• Tartalom

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet

35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet

a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.05.29.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképzés tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 13. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 14. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontja alapján meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) fenntartóra való tekintet nélkül

aa) az általános iskolákra,

ab) a gimnáziumokra,

ac) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)–ac) pont alattiak együtt: középiskola],

ad) a szakiskolákra [a továbbiakban az ac)–ad) pont alattiak együtt: szakképző iskola; a továbbiakban az ab)–ad) pont alattiak együtt: középfokú iskola],

ae) az alapfokú művészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)–ae) pont alattiak együtt: iskola],

af) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira,

ag) a kollégiumokra,

ah) a többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény],

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, járási hivatalokra,

d) az állami intézményfenntartó központra és annak területi szerveire,

e) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,

f) a pedagógusokra,

g) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre,

h) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2014/2015. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap.

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban – a b)–d) pontban meghatározott kivétellel – 2015. április 30.,

b) a Belügyminisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2015. május 22.,

c) a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2015. május 29.,

d) szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2015. január 9.,

e)2 a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató speciális szakiskolákban és a HÍD II. részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2015. június 5.

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2015/2016. tanítási évben történő feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola – amennyiben az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

(6)3 A 2014–2015. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2014/2015. tanévre a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet hatálybalépését követő három napon belül iratkozhatnak be.

3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, február első hetében is megkezdhető (keresztféléves oktatásszervezés). A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. § (3) bekezdésének figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.

(3) A tanítási év első féléve 2015. január 16-ig tart. Az iskolák 2015. január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(4) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

4. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

5. § (1) Az őszi szünet 2014. október 27-től 2014. október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2014. november 3. (hétfő).

(2) A téli szünet 2014. december 22-től 2015. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet 2015. április 2-től 2015. április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2015. április 8. (szerda).

(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – a Nkt. 30. § (2)–(3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

4. A vizsgák rendje

6. § (1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

5. A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2014/2015. tanévben

7. § A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. A tanulmányi versenyek

8. § (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal a fenntartó, az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2014. november 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati honlapon való közzétételéről.

7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

9. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2015. május 27-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2014. november 21-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(4) A Hivatal 2016. február 29-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak, amely azt 2016. április 29-ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza.

(5) A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a Hivatal 2015. június 3-án szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2014. november 21-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(6) A miniszteri rendelet 136. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató középiskolában a Hivatal 2015. június 3-án szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a tizedik évfolyamon a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B2 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett középiskolák a Hivatal részére 2014. november 21-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(7) Az (5) bekezdésben foglalt iskolák kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai 2015. június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2014. november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2015. június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(8) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2014. október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2014. október 22-ig – a Hivatal által meghatározott módon – jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2014. december 5-ig kell elvégezniük.

(9) Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. évfolyamán tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2015. január 5. és 2015. május 27. között kell megszervezniük.

(10) Az általános, a középfokú iskola igazgatója az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján, feladatellátási helyenként elemzi az intézmény pedagógiai munkáját, különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében az iskola igazgatója azonosítja az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozza meg az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató 2015. június 10-éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével 2015. június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának. A fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését.

10. § (1) 2015. január 12-e és 2015. március 31-e között a köznevelési feladatellátásban résztvevő kollégiumok reprezentatív körét érintő szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni:

a) a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján a helyi kollégiumi program elkészítését, bevezetését és

b) az adott tanévre történt kollégiumi felvételi eljárás szakszerűségét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készített jelentést a Hivatal 2015. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

8. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok

11. § A 2012/2013. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határokat a 4. melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

13. §4 A 2. mellékletben foglalt táblázatnak – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: R.) módosított – A:22, A:23 és A:26–A:29 mezőjében foglaltakat az R. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő felvételi eljárásban is alkalmazni kell.

14. §6

15. § Ez a rendelet 2016. június 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez7

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
1. A 2014. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2014. október 10., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2014. október 13., 8.00

4.

egészségügyi alapismeretek, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, oktatási alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek

rajz és vizuális kultúra, szakmai előkészítő tárgyak

2014. október 13., 14.00

5.

matematika

matematika

2014. október 14., 8.00

6.

földrajz

földrajz

2014. október 14., 14.00

7.

történelem

történelem

2014. október 15., 8.00

8.

latin nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2014. október 15., 14.00

9.

angol nyelv

angol nyelv

2014. október 16., 8.00

10.

-

filozófia

2014. október 16., 14.00

11.

informatika

informatika

2014. október 17., 8.00

12.

orosz nyelv
beás nyelv, bolgár nyelv, horvát
nyelv, lengyel nyelv, lovári nyelv, román nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv, szlovén nyelv, ukrán nyelv, újgörög nyelv

orosz nyelv, egyéb nyelvek

2014. október 17., 14.00

13.

német nyelv

német nyelv

2014. október 20., 8.00

14.

belügyi rendészeti ismeretek

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, belügyi rendészeti ismeretek

2014. október 20., 14.00

15.

olasz nyelv

olasz nyelv

2014. október 21., 8.00

16.

kémia, gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

kémia, katonai alapismeretek, természettudomány, egyedileg akkreditált vizsgatárgyak

2014. október 21., 14.00

17.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2014. október 22., 8.00

18.

biológia, társadalomismeret

biológia

2014. október 22., 14.00

19.

francia nyelv

francia nyelv

2014. október 27., 8.00

20.

fizika

fizika, ének-zene, művészettörténet

2014. október 27., 14.00

2. A 2014. évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

-

2014. november 6-10.

3.

-

szóbeli vizsgák

2014. november 17-22.

3. A 2015. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

2.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2015. május 4., 8.00

3.

matematika

matematika

2015. május 5., 8.00

4.

történelem

történelem

2015. május 6., 8.00

5.

angol nyelv

angol nyelv

2015. május 7., 8.00

6.

német nyelv

német nyelv

2015. május 8., 8.00

7

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2015. május 11., 8.00

8.

informatika

-

2015. május 12., 8.00

9.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2015. május 12., 14.00

10.

biológia

biológia

2015. május 13., 8.00

11.

társadalomismeret

-

2015. május 13., 14.00

12.

kémia

kémia

2015. május 14., 8.00

13.

földrajz

földrajz

2015. május 14., 14.00

14.

-

informatika

2015. május 15., 8.00

15.

belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, művészettörténet,
belügyi rendészeti ismeretek

2015. május 15., 14.00

16.

fizika

fizika

2015. május 18., 8.00

17.

-

rajz és vizuális kultúra

2015. május 18., 14.00

18.

egészségügyi alapismeretek, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, oktatási alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek

szakmai előkészítő tárgyak

2015. május 19., 8.00

19.

francia nyelv

francia nyelv

2015. május 20., 8.00

20.

-

filozófia

2015. május 20., 14.00

21.

olasz nyelv

olasz nyelv

2015. május 21., 8.00

22.

-

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2015. május 21., 14.00

23.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2015. május 22., 8.00

24.

orosz nyelv,
arab nyelv, beás nyelv, bolgár nyelv, finn nyelv, holland nyelv, horvát nyelv, japán nyelv, kínai nyelv, lengyel nyelv, lovári nyelv, portugál nyelv, román nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv, szlovén nyelv, ukrán nyelv, újgörög nyelv

orosz nyelv, egyéb nyelvek

2015. május 26., 8.00

25.

gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2015. május 26., 14.00

4. A 2015. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

-

2015. június 4-11.

3.

-

szóbeli vizsgák

2015. június 15-26.

II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok
1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét – a 2-4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével – az alábbi időben kell megszervezni:
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2014. október 6-7-8-9-10. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2014. október
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2015. február 2-3-4-5-6. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2015. február-március
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2015. május 11-12-13-14-15. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2015. június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2015. május-június
2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidőpontja: 2015. június 10.
3. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai:
a) írásbeli: 2014. szeptember 26. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2014. október 8-10.
b) írásbeli: 2015. január 5. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2015. január 12-16.
c) írásbeli: 2015. május 27. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2015. június 10-26.
4. A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.
5. Az egyes Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi közzé.
6. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2015. május 28-án is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.
7. A két évfolyamos részszakképesítéseket folytató speciális szakiskolákban és a HÍD II. programok keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja 2015. június 17., a további vizsgatevékenységeket 2015. június 30-ig kell megszervezni.

2. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez8

A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2014/2015. tanévben

A

B

1.

Határidők

Feladatok

2.

2014. 09. 12.

A minisztérium pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az Arany János Kollégiumi Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről.

3.

2014. 09. 30.

A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

4.

2014. 10. 15.

A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak.

5.

2014. 10. 31.

A középfokú iskoláknak – amennyiben szervez, a kollégiumoknak – felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

6.

2014. 11. 14.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.

7.

2014. 12. 09.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

8.

2014. 12. 11.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.

9.

2014. 12. 12.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.

10.

2015. 01. 16.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

11.

2015. 01. 17.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

12.

2015. 01. 17., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

13.

2015. 01. 17., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban.

14.

2015. 01. 22., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

15.

2015. 01. 23.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

16.

2015. 02. 05.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

17.

2015. 02. 05.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

18.

2015. 02. 13.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

19.

2015. 02. 13.

Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott iskolákba.

20.

2015. 02. 17-03. 06.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

21.

2015. 03. 11.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

22.

2015. 03. 16–19.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

23.

2015. 03. 20.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

24.

2015. 03. 23.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

25.

2015. 03. 30.

Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

26.

2015. 04. 07.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

27.

2015. 04. 13.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak.

28.

2015. 04. 22.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

29.

2015. 04. 29.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

30.

2015. 05. 04-15.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

31.

2015. 05. 04-08. 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

32.

2015. 05. 15.

A 2015. 05. 15-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

33.

2015. 06. 01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

34.

2015. 06. 19.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben az Nkt. 14. § (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba.
Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

35.

2015. 06. 24-26.

Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

36.

2015. 07. 28-08.14.

Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.

37.

2015. 08.03.-28.

Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.

38.

2015. 08. 31.

Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra.

3. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez

I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
1. Angol nyelv I. kategória
2. Angol nyelv II. kategória
3. Biológia I. kategória
4. Biológia II. kategória
5. Dráma
6. Filozófia
7. Fizika I. kategória
8. Fizika II. kategória
9. Földrajz
10. Francia nyelv I. kategória
11. Francia nyelv II. kategória
12. Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
13. Informatika I. kategória
14. Informatika II. kategória
15. Kémia I. kategória
16. Kémia II. kategória
17. Latin nyelv
18. Magyar irodalom
19. Magyar nyelv
20. Matematika I. kategória
21. Matematika II. kategória
22. Matematika III. kategória
23. Mozgóképkultúra és médiaismeret
24. Művészettörténet
25. Német nemzetiségi nyelv és irodalom
26. Német nyelv I. kategória
27. Német nyelv II. kategória
28. Olasz nyelv I. kategória
29. Olasz nyelv II. kategória
30. Orosz nyelv
31. Rajz és vizuális kultúra
32. Román nemzetiségi nyelv és irodalom
33. Spanyol nyelv I. kategória
34. Spanyol nyelv II. kategória
35. Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
36. Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
37. Szlovén nemzetiségi nyelv
38. Történelem
II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek
Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára
a) Nemzetiségi roma/cigány népismeret
b) Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
c) Nemzetiségi horvát népismeret
d) Görög nemzetiségi nyelv és irodalom
e) Nemzetiségi görög népismeret
f) Német nemzetiségi nyelv és irodalom
g) Nemzetiségi német népismeret
h) Román nemzetiségi nyelv és irodalom
i) Nemzetiségi román népismeret
j) Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
k) Nemzetiségi szerb népismeret
l) Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
m) Nemzetiségi szlovák népismeret
n) Szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom
o) Nemzetiségi szlovén népismeret
Művészeti Tanulmányi Versenyek
Az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére
1. XIII. Országos Lubik Imre Trombitaverseny
2. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny
3. VIII. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny
4. XIII. Országos Gitárverseny
5. VIII. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny és V. Országos Csembalóverseny
6. V. Országos Hárfaverseny
7. VIII. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres szóló- és duóverseny
8. X. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny
9. XI. Országos Mélyrézfúvós Verseny
10. III. Országos Elektroakusztikus-zenei Verseny
11. V. Országos Harmonikaverseny
12. II. Országos Jazz-zenei Verseny
13. V. Országos Textil-, Bőr- és Kézműves Verseny
14. VI. Országos Festészetverseny
15. V. Országos Társastáncverseny (csoportok és táncospárok részére)
16. V. Országos Modern-, kortárstánc Verseny
17. V. Országos Néptáncverseny (szóló és páros)
A művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére
a) VI. Országos Énekverseny
b) IX. Országos Zenekari Verseny
c) V. Országos Hárfaverseny
d) IV. Országos Népzenei Verseny
e) XV. Országos Zongoraverseny
f) XIV. Országos Oboa- és Fagott-verseny
g) VI. Országos Klasszikus Balett- és Modern Tánc Verseny
h) XXIV. Országos Rajzverseny
i) XVIII. Országos Népművészeti Verseny
j) XVIII. Országos Mintázásverseny
III. Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
A sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei
a) Hallássérült tanulók XXIX. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
b) Hallássérültek XXXIII. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
c) A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak
XV. országos komplex tanulmányi versenye
d) XXXI. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulói számára
e) Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei
f)„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára
g)„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
h)„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny

4. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez

A 2012/2013. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok
A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján
(A képességszintek határértékeire eső képességpont esetén a tanuló teljesítményét a magasabb képességszintbe kell sorolni.)
Matematika (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)
- 1. alatti szint: 1168-ig
- 1. szint: 1168-1304
- 2. szint: 1304-1440
- 3. szint: 1440-1576
- 4. szint: 1576-1712
- 5. szint: 1712-1848
- 6. szint: 1848-1984
- 7. szint: 1984-től.
Szövegértés (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)
- 1. alatti szint: 1071-ig
- 1. szint: 1071-1211
- 2. szint: 1211-1351
- 3. szint: 1351-1491
- 4. szint: 1491-1631
- 5. szint: 1631-1771
- 6. szint: 1771-1911
- 7. szint: 1911-től.

5. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez

1. A 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 3. melléklet A 117. sorszámú Óvodai dajka megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alcím 2. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 140 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Óvodai dajka
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720”
2. A 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 3. melléklet A 117. sorszámú Óvodai dajka megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alcím 4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

11470-12

Óvodai nevelési feladatok

4.4.

11471-12

Óvodai gondozási feladatok

4.5.

11472-12

Óvodai munkajog, munkavédelem

4.6.

11497-12

Foglalkoztatás I.

4.7.

11499-12

Foglalkoztatás II.

4.8.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

6. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez9

1

A rendelet a 15. § alapján hatályát vesztette 2016. június 1. napjával.

2

A 2. § (3) bekezdés e) pontját a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 13. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 2. § (6) bekezdését a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

5

A hatálybalépés napja: 2015. március 7.

6

A 14. § a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelet 33. §-a alapján nem lép hatályba.

7

Az 1. melléklet a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 2. melléklet a 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 6. melléklet a 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelet 33. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére