• Tartalom

2014. évi XXXV. törvény

2014. évi XXXV. törvény

egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról1

2014.07.17.

1. A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről szóló 1957. évi 14. törvényerejű rendelet módosítása

1. §2

2. A kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 2. törvényerejű rendelet módosítása

2. §3

3. A Genfben, az 1983. évi június hó 20. napján kelt, a szakmai rehabilitációról és a foglalkoztatásról (rokkant személyek) szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 9. törvényerejű rendelet módosítása

3. §4

4. A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelet módosítása

4. §5

5. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

5. §6

6. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosítása

6. §7

7. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló
1991. évi XXXIII. törvény módosítása

7. §8

8. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

8. §9

9. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

9–10. §10

10. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

11. §11

11. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

12. §12

12. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

13. §13

13. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

14–16. §14

14. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

17. §15

15. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

18–19. §16

16. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

20. §17

17. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

21. §18

18. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

22. §19

19. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

23–35. §20

20. A lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről szóló
2001. évi XXVIII. törvény módosítása

36. §21

21. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

37–39. §22

22. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

40. §23

23. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

41. §24

24. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

42. §25

25. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

43–44. §26

26. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

45. §27

27. A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi
IV. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXIX. törvény módosítása

46. §28

28. A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló 2006. évi XXXVII. törvény módosítása

47. §29

29. A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság
és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített Szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2002. április 8-án aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXXIV. törvény módosítása

48. §30

30. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

49–54. §31

31. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

55–58. §32

32. Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló
2007. évi LXXXII. törvény módosítása

59. §33

33. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény módosítása

60. §34

34. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

61–64. §35

35. A Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló
2007. évi CXI. törvény módosítása

65. §36

36. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

66. §37

37. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

67–69. §38

38. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

70. §39

39. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

71–72. §40

40. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

73–74. §41

41. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény módosítása

75–79. §42

42. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

80–82. §43

43. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

83–84. §44

44. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

85. §45

45. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

86. §46

46. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

87. §47

47. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

88–90. §48

48. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

91–95. §49

49. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

96. §50

50. Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban,
2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2012. évi CX. törvény módosítása

97. §51

51. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

98–99. §52

52. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

100–102. §53

53. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

103. §54

54. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

104. §55

55. Záró rendelkezések

105. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

106. § A 86. § az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1–4. melléklet a 2014. évi XXXV. törvényhez56

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. július 15. A törvényt a 2014: XCIX. törvény 433. §-a hatályon kívül helyezte 2014. december 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 23–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 37–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 43–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 49–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 55–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 61–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 67–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 71–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 73–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 75–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 80–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 83–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 88–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 91–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 98–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 100–102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 1–4. melléklete a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére