok munkáját,
c) a NAK-ból és az RSzK-ból érkező információt szükség szerint továbbítja a szaktanácsadók felé,
d) összegyűjti, értékeli és továbbítja a NAK részére a szaktanácsadói tevékenység során keletkezett, e rendeletben, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet által előírt adatokat,”
(11) Az R2. 10. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A TSzK feladatai]
i) az Országos Szaktanácsadási Központ által meghatározottak szerint évenként írásos beszámolót készít az előző évi szaktanácsadási tevékenységéről, és azt elektronikus úton vagy gépi adathordozón minden év február 28-ig benyújtja a székhelye szerinti megyében a NAK megyei ügyintéző szervezetéhez,”
(12) Az R2. 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A szakmai szaktanácsadási központok jegyzékét az irányító hatóság közleményben teszi közzé.
(3) A (2) bekezdés szerinti szakmai szaktanácsadási központok a tanácsadási tevékenységük keretében megbízás, illetve megrendelés esetén:
a) térítésmentes szakmai ügyfélszolgálatot alakítanak ki és működtetnek,
b) szakterületükhöz tartozó információs adatbázist alakítanak ki és működtetnek, amely a szaktanácsadók és a mezőgazdasági termelők számára hozzáférhető,
c) szakmai információkat nyújtanak a NAK, az RSzK-k és a TSzK-k számára,
d) a szakterületükhöz tartozó témakörökben előadásokat, tanfolyamokat és bemutatókat szerveznek,
e) szaktanácsadási munkájukról éves beszámoló jelentést készítenek a NAK részére, aki továbbítja azt a NAKVI-hoz.”
(13) Az R2. 12. §-át megelőző „Országos Szaktanácsadási Bizottság” alcím címe helyébe a „Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság” alcím cím lép.
(14) Az R2. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
12. § (1) A Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság – az irányító hatóság szakmai tanácsadó testületeként – javaslattevő, véleményező jogkörrel közreműködik a mezőgazdasági szaktanácsadással összefüggő egyes feladatok összehangolásában.
(2) A Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság tagjait az irányító hatóság kéri fel, és gondoskodik a működési feltételek biztosításáról, valamint jóváhagyja a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság ügyrendjét.
(3) A Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság tagjainak személyére a NAK javaslatot tesz.”
(15) Az R2. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(16) Az R2.
a) 5. § (1) bekezdésében „A regionális szaktanácsadási központok (a továbbiakban: RSzK)” szövegrész helyébe „Az RSzK-k”,
b) 7. § (1) bekezdésében „A területi szaktanácsadási központokat (a továbbiakban: TSzK)” szövegrész helyébe „A TSzK-kat”
szöveg lép.
(17) Hatályát veszti az R2. 4. § (2) bekezdés c) pontja és 13. § (2) bekezdése.
3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

3. § (1)–(2)5

(3) Az R3. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az 1. és a 6. számú mellékletben felsorolt képzések képzési programjait a NAKVI – a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) közreműködésével az ÚMVP Képző Szervezetek rendelkezésére bocsátja.”

(4) Az R3. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az ÚMVP Képző Szervezet az éves képzési projekttervét tárgyévben módosíthatja az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) előzetes jóváhagyása esetén. A projektterv módosításának tervezetét a NAK részére kell megküldeni, amely a jóváhagyást támogató vagy elutasító javaslattal továbbítja az IH és a NAKVI részére. Az IH a döntését a tárgyévben rendelkezésre álló támogatási forráskeret, és a módosított terv teljesítéséhez az ÚMVP Képző Szervezet által biztosított személyi és tárgyi feltételek figyelembe vételével hozza meg.”

(5) Az R3. 6. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(12) Az ÚMVP Képző Szervezetek működését a NAKVI ellenőrzi. A NAKVI az általa végzett ellenőrzések adatait az MVH, valamint az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet részére átadja.
(13) Az ÚMVP Képző Szervezet minden felnőttképzési szerződés esetében rögzíti annak igazolását az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerében, hogy az ügyfél a 4. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét teljesítette vagy nem teljesítette.”

(6)–(9)6

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

4. §7

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

5. §8

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)9 Az 1. §, a 2. § (1) és (8) bekezdése, a 3. § (1)–(2) és (6)–(9) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2014. április 30-án lép hatályba.

(3)10 A 2. § (2)–(7) bekezdése és (9)–(17) bekezdése, a 3. § (3)–(5) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2014. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelethez11

2. melléklet a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelethez

Megszűnt területi szaktanácsadási központ jogutódjának területi szaktanácsadási központként való elismerésére irányuló kérelem adattartalma
1. A kérelmező szervezet azonosító adatai (név, székhely, cégjegyzék szám, statisztikai számjel),
1.1. alapításának éve
1.2. jogi formája
1.3. bankszámlaszáma
1.4. MVH ügyfél-azonosító száma
2. A szaktanácsadás tárgyi feltételei:
2.1. a szolgáltatási végpontok
– elérhetősége (cím, e-mail cím, telefonszám, fax szám, kapcsolattartó személy neve),
– a helyiség(ek) alapterülete,
– irodai felszereltsége.
3. A szaktanácsadás személyi feltételei:
3.1. a foglalkoztatott szaktanácsadók
– neve,
– regisztrációs száma a szaktanácsadói névjegyzékben,
– a foglalkoztatásának módja (alkalmazott munkaszerződéssel, vállalkozói szerződés alapján, megbízási szerződés alapján),
– szaktanácsadói szakterülete(i).”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. október 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (6)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § (2) bekezdése az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § (3) bekezdése az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére