• Tartalom

341/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

341/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ezt a rendeletet kell alkalmazni az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által a www.szechenyi2020.hu oldalon közlemény formájában közzétett költségvetési előirányzatokból származó forrásokból projektek megvalósításához nyújtott támogatásokkal és az azokból finanszírozott fejlesztésekkel kapcsolatos adatok nyilvántartására, a nyilvántartások összekapcsolására, a nyilvántartáshoz történő csatlakozásra, valamint a nyilvántartások használatára.”

(2) A Rendelet 7. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a www.szechenyi2020.hu oldalon közleményt jelentet meg a fejlesztési célú költségvetési előirányzatokról. A fejezetet irányító szerv, a támogató és a megbízásukból eljáró szervek (a továbbiakban együtt: fejlesztési források felhasználásáért felelős szervezet) a közzétett előirányzatok felhasználása során kötelesek az e rendeletben foglaltak szerint a FAIR KR-t, a FAIR NPR-t, illetve a FAIR EUPR-t alkalmazni.”

(3) A Rendelet az alábbi 14/A. alcímmel egészül ki:

„14/A. Kijelölő és egyéb rendelkezések
25/A. § (1) Az EMIR és a FAIR fejlesztési feladatait a WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről szóló 282/2014. (XI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott gazdasági társaság kizárólagosan látja el.
(2) A FAIR-rel és az EMIR-rel kapcsolatos informatikai biztonsági feladatokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kizárólagosan látja el.
(3) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter elkészíti és a www.szechenyi2020.hu oldalon közzéteszi az EMIR-hez és a FAIR–hez kapcsolódó informatikai szabályzatokat, amelyek betartása az EMIR-t, illetve a FAIR-t használó szervezetek számára kötelező.”

2. § Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklete.

3. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 341/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére