• Tartalom

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

2024.01.29.

A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a 2004. május 1-jét megelőzően Magyarországon gyártott és forgalomba hozott, acél, alumínium és alumíniumötvözetű, hegesztett kivitelű ötvözetlen acél, alumínium és alumíniumötvözetű, fémből vagy kompozit szerkezettel (a külső felületen bevonattal erősített, fém vagy nemfém béléstesttel) készült gázpalackok üzemeltetésére, javítására, átalakítására, töltésére, töltetváltoztatására, szállítására, azonosítására, megjelölésére, időszakos ellenőrzésére, selejtezésére és a gázpalackok szerelvényeinek alkalmazására.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a legfeljebb 0,22 liter űrtartalmú palackra,

b) a legfeljebb 2 liter űrtartalmú, folyadékkal részben töltött palackra (például aeroszol),

c) az erőgép indító és hajtó palackjára,

d) a belenyomott gázzal működő tűzoltó készülék tartányára, valamint a halonnal oltó tűzoltó készülék szabvány szerinti tartányára,

e) a hűtőberendezés (jéggyártó és hűtőgép) tartányára,

f) az olyan gáz tárolására szolgáló palackra, amelynél a tárolt gáz hőmérséklete rendeltetésszerű használat mellett 50 °C fölé emelkedik,

g) a szénsavas italok vagy gyógyvíz szállítására és kimérésére szolgáló palackra,

h) a vízben oldott ammónia szállítására szolgáló palackra, ha az oldatban legfeljebb 35 tömegszázalék ammónia van,

i) a tudományos, kutató- vagy fejlesztő intézet tulajdonában álló laboratóriumi vagy tudományos célra szolgáló palackra, ha azt az intézet saját telepén (laboratóriumában) tölti, és kizárólag tudományos (kísérleti) célra használja,

j) a hajó, rakéta, légi jármű és mozgó off-shore egység speciális célra vagy meghajtásra szolgáló palackokra,

k) a Magyar Honvédség használatában lévő nyomástartó berendezésekre, palackokra,

l) a vasúti társaságok tulajdonában és használatában lévő palackokra,

m) a katasztrófavédelmi szervek használatában lévő légzőkészülék palackokra, amelyek újratöltését és biztonsági ellenőrzését e szervek saját maguk végzik.

(3) A gázpalackra vonatkozó, az e rendelet II. Fejezetében említett előírásokat – ha a II. Fejezet másként nem rendelkezik – a gázhordóra és a palackkötegre is alkalmazni kell.

II. Fejezet

GÁZPALACKOK, GÁZHORDÓK ÉS PALACKKÖTEGEK

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. acetilén palack (korábban: disszugáz palack): az a szeleppel felszerelt, porózus töltőanyagot és oldószert tartalmazó gázpalack, amely az oldószerben oldott acetilén gáz tárolására és szállítására szolgál, és a töltési vagy felhasználási helye nem azonos; a gázpalack legalább annyi acetilén gázt tartalmaz, amennyivel 15 °C-on, atmoszferikus nyomáson telítődik az oldószer;

2. biztonságtechnikai ellenőrzés: a gázpalackoknak, a gázhordónak és a palackkötegnek az időszakos, vagy rendkívüli ellenőrzése, valamint a szelepvédő tartozékok ellenőrzése, amelynek célja annak megállapítása, hogy a berendezés műszaki állapotát tekintve a további használatra alkalmas-e;

3.1 biztonságtechnikai ellenőrzést végző szervezet: olyan ellenőrző szervezet, amelynek a gázpalackok, gázhordók és palackkötegek, valamint azok tartozékai biztonságtechnikai ellenőrzésére való alkalmasságát a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási eljárásban az e rendeletben és annak 1. melléklete szerinti Gázpalack Biztonsági Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározott műszaki követelmények és az MSZ EN ISO/IEC 17020 [Megfelelőségértékelés. Ellenőrzést végző különféle típusú testületek működésének követelményei (ISO/IEC 17020)] szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki biztonsági követelmények szerint megállapítja;

4. gázhordó: az a gördítő abroncsokkal vagy csúszótalpakkal ellátott vagy keretvázba rögzített, fémből készült nyomástartó berendezés, amely sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gáz tárolására és szállítására szolgál, és a gáz töltési vagy felhasználási helye nem azonos; a gázhordó űrtartalma legalább 150 liter, de legfeljebb 1000 liter, és töltete olyan cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gáz, amelynek kritikus hőmérséklete 50 °C-nál kisebb, vagy gőznyomása 50 °C-on nagyobb 3 bar abszolút nyomásnál;

5. gázpalack: fémből vagy kompozit szerkezettel (a külső felületen bevonattal erősített, fém vagy nemfém béléstesttel) készült nyomástartó berendezés, amely sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gáz tárolására és szállítására szolgál, és a gáz töltési vagy felhasználási helye nem azonos; a palack űrtartalma legfeljebb 150 liter, hosszának a külső átmérőjéhez való aránya nem nagyobb 10-nél, és töltete sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gáz, amelynek kritikus hőmérséklete 50 °C-nál kisebb, vagy gőznyomása 50 °C-on nagyobb 3 bar abszolút nyomásnál;

6. használó: az a gazdálkodó szervezet vagy magánszemély, amely vagy aki a megtöltött palackot üzemszerűen használja;

7. hatóság: az e rendelet hatálya alá tartozó szállítható nyomástartó berendezések – beleértve azokat a berendezéseket is, amelyeknek megfelelőség-újraértékelése nem történt meg – engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások, a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazása engedélyezésével kapcsolatos eljárások tekintetében nemzeti hatóságként a Kormány által rendeletben kijelölt hatóság;

8.2 karbantartó gazdálkodó szervezet: az a gazdálkodó szervezet, mely a tulajdonos megbízása alapján a szükséges javításokat vagy átalakításokat – ideértve az ömlesztőhegesztési tevékenységet is – elvégzi;

9. kompozit palack: a külső felületen műgyantába ágyazott, végtelenített szálakkal kóc vagy pászma formába sodort bevonattal erősített, fém vagy nemfém béléstestű gázpalack;

10. palackköteg: szállításra használt szerkezeti egységbe épített palackok, melyek egymással gyűjtőcsővel vannak összekötve és szilárdan egymáshoz vannak erősítve;

11. töltő gazdálkodó szervezet: az a gazdálkodó szervezet, amely rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, valamint a töltőlétesítmény használatba vételére kapott engedéllyel, továbbá, amely köteles gondoskodni az e rendeletben előírt időközönkénti biztonságtechnikai felülvizsgálatról és a palacktöltést megelőzően a rendeltetésszerű használat során meghibásodott palackok javításáról;

12. tulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, valamint gazdasági társaság, akinek vagy amelynek az e rendelet hatálya alá tartozó gázpalack, gázhordó vagy palackköteg van a tulajdonában;

13.3

3. Felelősség meghatározása

3. §4 A gázpalack, a gázhordó és a palackköteg megfelelő minőségéért a gyártó, a gázpalack, a gázhordó és a palackköteg szelepének, szerelvényeinek megfelelő minőségéért a szelep és a szerelvény gyártója, a megfelelő minőségű szerelésért a szerelést végző gazdálkodó szervezet a felelős. A töltött gázpalack, gázhordó és palackköteg megfelelő minőségéért, valamint megfelelő állapotú és biztonságú szeleppel és szerelvényekkel történő ellátásáért a töltő gazdálkodó szervezet a felelős. A használónál lévő gázpalack, gázhordó és palackköteg biztonságos üzemeltetéséért, beleértve az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzések 18. §-ban meghatározott ciklusidő szerinti elvégeztetését is, a gázpalack, gázhordó és palackköteg használója a felelős.

4.5

4. §

5. §

6. §

7. §

5. Gázpalack töltése, kezelése, tárolása és szállítása

8. §6 (1) Gázpalackot az a gazdálkodó szervezet tölthet, amely rendelkezik a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló kormányrendeletben vagy a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről szóló kormányrendeletben meghatározott, működő és erre akkreditált, független tanúsító szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel, és a töltőlétesítmény vagy a propán-butángáz palacktöltő üzem használatbavételére engedélyt kapott.

(2) A propán-butángáz átfejtése egyik gázpalackból a másikba töltésnek minősül, azt kizárólag a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott engedéllyel rendelkező szervezet végezheti.

9. § (1) Töltés előtt ellenőrizni kell a gázpalack állapotát, szerelvényeit, tartozékait, megjelöléseit és tulajdonjogát. Csak a tisztázott tulajdonjogú palack tölthető.

(2) Az acetilén palacknál a tömeget (táratömeg) mérlegeléssel ellenőrizni kell; tömeghiány esetén annak okát meg kell állapítani, és ha az az oldószer mennyiségi hiányából adódik, akkor fel kell tölteni oldószerrel a megfelelő táratömegre. Az oldószer kielégítő mennyiségű, ha a tömege, az elnyelt acetilén tömege nélkül, legfeljebb 5%-kal kevesebb a gázpalackra engedélyezett értéknél.

(3) Cseppfolyósított gázok töltését megelőzően, a biztonságtechnikai ellenőrzés során, a palackok táratömegét ellenőrizni kell. Többlet tömeg esetén gondoskodni kell a palack belső tisztításáról, míg tömeghiány esetén ki kell vizsgálni az eltérés okát és mértékét.

10. § (1)7 A gázpalackba a gyártóművi megfelelőségi nyilatkozatban meghatározottak szerint az adattáblán vagy a gázpalackon maradandóan megjelölt, valamint a 17. § (1) bekezdésében hivatkozott, biztonságtechnikai ellenőrzést végző szervezetek által meghatározott típusú és mennyiségű gáz tölthető.

(2) Csak a hibátlan állapotú gázpalack tölthető meg, és töltésre csak a következő időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés időpontjáig kerülhet sor. Ha a beütött vizsgálati időpont nem olvasható vagy nem azonosítható, akkor a gázpalackot nem szabad megtölteni.

(3)8

(4)9

(5)10

(6)11

(7)12

11. §13 Cseppfolyósított szénhidrogén gázokkal és keverékeikkel töltött gázpalackok kezelésére, tárolására és szállítására a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki biztonsági szabályzata, a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet előírásainak, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet előírásainak és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet előírásainak (a továbbiakban: veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos előírások), más töltetű gázpalackokra az MSZ 6292 [Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése] szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki biztonsági követelmények, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos előírások irányadók.

12. § Üzemben tarthatók, szállíthatók és csak Magyarországon forgalmazhatók azon cseppfolyós propán-bután gáz töltetű, alumíniumötvözetű hegesztett gázpalackok, amelyeket 2004. május 1-je előtt, a korábban hatályos ide vonatkozó jogszabályok alapján, Magyarországon gyártottak és helyeztek forgalomba, az időszakos vizsgálaton történő megfelelőségükig a következő feltételek együttes megléte esetén:

a) el vannak látva egyedi azonosítóval (gyártási szám),

b) egyértelműen beazonosítható a gyártásközi ellenőrzést végző hatóság jele (bélyegző lenyomata),

c) a tízévenként esedékes termék időszakos ellenőrzést az arra jogosult, 17. § (1) bekezdésében megjelölt szervezet elvégezte, és a gázpalack adattáblán ezt igazoló jelöléssel ellátta.

6. A gázpalack azonosítására, megjelölésére és a színjelzésekre vonatkozó előírások

13. § (1) A beütött megjelölések és színjelzések megfelelő állapotáról forgalomba hozatal során a gyártó, használat során a töltő gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni.

(2)14

14. § (1)15 A gázpalackot jól olvasható és tartós megjelöléssel kell ellátni. A gázpalackon a megjelöléseket a vállrészen vagy a nyakgyűrű és a szelep közötti tesztgyűrűn kell elhelyezni. Ha a rendelkezésre álló hely vagy a vállrész falvastagsága ezt nem teszi lehetővé, akkor a fenék zömített részébe vagy a gázpalackhoz forrasztott, illetve szegecselt táblára vagy a gázpalackhoz hegesztéssel rögzített védőkosáron kell a megjelöléseket elhelyezni. Teljes felületen bevont kompozit palackon a hengeres részen vagy a vállrészen vagy a nyakgyűrű és a szelep közötti tesztgyűrűn, jól olvashatóan, címkén kell elhelyezni a megjelöléseket.

(2)16

(3)17

(4) A gázpalackot a beütött megjelöléseken kívül el kell látni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos előírásokban foglalt követelményeknek megfelelő azonosító számmal (UN szám) és veszélyességi bárcával.

(5) Ipari, egészségügyi és élelmiszeripari gázok palackjainál a gázpalack váll egyik szegmensében a gyártásra, vele szemben a töltésre és a tulajdonosra vonatkozó megjelöléseket kell elhelyezni. A két szegmens között, időrendi sorrendben kell az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzések adatait beütni.

15. §18 A gázpalack, a gázhordó és a palackköteg színjelzésére vonatkozó műszaki követelményeket a 25. § (6) bekezdésében meghatározott szakági műszaki előírásban kell meghatározni.

7. Ipari gázok palackjaival kapcsolatos egyéb kötelezettségek

16. § (1) Amennyiben a tulajdonos vagy használó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a gázpalack nem felel meg e rendelet – ideértve az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés követelményeit is – előírásainak, a gázpalackot mindaddig nem bocsáthatja más rendelkezésére, nem használhatja, amíg azt megfelelővé nem tették.

(2) A tulajdonos vagy használó biztosítja, hogy – amíg a gázpalack felelősségi körében van – a raktározás vagy a szállítás körülményei nem veszélyeztetik a veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos előírásokban meghatározott követelményeknek való megfelelőséget. A használó felelős azért, hogy a gázpalack használatára vonatkozó szabályokat betartsa és a gázpalackot csak vonatkozó képesítéssel rendelkező személy használja.

(3) A tulajdonos a használónak csak olyan gázpalackot adhat át, amely az a veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos előírásokban foglalt előírásoknak és az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelel.

(4) A tulajdonos a gázpalack tulajdonjogát a jelének a gázpalackon való elhelyezésével jelzi. Tulajdonosi jelölés elhelyezését

a) a gázpalacknak az e rendelet hatálybalépését követő első töltését megelőzően a tulajdonos kezdeményezésére, valamint

b) tulajdonosváltás esetén a régi tulajdonos vagy jogutód kezdeményezésére kell elvégezni.

(5) A tulajdonosi jelölés beütését a tulajdonos csak karbantartó gazdálkodó szervezettel végeztetheti el. Tulajdonosváltás esetén a régi tulajdonosi jelölés betűit áthúzással maradandóan, de továbbra is olvasható módon érvényteleníteni kell.

(6) A gázpalack csak a tulajdonos engedélyével tölthető. Töltő gazdálkodó szervezet saját tulajdonú gázpalackot és megbízás alapján tisztázott tulajdonjogú gázpalackot tölthet.

(7)19

(8) Az 1986. június 1-je előtt gyártott, 250 bar-nál kisebb próbanyomásra és 0,75 kg/l töltettömegre engedélyezett szén-dioxid töltetű gázpalackok csak hasadótárcsás szeleppel felszerelve tarthatók forgalomban. A hasadótárcsa névleges nyitónyomásának a gázpalack próbanyomásával azonos értéknek kell lennie.

(9) A (8) bekezdésben említett gázpalackok csak belföldi forgalomban használhatók.

8. Időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés

17. § (1)20 A gázhordóknak és a palackkötegeknek a Szabályzatban foglalt követelményeknek történő megfelelőségét, illetve nem megfelelőségét a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal állapítja meg meg. A gázpalackoknak és tartozékaiknak a Szabályzatban foglalt követelményeknek történő megfelelőségét, illetve nem megfelelőségét a biztonságtechnikai ellenőrzést végző szervezet állapítja meg.

(2)21

(3)22 A töltő gazdálkodó szervezet a gázpalackok időszakos biztonságtechnikai ellenőrzésre bocsátása előtt köteles a gázpalackot gázmentesíteni és a szennyeződésektől megtisztítani.

(4) A varrat nélküli és a hegesztett acélból, alumíniumból vagy alumíniumötvözetből készült gázpalackoknak, illetve a kompozit palackoknak az (1) bekezdésben megjelölt szervezet által végzett időszakos biztonságtechnikai ellenőrzése kiterjed:

a)23 annak megállapítására, hogy a gázpalackokat megfelelően előkészítették-e, beleértve annak ellenőrzését is, hogy a gázpalack gázmentesítését elvégezték-e és a szennyeződésektől megtisztították-e;

b) a gázpalack azonosítására (a megjelölések, beütések és színjelzés ellenőrzésére);

c) a külső és belső szerkezeti vizsgálatra; és

d) a nyomáspróba ellenőrzésére.

(5) Az acetilén palackok időszakos biztonságtechnikai ellenőrzése kiterjed:

a) annak megállapítására, hogy a porózus töltőanyag és az oldószer engedélyezett-e belföldi használatra;

b) annak megállapítására, hogy a vizsgálatra kerülő gázpalackban lévő porózus töltőanyag típusengedélye, valamint az egyes gyártási tételek engedélye érvényes-e;

c)24 annak megállapítására, hogy a gázpalackokat megfelelően előkészítették-e, beleértve annak ellenőrzését is, hogy a gázpalack gázmentesítését elvégezték-e és a szennyeződésektől megtisztították-e;

d) a gázpalack azonosítására (a megjelölések, beütések és színjelzés ellenőrzésére); és

e) a szerkezeti vizsgálatra.

(6) Ha az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés eredménye megfelelő, akkor a következő megjelöléseket kell a gázpalackon maradandóan elhelyezni:

a) az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés időpontját (az év utolsó két számjegye/hó/nap);

b) az (1) bekezdésben megjelölt szervezet bélyegzőjének lenyomatát; és

c) a következő időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés évének két utolsó számjegyét.

(7)25

(8) A gázpalackot sérültnek kell tekinteni és időszakos biztonságtechnikai ellenőrzésnek kell alávetni, amennyiben

a) legalább 1 m magasságból kemény talajra esett,

b) égésnyomok látszanak rajta,

c) éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van,

d) a szállítójárművet közlekedési baleset érte, vagy

e) átalakítás nyomai észlelhetők rajta.

18. §26 A gázpalack, a gázhordó és a palackköteg időszakos biztonságtechnikai ellenőrzésének ciklusidejét a 11. §-ban meghatározott veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos előírások „P200 csomagolási utasítás” alcíme alapján kell megállapítani.

19. §27

20. § (1) A palackkötegekbe csak az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzésnél megfelelőnek minősített gázpalackokat szabad beépíteni.

(2)28

(3) Sűrített vagy cseppfolyósított gáz tárolására szolgáló palackkötegekbe csak azonos ellenőrzési dátumú gázpalackok építhetők be.

(4) Acetilén palackkötegekbe csak azonos gyártási idejű, töltő masszájú és töltőnyomású gázpalackok építhetők be. Az acetilén palackköteg gyűjtőcsöveit 300 bar próbanyomáson kell vizsgálni.

(5)29

9. Javítás utáni biztonságtechnikai ellenőrzés

21. §30 (1) A gázpalackon végzett minden bejelentés-köteles javítás vagy átalakítás után a 17. § (1) bekezdésében megjelölt szervezet – függetlenül az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés időszerűségétől – ellenőrzést végez.

(2)31 Az ellenőrzés során a 17. § (1) bekezdésében megjelölt szervezet megállapítja, hogy a gázpalack megfelel-e a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 21/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti javítási vagy átalakítási műszaki dokumentációban foglaltaknak, továbbá hatósági határozatban megállapított előírásoknak és a (3) bekezdésben foglalt követelményeknek. Megfelelőség esetén a gázpalackra maradandóan el kell helyezni

a) az ellenőrzés időpontját (az év utolsó két számjegye/hó/nap);

b) a 17. § (1) bekezdésében megjelölt szervezet bélyegzőjének lenyomatát; és

c) a következő időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés évének két utolsó számjegyét.

(3) A gázhordó kivételével a gázpalackokon a nyakgyűrűcserén, a szelepcserén, a talpgyűrűcserén, továbbá alumíniumból és alumíniumötvözetből gyártott gázpalackon a menetfelfúráson és a talpgyűrű gázpalacktesttől távolabb lévő, 10 mm-nél nem hosszabb repedésének meghegesztésén kívül egyéb javítást, átalakítást végezni nem szabad. A gázpalackszelepeken és nyomáscsökkentőkön olyan alkatrészcserét lehet végezni, amely az eredeti típusnak, valamint a töltetnek megfelel.

(4) A javított, átalakított gázpalackokat külön választva kell ellenőrzésre bocsátani.

(5) Alumíniumötvözetű gázpalackok kivételével a talpgyűrű cseréjénél a töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezetnek dokumentálnia kell a gázpalack talpgyűrű csere előtti és utáni tömegét.

(6) A szerelvények és tartozékok javításának megfelelőségét a töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezet ellenőrzi.

10. A szelepvédő tartozékok biztonságtechnikai ellenőrzése

22. § (1)32 Az egyes szelepvédő tartozék típusok megfelelőségének ellenőrzését szakági műszaki előírásokban meghatározott követelmények szerint kell végezni.

(2) A gázpalackokra felszerelt szelepvédő tartozékok (védősapka, védőburkolat, védőkosár) dokumentált megfelelőségéről a töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni.

11. A gázpalack selejtezése

23. § (1)33 Az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés során nem megfelelő műszaki állapotúnak minősülő, vagy a Szabályzatban, valamint cseppfolyósított szénhidrogén-gáz töltetű gázpalackok vonatkozásában az MSZ EN 1440, valamint az MSZ EN 16728 szabványban foglalt, vagy azzal egyenértékű műszaki biztonsági követelményeknek meg nem felelő gázpalackokat a tulajdonos vagy használó költségére selejtezni kell. Selejtezni kell az olyan gázpalackot, amelyiknél a horpadás a hegesztési varratba esik, vagy amelyiken a megengedettnél nagyobb károsodás található.

(2) A kompozit palackokat az engedélyben meghatározott idő után a tulajdonos vagy használó költségére selejtezni kell.

(3) Ha egy gázpalack további használatra alkalmatlanná válik, azt kiürítés és veszélytelenítés után a tulajdonos vagy használó költségére meg kell semmisíteni szétvágással vagy roncsolással. A használatra alkalmatlanná vált gázpalackokat a töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezetek a telephelyen, az (5) bekezdésben előírt módon kötelesek szétvágni vagy roncsolni.

(4) Amennyiben az (1)–(3) bekezdésben meghatározottak elvégeztetésének költségét a használó nem vállalja, a költség a tulajdonost terheli.

(5) A gázpalackról veszélytelenítés és kiszelepelés után – a biztonságos munkavégzés szabályainak betartása mellett – az alkotóra merőlegesen le kell vágni a gázpalack kúpos menetét és a megjelölést tartalmazó vállrészt; gondoskodni kell a vállrész olyan mértékű roncsolásáról, vagy más módon történő megsemmisítéséről, hogy a gázpalack részek ismételten összeillesztve ne kerülhessenek forgalomba. A selejtes gázpalackot összelapítással is meg lehet semmisíteni, ha ezzel egyidejűleg a vállrész is roncsolódik.

12. Jogutódlás, névváltozás bejelentése

24. §34

13. 35 A szakági műszaki szakbizottság működése és feladatai

25. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó gázpalackok, gázhordók és palackkötegek időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai ellenőrzései tapasztalatainak figyelembevételével a műszaki biztonságot növelő alkalmazások széles körű elterjedésének elősegítése céljából az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) szakági műszaki szakbizottságot (a továbbiakban: Szakbizottság) hoz létre.

(2) A Szakbizottság az e rendelet hatálya alá tartozó gázpalackok, gázhordók és palackkötegek időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai ellenőrzéseivel kapcsolatban szakági műszaki előírások formájában a Szabályzat követelményeit, az egészségvédelem magas szintjét kielégítő, valamint a műszaki-tudományos színvonallal és a gazdasági megfontolások alapján megvalósítható gyakorlattal összhangban álló műszaki megoldásokat dolgoz ki, azokat rendszeresen felülvizsgálja, és az adott időszak technikai színvonalának megfelelően frissíti.

(3) A Szakbizottságba tagot a következő szervezetek javasolhatnak:

a) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (1 fő),

b) Magyar PB-Gázipari Egyesület (2 fő),

c) Magyar Ipari Gáz Szövetség (2 fő),

d) Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség (2 fő),

e) Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (1 fő),

f) Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (1 fő),

g) BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1 fő),

h) a szakterületen működő egyéb, a miniszter által felkért civil szervezetek (1-1 fő).

(4) A Szakbizottsági tagokat az miniszter öt év időtartamra bízza meg.

(5) A Szakbizottság megalkotja a működési szabályzatát, és tagjai közül három év időtartamra megválasztja a Szakbizottság elnökét.

(6) A Szakbizottság által elfogadott szakági műszaki előírásokat a kormányzati honlapon, valamint a termékinformációs pont honlapján közzé kell tenni. A szakági műszaki előírásokban foglalt műszaki megoldást úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az adott kor technikai színvonalának.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

27. §36 (1) A Hatóság által e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott hatósági engedélyek 2016. december 31-én hatályukat vesztik.

(2) Az e rendelet szerinti gázpalackok biztonságtechnikai ellenőrzését végző szervezetnek e tevékenységre vonatkozó akkreditált státuszát legkésőbb 2016. december 31-ig újíthatja meg.

28. § E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkeiben előírt egyeztetése megtörtént.

29. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

30. § Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelniük az olyan gázpalackoknak, gázhordóknak és palackkötegeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a műszaki biztonsági előírások tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

31. §37

1. melléklet a 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelethez38

Gázpalack Biztonsági Szabályzat

1. A Szabályzat alkalmazási területe

A Szabályzat az e rendelet hatálya alá tartozó szállítható nyomástartó berendezések (a továbbiakban: gázpalack) időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai ellenőrzések követelményeit állapítja meg.

2. Gázpalack azonosítására vonatkozó követelmények

2.1. A biztonságtechnikai ellenőrzés során a gázpalackba beütött jelöléseket ellenőrizni kell, hogy azok:

a) megfelelnek-e a hatóságok által kiadott gyártási típusengedélyeknek,

b) a gázpalackok gyártó művi vagy első töltés előtti hatósági ellenőrzése megtörtént-e.

2.2. Ha a gázpalackon található jelölés olvashatatlanná vált, de azonosítható, a megjelöléseket az eredetivel azonos betű- és számnagyságban fel kell újítani.

2.3. Ha a gázpalackon található jelölés olvashatatlanná vált, és emiatt a gázpalack nem azonosítható, azt felújítani nem szabad, a gázpalackot selejtezni kell.

2.4. A biztonságtechnikai ellenőrzés elvégzését megelőzően, az ellenőrzésre történő előkészítés során, a gázpalack teljes felületéről el kell távolítani a színjelzéseket, illetve veszélyességi bárcákat.

2.5. A gázpalackok külső szerkezeti vizsgálatának elvégzését követően jól olvasható és tartós kivitelben el kell helyezni a 13. és 14. § szerinti jelöléseket a gázpalackokon.

2.6. A biztonságtechnikai ellenőrzésnek a szerkezeti vizsgálat elvégzését követően ki kell terjednie a 13. és 14. § szerinti jelölések meglétére és megfelelőségére.

3. Gázpalack tömegének ellenőrzésére vonatkozó követelmények

3.1. A kompozit palackok kivételével minden gázpalack üres tömegét legalább X(1) pontossági osztályú, érvényes hitelesítésű automatikus működésű adagoló mérlegen, vagy III pontossági osztályú, érvényes hitelesítésű nem-automatikus működésű mérlegen vagy XIII pontossági osztályú, érvényes hitelesítésű jelölő mérleggel kell ellenőrizni.

3.2. Eltérés esetén a tényleges értéket az eredeti üres (tára-) tömeg megjelölés fölé vagy alá be kell ütni, ha

a) az üres tömeg nem nagyobb, mint 3 kg, és az eltérés legalább 3%,

b) az üres tömeg nagyobb, mint 3 kg, de kisebb, mint 25 kg, és az eltérés legalább 0,1 kg, vagy

c) az üres tömeg legalább 25 kg, és az eltérés legalább 0,2 kg.

3.3. Ha a tömeg csökkenése 3%-nál nagyobb, a gázpalackot a többitől különválasztva kell a biztonságtechnikai ellenőrzésre bocsátani. Ezeknek a gázpalackoknak a további használhatóságáról a 17. § (1) bekezdésében megjelölt szervezet egyedi vizsgálat eredménye alapján dönt.

4. Gázpalack külső és belső szerkezeti vizsgálatának követelményei

4.1. A biztonságtechnikai ellenőrzésnek ki kell terjednie a palack teljes külső és belső felületének – ideértve a gázpalack-talpgyűrű, illetve a -nyakgyűrű meneteit is – szerkezeti vizsgálatára.

4.2. A 17. § (1) bekezdésében megjelölt szervezet az általa elvégzett szerkezeti vizsgálat eredménye alapján a 6. pontban meghatározott nyilvántartási lap kiállítása során figyelembe veszi a következőket:

a) a gázpalackon esetleges hőhatás nyomai láthatók-e,

b) a gázpalack felületei és hegesztési varratai sérültek-e, repedtek-e,

c) a horpadások, a szállításból, kezelésből, használatból eredő szúrt vagy éles bevágású hibák, a kopásból, korrózióból eredő falvastagság-csökkenések befolyásolják-e a biztonságos használatot, és

d) a menetek nincsenek-e elmaródva, a menetek méretei az előírásoknak megfelelnek-e.

4.3. Ha a gázpalack talpgyűrűje elhasználódott, repedt, nyakgyűrűje menethibás vagy fellazult, hiányos, védőkosara (védőburkolata) deformálódott vagy törött, a gázpalack biztonságtechnikai ellenőrzésre nem bocsátható, selejtezni kell.

5. Nyomáspróba

5.1. A nyomáspróbánál azt kell ellenőrizni, hogy a gázpalack a próbanyomást tömören tartja-e, és maradandó alakváltozást nem szenved-e.

6. Dokumentálás

6.1. A biztonságtechnikai ellenőrzésről a 17. § (1) bekezdésben megjelölt szervezet nyilvántartási lapot állít ki, amelyen rögzíti az ellenőrzések eredményét.

6.2. A nyilvántartási lap kitöltése és tárolása elektronikus adathordozón is történhet.

6.3. A nyilvántartási lapot a 17. § (1) bekezdésben megjelölt szervezet a 18. §-ban meghatározott ciklusidő lejártát követően legalább 10 évig megőrzi.

1

A 2. § 3. pontja a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § 8. pontja a 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § 13. pontját a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. alcímet (4–7. §) a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 8. § a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

7

A 10. § (1) bekezdése a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10. § (3) bekezdését a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 19. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 10. § (4) bekezdését a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 19. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 10. § (5) bekezdését a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 19. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 10. § (6) bekezdését a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 19. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 10. § (7) bekezdését a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 19. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 11. § a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 13. § (2) bekezdését a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 14. § (1) bekezdése a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 18. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 14. § (2) bekezdését a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 19. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 14. § (3) bekezdését a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 19. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 15. § a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

19

A 16. § (7) bekezdését a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 19. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 17. § (1) bekezdése a 76/2023. (XII. 29.) GFM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 17. § (2) bekezdését a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 19. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 17. § (3) bekezdése a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 18. § d) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 17. § (4) bekezdés a) pontja a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 18. § e) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 17. § (5) bekezdés c) pontja a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 18. § e) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 17. § (7) bekezdését a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 19. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 18. § a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

27

A 19. §-t a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 19. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 20. § (2) bekezdését a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 19. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 20. § (5) bekezdését a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 19. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 21. § a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelet 12. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 21. § (2) bekezdése a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 18. § f) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 22. § (1) bekezdése a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

33

A 23. § (1) bekezdése a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

34

A 24. §-t a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

35

A 13. alcím a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

36

A 27. § a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelet 12. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

Az 1. melléklet a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére