• Tartalom

351/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

351/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság közszférában történő igénybevételéről1

2015.07.01.

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés d) pontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés q) pontjában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (2a) bekezdésében, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. § (1a) bekezdésében, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 158/A. §-ában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 18. pontjában, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény,

b)2 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény,

c) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény,

d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény,

e) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény,

f) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény,

g) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény,

h) a honvédek jogállásáról szóló törvény

hatálya alá tartozó munkáltatóra és az általa foglalkoztatott, gyermek születése esetén járó pótszabadságra jogosultra (a továbbiakban: munkavállaló).

(2) A munkavállaló a pótszabadság igényléséhez a munkáltatójának bemutatja a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, illetve halva született gyermek esetén a halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példányát, és írásban nyilatkozik arról, hogy a szülői felügyeletet gyakorló vér szerinti vagy örökbefogadó apa szülői felügyeleti jogát bíróság nem szünetelteti, vagy nem szüntette meg.

(3) Az igénybevételi jogosultságot ellenőrizhető módon, írásban dokumentálni kell. Ennek során a munkáltató jogosult a (2) bekezdés szerint bemutatott okiratokról másolatot készíteni.

(4) A munkáltató a pótszabadság igénybevételéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az igénybe vevő nevét, a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket. A nyilvántartás mellékleteként a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatnak és a (3) bekezdés szerinti dokumentumnak a megőrzése – a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások figyelembevételével – a munkáltató feladata.

(5) Ha a munkavállaló a pótszabadságra jogosító időtartamon belül munkahelyet változtat, az új munkáltatójánál akkor jogosult a pótszabadság igénybevételére, ha igazolja, hogy az előző munkáltatónál a pótszabadságot részben vagy egészben még nem vette igénybe. Erről – és részleges igénybevétel esetén a már kivett napok számáról – az előző munkáltató a munkavállaló kérésére három munkanapon belül köteles igazolást kiadni.

2. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet az 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet 49. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére