• Tartalom

2014. évi XXXIII. törvény

2014. évi XXXIII. törvény

az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról1

2018.07.26.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

II. Fejezet

KÖZVETETT ADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. § Hatályát veszti az Áfa tv.

a)–c)20

d)–e)21

f)22

g)23

III. Fejezet

ILLETÉKEK

4. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

20. §24

IV. Fejezet

ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

5. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

21. §25

22. §26

23. §27

24. §28

25. §29

26. §30

27. §31

28. § (1)32

(2)33

29. § Hatályát veszti az Art.

1.34

2.35

30. §36

V. Fejezet

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

6. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

31. §37

32. §38

33. §39

34. §40

VI. Fejezet

EGYES PÉNZÜGYI TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

7. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

35. §41

36. §42

37. §43

38. §44

39. § (1) A Kbftv. 281. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A Pft. a következő XII/A. Fejezettel egészül ki:
„XII/A. FEJEZET
EGYES FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ TETT NYILATKOZATOK KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE
1. Általános rendelkezések
62/A. § E fejezet alkalmazásában:
a) nyilatkozattevő: az a fogyasztó, aki a nyilatkozatot, illetve visszavonó rendelkezést tett, akkor is, ha nevében meghatalmazott járt el,
b) nyilatkozat: a nyilatkozattevő által tett, a 36/A. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a 36/A. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat,
c) visszavonó rendelkezés: a 36/A. § (9) bekezdés szerinti rendelkezés,
d) nyilatkozatadat-szolgáltató: az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a nyilatkozattevőnek azt a fizetési számláját vezeti, amelynek tekintetében a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett,
e) nyilatkozatadat: a 62/F. § (3) bekezdése szerinti adatok.
62/B. § (1) A nyilatkozat megtételének tényét, valamint a nyilatkozatadatokat az egyes fizetési számlákhoz tett nyilatkozatok központi nyilvántartása (a továbbiakban: Központi Nyilvántartás) rögzíti.
(2) A Központi Nyilvántartás célja, hogy az ingyenes készpénzfelvételi jog jogszerű gyakorlásának biztosítása érdekében megállapítható legyen az, hogy a nyilatkozattevő tett-e nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést, eltérő időkben és nyilatkozatadat-szolgáltatóknál tett nyilatkozatok esetében pedig annak megállapíthatósága, hogy mely nyilatkozata jogosítja őt a 36/A. § (1) bekezdése szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra.
62/C. § (1) A Központi Nyilvántartást a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszert (a továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás működteti.
(2) A Központi Nyilvántartást működtető pénzügyi vállalkozás működtetésének engedélyezésére, felügyeletére, engedélyének visszavonására a Hpt. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
62/D. § (1) A Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyt a Felügyelet az (5) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálatát követően adja ki.
(2) A Felügyelet a Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás tevékenységi engedélyét visszavonja.
(3) A Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedély visszavonásával egyidejűleg a Felügyelet köteles a Központi Nyilvántartás kezelésére másik pénzügyi vállalkozást kijelölni, és az engedély visszavonására vonatkozó határozatban foglalt határidő lejártáig terjedő időtartamra felügyeleti biztost kirendelni.
(4) Felügyeleti biztos kirendelése esetén a felügyeleti biztosra a Hpt. és a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A Felügyelet a Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedély visszavonásakor olyan pénzügyi vállalkozást jelölheti ki a Központi Nyilvántartás kezelőjeként, amely kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbi feltételeknek százhúsz napon belül megfelel:
a) részvénytársasági forma,
b) legalább kétszázmillió forint saját tőke, és
c) részvényeinek tulajdonosa kizárólag pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás vagy hitelintézetek érdek-képviseleti szerve.
(6) Az a pénzügyi vállalkozás, amelynek a Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyét a Felügyelet visszavonta, köteles az engedély visszavonására vonatkozó határozatban megjelölt időpontig kezelt nyilatkozatadatokat a megjelölt határnapig átadni annak a pénzügyi vállalkozásnak, amelyet a Felügyelet a Központi Nyilvántartás új kezelőjeként kijelöl.
(7) Az a pénzügyi vállalkozás, amelynek a Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyét a Felügyelet visszavonta, az engedély visszavonására vonatkozó határozatban megjelölt időponttól nyilatkozatadatot nem kezelhet.
62/E. § A Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó üzletszabályzat elfogadásához a Felügyelet jóváhagyása szükséges.
2. A nyilatkozatok központi nyilvántartásában történő adatkezelés szabályai
62/F. § (1) A Központi Nyilvántartás olyan zárt rendszerű adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott adatok kezelhetők.
(2) A nyilatkozatadat-szolgáltató a nyilatkozat vagy a visszavonó rendelkezés megtételét és a saját belső rendje szerinti ellenőrzés lefolytatását követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül elektronikus eszköz útján adatot ad át a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak arról, hogy nála a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza
a) a nyilatkozatadat-szolgáltató nevét, rövidített nevét és a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély számát,
b) a nyilatkozattevőnek a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdésében meghatározott természetes személyazonosító adatait,
c) azt a naptári napot, amelyen a nyilatkozattevő a nyilatkozatot vagy a visszavonó rendelkezést megtette,
d) azt, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett.
(4) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás nyilvántartja a nyilatkozatadat-szolgáltatók nevét, székhelyét és a kapcsolattartásra jogosult személy nevét, beosztását, munkahelyi címét, telefonszámát és e-mail címét.
(5) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás továbbítása egyedileg és kötegelve is történhet.
(6) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadatokat – anyilatkozatadat-szolgáltató kérésére – kizárólag annak a nyilatkozatadat-szolgáltatónak adhatja át, amely a kért nyilatkozatadatokat a (2) bekezdés szerint felé továbbította.
(7) A nyilatkozatadat-szolgáltató a (6) bekezdés szerinti esetben sem értesülhet a (3) bekezdés a) pontja szerinti adatról, amennyiben az egy tőle különböző nyilatkozatadat-szolgáltatóra vonatkozik.
(8) A Központi Nyilvántartás adatkezelése automatizált módon történik. A nyilatkozatadat-szolgáltatók által átadott, az azonos nyilatkozattevőkre vonatkozó adatok a Központi Nyilvántartásban összekapcsolhatók.
(9) A nyilatkozatadat-szolgáltató nem ad át adatot a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak arról, hogy nála a nyilatkozattevő nyilatkozatot tett, amennyiben a fogyasztó az új és korábbi hatályos nyilatkozatát ugyanannál a nyilatkozatadat-szolgáltatónál tette.
62/G. § (1) Ha a nyilatkozattevő nem szerepel a Központi Nyilvántartásban, vagy ha szerepel a Központi Nyilvántartásban, de a nyilatkozatához visszavonó rendelkezés is tartozik, akkor a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadat átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül a nyilatkozatadat-szolgáltató részére az 1. melléklet 1. pontja szerinti tartalommal visszaigazolja a nyilvántartásba vételt.
(2) Ha a nyilatkozattevő korábban tett hatályos nyilatkozata szerepel a Központi Nyilvántartásban, a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadat átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül a Központi Nyilvántartásban szereplő nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat-szolgáltatót az 1. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal értesíti a nyilatkozattevő nyilatkozatának a 36/A. § (9) bekezdés alapján történő hatályvesztéséről. Ezzel egyidejűleg a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás az új nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat-szolgáltató részére visszaigazolja az 1. melléklet 1. pontja szerinti tartalommal a nyilatkozat nyilvántartásba vételét.
(3) A nyilatkozatadat-szolgáltató a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás 1. melléklet 2. pontja szerinti tartalmú értesítése kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül írásban vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül vagy a felek megállapodása alapján más, tartós adathordozón értesíti a nyilatkozattevőt arról, hogy a 36/A. § (8) bekezdés szerinti időpont után már nem jogosult a díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra.
(4) A Központi Nyilvántartásban a nyilatkozattevőnek egy időben csak egy olyan nyilatkozata szerepelhet, amely a 36/A. § (1) bekezdése szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra jogosítja.
(5) A nyilatkozatadat-szolgáltató a nyilatkozatot elutasítja, amennyiben a nyilatkozattevő tekintetében nem teljesülnek a 36/A. §-ban meghatározott feltételek. A nyilatkozattevőt a nyilatkozata elutasításáról és annak okáról a nyilatkozatadat-szolgáltató írásban vagy a felek megállapodása alapján más tartós adathordozón értesíti.
62/H. § (1) A nyilatkozatadat-szolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül, az új adatok egyidejű közlése mellett, értesíti a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozást, ha a 62/F. § (3) bekezdés b) pontja szerinti adatokban változás történt.
(2) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a Felügyelet részére statisztikai célból adatot szolgáltathat, ezen adatszolgáltatás esetén az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszi.
62/I. § (1) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadatokat azok törléséig kezeli.
(2) A nyilatkozatadatokat a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás törli
a) a fizetési számla megszűnéséről való tudomásszerzést követően,
b) a visszavonó rendelkezést követően, amennyiben a nyilatkozattevő nem tesz új nyilatkozatot, a nyilatkozattevő kérésére,
c) a nyilatkozattevő elhalálozása esetén az arról való tudomásszerzést követően
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül.
(3) A nyilatkozatadat-szolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott esemény bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozást értesíti.
(4) A nyilatkozatadatokat a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a visszavonó rendelkezés dátumától számított öt év elteltével automatikusan törli, ha a nyilatkozattevő nem tesz új nyilatkozatot.
(5) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadat-szolgáltató kilétének vizsgálatát követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül törli a nyilatkozatadatokat, ha a nyilatkozatadat-szolgáltató kiléte nem állapítható meg.
3. Ügyfélvédelem és jogorvoslat
62/J. § (1) A nyilatkozatadat-szolgáltató az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben hirdetményben közzéteszi, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon elektronikusan is elérhetővé teszi a Központi Nyilvántartás céljának, az abban kezelt adatok tartalmának, a Központi Nyilvántartás működésének és szabályainak ismertetését, ideértve a nyilatkozattevőt megillető jogokról, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy a Központi Nyilvántartásban szereplő adatokat csak a 62/B. § (2) bekezdésében meghatározott célra lehet felhasználni.
(2) A nyilatkozatadat-szolgáltató a nyilatkozat, illetve a visszavonó rendelkezés megtételekor írásban vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül tájékoztatja a fogyasztót, hogy nyilatkozatadatai átadásra kerülnek.
(3) A nyilatkozatadat-szolgáltatónál a nyilatkozattevő személyesen vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen nyilatkozatai szerepelnek a Központi Nyilvántartásban. A nyilatkozattevő a saját adatait korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.
(4) A nyilatkozatadat-szolgáltató a (3) bekezdés szerinti tájékoztatás iránti kérelmet a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő öt munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat írásban, zárt módon megküldi a nyilatkozatadat-szolgáltatónak. A nyilatkozatadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak írásban, zárt módon, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül megküldi a kérelmezőnek.
(5) A nyilatkozattevő írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozástól is tájékoztatást igényelhet a róla kezelt nyilatkozatadatokról.
(6) A nyilatkozattevő a nyilatkozatadat-szolgáltatónál a (3) bekezdés szerint, vagy a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnál az (5) bekezdés szerint kérheti a nyilatkozatadatok helyesbítését, valamint – ha azok kezelésének jogalapja nem áll fenn – a törlését.”

(2) A Kbftv. 281. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatálya:

„(6) A Pft. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 66/C. §-sal egészül ki:
66/C. § (1) Legkésőbb 2014. november 30-áig minden nyilatkozatadat-szolgáltató adatot szolgáltat a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak a 2013. december 1-jét követően a nyilatkozattevők által tett nyilatkozatokról.
(2) A 62/F–62/J. §-ban foglaltakat 2014. december 1-től kell alkalmazni.
(3) A 2014. december 1-jét megelőzően beérkezett nyilatkozatok tekintetében a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a korábban tett nyilatkozatot tekinti hatályosnak és ennek megfelelően értesíti az érintett nyilatkozatadat-szolgáltatókat.
(4) Az azonos nyilatkozattevő által több nyilatkozatadat-szolgáltatónál tett nyilatkozat vagy visszavonó rendelkezés esetén a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás az (1) bekezdés szerinti adatok tekintetében 2014. december 1-jéig biztosítja a 62/G. § (4) bekezdésében foglaltak teljesülését.”

40. §45

41. §46

42. § A Kbftv. 18. melléklete a 7. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21–22. §, a 27. §, a 28. § (1) bekezdése, a 30. § és a 4. melléklet 2014. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 9–18. §, a 19. § a)–c) és f) pontjai, a 23. §, 44. § és a 3. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(4)47

9. Jogharmonizációs záradék

44. § E törvény a következő jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2008/8/EK irányelve (2008. február 12.) a 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításról;

b) a Tanács 2013/43/EU irányelve (2013. július 22.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a fordított adózás bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó fakultatív és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról.

1. melléklet a 2014. évi XXXIII. törvényhez48

2. melléklet a 2014. évi XXXIII. törvényhez49

3. melléklet a 2014. évi XXXIII. törvényhez50

4. melléklet a 2014. évi XXXIII. törvényhez51

5. melléklet a 2014. évi XXXIII. törvényhez52

6. melléklet a 2014. évi XXXIII. törvényhez53

7. melléklet a 2014. évi XXXIII. törvényhez


1. A 62/G. § (1) bekezdés szerinti visszaigazolás
„A NYILATKOZATTÉTEL MEGFELEL A PFT. 36/A. § (7) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKNAK, AZT A NYILVÁNTARTÁSBA FELVEZETTEM.

2. A 62/G. § (2) bekezdés szerinti visszaigazolás
„A NYILATKOZATTÉTEL HATÁLYÁT VESZTETTE, A NYILATKOZAT A PFT. 36/A. § (9) BEKEZDÉS ALAPJÁN VISSZAVONÁSRA KERÜLT.”””
1

A törvényt az Országgyűlés a 2014 . július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. július 14. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 26. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 19. § d)–e) pontja a 2018: XLI. törvény 258. § 2. pontja alapján nem lép hatályba.

22

A 19. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 19. § g) pontja a 2018: XLI. törvény 258. § 2. pontja alapján nem lép hatályba.

24

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 21–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 21–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 24–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 24–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 24–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 28. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 29. § 1. pontja a 2018: XLI. törvény 258. § 2. pontja alapján nem lép hatályba.

35

A 29. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 31–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 31–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 31–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 31–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 35–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 35–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 35–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 35–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 43. § (4) bekezdését a 2018: XLI. törvény 98. §-a hatályon kívül helyezte.

48

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 5–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 5–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére