• Tartalom

348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről1

2015.07.01.

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. és 6. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2015. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) bekezdése alapján 1,8 százalékkal kell emelni a 2015. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított

a) öregségi nyugdíjat,

b) özvegyi nyugdíjat,

c) szülői nyugdíjat,

d) árvaellátást,

e) baleseti hozzátartozói nyugellátást,

f) mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

g) mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

h) korhatár előtti ellátást,

i) szolgálati járandóságot,

j) átmeneti bányászjáradékot,

k) balettművészeti életjáradékot,

l) rokkantsági ellátást,

m) rehabilitációs ellátást,

n) baleseti járadékot,

o) bányászok egészségkárosodási járadékát,

p) fogyatékossági támogatást,

q) vakok személyi járadékát,

r) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

s) polgármesterek közszolgálati járadékát,

t) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

u)2 a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást, és

v) azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli [az a)–v) pont szerinti ellátások a továbbiakban együtt: ellátás].

(2) Ha a saját jogú ellátást 2015. évi időponttól, az (1) bekezdés szerint emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább vagy az (1) bekezdés szerint emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

(3) Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát

a) 2015. évi időponttól, rokkantsági járadéknak, vagy az (1) bekezdés szerint emelésre jogosító

aa) rokkantsági ellátásnak,

ab) rehabilitációs ellátásnak,

ac) baleseti járadéknak vagy

ad) bányászok egészségkárosodási járadékának

a megszűnését követő naptól állapítják meg, vagy

b) 2015. január 1-jétől állapítják meg, és a jogosult 2014. december 31-én rehabilitációs járadékban részesült,

a megállapított ellátást az (1) bekezdés szerinti mértékkel meg kell emelni.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti ellátások emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.

2. § (1) Az e rendelet alapján emelendő, 2015. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

(2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

(3) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

(4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

(5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

(6) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe tartozó emelést a 2015. január havi ellátásoknak az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb nem társadalombiztosítási ellátás nélküli összegére kell végrehajtani.

3. § A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak az 1. § (1) bekezdés f)–k) pontja és r)–v) pontja szerinti ellátások, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék és a rokkantsági járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

5–7. §3

1

A rendeletet a 136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2018. július 26. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés u) pontja a 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet 46. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére