• Tartalom

350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről1

2021.08.01.

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és az általa foglalkoztatott, gyermek születése esetén járó pótszabadságra jogosultra (a továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatók munkavállalói részére a pótszabadság idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összege a munkáltató részére a központi költségvetésből kerül megtérítésre.

(3)2 A munkavállaló a pótszabadság igényléséhez a munkáltatójának bemutatja a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, illetve halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat eredeti példányát, és írásban nyilatkozik arról, hogy a szülői felügyeletet gyakorló vér szerinti vagy örökbefogadó apa szülői felügyeleti jogát bíróság nem szünetelteti, vagy nem szüntette meg.

(4) Az igénybevételi jogosultságot ellenőrizhető módon, írásban dokumentálni kell. Ennek során a munkáltató jogosult a (3) bekezdés szerint bemutatott okiratokról másolatot készíteni.

(5) A munkáltató a pótszabadság igénybevételéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az igénybe vevő nevét, a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket. A nyilvántartás mellékleteként a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatnak és a (4) bekezdés szerinti dokumentumnak a megőrzése – a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások figyelembevételével – a munkáltató feladata.

(6) Ha a munkavállaló a pótszabadságra jogosító időtartamon belül munkahelyet változtat, az új munkáltatójánál akkor jogosult a pótszabadság igénybevételére, ha igazolja, hogy az előző munkáltatónál a pótszabadságot részben vagy egészben még nem vette igénybe. Erről – és részleges igénybevétel esetén a már kivett napok számáról – az előző munkáltató a munkavállaló kérésére három munkanapon belül köteles igazolást kiadni.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés szerinti munkáltatónak az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítése iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnak az igénylő székhelye vagy telephelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtania. Az Igazgatóság a kérelem elbírálásától függően folyósítja a kérelem szerinti költségeket.

(2)3 Az Igazgatóság ellenőrzi az apát megillető pótszabadság alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti díj és közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az ellenőrzés a kifizetést megelőzően a munkáltató által benyújtott, erre a célra rendszeresített nyomtatvány vagy elektronikus űrlap adatainak formai, tartalmi és összegszerű ellenőrzése alapján, továbbá szükség esetén a helyszínen, kifizetett költségtérítés tekintetében utólagos helyszíni ellenőrzés keretében történik.

(3) A jogosultság hiányában, illetve magasabb összegben elszámolt összeg megtérítéséről az Igazgatóság fizetési meghagyással intézkedik. A fizetési meghagyás ellen kereset benyújtásnak van helye. A kereset elbírálásának a vitatott összeg erejéig a végrehajtásra halasztó hatálya van.

3. §4 A munkáltató az apát megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését a Magyar Államkincstár honlapján megjelentetett adattartalmú, erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon – március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig – kérelmezheti. Az Igazgatóság a benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik a kimutatott – negyedéven belül összesített – összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől számított három évig számolhatóak el.

4. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet az 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 26. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére