• Tartalom

352/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

352/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő kijelöléséhez, az irányítói és felügyeleti hatáskörök átruházásához, egyes ügyek kiemelt jellegének megszüntetéséhez, valamint a szociális temetés intézménye elhalasztáshoz szükséges rendeletek módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,

a 3. § tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a) pontjában,

a 4. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,

az 5. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés j) pontjában, és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 6. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Hivatal a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ középirányító szerveként
a) jóváhagyja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ szervezeti és működési szabályzatát,
b) gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogát és az egyéb munkáltatói jogköröket,
c) gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ gazdasági vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogkörét,
d) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,
e) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
f) a befogadó állomást és a menekültügyi őrzött befogadó központot jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,
g) kezeli a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ kezelésében lévő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat, valamint a b)–f) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatokat.”

2. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § (1) A rendőr-főkapitányságok és az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei középirányító szerve az ORFK.
(2) Az ORFK középirányítói feladatai ellátása során kezeli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott adatokat.”

(2) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az ORFK középirányító szervként – az Rtv.-ben foglalt irányítási feladatok mellett –
a) gyakorolja a rendőr-főkapitányságok gazdasági vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogkörét,
b) közreműködik a fejezetet irányító szervvel a rendőr-főkapitányságoknak a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodása rendszeres figyelemmel kísérésében,
c) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a rendőr-főkapitányságok döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,
d) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
e) rendőr-főkapitányságokat jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti.”

(3) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § (1) A 2. § (1) bekezdés d) és f) pontjában megjelölt szerv kivételével az ORFK az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei tekintetében a 6. § (4) bekezdése szerinti középirányító szervi feladatokat – az Rtv.-ben meghatározott kivételekkel – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján látja el.
(2) A Repülőtéri Rendőri Igazgatóság és a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság tekintetében az ORFK a 6. § (4) bekezdése szerinti középirányító szervi feladatokat – az Rtv.-ben meghatározott kivételekkel – közvetlenül az ORFK gazdasági főigazgatója útján látja el.”

(4) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 10/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10/B. § A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság az ORFK – közvetlenül az ORFK gazdasági főigazgatója útján ellátott – irányítása alatt, önálló szervként, országos illetékességgel végzi a hatáskörébe utalt költségvetési, vagyongazdálkodási feladatok, valamint egyéb, jogszabályban és az alapító okiratában meghatározott feladatok ellátását.”

(5) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 9. § nyitó szövegrészében „országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása” szövegrész helyébe az „ORFK – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott – irányítása” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Országos Rendőr-főkapitányság főigazgatójának irányításával” szövegrész helyébe az „ORFK – a rendészeti főigazgatója útján ellátott – irányításával” szöveg,

c) 10/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása” szövegrész helyébe az „ORFK – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott – irányítása” szöveg

lép.

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. §2

4. Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. §3

5. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

5. §4

6. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet I. Fejezetének 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § Az OVF a területi vízügyi igazgatóságok középirányító szerveként
a) egyetértése esetén jóváhagyásra továbbítja a fejezetet irányító szerv részére a területi vízügyi igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatát,
b) gyakorolja a területi vízügyi igazgatóságok vezetője tekintetében – a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonása jogának kivételével – a munkáltatói jogköröket,
c) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a területi vízügyi igazgatóságok döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,
d) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
e) a területi vízügyi igazgatóságokat jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,
f) kezeli a területi vízügyi igazgatóságok kezelésében lévő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat, valamint a b)–e) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatokat.”

(2) Hatályát veszti a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2014. december 31-én lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 2. §, valamint a 6. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére