• Tartalom

331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról1

2015.07.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

1–9. §2

2. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

10–16. §3

3. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„4. gyermek:
a) a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint
b) aki az igénylő eltartottja és
ba) a 16. életévét még nem töltötte be,
bb) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el, vagy
bc) a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;”

(2)4

18. § (1)5

(2)6 Az R3. 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye abban az esetben igényelhető, ha a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételével vásárolt lakás vételára nem haladja meg a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által meghatározott Magyarország 1. NUTS-szintű
a) Közép-Magyarország területi egysége esetén
aa) Budapesten a 35 millió Ft-ot,
ab) városokban a 28 millió Ft-ot,
ac) egyéb településeken a 23 millió Ft-ot,
b) Dunántúl területi egysége esetén
ba) megyeszékhelyeken a 28 millió Ft-ot,
bb) városokban a 23 millió Ft-ot,
bc) egyéb településeken a 18 millió Ft-ot,
c) Alföld és Észak területi egysége esetén
ca) megyeszékhelyeken a 25 millió Ft-ot,
cb) városokban a 19 millió Ft-ot,
cc) egyéb településeken a 16 millió Ft-ot.
(1b) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye „C” (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú egylakásos lakóépület vásárlása vagy bővítése esetén abban az esetben igényelhető, ha az igénylő a hitelintézet részére benyújtja a lakóépület fekvése szerint illetékes építésügyi hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy a lakóépület állapota az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti.”

(3)7

(4) Az R3. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A családok otthonteremtési kedvezményét ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.”

(5) Az R3. 2. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A családok otthonteremtési kedvezményének igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy – új lakás építése vagy bővítés esetén – az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.”

19. § (1) Az R3. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakásépítési támogatás akkor igényelhető, ha)

a) az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak
aa) a b) pontban foglaltak,
ab) lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás,
ac) a 2. § (1) bekezdés c) pontja esetén a bővíteni kívánt lakás
kivételével lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs vagy e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs;”

(2) Az R3. 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakásépítési támogatás akkor igényelhető, ha)

h) új lakás építése vagy meglévő lakás bővítése esetén az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy
ha) a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére, a (6) bekezdés szerinti lakás megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy – amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat,
hb) új lakás építése vagy építési engedélyköteles bővítés esetén legkésőbb a családok otthonteremtési kedvezménye utolsó részfolyósításáig bemutatja a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt és
hc) új lakás építése esetén legkésőbb a családok otthonteremtési kedvezménye utolsó részfolyósításáig bemutatja a lakás energetikai teljesítőképességét igazoló energetikai tanúsítványát;”

(3) Az R3. 3. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakásépítési támogatás akkor igényelhető, ha)

j) a támogatott személy a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződésbe foglaltan kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy
ja) a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítását vagy építés esetén az utolsó részfolyósítást követően legalább a 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tilalom megszűnéséig a lakás lakóhelyéül szolgál, és a folyósítást vagy utolsó részfolyósítást követő egy éven belül bemutatja a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy a családok otthonteremtési kedvezményével épített, vásárolt ingatlan mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítása történt,
jb) a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjától a 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti elidegenítési tilalom megszűnéséig terjedően saját maga és mindazon személyek lakóhelyéül, hontalan esetében szálláshelyéül szolgál, akiknek együttköltözésére tekintettel a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítása történt, és
jc) a 14. § (1) bekezdése szerinti tilalom megszűnéséig terjedően a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakást haszonélvezeti vagy használati jog nem terheli.”

(4) Az R3. 3. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.”

20. § (1) Az R3. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A családok otthonteremtési kedvezménye összege – a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti meglévő – ideértve a terhesség 24. hetét betöltött magzatot és ikermagzatot is – és a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vállalt gyermekeket együttesen számítva, ide nem értve azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek –
a) egy gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete
aa) legalább 40 m2, de nem haladja meg az 55 m2-t, 500 000 Ft,
ab) 55 m2-t meghaladja, 600 000 Ft,
b) két gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete
ba) legalább 50 m2, de nem haladja meg a 65 m2-t, 800 000 Ft,
bb) 65 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 80 m2-t, 1 000 000 Ft,
bc) 80 m2-t meghaladja, 1 300 000 Ft,
c) három gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete
ca) legalább 60 m2, de nem haladja meg a 75 m2-t, 1 200 000 Ft,
cb) 75 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 90 m2-t, 1 500 000 Ft,
cc) 90 m2-t meghaladja, 2 000 000 Ft,
d) négy vagy annál több gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete
da) legalább 70 m2, de nem haladja meg a 85 m2-t, 1 600 000 Ft,
db) 85 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 100 m2-t, 2 000 000 Ft,
dc) 100 m2-t meghaladja, 2 500 000 Ft.
(2) A családok otthonteremtési kedvezménye (1) bekezdés alapján meghatározott összegét
a) „A” (energiatakarékos) energetikai minősítési osztály esetén 1,1-es,
b) „A+” (fokozottan energiatakarékos) energetikai minősítési osztály esetén 1,2-es, vagy
c) alacsony energiafogyasztású lakás esetén 1,3-as
szorzószám alkalmazásával kell megállapítani.”

(2)8

(3) Az R3. 4. §-a a következő (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye (1) vagy (2) bekezdés szerinti összege az 5 éven belül értékesített lakás vagy lakásban lévő tulajdoni hányad esetén nem haladhatja meg a 3. § (1) bekezdés c) pontja figyelembevételével számított vételár-különbözet mértékét.
(9) A 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye esetén
a) az igénylő 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti meglévő – ideértve a terhesség 24. hetét betöltött magzatot és ikermagzatot is – és a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vállalt gyerekei száma alapján számított – (1) bekezdés szerint irányadó – alsó értéket el kell érnie a lakásbővítést követően kialakított hasznos alapterületének, és
b) a családok otthonteremtési kedvezménye nem haladhatja meg a 3. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti számlával igazolt bekerülési költség 50%-át.”

21. § Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a családok otthonteremtési kedvezménye a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A tartózkodási jogosultság fennállását évente január 31-éig kell a hitelintézet részére igazolni. A nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül köteles a hitelintézetnek bejelenteni. Amennyiben bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, január 31-étől a bejelentés teljesítésének napjáig az igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye összege alapján számított, Ptk. szerinti, államot megillető késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére megfizeti.”

22. § (1) Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a fiatal házaspár – a 7/A. § kivételével –
a) gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó családok otthonteremtési kedvezménye összegével, vagy
b) a (4) bekezdés szerinti kérelmét az (5) bekezdés szerinti határidőig nem nyújtotta be, a vállalt gyermekek után igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye összegét
az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten – az a) pont esetén a gyermekvállalási, a b) pont esetén az (5) bekezdés szerinti határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni.”

(2) Az R3. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a (4) bekezdés a)–c) pontjában foglalt események bekövetkezésétől, a (4) bekezdés d) pontja esetén a 11. § (1) bekezdés q) pontja szerinti igazolás kiállításától számított 90. napig, de legfeljebb a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződésben vállalt határidő utolsó napjáig lehet benyújtani.”

23. §9

24. § Az R3. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A családok otthonteremtési kedvezményére való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását – a 8. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, bővítés esetén a bővítési munkálatok megkezdése előtt kell kérni a hitelintézettől.”

25. § (1) Az R3. 11. § (1) bekezdésének p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakásépítési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

p) a gyermek halva születését a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatvánnyal;”

(2) Az R3. 11. § (1) bekezdése a következő s) és t) ponttal egészül ki:

(A lakásépítési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

s) a terhesség betöltött 24. hetét a várandósság tényéről kiállított, 8 napnál nem régebbi, szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolással,
t) több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásból a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodással.”

26. § Az R3. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható el.”

27. § (1) Az R3. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A családok otthonteremtési kedvezménye összegének folyósítása az alábbiak szerint történik:
a) új lakás építése vagy bővítés esetében, a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve
aa) készültségi fokkal arányosan,
ab) utólagosan és
ac) a családok otthonteremtési kedvezménye utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatását követően, vagy
b) új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követően, egy összegben.”

(2)10

28. § (1) Az R3. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételével
a) épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő,
b) vásárolt új vagy használt lakásra az adásvételi szerződés megkötését követő, vagy
c) bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy – építési engedélyköteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő
– a 8. § (1) bekezdése szerinti esetben a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés megkötésének időpontjától számítva – 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyezését a családok otthonteremtési kedvezményét folyósító hitelintézet kérelmezi.”

(2) Az R3. 14. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3b) Házasság felbontása esetén, ha
a) – a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján – az egyik fél a másik féltől megszerzi a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételével épített vagy vásárolt lakás tulajdonjogát, és
b) a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek elhelyezésére, akikre tekintettel a családok otthonteremtési kedvezményét igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor,
a tulajdoni részét elidegenítő felet a (3) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.”

(3)11

29. § Az R3. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti elidegenítés esetén – a lakáscserét is ideértve – a 2. § (7) bekezdése szerinti eladóra vonatkozó korlátozásokat alkalmazni kell.”

30. § Az R3. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított családok otthonteremtési kedvezménye összege után 2% költségtérítés illeti meg, amelyet a családok otthonteremtési kedvezményével együtt számol el a központi költségvetéssel.”

31. § Az R3. a következő 24. §-sal egészül ki:

24. § (1) E rendeletnek a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) 18. § (5) bekezdésével megállapított 2. § (9) bekezdését, valamint 30. §-ával megállapított 17. § (7) bekezdését a 2015. július 1-jét követően megkötésre kerülő családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződések esetén kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a 2015. június 30-án hatályos rendelkezéseit a 2015. június 30-án vagy azt megelőzően benyújtott lakásépítési támogatás iránti kérelmek vagy megkötött lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerződések esetén a Módr4. 19. § (4) bekezdésével megállapított 3. § (3b) bekezdése, 21. §-ával megállapított 5. § (1) bekezdése, 23. §-ával megállapított 7/A. §-a, 25. § (1) bekezdésével megállapított 11. § (1) bekezdés p) pontja, 28. § (2) bekezdésével megállapított 14. § (3b) bekezdése és 32. § (1) bekezdés i) pontjával megállapított 3. § (1) bekezdés c) pont cd) pontja figyelembevételével kell alkalmazni.”

32. § (1) Az R3.

b) 1. § (1) bekezdés 7. pontjában a „lakásépítési támogatás nyújtására” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételére”;

c) 2. § (2) és (3) bekezdésében a „Lakásépítési támogatást igényelhet” szövegrész helyébe az „A családok otthonteremtési kedvezményét igényelheti”;

e) 2. § (7) bekezdésében az „Az (1) bekezdés b) pontja szerinti lakásépítési támogatás” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye”;

f) 2. § (8) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés i) pont ie) és if) alpontjában, 9. § (3) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében a „lakásépítési támogatással” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményével”;

g) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (7) bekezdésében, 12. § (7) bekezdésében, 15. § (13) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (4) és (8) bekezdésében a „lakásépítési támogatás” szövegrészek helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye”;

h) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „használja fel a támogatás nyújtásáról” szövegrész helyébe a „használja fel a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről”;

i) 3. § (1) bekezdés c) pont cd) pontjában az „a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését legfeljebb egy évvel megelőzően” szövegrész helyébe az „a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakása, illetve tulajdoni hányada értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően”;

j) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „lakás vásárlása esetén” szövegrész helyébe „új lakás vásárlása esetén”;

k) 3. § (3) bekezdésében az „az új lakás építése során” szövegrész helyébe az „az új lakás építése vagy a bővítés során”, az „a számával igazolandó bekerülési költség” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti számla benyújtási kötelezettség”;

l) 3. § (6) bekezdésében, 17/A. §-ában a „lakásépítési támogatást” szövegrészek helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményét”;

m) 6. § (2) bekezdésében a „bemutatási kötelezettségének nem tesz eleget” szövegrész helyébe a „bemutatási kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget”;

n) 7. § (4) bekezdésében a „lakásépítési támogatásról” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről”;

o) 7. § (4) bekezdés b) pontjában, 10. § (3) és (7) bekezdésében, 17. § (9) bekezdésében a „lakásépítési támogatás nyújtásáról” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről”;

p) 8. § (1) bekezdésében a „lakásépítési támogatást” szövegrészek helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményét”;

q) 9. § (5) bekezdésében a „lakásépítési támogatásra” szövegrészek helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményére”;

r) 10. § (1a) bekezdésében a „lakásépítési támogatásból” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményéből”;

s) 10. § (2), (3) és (6) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében a „lakásépítési támogatásra” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményére”;

t) 14. § (2) bekezdésében az „épített vagy vásárolt lakást” szövegrész helyébe az „érintett lakást”;

u) 14. § (3c) bekezdésében az „a támogatás nyújtásáról” szövegrészek helyébe az „a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről”;

v) 16. § (2) bekezdésében a „lakásépítési támogatásnak” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményének”;

w) 17/A. §-ában a „lakásépítési támogatáson” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményén”

szöveg lép.

(2) Az R3.

a) 3. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontjában a „támogatással vásárolni kívánt” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményével vásárolni kívánt”;

c) 3. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontjában, 10. § (3) bekezdésében a „támogatásra” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményére”;

d) 3. § (6) bekezdés b) pontjában a „folyósított támogatást” szövegrész helyébe a „folyósított családok otthonteremtési kedvezményét”;

e) 7. § (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében az „igénybevett támogatás összegét” szövegrész helyébe az „igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye összegét”;

f) 8. § (2)–(4) bekezdésében a „támogatásnál” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményénél”;

g) 8. § (4) bekezdésében a „támogatási kérelem” szövegrészek helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem”;

h) 8. § (5) bekezdésében a „támogatás a bekerülési költség” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye a bekerülési költség”;

i) 10. § (7) bekezdésében a „támogatás folyósítását” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye folyósítását”;

j) 10. § (8) bekezdésében a „támogatást” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményét”;

k)12

l) 10. § (10) bekezdésében a „támogatás azonnali” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye azonnali”;

m) 11. § (3) bekezdésében a „támogatáshoz” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményéhez”;

n) 14. § (2) bekezdésében a „támogatás folyósított összegét” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye folyósított összegét”;

o) 15. § (7) bekezdésében a „visszafizetett támogatásnak” szövegrész helyébe a „visszafizetett családok otthonteremtési kedvezményének”;

p) 15. § (14) bekezdésében és 16. § (2a) bekezdésében a „támogatási összegnek”, valamint a „támogatás összegének” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye összegének”;

q) 16. § (2) bekezdésében a „támogatási hányadra” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye hányadára”;

r) 17. § (9) bekezdésében a „támogatások” szövegrész helyébe a ”családok otthonteremtési kedvezményei”

szöveg lép.

33. § Hatályát veszti az R3. 7. § (4) bekezdésében a „támogatási” szövegrész.

4. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

34–44. §13

5. Záró rendelkezések

45. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 17–33. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 2. napjával.

2

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 17. § (2) bekezdése a 79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem lép hatályba.

5

A 18. § (1) bekezdése a 79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem lép hatályba.

6

A 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba a 18. § (2) bekezdésével beiktatott 2. § (1b) bekezdése.

7

A 18. § (3) bekezdése a 79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem lép hatályba.

8

A 20. § (2) bekezdése a 79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem lép hatályba.

9

A 23. § a 79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem lép hatályba.

10

A 27. § (2) bekezdése a 79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem lép hatályba.

11

A 28. § (3) bekezdése a 79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem lép hatályba.

12

A 32. § (2) bekezdés k) pontja a 79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem lép hatályba.

13

A 34–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére