• Tartalom

34/2014. (X. 10.) ORFK utasítás

34/2014. (X. 10.) ORFK utasítás

az iratok külföldre továbbításának szabályairól

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által lefolytatott közigazgatási hatósági, körözési, szabálysértési és büntetőeljárások keretében készített iratok külföldre továbbítására vonatkozó, országosan egységes gyakorlat biztosítása érdekében kiadom a következő utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség).

2.1 Az utasítás hatálya nem terjed ki a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnak az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvényben meghatározottak szerinti eljárásaira, valamint az e törvénnyel összefüggésben készített irataira.

2. Értelmező rendelkezések

3. Az utasítás alkalmazásában
a)2 irat: minden olyan hivatalos dokumentum, amelyet a rendőri szerv hatáskörében eljárva, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.), az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény vagy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) alapján készített és kiadmányozott (a továbbiakban: kiadmányozott), így különösen a határozatok és a végzések;
b) jogsegélyegyezmény:
ba) az 1994. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyve,
bb) a 2005. évi CXVI. törvénnyel kihirdetett, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-én kelt egyezmény és az egyezmény 2001. október 16-án kelt kiegészítő jegyzőkönyve,
bc) Magyarország és más államok közötti kétoldalú bűnügyi jogsegélyegyezmények.

II. FEJEZET
A BÜNTETŐELJÁRÁS SORÁN KIADMÁNYOZOTT IRATOK KÜLFÖLDRE TOVÁBBÍTÁSÁNAK ÉS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZABÁLYAI

3. Irat továbbítása jogsegélyegyezmény keretében

4.3 A Rendőrség nyomozó hatóságai a büntetőeljárás során kiadmányozott iratot és annak a Be. 78. § (7) bekezdése alapján elkészített fordítását a felügyeletet ellátó ügyészségnek küldik meg külföldre történő továbbítás érdekében, ha a címzett állammal a 3. pont b) alpontjában megjelölt jogsegélyegyezmény fennáll.

5. A fordítási költségek csökkentése érdekében a külföldre továbbítandó iratokat – a jogszabályi követelmények megtartása mellett – tömören, lényegre törően kell megfogalmazni.

6. A 3. pont b) alpont bc) alpontjában megjelölt esetekben a fordítást csak akkor kell hitelesíttetni, ha ennek szükségességéről a vonatkozó jogsegélyegyezmény kifejezetten rendelkezik.

4. Irat továbbítása jogsegélyegyezmény hiányában

7. Ha a Rendőrség nyomozó hatósága által folytatott büntetőeljárásban kiadmányozott iratot külföldre kell továbbítani és a címzés helye szerinti állammal Magyarországnak jogsegélyegyezménye nincs, a következő szabályok szerint kell eljárni:
a) az iratot a kiadmányozó helyi nyomozó hatóság az illetékes területi nyomozó hatósághoz terjeszti fel, amely a felterjesztett iratokat felülvizsgálja, és ha azokat külföldre továbbításra alkalmasnak tartja, visszaküldi a kiadmányozó helyi nyomozó hatóságnak, amely az iratnak a fordításáról és külföldre történő továbbításáról intézkedik;
b) a területi nyomozó hatóság az általa kiadmányozott iratot – a központi nyomozó hatóság felülvizsgálata nélkül – közvetlenül továbbítja külföldre.

5. A büntetőeljárás során kiadmányozott irat felülvizsgálatának szabályai

8. A 7. pont a) alpontjában megjelölt területi nyomozó hatóság felülvizsgálja a helyi nyomozó hatóság által kiadmányozott iratot, amelynek során megállapítja, hogy a címzés helye szerinti állammal nem áll fenn jogsegélyegyezmény.

9. Az irat felülvizsgálatát végző területi nyomozó hatóság – különösen indokolt esetben – az iratot kiadmányozó helyi nyomozó hatóságtól – a büntetőeljárásra irányadó adatkezelési rendelkezések betartásával – bekérheti a felülvizsgálat eredményes elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, adatokat.

10. Az iratok felülvizsgálatának és továbbításának határideje az iratnak a felülvizsgálatot végző nyomozó hatósághoz történő megérkezéstől számított 8 nap.

11. Ha a felülvizsgálatot végző területi nyomozó hatóság hibát, illetve hiányosságot állapít meg, az iratot haladéktalanul visszaküldi a kiadmányozó helyi nyomozó hatóságnak. A kiadmányozó helyi nyomozó hatóság az irat kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a hibát kijavítani, a hiányosságot pótolni és az iratot ismételten haladéktalanul felterjeszteni.

12.4 Amennyiben a Be. 78. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint az irat idegen nyelvű fordítása nem szükséges, a helyi nyomozó hatóság az iratok megküldése során vagy abban az esetben, ha a lemondásra az iratok megküldése után kerül sor, úgy a lemondást követően haladéktalanul továbbítani köteles a lemondást igazoló dokumentációt is.

13.5 Ha az adott ügyben a büntetőeljárást – a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló BM rendelet alapján – a központi nyomozó hatóság folytatja le és az iratot kiadmányozza, annak külföldre továbbításáról a központi nyomozó hatóság e fejezet szabályai szerint közvetlenül intézkedik.

14. Ha a Rendőrség nyomozó hatóságának az előtte folyamatban lévő büntetőeljárásban a bűnjel lefoglalásról szóló határozatot, illetve bűnjelként lefoglalt úti okmányt kell külföldre továbbítani és a címzés helye szerinti állammal nincs jogsegélyegyezmény, a nyomozó hatóság ezen iratokat közvetlenül megküldi a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági Főosztályának.

III. FEJEZET
A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS SORÁN KIADMÁNYOZOTT IRATOK KÜLFÖLDRE TOVÁBBÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
15.6 A rendőrkapitányság a szabálysértési, illetve a szabálysértési előkészítő eljárásban (a továbbiakban: szabálysértési eljárás), valamint a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság a szabálysértési eljárás során hatáskörében kiadmányozott iratát közvetlenül továbbítja külföldre.

16. Amennyiben a külföldi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező eljárás alá vont személy ismeretlen helyen tartózkodik és a címzés helye szerinti állammal Magyarországnak jogsegélyegyezménye nincs, a rendőrkapitányság az irat kézbesítésére a Szabs. tv.-ben meghatározott hirdetményi kézbesítés szabályainak alkalmazásával is intézkedhet.

IV. FEJEZET
A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÉS KÖRÖZÉSI ELJÁRÁS SORÁN KIADMÁNYOZOTT IRATOK KÜLFÖLDRE TOVÁBBÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

17. A közigazgatási hatósági és a körözési eljárás során kiadmányozott iratokat a kiadmányozó rendőri szerv közvetlenül továbbítja külföldre a címzett vagy az eljárás során írásban meghatalmazott kézbesítési meghatalmazottja részére.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

19.7
1

A 2. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 133. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. pont a) alpontja a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 4. pontja, a 14/2018. (V. 10.) ORFK utasítás 14. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. pont a 14/2018. (V. 10.) ORFK utasítás 14. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 12. pont a 14/2018. (V. 10.) ORFK utasítás 14. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 13. pont a 14/2018. (V. 10.) ORFK utasítás 15. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 15. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 106. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 19. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére